31998Y0618(01)

Yttrande från Europeiska monetära institutet på begäran av Europeiska unionens råd, enligt artiklarna 106.6 och 109f.8 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (nedan kallat fördraget) samt enligt artikel 42 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet, över kommissionens förslag till rådets beslut om de nationella myndigheternas samråd med Europeiska centralbanken om förslag till rättsregler (nedan kallat förslaget)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 190 , 18/06/1998 s. 0006 - 0006


YTTRANDE FRÅN EUROPEISKA MONETÄRA INSTITUTETpå begäran av Europeiska unionens råd, enligt artiklarna 106.6 och 109f.8 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (nedan kallat fördraget) samt enligt artikel 42 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet, över kommissionens förslag till rådets beslut om de nationella myndigheternas samråd med Europeiska centralbanken om förslag till rättsregler (nedan kallat förslaget) (98/C 190/05)

CON/98/14

1. Europeiska unionens råd begärde detta yttrande i ett brev daterat den 6 mars 1998. I denna avsikt framlade rådet dokument KOM(97) 725, slutlig version, för Europeiska monetära institutet (EMI), innehållande förslaget jämte motivering. I enlighet med artiklarna 106.6 och 109f.8 i fördraget är EMI behörigt att avge ett yttrande om förslaget.

2. Syftet med förslaget är att fastställa inom vilka gränser och på vilka villkor medlemsstaternas myndigheter skall höra Europeiska centralbanken (ECB) om de förslag till rättsregler som faller inom bankens behörighetsområde. Förslaget speglar i viss mån de rättsregler som för närvarande skall tillämpas vid konsultation av EMI.

3. I den engelska versionen skall i det tredje inledande stycket "draft legislation" ersättas med "draft legislative provisions" i enlighet med artikel 1 i förslaget.

4. I den engelska versionen föreslås att orden "or continuing legislation" stryks i artikel 1.2. Ordens betydelse är oklar och denna oklarhet kan ge upphov till problem vid tolkningen och tillämpningen av förslaget.

5. På det hela taget samtycker EMI till den ofullständiga förteckningen över områden inom vilka ECB skall höras i enlighet med artikel 2 i förslaget.

6. EMI välkomnar det faktum att artikel 3.2 och 3.3 samt inledande stycke 6 i förslaget ger, i jämförelse med rådets beslut 93/717/EG, ytterligare information angående den tidsram som skall gälla vid ett konsultationsförfarande. Under det att EMI tidigare i de flesta fall har kunnat respektera de ibland mycket snäva tidsfrister som fastställts av de nationella myndigheterna, har erfarenheten visat att både det faktum att den berörda myndigheten anmodas att ange skälen för brådskan och möjligheten att begära en förlängning av tidsfristen för yttrande kan göra yttrandeförfarandet mera effektivt och metodiskt.

7. Med avseende på artikel 4 i förslaget skulle det kunna vara lämpligt att ytterligare överväga huruvida inte förfarandets effektivitet skulle öka om ECB informeras angående de åtgärder som de nationella myndigheterna vidtar för att genomföra rådets beslut. I så fall vore det tillrådligt att i artikel 4 ange en tidsfrist inom vilken medlemsstaterna skall informera ECB om dessa åtgärder.

8. Detta yttrande kommer att offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Frankfurt den 6 april