31998R2831

Kommissionens förordning (EG) nr 2831/98 av den 22 december 1998 om ändring av förordning (EG) nr 1503/96 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3072/95 vad gäller importtullar för ris

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 351 , 29/12/1998 s. 0025 - 0026


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2831/98 av den 22 december 1998 om ändring av förordning (EG) nr 1503/96 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3072/95 vad gäller importtullar för ris

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den 22 december 1995 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2072/98 (2), särskilt artikel 11.4 i denna, och

av följande skäl:

Den försöksperiod för att tillämpa ett system för kumulativ återbetalning som införs genom kommissionens förordning (EG) nr 703/97 (3), ändrad genom förordning (EG) nr 1470/98 (4), i samband med fastställandet av full importtull för ris som endast är befriat från ytterskalet (råris) enligt KN-nummer 1006 20, löper ut den 31 december 1998. Enligt en utvärdering som gjorts av detta system i enlighet med artikel 10.4 i förordning (EG) nr 703/97 bör systemet inte tillämpas efter ovannämnda datum.

När det gäller att fastställa det representativa priset på indica-råris på den amerikanska marknaden, föranleder de rådande ekonomiska villkoren en ökning av de priser som noterats för de referenskvaliteter som anges i bilagan till förordning (EG) nr 1503/96 (5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1403/97 (6). Kommissionen får när som helst ompröva denna ökning. Denna förordning bör följaktligen ändras.

Förvaltningskommittén för spannmål har inte yttrat sig inom den tidsfrist som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 1503/96 skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 1998.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 329, 30.12.1995, s. 18.

(2) EGT L 265, 30.9.1998, s. 4.

(3) EGT L 104, 22.4.1997, s. 12.

(4) EGT L 194, 10.7.1998, s. 5.

(5) EGT L 189, 30.7.1996, s. 71.

(6) EGT L 194, 23.7.1997, s. 2.

BILAGA

"BILAGA I

>Plats för tabell>

"