31998R2536

Kommissionens förordning (EG) nr 2536/98 av den 26 november 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 920/89 om fastställande av kvalitetsnormer för morötter, citrusfrukt, äpplen och päron

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 318 , 27/11/1998 s. 0023 - 0024


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2536/98 av den 26 november 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 920/89 om fastställande av kvalitetsnormer för morötter, citrusfrukt, äpplen och päron

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1), ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2520/97 (2), särskilt artikel 2.2 i denna, och

av följande skäl:

I bilaga I till kommissionens förordning (EEG) nr 920/89 (3), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 888/97 (4), fastställs kvalitetsnormer för morötter.

I artikel 149 i Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige föreskrivs möjligheten att, i enlighet med förvaltningskommittéförfarandet, besluta om övergångsåtgärder för att underlätta övergången från den ordning som gällde i de nya medlemsstaterna före anslutningen till den som skall gälla i enlighet med de olika gemensamma marknadsordningarna. Den period under vilken denna möjlighet fick tillämpas löpte ursprungligen ut den 31 december 1997. Rådet har förlängt denna period till och med den 31 december 1998.

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 2376/96 av den 13 december 1996 om undantag, under ytterligare en period på ett år, från förordning (EEG) nr 920/89 när det gäller morötter som täcks med torv producerade i Sverige och Finland (5), ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 341/98 (6), får dessa produkter saluföras på de svenska och finska marknaderna och exporteras till tredje land. Denna förordning upphör att gälla den 31 december 1998.

Största delen av de morötter som saluförs i Sverige och Finland beströs med ren torv. Vetenskapliga undersökningar har påvisat att metoden att beströ tvättade morötter med ren torv inte har någon negativ inverkan på morötternas kvalitet och att denna metod i vissa fall till och med skulle kunna ha en gynnsam effekt på hållbarhetstiden. Tillståndet att saluföra dessa produkter bör följaktligen göras permanent.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EEG) nr 920/89 skall ändras på följande sätt:

1. I punkt II.A. andra strecksatsen skall andra understrecksatsen ersättas med följande andra understrecksats:

"- otvättade morötter, inbegripet tvättade morötter beströdda med ren torv, skall vara praktiskt taget fria från grov smuts och föroreningar,"

2. I punkt V.C. skall följande stycke läggas till:

"När det gäller tvättade morötter beströdda med ren torv skall den använda torven inte anses som en främmande beståndsdel."

3. I punkt VI.B. skall en ny strecksats föras in efter den andra strecksatsen:

"- I förekommande fall `Morötter beströdda med torv`, även om innehållet i förpackningen är synligt från utsidan."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 november 1998.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 297, 21.11.1996, s. 1.

(2) EGT L 346, 17.12.1997, s. 41.

(3) EGT L 97, 11.4.1989, s. 19.

(4) EGT L 126, 17.5.1997, s. 11.

(5) EGT L 325, 14.12.1996, s. 6.

(6) EGT L 40, 13.2.1998, s. 3.