31998L0048

Europaparlamentets och Rådets direktiv 98/48/EG av den 20 juli 1998 om ändring av direktiv 98/34/EG om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 217 , 05/08/1998 s. 0018 - 0026


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 98/48/EG av den 20 juli 1998 om ändring av direktiv 98/34/EG om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 100a och 213 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 189b i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1) För att den inre marknaden skall kunna fungera väl är det nödvändigt att genom en ändring av direktiv 98/34/EG (4) garantera största öppenhet i de framtida nationella föreskrifterna för informationssamhällets tjänster.

(2) En mångfald tjänster enligt artiklarna 59 och 60 i fördraget kommer att ha nytta av informationssamhällets möjligheter att erbjuda tjänster på distans, på elektronisk väg och på individuell begäran av en tjänstemottagare.

(3) Genom det område utan inre gränser som den inre marknaden utgör kan den som tillhandahåller tjänster utveckla sin gränsöverskridande verksamhet i syfte att öka sin konkurrenskraft och medborgarna får sålunda nya möjligheter att kommunicera och ta emot information utan hänsyn till gränser och konsumenterna får nya sätt att få tillgång till varor och tjänster.

(4) Utvidgningen av tillämpningsområdet för direktiv 98/34/EG får inte hindra medlemsstaterna från att ta hänsyn till de olika sociala, samhälleliga och kulturella effekter som informationssamhället har. I synnerhet får användningen av de regler för förfaranden som i detta direktiv fastställs för informationssamhällets tjänster inte strida mot de kulturpolitiska åtgärder, särskilt på det audiovisuella området, som medlemsstaterna kan besluta om, i enlighet med gemenskapsrätten och med beaktande av den språkliga mångfalden, medlemsstaternas nationella och regionala särart samt deras kulturarv. Utvecklingen av informationssamhället bör under alla omständigheter säkerställa att medborgarna i Europa får tillgång till det europeiska kulturarvet i en digital miljö.

(5) Direktiv 98/34/EG är inte avsett att tillämpas på nationella bestämmelser om de grundläggande rättigheterna, såsom de konstitutionella bestämmelserna om yttrandefrihet, särskilt pressfrihet. Direktivet är inte heller avsett att tillämpas på den allmänna straffrättens område. Det kommer inte heller att tillämpas på privaträttsliga avtal mellan kreditinstitut och särskilt inte på avtal om genomförande av betalningar mellan kreditinstitut.

(6) Europeiska rådet har understrukit att det är nödvändigt att skapa en tydlig och stabil rättslig ram på gemenskapsnivå som gör det möjligt att utveckla informationssamhället. Gemenskapsrätten och särskilt bestämmelserna om den inre marknaden, såväl fördragets principer som sekundärrätten, bildar redan en grundläggande rättslig ram för utvecklingen av dessa tjänster.

(7) De befintliga nationella bestämmelser som är tilllämpliga på dessa tjänster bör kunna anpassas till informationssamhällets nya tjänster, antingen för att garantera ett bättre skydd för de allmänna intressena eller tvärtom för att lätta på dessa bestämmelser när tillämpningen av dem inte skulle stå i proportion till deras syfte.

(8) Utan samordning på gemenskapsnivå skulle denna förutsebara nationella lagstiftningsverksamhet kunna leda till restriktioner för den fria rörligheten för tjänster och för etableringsfriheten vilket skulle kunna medföra förnyad splittring av den inre marknaden, överreglering och inkonsekvent lagstiftning.

(9) För att åstadkomma ett verkligt och effektivt skydd för de mål av allmänt intresse som sammanhänger med utvecklingen av informationssamhället är det nödvändigt med ett samordnat tillvägagångssätt på gemenskapsnivå då frågor som berör verksamhet med så utpräglat gränsöverskridande karaktär som de nya tjänsterna behandlas.

(10) För telekommunikationstjänster finns det redan en harmonisering på gemenskapsnivå eller, i förekommande fall, ett system för ömsesidigt erkännande, och i den befintliga gemenskapslagstiftningen föreskrivs anpassningar till den tekniska utvecklingen och till de nya tjänster som erbjuds. Flertalet nationella bestämmelser om telekommunikationstjänster behöver därför inte anmälas enligt det här direktivet eftersom de omfattas av de undantag som anges i artikel 10.1 eller i artikel 1.5 i direktiv 98/34/EG. Dock kan nationella bestämmelser som särskilt avser frågor som inte regleras på gemenskapsnivå inverka på den fria rörligheten för informationssamhällets tjänster och de måste då anmälas.

(11) För andra delar av informationssamhället som ännu är föga kända skulle det dock vara för tidigt att samordna dessa nationella bestämmelser genom en omfattande eller uttömmande harmonisering på gemenskapsnivå av den materiella rätten, eftersom de nya tjänsternas former och art ännu inte är tillräckligt kända, eftersom någon särskild nationell lagstiftningsverksamhet på området hittills inte förekommit och eftersom nödvändigheten av och innehållet i en harmonisering med avseende på den inre marknaden inte kan fastställas i detta skede.

(12) Följaktligen är det nödvändigt att se till att den inre marknaden fortsätter att fungera väl och att motverka risken för förnyad splittring genom att föreskriva ett förfarande för information, samråd och administrativt samarbete med avseende på nya lagstiftningsförslag. Ett sådant förfarande kommer framför allt att bidra till en effektiv tillämpning av fördraget, särskilt artiklarna 52 och 59 i detta, eller att i förekommande fall påvisa behovet av att garantera skydd på gemenskapsnivå av allmänt intresse. Dessutom kommer den förbättrade tillämpning av fördraget som möjliggörs genom ett sådant informationsförfarande att leda till att behovet av gemenskapsbestämmelser minskas till vad som är strikt nödvändigt och proportionellt i förhållande till den inre marknaden och till skyddet av mål av allmänt intresse. Detta informationsförfarande kommer slutligen att göra att företagen på ett bättre sätt kan utnyttja den inre marknadens fördelar.

(13) I direktiv 98/34/EG eftersträvas samma mål och detta förfarande är effektivt och det mest lämpade för dessa syften. Erfarenheterna av genomförandet av direktivet och av de förfaranden som föreskrivs i det kan användas vid utarbetandet av föreskrifter för informationssamhällets tjänster. Det förfarande som föreskrivs i direktivet är nu väletablerat inom de nationella förvaltningarna.

(14) Dessutom omfattar den inre marknaden i enlighet med artikel 7a i fördraget ett område utan inre gränser där fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital säkerställs. I direktiv 98/34/EG fastställs enbart ett förfarande för administrativt samarbete utan harmonisering av materiella regler.

(15) Följaktligen är en ändring av direktiv 98/34/EG för att göra det tillämpligt på förslag till bestämmelser om informationssamhällets tjänster det tillvägagångssätt som, när det gäller den rättsliga ramen för dessa tjänster, är bäst ägnat att på effektivt sätt motsvara kraven på öppenhet inom den inre marknaden.

(16) Det är nödvändigt att meddela föreskrifter om en anmälan, särskilt av sådana föreskrifter som sannolikt kommer att utvecklas i framtiden. Det är de tjänster som utförs på distans, på elektronisk väg och på individuell begäran av en mottagare av tjänster (informationssamhällets tjänster) som med beaktande av sin mångfald och sin framtida utveckling kan förmodas kräva och leda till flest nya föreskrifter och bestämmelser. Därför är det nödvändigt att föreskriva att förslag till föreskrifter och bestämmelser som gäller sådana tjänster skall anmälas.

(17) Sålunda bör särskilda föreskrifter om tillträde till tjänster, som kan tillhandahållas på de sätt som anges ovan, samt om utövandet av dessa, anmälas, även om bestämmelserna utgör en del av ett regelverk med ett mer allmänt syfte. Allmänna bestämmelser som helt saknar regler som särskilt avser dessa tjänster behöver dock inte anmälas.

(18) Med föreskrifter om tillträde till tjänster och utövande av dessa avses föreskrifter som innehåller krav som rör informationssamhällets tjänster, t.ex. rörande dem som tillhandahåller tjänster, tjänsterna och tjänstemottagarna i samband med ekonomisk verksamhet som kan tillhandahållas på elektronisk väg, på distans och på individuell begäran av tjänstemottagaren. Således omfattas exempelvis bestämmelser om etablering av dem som tillhandahåller tjänster, särskilt bestämmelser om tillstånds- eller licenssystem. En föreskrift som avser informationssamhällets tjänster betraktas som en föreskrift som särskilt avser dessa tjänster, även om den utgör en del av en bestämmelse av allmän karaktär. Däremot avses inte åtgärder som direkt och individuellt rör vissa särskilda mottagare (t.ex. licenser på telekommunikationsområdet).

(19) Med tjänster avses enligt artikel 60 i fördraget, tolkad i enlighet med domstolens rättspraxis, prestationer som vanligtvis utförs mot ersättning. Detta gäller inte för de uppgifter som staten fullgör utan ekonomisk kompensation inom ramen för sitt uppdrag särskilt på det sociala, kulturella, utbildningsmässiga och rättsliga området. De nationella föreskrifterna om dessa uppgifter omfattas därför inte av definitionen i artikel 60 i fördraget och ingår således inte i det här direktivets tillämpningsområde.

(20) Det här direktivet påverkar inte tillämpningsområdet för rådets direktiv 89/552/EEG av den 3 oktober 1989 om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television (5), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/36/EG (6), eller eventuella framtida ändringar.

(21) Det här direktivet omfattar inte under några omständigheter förslag till nationella bestämmelser som syftar till att överföra innehållet i gemenskapsdirektiv som redan gäller eller som kommer att antas, eftersom de redan är föremål för särskild granskning. Utanför tillämpningsområdet för det här direktivet ligger därför såväl de nationella bestämmelser som överför direktiv 89/552/EEG, ändrat genom direktiv 97/36/EG, eller eventuella framtida ändringar, som de nationella bestämmelser som överför direktiv 97/13/EG av den 10 april 1997 om en gemensam ram för allmänna tillstånd och individuella licenser inom telekommunikationssektorn (7) eller som successivt antas i samband med det direktivet.

(22) Det är dessutom viktigt att fastställa undantagsfall då nationella bestämmelser om informationssamhällets tjänster kan antas genast. Det är även viktigt att denna möjlighet endast tillåts vid brådskande skäl som sammanhänger med allvarliga och oförutsebara händelser, dvs. situationer som inte var allmänt kända tidigare och som inte beror på någon åtgärd från den berörda medlemsstatens myndigheter, så att inte syftet med det föregående samrådet och det administrativa samarbetet, vilket är en nödvändig del av direktivet, åsidosätts.

(23) En medlemsstat bör, under tolv månader - eller eventuellt under 18 månader då fråga är om rådets gemensamma ståndpunkt - skjuta upp antagandet av ett förslag till föreskrifter om tjänster endast om förslaget gäller en fråga som omfattas av ett förslag till direktiv, förordning eller beslut som kommissionen redan har förelagt rådet. Kommissionen kan endast göra gällande att den berörda medlemsstaten är skyldig att skjuta upp antagandet om förslaget till de nationella föreskrifterna innehåller bestämmelser som strider mot innehållet i det förslag som kommissionen har lagt fram.

(24) En förutsättning för samordnat och effektivt deltagande från gemenskapens sida i behandlingen av frågor som rör reglering av informationssamhällets tjänster på internationell nivå är att den ram för information och samråd på gemenskapsnivå som avses i detta direktiv fastställs.

(25) Inom ramen för genomförandet av direktiv 98/34/EG bör den kommitté som avses i artikel 5 sammanträda särskilt för att behandla frågor om informationssamhällets tjänster.

(26) I detta sammanhang bör det erinras om att varje gång en nationell åtgärd måste anmälas på förslagsstadiet enligt en annan gemenskapsrättsakt, får den berörda medlemsstaten göra en enda anmälan enligt denna andra rättsakt och samtidigt ange att anmälan även utgör en anmälan såvitt avser det här direktivet.

(27) Kommissionen skall regelbundet undersöka utvecklingen av marknaden för nya tjänster på informationssamhällets område, framför allt när det gäller konvergensen mellan telekommunikationer, informationsteknologi och media, och vid behov ta initiativ till snabb anpassning av gällande regler i syfte att främja utvecklingen av nya tjänster på europeisk nivå.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 98/34/EG ändras på följande sätt:

1) Direktivets titel skall ersättas med följande:

"Europaparlamentets och rådets direktiv om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster."

2) Artikel 1 skall ändras på följande sätt:

a) Följande nya punkt 2 införs:

"2. tjänst: alla informationssamhällets tjänster, det vill säga tjänster som vanligtvis utförs mot ersättning på distans, på elektronisk väg och på individuell begäran av en tjänstemottagare.

I denna definition avses med

- på distans: tjänster som tillhandahålls utan att parterna är närvarande samtidigt,

- på elektronisk väg: en, tjänst som sänds vid utgångspunkten och tas emot vid slutpunkten med hjälp av utrustning för elektronisk behandling (inbegripet digital signalkomprimering) och lagring av uppgifter, och som i sin helhet sänds, befordras och tas emot genom tråd, radio, optiska medel eller andra elektromagnetiska medel,

- på individuell begäran av en tjänstemottagare: en tjänst som tillhandahålls genom överföring av uppgifter på individuell begäran.

En vägledande förteckning över tjänster som inte avses med denna definition finns i bilaga V.

Detta direktiv omfattar inte

- radiosändningar,

- TV-sändningar enligt artikel 1 a i direktiv 89/552/EEG (*).

(*) EGT L 298, 17.10.1989, s. 23. Direktivet ändrat genom direktiv 97/36/EG (EGT L 202, 30.7.1997, s. 1)."

b) Punkterna 2 och 3 skall betecknas 3 och 4.

c) Följande nya punkt 5 införs:

"5. föreskrift för tjänster: ett krav av allmän art rörande tillträde till och utövande av verksamhet med sådana tjänster som avses i punkt 2, särskilt bestämmelser om dem som tillhandahåller tjänster, tjänster och tjänstemottagare, med undantag av föreskrifter som inte specifikt avser de tjänster som definieras i denna punkt.

Detta direktiv skall inte tillämpas på föreskrifter om frågor som omfattas av gemenskapsbestämmelser för teletjänster, enligt definitionen i

direktiv 90/387/EEG (*).

Detta direktiv skall inte tillämpas på föreskrifter om frågor som omfattas av gemenskapsbestämmelser för finansiella tjänster, enligt den icke uttömmande uppräkningen i bilaga VI till detta direktiv.

Med undantag av artikel 8.3 skall detta direktiv inte tillämpas på föreskrifter utfärdade av eller för reglerade marknader enligt direktiv 93/22/EEG, andra marknader eller organ som utför clearing eller betalning åt sådana marknader.

Såvitt avser denna definition

- skall en föreskrift anses särskilt avse informationssamhällets tjänster om föreskriften enligt motiveringen och enligt texten i den normativa delen har till särskilt syfte och föremål att, i sin helhet eller i vissa bestämmelser, uttryckligen och riktat reglera sådana tjänster,

- skall en föreskrift inte anses särskilt avse informationssamhällets tjänster om föreskriften endast indirekt eller accessoriskt gäller sådana tjänster.

(*) EGT L 192, 24.7.1990, s. 1. Direktivet ändrat genom direktiv 97/51/EG (EGT L 295, 29.10.1997, s. 23)."

d) Punkterna 4-8 skall betecknas 6-10.

e) Punkt 9 blir följande nya punkt 11:

"11. teknisk föreskrift: tekniska specifikationer och andra krav eller föreskrifter för tjänster, inbegripet tillämpliga administrativa bestämmelser, som är rättsligt eller faktiskt tvingande vid saluföring, tillhandahållande av tjänster, etablering av en aktör som tillhandahåller tjänster eller användning i en medlemsstat eller en större del därav, samt - med undantag av dem som anges i artikel 10 - medlemsstaternas lagar och andra författningar som förbjuder tillverkning, import, saluföring eller användning av en produkt eller som förbjuder tillhandahållande eller utnyttjande av en tjänst eller etablering som tillhandahållare av tjänster.

De tekniska föreskrifter som är faktiskt tvingande omfattar följande:

- En medlemsstats lagar eller andra författningar som hänvisar antingen till tekniska specifikationer eller andra krav eller till föreskrifter för tjänster, antingen yrkesetiska regler eller gott affärsskick som i sin tur hänvisar till tekniska specifikationer eller andra krav eller föreskrifter för tjänster, vars efterlevnad förutsätts vara i överensstämmelse med de skyldigheter som är fastställda i de ovan nämnda lagarna och andra författningarna.

- Frivilliga överenskommelser i vilka en offentlig myndighet är en avtalsslutande part och enligt vilka tekniska specifikationer eller andra krav eller föreskrifter för tjänster i allmänt intresse skall uppfyllas, med undantag av anbudsspecifikationer vid offentlig upphandling.

- Tekniska specifikationer eller andra krav eller regler som rör tjänster och som hänger samman med skattemässiga eller finansiella åtgärder som påverkar konsumtionen av produkterna eller tjänsterna genom att främja efterlevnaden av dessa tekniska specifikationer eller andra krav eller föreskrifter för tjänster. Tekniska specifikationer eller andra krav eller föreskrifter för tjänster som hänger samman med de nationella socialförsäkringssystemen omfattas inte.

Här omfattas de tekniska föreskrifter som antas av de myndigheter som utsetts av medlemsstaterna och som finns upptagna i en förteckning som före den 5 augusti 1999 skall upprättas av kommissionen inom ramen för den kommitté som anges i artikel 5.

Samma förfarande skall användas vid ändring av förteckningen."

f) Punkt 10 blir den nya punkten 12, vars första stycke ersätts med följande:

"12. förslag till teknisk föreskrift: texten till en teknisk specifikation eller ett annat krav eller en föreskrift för tjänster, inbegripet de administrativa bestämmelser, som har utarbetats i syfte att anta den eller att senare få den antagen som en teknisk föreskrift och som befinner sig på ett sådant förberedande stadium att väsentliga ändringar fortfarande kan göras."

3) Artikel 6 ändras på följande sätt:

a) Följande stycke läggs till punkt 1:

"Kommittén skall sammanträda i särskild sammansättning för att behandla frågor om informationssamhällets tjänster."

b) Följande stycke läggs till:

"8. Vad avser föreskrifter för tjänster kan kommissionen och kommittén rådgöra med fysiska eller juridiska personer från näringslivet eller den akademiska världen och om möjligt representativa organ, som kan avge ett sakkunnigutlåtande om sociala och samhälleliga mål och konsekvenser av varje förslag till föreskrift för tjänster samt uppmärksamma dessa personers yttranden när de uppmanas därtill."

4) Artikel 8.1 sjätte stycket skall ersättas med följande:

"När det gäller de tekniska specifikationer eller andra krav eller föreskrifter för tjänster som avses i artikel 1.11 andra stycket tredje strecksatsen, får kommissionens eller medlemsstaternas kommentarer eller detaljerade utlåtanden avse endast sådana aspekter som kan utgöra handelshinder eller, när det gäller föreskrifterna för tjänster, den fria rörligheten för tjänster eller tjänsteaktörernas etableringsfrihet och inte skattemässiga eller finansiella aspekter."

5) Artikel 9 skall ändras enligt följande:

a) Punkterna 2 och 3 skall ersättas med följande:

"2. Från den tidpunkt då kommissionen mottog informationen enligt artikel 8.1 får medlemsstaterna inte anta

- ett förslag till teknisk föreskrift i form av en frivillig överenskommelse enligt artikel 1.1 1 andra stycket andra strecksatsen innan fyra månader har gått,

- något annat förslag till teknisk föreskrift (med undantag av förslag som gäller tjänster) innan sex månader har gått, om inte annat föreskrivs i punkterna 3, 4 och 5,

om kommissionen eller någon annan medlemsstat inom tre månader från samma tidpunkt inkommer med ett detaljerat utlåtande enligt vilket den planerade åtgärden kan skapa hinder för varornas fria rörlighet på den inre marknaden,

- något förslag till föreskrift som gäller tjänster innan fyra månader har gått, om inte annat föreskrivs i punkterna 4 och 5, om kommissionen eller någon annan medlemsstat inom tre månader från samma tidpunkt inkommer med ett detaljerat utlåtande enligt vilket den planerade åtgärden kan skapa hinder för tjänsternas fria rörlighet eller för tjänsteaktörernas etableringsfrihet på den inre marknaden.

När det gäller förslag till föreskrifter för tjänster får inte de detaljerade utlåtandena från kommissionen eller medlemsstaterna strida mot de kulturpolitiska åtgärder, särskilt på det audiovisuella området, som en medlemsstat kan anta, i enlighet med gemenskapsrätten och med beaktande av den språkliga mångfalden, medlemsstaternas nationella och regionala särart samt deras kulturarv.

Den berörda medlemsstaten skall underrätta kommissionen om vilka åtgärder den planerar att vidta med anledning av sådana detaljerade utlåtanden. Kommissionen skall yttra sig över dessa åtgärder.

Vad avser föreskrifter för tjänster skall den berörda medlemsstaten i förekommande fall ange varför de detaljerade utlåtandena inte kan beaktas.

3. Medlemsstaterna får inte anta ett förslag till teknisk föreskrift, med undantag av förslag till föreskrifter som gäller tjänster, före utgången av tolv månader från den tidpunkt då kommissionen mottog informationen enligt artikel 8.1 om kommissionen inom tre månader från samma tidpunkt tillkännager sin avsikt att föreslå eller anta ett direktiv, en förordning eller ett beslut i frågan i enlighet med artikel 189 i fördraget."

b) Punkt 7 skall ersättas med följande:

"7. Punkterna 1-5 skall inte tillämpas i de fall då en medlemsstat

- av brådskande skäl, på grund av allvarliga och oförutsebara händelser som gäller folkhälsan, djurskyddet, skyddet av växter eller den allmänna säkerheten samt, när det gäller föreskrifter för tjänster, även den allmänna ordningen, särskilt skyddet av minderåriga, måste utarbeta tekniska föreskrifter på mycket kort tid i syfte att omedelbart anta dem och sätta dem i kraft utan att samråd är möjligt, eller

- av brådskande skäl, på grund av en allvarlig situation som gäller skyddet för det finansiella systemets säkerhet och integritet, särskilt skyddet för sparare, investerare och försäkringstagare, omedelbart måste anta och sätta i kraft föreskrifter för finansiella tjänster.

Medlemsstaten skall i den information som avses i artikel 8 ange skälen till att de ifrågavarande åtgärderna brådskar. Kommissionen skall så snart som möjligt yttra sig om informationen. Den skall vidta lämpliga åtgärder om detta förfarande missbrukas. Kommissionen skall regelbundet informera Europaparlamentet."

6) Artikel 10 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 första och andra strecksatserna skall ersättas med följande:

"- uppfyller de bindande gemenskapsrättsakter som leder till att tekniska specifikationer eller föreskrifter för tjänster antas,

- uppfyller skyldigheter som följer av internationella avtal som leder till att gemensamma tekniska specifikationer eller föreskrifter för tjänster antas i gemenskapen."

b) Punkt 1 sjätte strecksatsen skall ersättas med följande:

"- endast ändrar en teknisk föreskrift i enlighet med artikel 1.11 för att på begäran av kommissionen undanröja ett handelshinder eller, när det gäller föreskrifter för tjänster, ett hinder för den fria rörligheten för tjänster eller tjänsteaktörernas etableringsfrihet."

c) Punkterna 3 och 4 skall ersättas med följande:

"3. Artikel 9.3-6 skall inte tillämpas på de frivilliga överenskommelser som avses i artikel 1.11 andra stycket andra strecksatsen.

4. Artikel 9 skall inte tillämpas på de tekniska specifikationer eller andra krav eller de föreskrifter för tjänster som avses i artikel 1.11 andra stycket tredje strecksatsen."

7) Bilagorna V och VI, som återfinns i bilagan till detta direktiv, läggs till.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 5 augusti 1999. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Senast två år efter den tidpunkt som avses i artikel 2.1 första stycket skall kommissionen förelägga Europaparlamentet och rådet en utvärdering av tillämpningen av direktiv 98/34/EG, mot bakgrund av framför allt den tekniska utvecklingen och tjänstemarknadens utveckling enligt artikel 1.2. Senast tre år efter den tidpunkt som avses i artikel 2.1 första stycket skall kommissionen förelägga Europaparlamentet och rådet förslag till ändringar av detta direktiv.

Kommissionen skall härvid beakta de synpunkter som medlemsstaterna eventuellt överlämnar.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft på dagen för dess offentliggörande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 juli 1998.

På Europaparlamentets vägnar

J. M. GIL-ROBLES

OrdförandePå rådets vägnar

W. MOLTERER

Ordförande

(1) EGT C 307, 16.10.1996, s. 11 och

EGT C 65, 28.2.1998, s. 12.

(2) EGT C 158, 26.5.1997, s. 1.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 16 maj 1997 (EGT C 167, 2.6.1997, s. 238), rådets gemensamma ståndpunkt av den 26 januari 1998 (EGT C 62, 26.2.1998, s. 48) och Europaparlamentets beslut av den 14 maj 1998 (EGT L 167, 1.6.1998). Rådets beslut av den 29 juni 1998.

(4) EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.

(5) EGT L 298, 17.10.1989, s. 23.

(6) EGT L 202, 30.7.1997, s. 1.

(7) EGT L 117, 7.5.1997, s. 15.

BILAGA

"BILAGA V

Vägledande förteckning över tjänster som inte omfattas av artikel 1.2 andra stycket

1. Tjänster som inte tillhandahålls på distans

Tjänster som utförs samtidigt som den som tillhandahåller dem och den som tar emot dem är fysiskt närvarande, även om elektronisk utrustning används.

a) Undersökning eller behandling på en läkarmottagning med hjälp av elektronisk utrustning men med patienten fysiskt närvarande.

b) Användning av en elektronisk katalog i en affär med kunden fysiskt närvarande.

c) Reservation av en flygbiljett genom ett nät av datorer på en resebyrå med kunden fysiskt närvarande.

d) Tillhandahållande av elektroniska spel i ett köpcentrum med användaren fysiskt närvarande.

2. Tjänster som inte tillhandahålls på elektronisk väg

- Tjänster som har ett materiellt innehåll även om de innebär att elektronisk utrustning används.

a) Automater (bankomater, tågbiljettautomater).

b) Tillträde till vägnät, parkeringar osv. som är avgiftsbelagda även om det finns elektronisk utrustning vid infarten och/eller utfarten för att kontrollera tillträdet och/eller säkerställa rätt betalning.

- Off line -tjänster: Distribution av cd-rom-skivor eller programvara på diskett.

- Tjänster som inte tillhandahålls genom elektronisk lagring och databehandling.

a) Taltelefonitjänster.

b) Telefax- och telextjänster.

c) Tjänster som utförs med hjälp av taltelefoni eller telefax.

d) Läkarkonsultation med hjälp av telefon/telefax.

e) Advokatkonsultation med hjälp av telefon/telefax.

f) Direktmarknadsföring med hjälp av telefon/telefax.

3. Tjänster som inte tillhandahålls på individuell begäran av en mottagare av tjänster

Tjänster som tillhandahålls genom översändning av uppgifter utan individuell begäran och som är avsedda för samtidigt mottagande av ett obegränsat antal mottagare (punkt till flerpunkts -överföring).

a) TV-tjänster (inklusive tjänster som är närbesläktade med beställ-TV) som avses i artikel 1 a i direktiv 89/552/EEG.

b) Radiotjänster.

c) (Televisuell) teletext.

BILAGA VI

Vägledande förteckning över finansiella tjänster som avses i artikel 1.5 tredje stycket

- Investeringstjänster.

- Försäkrings- och återförsäkringstransaktioner.

- Banktjänster.

- Transaktioner rörande pensionsfonder.

- Tjänster rörande termins- eller optionstransaktioner.

Dessa tjänster omfattar i synnerhet

a) de investeringstjänster som avses i bilagan till direktiv 93/22/EEG (1), tjänster utförda av företag för kollektiva investeringar,

b) tjänster som rör verksamheter som åtnjuter ömsesidigt erkännande enligt bilagan till direktiv 89/646/EEG (2),

c) de transaktioner som rör försäkrings- och återförsäkringsverksamheter enligt

- artikel 1 direktiv 73/239/EEG (3),

- bilagan till direktiv 79/267/EEG (4),

- direktiv 64/225/EEG (5),

- direktiven 92/49/EEG (6) och 92/96/EEG (7).

(1) EGT L 141, 11.6.1993, s. 27.

(2) EGT L 386, 30.12.1989, s. 1. Direktivet ändrat genom direktiv 92/30/EEG (EGT L 110, 28.4.1992, s. 52).

(3) EGT L 228, 16.8.1973, s. 3. Direktivet senast ändrat genom direktiv 92/49/EEG (EGT L 228, 11.8.1992, s. 1).

(4) EGT L 63, 13.3.1979, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 90/619/EEG (EGT L 330, 29.11.1990, s. 50).

(5) EGT 56, 4.4.1964, s. 878/64. Direktivet ändrat genom anslutningsakten från 1973.

(6) EGT L 228, 11.8.1992, s. 1.

(7) EGT L 360, 9.12.1992, s. 1."