31998H0288

98/288/EG: Kommissionens rekommendation av den 23 april 1998 om dialog, uppföljning och information i syfte att underlätta övergången till euron

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 130 , 01/05/1998 s. 0029 - 0031


KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 23 april 1998 om dialog, uppföljning och information i syfte att underlätta övergången till euron (98/288/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION UTFÄRDAR DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 155 i detta, och

med beaktande av följande:

1) Euron kommer att bli de deltagande medlemsstaternas valuta från och med den 1 januari 1999. De nationella valutorna i de deltagande medlemsstaterna kommer att ersättas med euron till omräkningskurserna. Under övergångsperioden kommer monetära och finansiella instrument med undantag av mynt och sedlar att finnas i euro. De nationella valutaenheterna kommer att utgöra underuppdelningar av euron enligt omräkningskurserna. Enligt artikel 4.3 i rådets förordning (EG) nr 1103/97 av den 17 juni 1997 om vissa bestämmelser som har samband med införandet av euron (1) skall omräkningskurserna användas för omräkningar åt båda hållen mellan enheten euro och de nationella valutaenheterna.

2) Med hänsyn till allt arbete (2) som utförts sedan Rundabordskonferensen i maj 1997, de meddelanden från kommissionen som detta har givit till samt diskussionerna vid Rundabordskonferensen den 26 februari 1998 (3), bedömer kommissionen att det krävs en rekommendation om införandet av bestämmelser om dialog mellan branschföreträdare och konsumentorganisationer, om uppföljning av övergången till euron, bland annat genom inrättandet av observationscentrum, och om utbildning. Europaparlamentet har uppmuntrat kommissionen att fortsätta arbeta enligt denna inriktning (4).

3) Rekommendationerna 98/286/EG om bankavgifter för omräkning till euro (5) och 98/287/EG om parallella angivelser av priser och andra monetära belopp (6) kompletterar den dialog som inletts på nationell nivå och på gemenskapens nivå.

4) I anslutning till det arbete som utförts inom kommittén för handel och distribution och konsumentkommittén, samt det gemensamma arbete som utförts av dessa båda kommittéer (7), har förhandlingar inletts på gemenskapens nivå mellan å ena sidan branschorganisationerna på områdena för distribution, turism, småföretag och hantverk och å andra sidan konsumentorganisationerna. Kommissionen avser att fullfölja och förstärka denna dialog.

5) Det är lämpligt att medlemsstaterna inrättar observationscentrum i överensstämmelse med den gällande nationella lagstiftningen och i enlighet med befintliga förvaltningsstrukturer, vilka är tänkta att utgöra centrum för dialog och uppföljning för medborgarna. Europaparlamentet har uppmuntrat till att fortsätta arbetet enligt denna inriktning.

6) Avtal som sluts med konsumenter måste följa bestämmelserna i den tillämpliga lagstiftningen, inbegripet bestämmelserna i rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (8).

7) När det gäller normerna för god praxis beträffande bankavgifter för omräkning till euro, avser kommissionen att, utöver övriga inrättade uppföljningsåtgärder, övervaka tillämpningen av dessa normer och uppmanar därför samtliga berörda parter och särskilt bankföreningarna att förse kommissionen med den information som krävs för att verkställa denna uppföljning.

8) Det är önskvärt med en löpande dialog mellan de små och medelstora företagen och deras affärspartner. I synnerhet de små företagen kan komma att möta specifika svårigheter i sina interna förberedelser inför övergången till euron under övergångsperioden. Det ligger i allas intresse att underlätta de små företagens omställning till euron. Ett sätt att nå upp till denna målsättning vore att företagen förhandlar sinsemellan på lämplig nivå för att definiera de principer som bidrar till att underlätta de små företagens övergång till euron.

9) Med hänsyn till de små företagens svårigheter vad gäller tillgång till traditionella informationskällor bör riktade informationsinsatser genomföras till förmån för de små företagen. Specialiserade aktörer, däribland handelskammare och hantverksföreningar, samt de institutioner som har kontakter med småföretagen bör fullfölja sina insatser för att informera och skapa ökad insikt om införandet av den gemensamma valutan. Kommissionen kommer, bland annat via nätverket av Euro Info-centrum, att fortsätta att ställa praktiska hjälpmedel till småföretagens förfogande som är anpassade till deras behov.

10) Medlemsstaterna bör fortsätta att granska utbildningssystemets roll vad gäller informationen till både ungdomar och allmänheten i stort. Det är önskvärt att medlemsstaterna utbyter upplysningar och information om god praxis på detta område. Ett nätverk av nationella utbildningsansvariga har upprättats för detta ändamål. Det är viktigt att ungdomar i skolåldern på bästa sätt snabbt förstår och godtar euron och anpassar sig till de nya priserna och värdena i euro, särskilt med hänsyn till deras förmåga att sprida informationen i familjekretsen. För att bli effektiva måste de insatser som görs i skolorna aktivt engagera de utbildningsansvariga, lärarna och all skolpersonal. Detta berör inte bara skolorna utan utbildningssystemet i sin helhet. De ungdomar som står utanför skolsystemet bör ägnas särskild uppmärksamhet.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

Artikel 1

Dialog

1. För att gå vidare med de praktiska förberedelserna av övergången till euron, uppmanas de nationella myndigheterna att uppmuntra en fortsatt aktiv dialog mellan konsumentorganisationerna och branschorganisationerna. Kommissionen kommer även fortsättningsvis att stödja denna dialog på gemenskapens nivå och kommer att invitera medlemsstaterna att ta hänsyn till resultaten.

2. Inom ramen för denna dialog uppmanas konsumentorganisationerna och branschorganisationerna att förhandla och, om så krävs, avtala om normer för god praxis beträffande parallella angivelser och betalning, samt definiera miniminormer för skyldigheten att tillhandahålla information.

3. Företagen uppmanas att förhandla på lämplig nivå för att definiera de principer som bidrar till att underlätta övergången till euron för småföretagen. Dessa principer bör särskilt syfta till

a) att ett företag ger en viss förvarning innan det utställer eller begär fakturor uteslutande i euro för att ge företagets affärspartner, särskilt om dessa är småföretag, tillräcklig tid för att förbereda sig,

b) att, i det fall ett småföretag ber sina affärspartner att fortsätta att ange beloppen i den nationella valutaenheten jämsides med priset i euro, dessa bör tillmötesgå småföretagets begäran, och

c) att storföretagen ger sina underleverantörer nödvändigt stöd för att underlätta deras övergång till euron.

Artikel 2

Observationscentrum och uppföljning

1. Medlemsstaterna samt i förekommande fall kommunala och regionala församlingar uppmanas på ett lämpligt sätt, och i synnerhet genom inrättandet av observationscentrum för övergången till euron, möjliggöra uppföljningen av införandet av euron samt övervakningen av att affärstransaktioner utförs på ett korrekt sätt och att näringsidkarnas förfaranden är öppna och överblickbara.

2. Det rekommenderas att varje observationscentrum till sig knyter samtliga berörda näringsgrenar, de berörda offentliga förvaltningarna och medborgarna (däribland företrädarna för föreningslivet, särskilt konsumentorganisationer).

3. Det rekommenderas att det hos observationscentrumen på lokal nivå inrättas en funktion för mottagning, vägledning om informationskällor, mottagande av synpunkter, medling och stöd till medborgarna. Det rekommenderas också att dessa lokala observationscentrum, på grundval av en utvärdering av förfarandena, bör kunna förmedla sina erfarenheter till de relevanta nationella instanserna och gemenskapsinstanserna.

4. I syfte att underlätta övervakningen av bankernas tillämpning av normerna för god praxis beträffande bankavgifter för omräkning till euro, utöver övriga inrättade uppföljningsåtgärder, uppmanar kommissionen de nationella och europeiska bankföreningarna att utan dröjsmål besvara kommissionens begäran om information om hur långt man kommit i fråga om tillämpningen av dessa normer. För att kunna granska tillämpningen av normerna för god praxis en första gång före utgången av 1998, begär således kommissionen att de nationella bankföreningarna före den 1 november 1998 lämnar en rapport till kommissionen, genom de europeiska bankföreningarnas förmedling, om hur bankerna avser att tillämpa dessa normer.

5. Medlemsstaterna uppmanas att noggrant följa upp tillämpningen av normerna för god praxis och den information härom som kommer att lämnas av bankerna.

Artikel 3

Information och utbildning

1. Med hänsyn till de små företagens specifika svårigheter att förbereda sin egen övergång till euron och deras svårigheter när det gäller tillgången till traditionella informationskällor uppmanas de specialiserade aktörerna, däribland handelskammare och hantverksföreningar, samt de institutioner som har kontakter med småföretagen att fullfölja sina ansträngningar att informera och skapa ökad insikt om euron genom riktade insatser, koncentrerade på de konkreta förberedelser som måste vidtas, inklusive rådgivning och hjälp att fastställa förberedelsebehoven.

2. Medlemsstaterna uppmanas att så snabbt som möjligt mobilisera skol- och utbildningssystemen kring temat och att i detta syfte vidta alla lämpliga åtgärder för att skapa insikt hos, informera och utbilda lärare och annan skolpersonal.

3. Insatserna på utbildningsområdet bör omfatta specifika åtgärder på olika utbildningsområden, såsom distansundervisning, vuxenutbildning, högre utbildning, yrkesutbildning och varvad utbildning. Den nya informationstekniken bör användas såväl för att skapa insikt hos och utbilda lärarna som för information till de unga. Medlemsstaterna uppmanas också att utarbeta undervisningsmaterial som är lätt att använda för lärarna.

Särskild uppmärksamhet bör även ägnas barn som står utanför skolsystemet genom att lämpliga åtgärder vidtas för att informera dem.

Artikel 4

Slutbestämmelser

Medlemsstaterna uppmanas att stödja genomförandet av denna rekommendation.

Artikel 5

Adressater

Denna rekommendation riktar sig till medlemsstaterna, bransch- och konsumentorganisationerna, handelskamrarna och hantverksföreningarna, bankföreningarna, företagen samt till alla andra organisationer och institutioner som har kontakt med företagen.

Utfärdad i Bryssel den 23 april 1998.

På kommissionens vägnar

Yves-Thibault DE SILGUY

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 162, 19.6.1997, s. 1.

(2) Rapport från expertgruppen för tekniska aspekter och kostnadsfrågor i samband med parallella prisangivelser, Euro Paper nr 13. Rapport från expertgruppen för bankavgifter för omräkningen till euro, Euro Paper nr 14. Rapport från expertgruppen för anpassning till priser och värden i euro, Euro Paper nr 18. Rapport från expertgruppen för euroutbildning, Euro Paper nr 19. Rapport från expertgruppen för små företag och euron, Euro Paper nr 21 (ej översatta till svenska).

(3) Meddelande från kommissionen om informationsstrategin för euron, KOM(1998) 39 slutlig av den 6 februari 1998. Meddelande från kommissionen om praktiska aspekter av införandet av euron; aktualiserad version, KOM(1998) 61 slutlig av den 11 februari 1998.

(4) Europaparlamentets resolution av den 13 januari 1998, "Resolution om euron och konsumenterna".

(5) Se sida 22 i denna tidning.

(6) Se sida 26 i denna tidning.

(7) Kommittén för handel och distribution (CCD): yttrande om huvudpunkterna vad gäller införandet av den gemensamma valutan, antaget den 20 februari 1998. Konsumentkommittén (CC): en framgångsrik övergång till euron för konsumenterna, förslag från konsumentkommitténs arbetsgrupp för euron, antaget den 10 februari 1998. Rapport från expertgruppen för anpassning till priser och värden i euro, Euro Paper nr 18.

(8) EGT L 95, 21.4.1993, s. 29.