31998F0700

98/700/RIF: Gemensam åtgärd av den 3 december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen om inrättandet av ett europeiskt system för arkivering av bilder (Fado)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 333 , 09/12/1998 s. 0004 - 0007


GEMENSAM ÅTGÄRD av den 3 december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen om inrättandet av ett europeiskt system för arkivering av bilder (Fado) (98/700/RIF)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT OM FÖLJANDE GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt K 3.2 b i detta, och

av följande skäl:

I artikel K 1.3 i fördraget föreskrivs att invandringspolitiken och politiken mot medborgare i tredje land skall utgöra frågor av gemensamt intresse.

Kampen mot falska handlingar är ett område som hör till invandringspolitiken och polissamarbetet. Ökningen av antalet äkta och falska handlingar ställer krav på frekvent uppdatering, och eftersom metoderna för att framställa äkta handlingar samt förfalskningar av dem blir alltmer förfinade behövs ett medium av hög kvalitet.

Europeiska förfalskningsbulletinen och Handbok om äkta handlingar uppfyller inte helt kraven på snabbhet och tillförlitligt återgivande av handlingarna, och därför är användningen av ett datoriserat system för arkivering av bilder, tillsammans med lämplig utbildning av berörd personal, en väsentlig del av varje övergripande strategi för att tillgodose medlemsstaternas behov.

Flera medlemsstater förfogar över datoriserade system för arkivering av bilder som de håller på att införa.

För att upprätthålla en hög kontrollnivå i medlemsstaterna vore det av värde att inrätta ett datoriserat system för arkivering av bilder som de personer som kontrollerar dokumenten i medlemsstaterna får tillgång till. Detta system bör ge användarna tillgång till information om nya avslöjade förfalskningsmetoder och om nya äkta handlingar som finns i omlopp.

För att uppgifterna i systemet skall hållas kompatibla och enhetliga måste det inrättas förfaranden för medlemsstaternas utformning av bidrag till detta samt för kontroll av bidragens tillförlitlighet.

Denna gemensamma åtgärd påverkar inte medlemsstaternas behörighet i fråga om erkännande av pass, resehandlingar, viseringar eller andra identitetshandlingar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Ett europeiskt system för arkivering av bilder skall inrättas för utbyte med kort varsel på elektronisk väg av sådan information som medlemsstaterna förfogar över om äkta handlingar och konstaterade falska handlingar, på det sätt som fastställs i bilagan till denna gemensamma åtgärd.

2. Detta system skall varken ersätta eller undantränga det normala informationsutbytet på papper förrän alla medlemsstater är i stånd att använda det datoriserade systemet.

Artikel 2

Systemets databas skall bland annat innehålla följande information:

a) Bilder av falska och förfalskade handlingar.

b) Bilder av äkta handlingar.

c) Kortfattad information om förfalskningsmetoder.

d) Kortfattad information om säkerhetsmetoder.

Artikel 3

Inrättandet av det europeiska systemet skall inte hindra medlemsstaterna från att utveckla och använda sina egna nationella system om det svarar mot behoven hos de nationella myndigheter som sköter gränskontrollen och de interna myndigheter som ansvarar för kontroll av handlingar.

Artikel 4

De tekniska specifikationerna om kompatibilitet med befintliga system, om införandet av information i systemet och om förfarandena för kontroll av informationens tillförlitlighet skall utan dröjsmål antas av rådet.

Artikel 5

Denna gemensamma åtgärd skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och den träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts.

Medlemsstaterna skall tillämpa artikel 1 senast tolv månader efter antagandet av de åtgärder som avses i artikel 4.

Utfärdad i Bryssel den 3 december 1998.

På rådets vägnar

K. SCHLÖGL

Ordförande

BILAGA

EUROPEISKT SYSTEM FÖR ARKIVERING AV BILDER

Ett datoriserat system som skall innehålla såväl äkta handlingar som falska och förfalskade handlingar skall inrättas inom rådets generalsekretariat.

Det europeiska systemet går under beteckningen Fado (Falska och äkta handlingar).

1. Beskrivning av systemet

- Systemet skall läsas från en enda central enhet i varje medlemsstat.

- Systemet skall baseras på Internettekniken. Systemet skall säkerställa att informationen kan överföras snabbt till de nationella centrala enheterna. Så snart informationen har lämnats till rådets generalsekretariat skall den så snabbt som möjligt föras in i Fado-systemet. Varje medlemsstat skall vara ansvarig för att dessa data läggs till det egna nationella systemet eller till kopian av Fado-systemet.

- Systemet skall vara flerspråkigt.

- Systemet skall vara användarvänligt.

- Systemet skall baseras på en mycket strikt kodning. Informationen i det datoriserade systemet måste skyddas. I systemet skall särskilda dataledningar användas mellan rådets generalsekretariat och medlemsstaternas centrala enheter.

- Inom varje medlemsstat skall systemet läsas via en skyddad internetförbindelse från en central enhet. En medlemsstat kan använda samma system internt inom sitt territorium (dvs. sammanlänka olika gränskontrollstationer eller andra behöriga myndigheter). Ingen direkt förbindelse skall finnas mellan en arbetsstation, förutom en nationell central enhet, och generalsekretariatets centralenhet. Det skall finnas en metod för att kopiera och uppdatera systemet i en medlemsstat från Fado-systemet (band, löstagbart skivminne, cd-rom, etc.).

- Varje medlemsstat skall ha rätt att utveckla ett eget nationellt säkert system för intern dataöverföring.

- Fado-systemet skall bygga på ett nät mellan generalsekretariatets centralenhet och de centrala enheterna i varje medlemsstat, vilket kommer att möjliggöra ett snabbt informationsutbyte.

- Eftersom handlingar kommer att överföras elektroniskt för att föras in i de befintliga nationella systemen skall ett standardformat användas för bilderna (JPEG, TIFF, BMP, etc.). Bildkvaliteten skall vara bästa möjliga, men det skall också föreligga en lämplig balans mellan bildkvalitet, storlek och komprimering.

- Zoomade bilder skall vara tillgängliga för de viktigaste delarna av bilden i den mån detta är nödvändigt.

- I systemet skall det vara möjligt att på skärmen jämföra originalhandlingen med en falsk eller förfalskad handling.

- Systemet skall innehålla förklaringar om olika typer av förfalsknings- och säkerhetsmetoder.

- Det kommer att vara nödvändigt med korshänvisningar för att användarna mycket snabbt skall kunna hitta all information om en handling.

- Handlingarna från medlemsstaterna och från de tredje länder från vilka immigration till medlemsstater regelbundet sker skall prioriteras högst. Informationen i systemet skall utökas och uppdateras så att den omfattar alla övriga handlingar så att informationen i systemet blir så fullständigt som möjligt.

- I systemet skall det finnas ett varningssystem (flash) som innebär att en varning för en viss falsk handling sänds till alla medlemsstater via elektronisk post.

- Systemet skall bestå av mer än en nivå. Möjligheten att utveckla ytterligare en frågenivå för att lägga till mer detaljerad information för experter skall tas med i beräkningen redan från början.

- Systemet skall innehålla en särskild zon för införande av handlingar som inte erkänns av en eller flera medlemsstater.

2. Kostnader för systemet

Kostnaderna för inrättandet och driften av Fado-systemet kommer att bestå i införskaffandet av teknisk utrustning samt personalkostnader. Eftersom Fado-systemet är uteslutande avsett för elektronisk arkivering och överföring av handlingar, vilket för närvarande sker i hårddiskformat, kommer sådana kostnader att utgöra förvaltningsutgifter för rådet i enlighet med artikel K 8.2 första meningen i Fördraget om Europeiska unionen.