31998D0571

98/571/EG: Kommissionens beslut av den 12 oktober 1998 om ändring av beslut 97/20/EG om upprättande av en förteckning över tredje länder som uppfyller villkoren för likvärdighet beträffande villkoren för produktion och saluförande av musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor [delgivet med nr K(1998) 2967] (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 277 , 14/10/1998 s. 0042 - 0043


KOMMISSIONENS BESLUT av den 12 oktober 1998 om ändring av beslut 97/20/EG om upprättande av en förteckning över tredje länder som uppfyller villkoren för likvärdighet beträffande villkoren för produktion och saluförande av musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor [delgivet med nr K(1998) 2967] (Text av betydelse för EES) (98/571/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/492/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktion och utsläppande på marknaden av levande tvåskaliga mollusker (1), senast ändrat genom direktiv 97/79/EG (2), särskilt artikel 9.3 a i detta, och

av följande skäl:

Genom kommissionens beslut 97/20/EG (3), ändrat genom beslut 97/565/EG (4), upprättades en förteckning över tredje länder från vilka import är tillåten av tvåskaliga blötdjur, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor i alla former, avsedda att användas som livsmedel.

I kommissionens beslut 98/569/EG (5) fastställs särskilda villkor för import av levande tvåskaliga blötdjur, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor och sniglar med ursprung i Tunisien.

Det är följaktligen lämpligt att föra in Tunisien i förteckningen över tredje länder från vilka import av levande tvåskaliga blötdjur, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor är tillåten.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 97/20/EG skall ersättas med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 oktober 1998.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 268, 24.9.1991, s. 1.

(2) EGT L 24, 30.1.1998, s. 31.

(3) EGT L 6, 10.1.1997, s. 46.

(4) EGT L 232, 23.8.1997, s. 15.

(5) Se sida 31 i denna tidning.

BILAGA

Förteckning över tredje länder från vilka import är tillåten av levande tvåskaliga blötdjur, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor i alla former, avsedda att användas som livsmedel

I. Tredje länder som omfattas av ett särskilt beslut enligt rådets direktiv 91/492/EEG

Australien

Chile

Sydkorea

Marocko

Peru

Tunisien

Turkiet

II. Tredje länder som kan omfattas av ett provisoriskt beslut enligt rådets beslut 95/408/EG

Kanada

Förenta Staterna

Grönland

Färöarna

Nya Zeeland

Thailand (endast för produkter som är steriliserade eller värmebehandlade enligt villkoren i kommissionens beslut 93/25/EEG)