31998D0423

98/423/EG: Kommissionens beslut av den 30 juni 1998 om särskilda importvillkor för fiskeri- och vattenbruksprodukter med ursprung i Falklandsöarna [delgivet med nr K(1998) 1850] (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 190 , 04/07/1998 s. 0076 - 0080


KOMMISSIONENS BESLUT av den 30 juni 1998 om särskilda importvillkor för fiskeri- och vattenbruksprodukter med ursprung i Falklandsöarna [delgivet med nr K(1998) 1850] (Text av betydelse för EES) (98/423/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/493/EEG av den 22 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktionen och marknadsföringen av fiskeriprodukter (1), senast ändrat genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, särskilt artikel 11 i detta, och

med beaktande av följande:

En expert från kommissionen har varit på ett kontrollbesök i Falklandsöarna för att undersöka de förhållanden under vilka fiskeriprodukter produceras, lagras och sänds till gemenskapen.

Bestämmelserna i lagstiftningen från Falklandsöarna om hygienkontroll och övervakning av fiskeriprodukter kan anses motsvara bestämmelserna i direktiv 91/493/EEG.

I Falklandsöarna kan "Veterinary Service (VS) of the Department of Agriculture" på ett effektivt sätt kontrollera att gällande lagstiftning tillämpas.

Förfarandet för att få det sundhetsintyg som avses i artikel 11.4 a i direktiv 91/493/EEG bör omfatta även fastställandet av en förlaga till intyg, valet av vilket eller vilka språk intyget skall vara avfattat på och vilken tjänsteställning den som undertecknar intyget skall ha.

Enligt artikel 11.4 b i direktiv 91/493/EEG skall det på förpackningarna med fiskeriprodukter anbringas ett märke med det tredje landets namn samt godkännande-/registreringsnumret för den anläggning, det fabriksfartyg, kyl- eller fryshus, eller frysfartyg där produkterna har sitt ursprung.

Enligt artikel 11.4 c i direktiv 91/493/EEG måste en förteckning upprättas över godkända anläggningar, fabriksfartyg eller kyl- eller fryshus. En förteckning över frysfartyg som har registrerats i enlighet med rådets direktiv 92/48/EEG (2) bör upprättas. Dessa förteckningar bör upprättas på grundval av ett meddelande från VS till kommissionen. VS måste alltså säkerställa att bestämmelserna om detta, vilka föreskrivs i artikel 11.4 i direktiv 91/493/EEG, efterlevs.

VS har lämnat officiella garantier för att bestämmelserna i kapitel V i bilagan till direktiv 91/493/EEG iakttas och för att de krav uppfylls som motsvarar dem som fastställs i det direktivet för godkännande eller registrering av anläggningar, fabriksfartyg, kyl- eller fryshus eller frysfartyg.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

"Veterinary Service of the Department of Agriculture" är den myndighet i Falklandsöarna som skall var behörig att kontrollera och intyga att fiskeri- och vattenbruksprodukter uppfyller kraven i direktiv 91/493/EEG.

Artikel 2

Fiskeriprodukter och vattenbruksprodukter med ursprung i Falklandsöarna skall uppfylla följande krav:

1) Varje sändning skall åtföljas av ett numrerat sundhetsintyg i original, vederbörligen ifyllt, undertecknat och daterat, bestående av ett enda blad, enligt förlagan i bilaga A till detta beslut.

2) Produkterna skall komma från godkända registrerade anläggningar, fabriksfartyg, kyl- eller fryshus, eller frysfartyg enligt förteckningen i bilaga B.

3) Varje förpackning skall, med undantag för frysta fiskeriprodukter i bulk avsedda för tillverkning av livsmedelskonserver, i outplånlig skrift vara märkt med ordet "Falklandsöarna" och med godkännande-/registreringsnumret för den anläggning, det fabriksfartyg, kyl- eller fryshus, eller frysfartyg där produkterna har sitt ursprung.

Artikel 3

1. De intyg som avses i artikel 2.1 skall upprättas på minst ett av de officiella språken i den medlemsstat där kontrollen genomförs.

2. Intygen skall innehålla namn, tjänsteställning och underskrift av VS:s representant samt VS:s officiella stämpel i en färg som skiljer sig från de övriga uppgifterna i intyget.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 juni 1998.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 268, 24.9.1991, s. 15.

(2) EGT L 187, 7.7.1992, s. 41.

BILAGA A

SUNDHETSINTYG för fiskeri- och vattenbruksprodukter med undantag av alla former av tvåskaliga blötdjur, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor och sniglar med ursprung i Falklandsöarna avsedda för Europeiska gemenskapen

>Start Grafik>

Referensnummer:

Avsändarland: FALKLANDSÖARNA

Behörig myndighet: "Veterinary Service (VS) of the Department of Agriculture"

I. Identifiering av fiskeriprodukterna

- Produktbeskrivning: - fiskeriprodukt - vattenbruksprodukt (1)

- art (vetenskapligt namn):

- tillstånd och typ av beredning (2):

- Eventuellt kodnummer:

- Typ av förpackning:

- Antal förpackningar:

- Nettovikt:

- Föreskriven lagrings- och transporttemperatur:

II. Produkternas ursprung

Namn och officiellt/officiella godkännandenummer på den eller de anläggningar, fabriksfartyg, godkända kyl- eller fryshus, eller registrerade frysfartyg som av VS fått godkännande att exportera till gemenskapen:

III. Produkternas destination

Produkterna skall sändas

från:

(avsändningsort)

till:

(land och bestämmelseort)

med följande transportmedel:

Avsändarens namn och adress:

Mottagarens namn och adress på bestämmelseorten:

(1) Stryk det som inte är tillämpligt.

(2) Levande, kylda, frysta, saltade, rökta, konserverade etc.

IV. Sundhetsintyg

- I egenskap av officiell inspektör intygar jag att de ovan angivna fiskeri- eller vattenbruksprodukterna

1) har fångats och hanterats ombord på fartyg i enlighet med hygienbestämmelserna i direktiv 92/48/EEG,

2) har landats, hanterats och i förekommande fall förpackats, bearbetats, beretts, frysts, tinats och lagrats på ett sätt som uppfyller kraven i kapitlen II, III och IV i bilagan till direktiv 91/493/EEG,

3) har genomgått hygienkontroll i enlighet med kapitel V i bilagan till direktiv 91/493/EEG,

4) har förpackats, identifierats, lagrats och transporterats i enlighet med kapitlen VI, VII och VIII i bilagan till direktiv 91/493/EEG,

5) inte kommer från arter som är giftiga eller innehåller biotoxiner,

6) har med tillfredsställande resultat genomgått de organoleptiska, parasitologiska, kemiska och mikrobiologiska kontroller som fastställs för vissa kategorier fiskeriprodukter i direktiv 91/493/EEG och i tillämpningsföreskrifterna till detta.

- Undertecknad officiell inspektör intygar härmed att denne har tagit del av bestämmelserna i direktiven 91/493/EEG och 92/48/EEG och beslut 98/423/EG.

Utfärdat i , (Ort) den (Datum)

Officiell (1) stämpel

Den officielle inspektörens namnteckning (1)

(Efternamn med versaler, titel och tjänsteställning)

(1) Stämpeln och namnteckningen skall vara i en annan färg än övriga uppgifter i intyget.

>Slut Grafik>

BILAGA B

>Plats för tabell>