31997R2603

Kommissionens förordning (EG) nr 2603/97 av den 16 december 1997 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för import av ris med ursprung i AVS-staterna och de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 351 , 23/12/1997 s. 0022 - 0027


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2603/97 av den 16 december 1997 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för import av ris med ursprung i AVS-staterna och de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 91/482/EEG av den 25 juli 1991 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska ekonomiska gemenskapen (1), senast ändrat genom beslut 97/803/EG (2), särskilt artikel 108a.5 i detta,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 715/90 av den 5 mars 1990 om de bestämmelser som gäller för jordbruksprodukter och vissa varor som framställts genom förädling av jordbruksprodukter som har sitt ursprung i AVS-staterna eller i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 619/96 (4), särskilt artikel 13.1 och 13.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3290/94 av den 22 december 1994 om de anpassningar och övergångsåtgärder som krävs inom jordbrukssektorn för att genomföra avtalen som slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan (5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1161/97 (6), särskilt artikel 3.1 i denna, och

med beaktande av följande:

I sitt beslut 97/803/EG anpassade rådet importordningen för ris med ursprung i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT). I den nya artikel 108a föreskrivs att ackumuleringen med ursprung i AVS/ULT i artikel 6 i bilaga 2 till beslut 91/482/EEG tillåts inom en årlig totalvolym på 160 000 ton ris, uttryckt som råris, vilken innefattar den tullkvot för ris med ursprung i AVS-staterna som föreskrivs i fjärde Lomékonventionen. Importen från ULT skulle kunna uppgå till nivån ovan om AVS-länderna inte till fullo utnyttjar sina möjligheter till direkt export inom tullkvoten ovan. Importlicenser utfärdas första gången till ULT i januari varje år för en kvantitet på 35 000 ton, uttryckt i råris.

I syfte att säkerställa en balanserad förvaltning av marknaden för gemenskapens ris fördelas utfärdandet av importlicenser under året på flera perioder.

För förvaltningen av denna ackumuleringsordning krävs det att en enda text med bestämmelser för import av ris med ursprung i AVS och ULT fastställs. Därför bör lämpliga bestämmelser i förordning (EEG) nr 999/90 om tillämpningsföreskrifter för import av ris med ursprung i stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) (7), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1407/97 tas med och den förordningen bör upphöra att gälla. I synnerhet bör de bestämmelser för tullnedsättningar som tillämpas på importen och bestämmelserna om att ta ut en exportavgift av det avsändande landet (8) tas med.

Denna förordning bör tillämpas från och med den 1 januari 1998. Kommissionens förordning (EG) nr 2352/97 av den 27 november 1997 om införande av särskilda åtgärder för import av ris med ursprung i de utomeuropeiska länderna och territorierna (9) bör upphävas.

Förvaltningskommittén för spannmål har inte avgivit något yttrande inom den tidsfrist som fastställts av dess ordförande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom denna förordning upprättas tillämpningsföreskrifter för import av ris med ursprung i AVS-staterna och i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) i enlighet med artikel 108a i beslut nr 91/482/EEG.

AVDELNING I

Import av ris med ursprung i AVS-staterna

Artikel 2

1. Inom ramen för kvantiteten på 125 000 ton ris, uttryckt i råris, med KN-nummer 1006 10 21 - 1006 10 98, 1006 20 och 1006 30, som fastställs i artikel 13.1 i förordning (EEG) nr 715/90 skall importlicenser med nedsatta tullsatser utfärdas varje år med följande uppdelning:

>Plats för tabell>

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 skall de kvantiteter för vilka licenser inte begärs vid första eller andra uppdelningen föras över till följande uppdelning.

För de kvantiteter för vilka importlicenser inte begärs vid september månads uppdelning får importlicenserna begäras vid en kompletterande uppdelning i oktober månad, i enlighet med artikel 8.1.

Artikel 3

1. Inom ramen för kvantiteten på 20 000 ton brutet ris med KN-nummer 1006 40 00, som fastställs i artikel 13.1 i förordning (EEG) nr 715/90 skall importlicenser med nedsatta tullsatser utfärdas varje år med följande uppdelning:

>Plats för tabell>

2. De kvantiteter för vilka licenser inte begärs vid första eller andra uppdelningen skall föras över till följande uppdelning.

För de kvantiteter för vilka importlicenser inte begärs vid september månads uppdelning får importlicenserna begäras vid en kompletterande uppdelning i oktober månad, i enlighet med artikel 8.1.

Artikel 4

Tullsatserna skall beräknas varje vecka men fastställas varannan vecka av kommissionen enligt följande kriterier:

- Tullsatsen för import av paddyris med KN-nummer 1006 10 21 - 1006 10 98 skall vara densamma som de tullsatser som fastställs i Gemensamma tulltaxan, nedsatt med 50 % och 4,34 ecu.

- Tullsatsen för import av råris med KN-nummer 1006 20 skall vara densamma som den tullsats som fastställs i enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 3072/95 (10), nedsatt med 50 % och 4,34 ecu.

- Tullsatsen för import av helt slipat ris med KN-nummer 1006 30 skall vara densamma som den tullsats som fastställs i enlighet med artikel 11.2 i förordning (EG) nr 3072/95, nedsatt först med 16,78 ecu och sedan med 50 % och 6,52 ecu.

- Tullsatsen för import av brutet ris med KN-nummer 1006 40 00 skall vara densamma som de tullsatser som fastställs i Gemensamma tulltaxan, nedsatt med 50 % och 3,62 ecu.

Artikel 5

1. Bestämmelserna i artikel 4 skall endast tillämpas på import av ris för vilken exportavgiften motsvarande skillnaden mellan de tulltaxor för import av ris med ursprung i tredje land och beloppen i artikel 4 har tagits ut av exportlandet.

2. Uppbörden av beloppet skall styrkas genom att tullmyndigheterna i exportlandet skriver av en av följande ordalydelser under rubriken "Observationer" i varucertifikatet EUR 1:

Beloppet i nationell valuta:

- Tasa especial percibida a la exportacion del arroz

- Særafgift, der opkræves ved eksport af ris

- Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe

- Åéäéêüò öüñïò ðïõ åéóðñÜôôåôáé êáôÜ ôçí åîáãùãÞ ôïõ ñõæéïý

- Special charge collected on export of rice

- Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz

- Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso

- Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing

- Direito especial cobrado na exportação do arroz

- Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu

- Särskild avgift för risexport

(Kontorets stämpel och underskrift)

3. Om den avgift som tagits ut av exportlandet är lägre än den sänkning som följer av artikel 4 skall sänkningen begränsas till det uttagna beloppet.

4. Om beloppet av de uttagna exportavgifterna uttrycks i en annan valuta än den importerande medlemsstatens skall den växlingskurs som används för att fastställa den avgift som verkligen tagits ut vara den kurs som registreras på den eller de växlingsmarknader som är mest representativa för denna medlemsstat den dag då tullsatsen förutfastställs.

5. Importtullsatsen skall vara den som tillämpas den dag då licensansökan lämnas in. Detta belopp skall justeras i förhållande till skillnaden mellan det interventionspris som tillämpas den månad då licensansökan lämnas in och den som tillämpas vid övergången till fri omsättning varvid denna skillnad vid behov höjs med

- 80 % för råris av sorten indica,

- 163 % för helt slipat indicaris,

- 88 % för råris av sorten japonica,

- 167 % för helt slipat japonicaris.

De rissorter som anges i artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 1503/96 (11) skall betraktas som indicaris och japonicaris.

AVDELNING II

Import av ris med ursprung i ULT

Artikel 6

1. Inom ramen för kvantiteten på 35 000 ton, uttryckt som råris, av ris med KN-nummer 1006 skall, vid tillämpning av artikel 108a i beslut 91/482/EEG, de importlicenser som omfattas av tullbefrielse utfärdas varje år med följande uppdelning:

>Plats för tabell>

2. De kvantiteter för vilka licenser inte begärs vid första eller andra uppdelningen skall föras över till följande uppdelning.

För de kvantiteter för vilka importlicenser inte begärs vid september månads uppdelning får importlicenser begäras vid en kompletterande uppdelning i oktober månad, i enlighet med artikel 8.1.

AVDELNING III

Gemensamma tillämpningsföreskrifter för avdelningarna I och II

Artikel 7

De överförda kvantiteter som avses i artikel 2.2 får omfattas av ansökningar om importlicens för ris med ursprung i AVS-staterna med KN-nummer 1006 10 21 - 1006 10 98, 1006 20 och 1006 30 och för ris med ursprung i ULT med KN-nummer 1006.

Artikel 8

1. Licensansökningarna skall lämnas till de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten inom loppet av de fem första arbetsdagarna under den månad som motsvarar varje uppdelning.

2. I fält 8 i licensansökan och i importlicensen skall ursprungslandet anges och ordet "ja" markeras med ett kryss.

3. I fält 20 i importlicensansökan skall den ansökande ange den uppdelning som ansökan gäller. En av följande benämningar skall anges:

- ULT (artikel 6 i förordning (EG) nr 2603/97).

- AVS (artikel 2.1 i förordning (EG) nr 2603/97).

- AVS brutet ris (artikel 3 i förordning (EG) nr 2603/97).

- AVS+ULT (artikel 7 i förordning (EG) nr 2603/97).

4. Licenserna skall i fält 24 innehålla en av följande ordalydelser:

a) För ULT:

- Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) n° 2603/97]

- Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 2603/97)

- Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 2603/97)

- Áôåëþò ìÝ÷ñé ôçí ðïóüôçôá ðïõ ïñßæåôáé óôá ôåôñáãùíßäéá 17 êáé 18 ôïõ ðáñüíôïò ðéóôïðïéçôéêïý [Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2603/97]

- Exemption from customs duty up to the quantity indicated in Sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 2603/97)

- Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [Règlement (CE) n° 2603/97]

- Esenzione del dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 2603/97]

- Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 2603/97)

- Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) nº 2603/97]

- Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 2603/97)

- Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 2603/97)

b) för AVS-staterna:

- Derecho de aduana reducido hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) n° 2603/97]

- Nedsat told op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 2603/97)

- Ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 2603/97)

- ÌåéùìÝíïò äáóìüò ìÝ÷ñé ôçí ðïóüôçôá ðïõ ïñßæåôáé óôá ôåôñáãùíßäéá 17 êáé 18 ôïõ ðáñüíôïò ðéóôïðïéçôéêïý [Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2603/97]

- Reduced duty up to the quantity indicated in Sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 2603/97)

- Droit réduit jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [Règlement (CE) n° 2603/97]

- Dazio ridotto limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 2603/97]

- Verminderd douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 2603/97)

- Direito reduzido até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) nº 2603/97]

- Tulli, joka on alennettu tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 2603/97)

- Tullsatsen nedsatt upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 2603/97)

5. Ansökan om importlicens skall beaktas endast om följande villkor uppfyllts:

- Ansökan skall inges av en fysisk eller juridisk person som under minst ett av de tre år som föregår ingivandet av ansökan har bedrivit kommersiell verksamhet inom rissektorn eller har ingivit ansökningar om importlicenser inom rissektorn och varit upptagen i ett offentligt register i en medlemsstat.

- Den sökande skall inge ansökan i den medlemsstat där han finns upptagen i ett offentligt register. Om en och samma person ansöker flera gånger i två eller flera medlemsstater skall inga av dessa ansökningar beaktas.

- De sökande skall inge en enda ansökan inom de begränsningar för den största kvantitet som föreskrivs för varje uppdelning och ursprung. Den kvantitet som begärs för varje berörd uppdelning och berört ursprung får dock inte överstiga 5 000 ton, uttryckt som råris.

6. Genom undantag från artikel 10 i förordning (EG) nr 1162/95 (12) skall säkerheten för importlicenser vara 28 ecu per ton.

Artikel 9

1. Inom två arbetsdagar räknat från den sista dagen av fristen för ingivande av licensansökningar skall medlemsstaterna, per telex eller telefax och i enlighet med bilagan till denna förordning, meddela kommissionen de kvantiteter uppdelade efter åttasiffrigt KN-nummer per uppdelning och ursprungsland som omfattas av licensansökningar, numret på den begärda licensen samt den sökandes namn och adress.

Detta skall meddelas även om ingen ansökan har ingivits i någon medlemsstat.

Ovan nämnda uppgifter skall meddelas separat från dem som gäller andra ansökningar om importlicens inom rissektorn och enligt samma bestämmelser.

2. Inom tio arbetsdagar räknat från sista dagen av fristen för meddelandet från medlemsstaterna skall kommissionen

- besluta i vilken utsträckning ansökningarna kan godtas. Om de begärda kvantiteterna överstiger de tillgängliga kvantiteterna vid berörd uppdelning och berört ursprung skall den fastställa en procentsats för nedsättning som skall tillämpas på varje ansökan,

- fastställa de tillgängliga kvantiteterna vid följande uppdelning och eventuellt vid den kompletterande uppdelningen för oktober månad.

3. När den enhetliga procentsats för nedsättning som anges i stycke 2 tillämpas, får licensansökan senast dras tillbaka inom två arbetsdagar efter det att den förordning, i vilken procentsatsen fastställs, har offentliggjorts. Säkerheten skall omedelbart frisläppas.

Artikel 10

1. Inom tre arbetsdagar efter det att kommissionens beslut har offentliggjorts skall importlicenserna utfärdas för de kvantiteter som följer av tillämpningen av artikel 9.2.

Om den kvantitet för vilken importlicensen utfärdas är mindre än den begärda kvantiteten skall garantibeloppet i artikel 10 i förordning (EG) nr 1162/95 minskas proportionerligt.

2. Trots vad som sägs i artikel 9 i förordning (EEG) nr 3719/88 (13) får de rättigheter som åtföljer licensen inte överföras.

Artikel 11

1. Artikel 5.1 fjärde strecksatsen i förordning (EEG) nr 3719/88 skall inte tillämpas.

2. Tullsänkningen för ris med ursprung i AVS-länderna samt befrielsen från denna tull för ris med ursprung i ULT, vilka föreskrivs i artikel 4 respektive artikel 6 i denna förordning, skall inte gälla för de kvantiteter som har importerats inom ramen för den avvikelse som fastställs i artikel 8.4 i förordning (EEG) nr 3719/88.

3. Artikel 33.5 i förordning (EEG) nr 3719/88 skall tillämpas.

4. Genom undantag från artikel 6 i förordning (EG) nr 1162/95 skall importlicenser för helt eller delvis slipat råris och för brutet ris gälla från och med den dag då de faktiskt utfärdas fram till och med utgången av den tredje månaden därefter, i enlighet med artikel 21.2 i förordning (EEG) nr 3719/88. Giltighetsperioden får dock inte vara längre än till och med den 31 december det år de utfärdas.

Artikel 12

Medlemsstaterna skall per telex eller telefax och i enlighet med bilaga I till denna förordning meddela kommissionen följande uppgifter:

- Kvantiteterna uppdelade efter åttasiffrigt KN-nummer och ursprungsland för vilka importlicenser har utfärdats, utfärdandedatum, den utfärdade licensens nummer och licensinnehavarens namn och adress, senast två arbetsdagar efter utfärdandet av dem.

- De kvantiteter, uppdelade efter åttasiffrigt KN-nummer och ursprungsland, som verkligen övergått till fri omsättning, datum för övergång till fri omsättning, numret på den använda licensen samt licensinnehavarens namn och adress, den sista arbetsdagen i varje månad som följer den för övergång till fri omsättning.

Detta skall meddelas även om ingen licens har utfärdats eller ingen import ägt rum.

Artikel 13

Förordning (EEG) nr 999/90 skall upphöra att gälla.

Artikel 14

Förordning (EG) nr 2352/97 skall upphöra att gälla.

Artikel 15

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1998.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 1997.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 263, 19.9.1991, s. 1.

(2) EGT L 329, 29.11.1997, s. 50.

(3) EGT L 84, 30.3.1990, s. 85.

(4) EGT L 89, 10.4.1996, s. 1.

(5) EGT L 349, 31.12.1994, s. 105.

(6) EGT L 169, 27.6.1997, s. 1.

(7) EGT L 101, 21.4.1990, s. 20.

(8) EGT L 194, 23.7.1997, s. 13.

(9) EGT L 326, 28.11.1997, s. 21.

(10) EGT L 329, 30.12.1995, s. 18.

(11) EGT L 189, 30.7.1996, s. 71.

(12) EGT L 117, 24.5.1995, s. 2.

(13) EGT L 331, 2.12.1988, s. 1.

BILAGA

>Start Grafik>

RIS - FÖRORDNING (EG) nr 2603/97

Ansökan om importlicens (1)

Utfärdande av importlicens (1)

Övergång till fri omsättning (1)

Adressat: DG VI-C-2

Fax: (32 2) 296 60 21

Avsändare: Datum

Licensnummer Uppdelning (2)

- ULT (artikel 6)

- AVS (artikel 2.1)

- AVS brutet ris (artikel 3)

- AVS + ULT (artikel 7)

KN-nummer Kvantitet (ton) Ursprungsland Sökandens/innehavarens namn och adress

(1) Stryk det som inte gäller.

(2) Ange vilket av de fyra alternativen som gäller ansökan/utfärdandet/övergången till fri omsättning.

>Slut Grafik>