31997R2529

Kommissionens förordning (EG) nr 2529/97 av den 16 december 1997 om införande av preliminära antidumpnings- och utjämningstullar på viss import av odlad atlantlax med ursprung i Norge

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 346 , 17/12/1997 s. 0063 - 0066


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2529/97 av den 16 december 1997 om införande av preliminära antidumpnings- och utjämningstullar på viss import av odlad atlantlax med ursprung i Norge

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1), ändrad genom förordning (EG) nr 2331/96 (2), särskilt artikel 8.10 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2026/97 av den 6 oktober 1997 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (3), särskilt artikel 13.10 i denna,

efter samråd med rådgivande kommittén, och

med beaktande av följande:

A. FÖRFARANDE

(1) Den 31 augusti 1996 offentliggjorde kommissionen i Europeiska gemenskapernas officiella tidning två separata meddelanden om inledande av ett antidumpningsförfarande (4) respektive ett antisubventionsförfarande (5) avseende import av odlad atlantlax med ursprung i Norge.

(2) Kommissionen inhämtade och kontrollerade alla uppgifter den ansåg nödvändiga för sina slutliga avgöranden. Till följd av undersökningen fastslogs att slutgiltiga antidumpnings- och utjämningsåtgärder skulle vidtas för att undanröja de skadliga verkningarna av dumpning och subventionering. Alla berörda parter fick del av resultaten av undersökningen och gavs möjligheten att lämna synpunkter.

(3) Den 26 september 1997 antog kommissionen beslut 97/634/EG (6) beträffande godtagande av de åtaganden som gjorts av de exportörer som anges i bilagan till beslutet i samband med de nämnda förfarandena och undersökningen avslutades för dessa exportörers del.

(4) Samma dag införde rådet genom förordning (EG) nr 1890/97 (7) en antidumpningstull på 0,32 ecu per kilo på import av odlad atlantlax med ursprung i Norge. Import av odlad atlantlax som exporteras av ett företag vars åtagande hade godtagits undantogs från tullen i enlighet med artikel 1.2 i förordningen.

(5) Samma dag införde rådet genom förordning (EG) nr 1891/97 (8) också en slutgiltig utjämningstull på 3,8 % på import av odlad atlantlax med ursprung i Norge. Import av odlad atlantlax som exporteras av ett företag vars åtagande hade godtagits undantogs från tullen i enlighet med artikel 1.2 i förordningen.

(6) I dessa förordningar anges de slutgiltiga avgörandena och slutsatserna beträffande alla aspekter av undersökningarna.

B. UPPENBAR UNDERLÅTELSE ATT UPPFYLLA ÅTAGANDET

(7) De norska exportörerna har enligt de åtaganden som nämns ovan, på kvartalsbasis och som ett genomsnitt av alla exporttransaktioner och för varje produktform, bland annat förbundit sig att inte sälja den produkt som är föremål för undersökning till sin första icke närstående kund i gemenskapen under ett visst minimipris.

(8) För att säkerställa ett effektivt genomförande och en effektiv övervakning av åtagandena har de berörda exportörerna åtagit sig att till kommissionen kvartalsvis rapportera om sin sammanlagda försäljning av odlad atlantlax till icke närstående kunder i gemenskapen.

I åtagandetexten anges särskilt att underlåtelse att uppfylla rapporteringsåliggandena, särskilt underlåtelse att lämna in kvartalsrapporten inom den föreskrivna tiden, med undantag för fall av force majeure, skall betraktas som en överträdelse av åtagandet. De första rapporterna skulle skickas in senast den 31 oktober 1997.

(9) Av rapporterna framgår att ett antal norska importörer har sålt på gemenskapsmarknaden till lägre priser än det minimipris som fastställs i åtagandet.

(10) Vissa norska exportörer har inte uppfyllt sin skyldighet att lämna in en rapport inom den föreskrivna tiden eller har inte lämnat in någon rapport alls.

Dessa exportörer informerades om konsekvenserna av att inte rapportera i tid och särskilt om att om kommissionen har anledning att tro att ett åtagande överträds kan en preliminär antidumpningstull och en preliminär utjämningstull införas i enlighet med artikel 8.10 i förordning (EG) nr 384/96 respektive artikel 13.10 i förordning (EG) nr 2026/97.

Exportörerna uppmanades även att i tillämpliga fall lämna in bevis på att den försenade rapporten berodde på force majeure men det har ännu inte lämnats in några avgörande bevis på sådana fall av force majeure.

C. PRELIMINÄRA ÅTGÄRDER

(11) Under dessa omständigheter finns det anledning att anta att de åtaganden som kommissionen godtagit från de norska exportörer som anges i bilagan till denna förordning överträds.

(12) Mot bakgrund av att gemenskapsindustrin befinner sig i en besvärlig ekonomisk situation och med hänsyn till att odlad atlantlax är en säsongsbunden produkt för vilken den huvudsakliga försäljningen sker kring jul bedöms det som nödvändigt att det införs preliminära tullar i väntan på att de faktiska förhållandena slutgiltigt fastställs.

D. TULLSATS

(13) I enlighet med artikel 8.10 i förordning (EG) nr 384/96 skall antidumpningstullen fastställas på grundval av de mest tillförlitliga uppgifter som finns tillgängliga. Under nuvarande omständigheter och med beaktande av att det inte hade fastställts någon dumpningsmarginal för de enskilda exportörerna anses det lämpligt att den preliminära tullen fastställs till samma nivå som den slutgiltiga tull som fastställs i rådets förordning (EG) nr 1890/97.

(14) I enlighet med artikel 13.10 i förordning (EG) nr 2026/97 skall utjämningstullen fastställas på grundval av de mest tillförlitliga uppgifter som finns tillgängliga. Under nuvarande omständigheter anses det lämpligt att den preliminära tullen fastställs till samma nivå som den slutgiltiga tull som fastställs i rådets förordning (EG) nr 1891/97.

E. SLUTBESTÄMMELSER

(15) Av administrativa skäl bör en period fastställas inom vilken berörda parter skriftligen kan lämna sina synpunkter och begära att bli hörda. Det bör vidare påpekas att alla avgöranden i samband med denna förordning bygger på exportörernas kvartalsrapporter eller på avsaknaden av sådana rapporter och därför är preliminära och kan behöva prövas på nytt i samband med varje slutgiltig tull som kommissionen kan komma att föreslå.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. En preliminär antidumpningstull införs härmed på import av odlad (ej vild) atlantlax enligt KN-nummer ex 0302 12 00 (Taric-nummer: 0302 12 00 * 19), ex 0304 10 13 (Taric-nummer: 0304 10 13 * 19), ex 0302 22 00 (Taric-nummer: 0303 22 00 * 19) och ex 0304 20 13 (Taric-nummer: 0304 20 13 * 19) med ursprung i Norge och som exporteras av de företag som anges i bilagan till denna förordning.

2. Den tillämpliga tullsatsen skall vara 0,32 ecu/kg produktvikt netto.

Artikel 2

1. En preliminär utjämningstull införs härmed på import av odlad (ej vild) atlantlax enligt KN-nummer ex 0302 12 00 (Taric-nummer: 0302 12 00 * 19), ex 0304 10 13 (Taric-nummer: 0304 10 13 * 19), ex 0302 22 00 (Taric-nummer: 0303 22 00 * 19) och ex 0304 20 13 (Taric-nummer: 0304 20 13 * 19) med ursprung i Norge och som exporteras av de företag som anges i bilagan till denna förordning.

2. Den tullsats som skall tillämpas på nettopriset fritt gemenskapens gräns, före tull, skall vara 3,8 %.

Artikel 3

1. De tullar som avses i artikel 1 och 2 skall inte tillämpas på vild atlantlax (Taric-nummer 0302 12 00 * 11, 0304 10 13 * 11, 0303 22 00 * 11, 0304 20 13 * 11). I denna förordning avses med vild atlantlax sådan lax som de behöriga myndigheterna i landningsmedlemsstaten genom alla tull- och transportdokument som berörda parter skall tillhandahålla är övertygade om har fångats till havs.

2. Om inte annat anges skall gällande bestämmelser om tullar tillämpas.

Artikel 4

Enligt artikel 20.1 i förordning (EG) nr 384/96 och artikel 30.1 i förordning (EG) nr 2026/97, kan de berörda parterna, inom en månad från den dag då denna förordning träder i kraft, lämna synpunkter skriftligen och begära att bli hörda av kommissionen.

Artikel 5

Beslut 97/634/EG skall ändras genom att de företag som förtecknas i bilagan till denna förordning stryks ur bilagan till beslutet.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och skall gälla i fyra månader.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 1997.

På kommissionens vägnar

Leon BRITTAN

Vice ordförande

(1) EGT L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2) EGT L 317, 6.12.1996, s. 1.

(3) EGT L 288, 21.10.1997, s. 1.

(4) EGT C 253, 31.8.1996, s. 18.

(5) EGT C 253, 31.8.1996, s. 20.

(6) EGT L 267, 30.9.1997, s. 81.

(7) EGT L 267, 30.9.1997, s. 1.

(8) EGT L 267, 30.9.1997, s. 19.

BILAGA

>Plats för tabell>