31997R1932

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1932/97 av den 3 oktober 1997 om ändring av kommissionens förordning (EEG) nr 2348/91 om upprättande av en databas för resultat av analys med kärnmagnetisk resonans av deuterium i vinprodukter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 272 , 04/10/1997 s. 0010 - 0011


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1932/97 av den 3 oktober 1997 om ändring av kommissionens förordning (EEG) nr 2348/91 om upprättande av en databas för resultat av analys med kärnmagnetisk resonans av deuterium i vinprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 822/87 av den 16 mars 1987 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1417/97 (2), särskilt artikel 79.3 i denna, och

med beaktande av följande:

Genom kommissionens förordning (EEG) nr 2348/91 (3) upprättas en bas för analysdata vid EFC för att det skall bli möjligt att jämföra de resultat som erhållits med hjälp av denna analysmetod med de resultat som tidigare erhållits med hjälp av den metod som tillämpades på produkter av liknande ursprung. I kommissionens förordning (EEG) nr 2676/90 av den 17 september 1990 om fastställande av gemensamma analysmetoder för vin (4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 822/97 (5), beskrivs en metod för analys av isotopförhållandet >NUM>18O

>DEN>16O

för vattnets syre i vin. Med hjälp av resultaten från tillämpningen av denna metod är det möjligt att, genom en jämförelse med värden som uppmätts i tillförlitliga prover, erhålla bevis för huruvida dessa produkter tillsatts vatten. Resultaten kan också, tillsammans med resultaten från analysen av produkternas andra isotopegenskaper, bidra till kontrollen av produkternas överensstämmelse med det ursprung som anges i varubeskrivningen. Genom dessa analysresultat kan även tolkningen av NMR-analyser av deuterium i vinets alkohol förbättras. Man bör således låta resultaten från analysen av isotopförhållandet >NUM>18O

>DEN>16O

i tillförlitliga prover ingå i denna databas.

Det är nödvändigt att föreskriva att prover skall tas av färska druvor från Österrike, att dessa skall bearbetas till vin och att en analys skall göras av proverna. Erfarenheten har visat att det antal prover som tas ut i Luxemburg och Förenade kungariket bör ökas för att representativiteten skall förbättras.

För att garantera kvaliteten av analysdata och för att dessa skall kunna jämföras är det nödvändigt att tillämpa ett system för erkända kvalitetsnormer när det gäller de laboratorier som av medlemsstaterna fått i uppgift att ansvara för isotopanalysen av proverna för databasen.

Den erfarenhet som vunnits sedan databasen upprättades visar att det ännu inte är säkerställt att databasen är representativ för de berörda vinodlingarna i gemenskapen. Det datum som anges i artikel 4 femte strecksatsen bör därför omprövas.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 2348/91 ändras på följande sätt:

1. I förordningens rubrik skall "analys av deuterium i vinprodukter med kärnmagnetisk resonans" ersättas med "isotopanalys av vinprodukter".

2. I artikel I skall första meningen i andra stycket ersättas med följande:

"Denna databas skall innehålla data som har erhållits genom isotopanalys av beståndsdelarna etanol och vatten i vinprodukter enligt de metoder som beskrivs i bilagan till förordning (EEG) nr 2676/90."

3. Artikel 2 skall ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 tredje stycket skall "analyser med kärnmagnetisk resonans" ersättas med "isotopanalyser".

b) I punkt 1 fjärde stycket skall "2" i de två sista strecksatserna ersättas med "4" och följande strecksats läggas till:

"- 50 prov i Österrike, från och med 1997 års skörd."

c) I punkt 3 skall "den metod som beskrivs i kapitel 8 i bilagan" ersättas med "de metoder som beskrivs i bilagan" och följande mening skall införas efter första meningen: "De utsedda laboratorierna skall före den 1 november 1998 uppfylla de allmänna kriterier för provningslaboratorier som fastställs i Europastandard EN 45001 och, framför allt, delta i ett system för kvalifikationsprövning (profiency testing scheme) som omfattar metoderna för isotopanalys."

4. I artikel 3 skall "analyser av vinprodukter med kärnmagnetisk resonans" ersättas med "de isotopanalyser av vinprodukter som anges i artikel 1".

5. Artikel 4 skall ändras på följande sätt:

a) Första strecksatsen skall ersättas med följande:

"En årlig utvärdering av de analysdata som skall föras in i databasen."

b) I tredje strecksatsen skall "analysen med kärnmagnetisk resonans" ersättas med "isotopanalysen".

c) I femte strecksatsen skall den sista meningen i sista strecksatsen utgå, "för alla vinodlingar inom gemenskapen" ersättas med "för berörda vinodlingar inom gemenskapen" och i den franska texten skall "des conditions" ersättas med "les conditions".

6. Artikel 5 skall ändras på följande sätt:

a) Första punkten skall ersättas med följande:

"1. Uppgifterna i EFC:s databas skall på begäran finnas tillgängliga för de officiella laboratorier i medlemsstaterna som avses i artikel 2.3, senast från och med den 30 juni 1998. De medlemsstater som inte har utsett något laboratorium för isotopanalysen får utse ett behörigt organ som skall ha befogenhet att förfoga över uppgifter om de prover som tagits på dess territorium. På begäran av en medlemsstat får detta meddelande göras, på samma villkor, genom den kontaktinstans som anges i artikel 4.2 i förordning (EEG) nr 2048/89."

b) Följande skall läggas till som punkt 3:

"3. De uppgifter som lämnas skall endast avse relevanta analysdata som krävs för tolkningen av en analys av prov med liknande egenskaper och av liknande ursprung. Alla uppgifter som lämnas skall åtföljas av en påminnelse om de minimikrav som gäller för utnyttjandet av databasen."

7. I artikel 6 första stycket skall "analyser med kärnmagnetisk resonans" ersättas med "isotopanalyser".

8. I artikel 7 skall "den dag som fastställs enligt artikel 4 femte strecksatsen" ersättas med "den 30 juni 1998".

9. Bilagan skall ändras på följande sätt:

a) I rubriken skall "med SNIF-MNR i enlighet med försöksprotokollet i kapitel 8 i" ersättas med "med den isotopmetod som beskrivs i".

b) I punkt I.7 skall "NMR" utgå.

c) I punkt II.4 skall i den franska texten "Tetraméthylures" ersättas med "Tétraméthylurée".

d) I punkt II.5 skall rubriken ersättas med följande:

"Resultat av isotopförhållandet för deuterium i etanol mätt genom NMR".

e) Följande punkter skall läggas till i del II:

">Start Grafik>

7. Resultat av isotopförhållandet 18/O/16O i vin.

ä 18O[‰ = , ‰V. SMOW-SLAP

Antal bestämningar: Standardavvikelse: 8. Jämviktsparametrar

Automatisk jämviktsinställning ja/nej

Jämviktstemperatur °C

Provvolym ml

Jämviktskolvens volym ml

Tid för jämviktsinställning: timmar.>Slut Grafik>

"

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 oktober 1997.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 84, 27.3.1987, s. 1.

(2) EGT L 196, 24.7.1997, s. 10.

(3) EGT L 214, 2.8.1991, s. 39.

(4) EGT L 272, 3.10.1990, s. 1.

(5) EGT L 117, 7.5.1997, s. 10.