31997R1714

Kommissionens förordning (EG) nr 1714/97 av den 3 september 1997 om undantag från förordning (EEG) nr 2454/93 med avseende på definitionen av begreppet "ursprungsvaror" som fastställs inom ramen för systemet för allmän förmånsbehandling för att ta hänsyn till Kambodjas särskilda situation när det gäller vissa textilprodukter som exporteras från detta land till gemenskapen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 242 , 04/09/1997 s. 0010 - 0018


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1714/97 av den 3 september 1997 om undantag från förordning (EEG) nr 2454/93 med avseende på definitionen av begreppet "ursprungsvaror" som fastställs inom ramen för systemet för allmän förmånsbehandling för att ta hänsyn till Kambodjas särskilda situation när det gäller vissa textilprodukter som exporteras från detta land till gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (1), senast ändrad genom parlamentets och rådets förordning (EG) nr 82/97 (2), särskilt artikel 249 i denna,

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993, har kommissionen fastställt vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1427/97 (4), särskilt artikel 76 i denna, och

med beaktande av följande:

Genom rådets förordning (EG) nr 3281/94 av den 19 december 1994 om tillämpning av ett fyraårigt system med allmänna tullförmåner (1995-1998) för vissa industriprodukter med ursprung i utvecklingsländerna (5), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 998/97 (6), har gemenskapen givit sådana förmåner till Kambodja.

I artikel 67 och följande artiklar i förordning (EEG) nr 2454/93 anges de villkor som definitionen av begreppet ursprungsvaror inom ramen för systemet för allmän förmånsbehandling bör uppfylla. I artikel 76 i den förordningen anges dock en möjlighet att göra undantag från dessa bestämmelser för de minst utvecklade länder som omfattas av systemet för allmän förmånsbehandling när dessa begär detta hos gemenskapen.

Kambodjas regering har överlämnat en begäran om ett sådant undantag för vissa textilprodukter. På anmodan av gemenskapen har detta land inlämnat kompletterande och tillräckliga ekonomiska upplysningar.

Denna begäran uppfyller bestämmelserna i artikel 76. Införande av vissa villkor i fråga om kvantiteterna (fastställda på årlig bas), som beräknats med hänsyn till gemenskapsmarknadens förmåga att absorbera sådana produkter med ursprung i Kambodja, detta lands exportkapacitet och de faktiska handelsströmmar som konstaterats, bör kunna förhindra all skada för motsvarande gemenskapsindustrier.

I syfte att stimulera regionalt samarbete mellan förmånsländerna bör det föreskrivas att de material som används i detta land inom ramen för detta undantag skall ha sitt ursprung i medlemsländerna i Sammanslutningen av sydostasiatiska stater (ASEAN) (utom Myanmar) eller Sydasiatiska sammanslutningen för regionalt samarbete (SAARC) eller Lomékonventionen.

Eventuella behov att utsträcka tillämpningen av undantaget utöver de angivna kvantiteterna bör undersökas i samråd med myndigheterna i Kambodja.

Ett sådant undantag kan under alla omständigheter endast beviljas fram till och med den 31 december 1998, när det nuvarande systemet för allmän förmånsbehandling för industriprodukter löper ut.

Den åtgärd som föreskrivs i denna förordning är förenlig med yttrandet från Tullkodexkommittén (sektionen för varors ursprung).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Genom undantag från bestämmelserna i artikel 67 och följande artiklar i förordning (EEG) nr 2454/93 skall de produkter som återfinns i bilagan till denna förordning och som är tillverkade i Kambodja av vävnad (vävda produkter) eller av garn (trikå) som importerats till detta land och har sitt ursprung i ett land som hör till Sammanslutningen av sydostasiatiska stater (ASEAN) (utom Myanmar) eller Sydasiatiska sammanslutningen för regionalt samarbete (SAARC) eller Lomékonventionen, anses ha sitt ursprung i Kambodja på de villkor som anges nedan.

2. Varor enligt punkt 1 skall anses ha sitt ursprung i ASEAN eller SAARC när de erhållits i dessa stater i enlighet med ursprungsreglerna i förordning (EEG) nr 2454/93, eller i något av förmånsländerna i Lomékonventionen när de erhållits i dessa länder enligt ursprungsreglerna i protokoll nr 1 till Fjärde AVS-EEG-konventionen (7).

3. Kambodjas berörda myndigheter skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att bestämmelserna i punkt 2 följs.

Artikel 2

Det undantag som avses i artikel 1 skall avse produkter som importeras från Kambodja till gemenskapen under perioden 1 augusti 1997 till 31 december 1998 och de årliga kvantiteter som anges för varje produkt i bilagan.

Artikel 3

De kvantiteter som avses i artikel 2 skall förvaltas av kommissionen som kan vidta alla ändamålsenliga administrativa åtgärder för att säkerställa effektiv förvaltning.

Om en importör överlämnar en deklaration för övergång till fri omsättning i en medlemsstat och begär att få omfattas av bestämmelserna i denna förordning och om denna deklaration godtas av tullmyndigheterna, skall den berörda medlemsstaten genom en anmälan till kommissionen ta ut en kvantitet som motsvarar dess anspråk.

Ansökan om uttag med angivande av dag för godtagande av deklarationen skall utan dröjsmål insändas till kommissionen.

Uttagen skall beviljas av kommissionen i den ordningsföljd som tullmyndigheterna i den berörda medlemsstaten tagit emot deklarationerna för övergång till fri omsättning och i den utsträckning som den disponibla återstoden medger.

Om en medlemsstat inte utnyttjar den mängd den tagit ut, skall den så snart som möjligt återföra den till motsvarande kvantitet.

Om ansökningarna överstiger den disponibla återstoden av kvantiteten i fråga skall tilldelningen ske i proportion till ansökningarna. Medlemsstaterna skall av kommissionen informeras om vilka uttag som gjorts.

Varje medlemsstat skall se till att importörerna av produkterna i fråga får fortlöpande och lika tillgång till kvantiteterna i den mån återstoden medger det.

Artikel 4

När de uttag som avses i artikel 3 uppgår till 80 % av de kvantiteter som anges i bilagan skall kommissionen i samråd med Kambodjas myndigheter undersöka behovet av att utsträcka tillämpningen av undantaget utöver dessa kvantiteter.

Artikel 5

De ursprungsintyg formulär A som utfärdas enligt denna förordning skall innehålla följande uppgift i fält nr 4:

"Undantag-förordning (EG) nr 1714/97"

med angivande av denna förordnings nummer.

Artikel 6

Då tvivel råder kan medlemsstaterna begära en kopia av handling som intygar ursprunget för de material som använts i Kambodja enligt detta undantag. En sådan begäran kan ske vid det tillfälle då varorna som åtnjuter förmåner enligt bestämmelserna i denna förordning övergår till fri omsättning, eller inom ramen för det administrativa samarbete som föreskrivs i artikel 94 i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 augusti 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 september 1997.

På kommissionens vägnar

Mario MONTI

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2) EGT L 17, 21.1.1997, s. 1.

(3) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4) EGT L 196, 24.7.1997, s. 31.

(5) EGT L 348, 31.12.1994, s. 1.

(6) EGT L 144, 4.6.1997, s. 13.

(7) EGT L 229, 17.8.1991, s. 1.

BILAGA

>Plats för tabell>