31997R0994

Kommissionens förordning (EG) nr 994/97 av den 3 juni 1997 om ändring av förordning (EG) nr 763/97 om inrättandet av ett system för övervakning av import av färska surkörsbär med ursprung i republikerna Bosnien och Hercegovina, Kroatien och i den f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 144 , 04/06/1997 s. 0001 - 0001


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 994/97 av den 3 juni 1997 om ändring av förordning (EG) nr 763/97 om inrättandet av ett system för övervakning av import av färska surkörsbär med ursprung i republikerna Bosnien och Hercegovina, Kroatien och i den f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 70/97 av den 20 december 1996 om ordningen för import till gemenskapen av varor med ursprung i republikerna Bosnien och Hercegovina, Kroatien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien samt för import av vin med ursprung i Republiken Slovenien (1), ändrad genom förordning (EG) nr 825/97 (2), särskilt artikel 10 i denna, och

med beaktande av följande:

Genom förordning (EG) nr 825/97 utvidgas den ordning för import av produkter med ursprung i Bosnien och Hercegovina, Kroatien och den f.d. jugoslaviska republiken Makedonien som fastställs i förordning (EG) nr 70/97 till att omfatta även Förbundsrepubliken Jugoslavien.

När det gäller färska surkörsbär fastställs tillämpningsföreskrifterna för förordning (EG) nr 70/97 i kommissionens förordning (EG) nr 763/97 (3). Förordning (EG) nr 763/67 bör ändras så att Förbundsrepubliken Jugoslavien förs in i förteckningen över de tredje länder som avses i nämnda förordning.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för frukt och grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I titeln och artikel 1 i förordning (EG) nr 763/97 skall "Förbundsrepubliken Jugoslavien" införas efter "Kroatien".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juni 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 juni 1997.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 16, 18.1.1997, s. 1.

(2) EGT nr L 119, 8.5.1997, s. 4.

(3) EGT nr L 112, 29.4.1997, s. 1.