31997R0985

Kommissionens förordning (EG) nr 985/97 av den 30 maj 1997 om avslutande av undersökningen om kringgående av de antidumpningsåtgärder som infördes genom rådets förordning (EG) nr 993/93 på import av vissa elektroniska detaljhandelsvågar med ursprung i Japan genom import av samma produkt som monterats i eller omlastats via Indonesien och om upphörande av registreringen av denna produkt

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 141 , 31/05/1997 s. 0061 - 0064


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 985/97 av den 30 maj 1997 om avslutande av undersökningen om kringgående av de antidumpningsåtgärder som infördes genom rådets förordning (EG) nr 993/93 på import av vissa elektroniska detaljhandelsvågar med ursprung i Japan genom import av samma produkt som monterats i eller omlastats via Indonesien och om upphörande av registreringen av denna produkt

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1), ändrad genom förordning (EG) nr 2331/96 (2), särskilt artiklarna 9, 13 och 14 i denna,

efter samråd med rådgivande kommittén, och

med beaktande av följande:

A. FÖRFARANDE

(1) Genom förordning (EG) nr 1717/96 (3) inledde kommissionen den 31 augusti 1996 en undersökning om ett påstått kringgående av de antidumpningstullar som infördes genom rådets förordning (EEG) nr 993/93 av den 26 april 1993 (4) på import av vissa elektroniska detaljhandelsvågar med ursprung i Japan genom import av samma produkt som monterats i eller omlastats via Indonesien. Enligt artikel 14.5 i förordning (EG) nr 384/96 (nedan kallad "grundförordningen") gav kommissionen tullmyndigheterna i uppdrag att registrera import från Indonesien av den produkt som omfattas av denna undersökning.

(2) Undersökningen inleddes efter en begäran enligt artikel 13.3 i grundförordningen på gemenskapsindustrins vägnar av följande företag:

- Bizerba Gmbh & Co KG.

- Campesa SA.

- Dataprocess Industria SpA.

- Testut SA.

- Lutrana SA.

- GEC Avery Limited.

- Maatschappij van Berkel's Patent BV.

- Breveti van Berkel SpA.

(3) Begäran innehöll, i enlighet med bestämmelserna i artikel 13.3 i grundförordningen, bevisning om att antidumpningstullen på importen av elektroniska vågar tillverkade av TEC Corporation i Tokyo (5) (nedan kallad "TEC" och med ursprung i Japan kunde kringgås genom att de elektroniska vågarna monterades i eller omlastades via Indonesien innan de exporterades till gemenskapen. Bevisningen ansågs tillräcklig för att en undersökning skulle inledas.

(4) Produkten är en elektronisk våg för användning av detaljhandeln. Den har digital visning av vikt, styckepris och pris att betala, med eller utan utrustning för att skriva ut uppgifterna. Vågarna klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 8423 81 50.

(5) Undersökningen gäller perioden 1 juli 1995 - 30 juni 1996.

(6) Följande företag har medverkat i undersökningen och lämnat tillfredsställande svar i frågeformulären:

- TEC Corporation (Japan) (exportör).

- PT TEC Indonesia (nedan kallat TEC Indonesia) (montering).

- TEC Elektronic GMBH (närstående importör).

- TEC UK Ltd (närstående importör).

- TEC France International SA (närstående importör).

- TEC Belgium SA (närstående importör).

De företag som inom tidsfristen i förordning (EG) nr 1717/96 begärt att få bli hörda har hörts. Kommissionen har underrättat myndigheterna i Japan, Singapore och Indonesien och haft samråd med företrädare för Indonesien.

Det indonesiska företaget som nämns i begäran, PT Kahar Duta Sarana (Jakarta, Indonesien), underrättade kommissionen om att företaget distribuerade de elektroniska vågarna på den indonesiska marknaden, men att det inte exporterade dem till Europeiska gemenskapen. Följaktligen svarade företaget inte på frågeformuläret.

B. UNDERSÖKNINGEN

(7) Om gällande åtgärder kringgås får enligt artikel 13.1 första meningen i grundförordningen antidumpningstullarna utvidgas till att omfatta import av färdiga produkter från tredje land. Undersökningen har visat att verksamheten i Indonesien utgjordes av montering av de elektroniska vågarna. I artikel 13.2 i grundförordningen anges under vilka omständigheter montering skall anses utgöra kringgående.

C. RESULTATET AV UNDERSÖKNINGEN

1. Typ av kringgående

(8) Undersökningen har visat att TEC Corporation (Japan) genom sitt dotterbolag TEC Indonesia monterar elektroniska vågar i Indonesien och att vissa av dessa vågar exporteras till gemenskapen. Monteringsverksamheten för de elektroniska vågarna i Indonesien började i maj 1994 på Bantham Island (Indonesien), ett frihandelsområde i närheten av Singapore.

Kommissionen kunde konstatera att TEC Indonesia, som grundades i juli 1992, ägs i sin helhet av TEC Singapore Electronics Ltd (nedan kallat TEC Singapore) vilket i sin tur ägs i sin helhet av TEC Corporation (Japan). Det tillverkar elektronisk utrustning, bland annat elektroniska vågar, på licens från TEC Singapore. Det visade sig att TEC Indonesia i själva verket var TEC Singapores verkstad, och de båda företagen betraktas därför i samband med denna undersökning som en ekonomisk enhet.

(9) TEC Indonesia får alla delar som behövs för monteringen av de elektroniska vågarna från TEC Singapore. TEC Singapore köper delar från Japan (bland annat från moderföretaget TEC Corporation), från Singapore och från tredje land. Dessutom monterar TEC Singapore tryckta kretskort som säljs bland annat till TEC Indonesia.

Sedan de elektroniska vågarna monterats av TEC Indonesia säljs de till TEC Singapore, som i sin tur säljer dem till TEC Corporation (Japan) som tar hand om exportadministrationen (marknadsföring och fakturering) för bland annat gemenskapen. De elektroniska vågarna skickas dock i verkligheten från Indonesien till gemenskapen.

(10) Det i klagomålet nämnda indonesiska företaget (PT Kahar Duta Sarana) är den inhemska distributören av TEC:s elektroniska vågar i Indonesien. Under undersökningsperioden begränsades kvantiteten vågar sålda till PT Kahar Duta Sarana, och det styrktes att dessa vågar endast var avsedda för den indonesiska marknaden.

Huvuddelen av de elektroniska vågar från TEC som exporterades till gemenskapen under undersökningen såldes till de fyra närstående importörerna som anges i uppräkningen ovan (punkt 6). Resten såldes till oberoende distributörer i gemenskapen.

2. Villkoren i artikel 13.2 i grundförordningen

i) Påbörjad eller väsentligt utvidgad verksamhet

(11) TEC Indonesia började montera TEC:s elektroniska vågar i maj 1994, alltså efter det att den antidumpningsundersökning inletts 1991 (meddelande om inledande publicerades den 26 februari 1991 (6)) som ledde till att de ursprungliga åtgärderna infördes i april 1993. Inga av TEC:s elektroniska vågar monterades av TEC Indonesia före maj 1994.

Exporten till gemenskapen av de elektroniska vågar som monterats i Indonesien har vuxit från noll i maj 1994 till 5 114 enheter under undersökningsperioden.

ii) Regeln om 60 % av det sammanlagda värdet av den sammansatta produkten

(12) Delarnas värde har beräknats avseende de elektroniska vågar monterade i Indonesien som exporterats till gemenskapen under undersökningsperioden.

(13) Alla materiella eller immateriella (t. ex. mjukvara) komponenter som TEC Indonesia har köpt in för att inarbetas i vågarna har betraktats som delar. Komponenter som tillverkats, monterats eller utvecklats av TEC Indonesia eller TEC Singapore (eftersom dessa företag betraktas om en ekonomisk enhet) för att inarbetas i vågarna har betraktats som en enskild del i de fall då det inte skulle vara möjligt att återgå till ett tidigare stadium av tillverkningen, monteringen eller utvecklingen utan att komponentens värde avsevärt skulle minskas.

Det konstaterades att det gick att demontera alla monteringsgrupper utom belastningscellerna till ett tidigare stadium av montering utan att deras värde avsevärt minskades. Den värdeökning som uppstår genom monteringen av dessa monteringsgrupper redovisas nedan i samband med kontrollen av 25-procentsregeln.

(14) De tryckta kretskort som har monterats av TEC Singapore och sålts till TEC Indonesia för montering i elektroniska vågar som exporteras till gemenskapen har färdigställts fram till steget innan de elektroniska komponenterna skall monteras på det rena kortet. Därför har värdet av de delar som TEC Singapore köpt in för monteringen av kretskorten tagits med i beräkningen vid 60/40 %-testet alltefter deras respektive ursprung.

Värdet av belastningscellerna (som inte kunde demonteras utan avsevärd materiell skada på komponenterna med påföljande värdeminskning) har därför beräknats som kostnaden av inköpta delar plus direkta kostnader för arbetstid och fasta tillverkningskostnader.

(15) Det konstaterades att det vägda genomsnittliga värdet på delar av japanskt ursprung som monterades i TEC:s elektroniska vågar av TEC Indonesia och som såldes till gemenskapen under undersökningsperioden översteg tröskelvärdet på 60 %.

(16) Det har dock visat sig att TEC Japan i april 1996 (mot slutet av undersökningsperioden) överförde tillverkningen till Indonesien av en del som är viktig för de två modellerna av elektroniska vågar som exporteras till gemenskapen. Överföringen innebar att värdet av delarna av japanskt ursprung som monterades i elektroniska vågar av TEC Indonesia sjönk kraftigt, och att värdet vid undersökningsperiodens slut var långt under tröskelvärdet på 60 %. I detta sammanhang bör det påpekas att värdet av delarna av japanskt ursprung som monterades i varje enskild modell också understeg 60 % vid undersökningsperiodens slut.

(17) Även om omständigheterna under hela undersökningsperioden som regel skall ligga till grund för beslutet om vilka åtgärder som skall vidtas, tog kommissionen i detta fall i beaktande den avsevärda minskningen av procentandelen japanska delar mot slutet av undersökningsperioden, att tillverkningen av en för de elektroniska vågarna viktig del flyttats till Indonesien, och att minskningen av procentandelen japanska delar i de elektroniska vågar som monteras av TEC Indonesia förmodligen kommer att bli bestående eftersom det skulle vara oekonomiskt att ändra tillbaka.

(18) Dessa särskilda omständigheter gör att kommissionen anser att TEC:s monteringsverksamhet i Indonesien inte uppfyller villkoren om det sammanlagda värdet av delarna i artikel 13.2 b.

iii) 25-procentsregeln: värdeökningen

(19) Den vägda genomsnittliga värdeökningen på de delar som använts vid monteringen av elektroniska vågar som exporterats till gemenskapen av TEC Indonesia har konstaterats ligga långt under tröskelvärdet på 25 % i artikel 13.2 b. Kommissionen har också konstaterat att det sammanlagda värdet av delarna av indonesiskt ursprung, värdeökningen på de delar som används vid monteringen, försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader och TEC Indonesias vinst bara motsvarar en liten del av fabrikspriset (TEC Indonesia) på vågarna.

D. AVSLUTANDE AV UNDERSÖKNINGEN

(20) Med hänsyn till ovanstående bör undersökningen avslutas utan att de gällande antidumpningsåtgärderna utvidgas. Den registrering av import av elektroniska vågar från Indonesien som infördes genom förordning (EG) nr 1717/96 bör därför upphöra och förordningen återkallas.

(21) Samråd har skett med rådgivande kommittén och kommittén har inget att invända.

(22) De berörda parterna har underrättats om de viktigaste omständigheterna och de överväganden på vilka kommissionen grundat sitt beslut att avsluta undersökningen. De har fått tillfälle att yttra sig och deras yttranden har tagits i beaktande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undersökningen om kringgående av de antidumpningsåtgärder som infördes genom förordning (EG) nr 993/93 på import av vissa elektroniska detaljhandelsvågar med ursprung i Japan genom import av samma produkt som monterats i eller omlastats via Indonesien som inleddes genom förordning (EG) nr 1717/96 avslutas härmed.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 1717/96 återkallas härmed.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 maj 1997.

På kommissionens vägnar

Leon BRITTAN

Vice ordförande

(1) EGT nr L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2) EGT nr L 317, 6.12.1996, s. 1.

(3) EGT nr L 221, 31.8.1996, s. 47.

(4) EGT nr L 104, 29.4.1993, s. 4.

(5) Genom förordning (EEG) nr 993/93 av den 26 april 1993 införde rådet bl.a. en slutlig enskild tull om 22,5 % på elektroniska vågar tillverkade av Tokyo Electric Co. Ltd (Tokyo, Japan). Tokyo Electric Co. Ltd och dess dotterbolag för inhemsk försäljning, TEC Electronics Corporation gick i oktober 1994 samman till bolaget "TEC Corporation".

(6) EGT nr C 50, 26.2.1991, s. 3.