31997R0386

Kommissionens förordning (EG) nr 386/97 av den 28 februari 1997 om rättelse av de engelska och svenska språkversionerna av förordning (EG) nr 2257/94 om fastställande av kvalitetsnormer för bananer samt av den spanska versionen av förordning (EG) nr 2898/95 om bestämmelser för kontroll av efterlevnad av kvalitetsnormer för bananer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 060 , 01/03/1997 s. 0053 - 0053


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 386/97 av den 28 februari 1997 om rättelse av de engelska och svenska språkversionerna av förordning (EG) nr 2257/94 om fastställande av kvalitetsnormer för bananer samt av den spanska versionen av förordning (EG) nr 2898/95 om bestämmelser för kontroll av efterlevnad av kvalitetsnormer för bananer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 404/93 av den 13 februari 1993 om den gemensamma organisationen av marknaden för bananer (1), ändrad genom förordning (EG) nr 3290/94 (2), särskilt artikel 4 i denna, och

med beaktande av följande:

De engelska och svenska språkversionerna av kommissionens förordning (EG) nr 2257/94 (3) och den spanska språkversionen av kommissionens förordning (EG) nr 2898/95 (4), ändrad genom förordning (EG) nr 465/96 (5), skiljer sig från texterna på gemenskapens övriga officiella språk. Nödvändiga rättelser bör därför genomföras i dessa språkversioner.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för bananer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den svenska språkversionen av förordning (EG) nr 2257/94 ändras på följande sätt:

I punkt III i bilaga I skall första strecksatsen om storlekssortering ersättas med följande:

"- längden på frukten, uttryckt i centimeter och mätt utmed den konvexa sidan från blomändan till den punkt där stjälken möter kronan."

Artikel 2

En rättelse skall införas i artikel 7 i förordning (EG) nr 2898/95.

Denna rättelse berör endast den spanska språkversionen av förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 februari 1997.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 47, 25.2.1993, s. 1.

(2) EGT nr L 349, 31.12.1994, s. 105.

(3) EGT nr L 245, 20.9.1994, s. 6.

(4) EGT nr L 304, 16.12.1995, s. 17.

(5) EGT nr L 65, 15.3.1996, s. 5.