31997R0338

Rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 061 , 03/03/1997 s. 0001 - 0069


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 130s.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med det i artikel 189c i fördraget angivna förfarandet (3), och

med beaktande av följande:

1. Genom förordning (EEG) nr 3626/82 (4) tillämpas konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter sedan den 1 januari 1984 inom gemenskapen. Syftet med konventionen är att skydda utrotningshotade arter av djur och växter genom att kontrollera den internationella handeln med exemplar av dessa arter.

2. Förordning (EEG) nr 3626/82 måste ersättas av en ny förordning för att de vilda djur- eller växtarter som hotas eller sannolikt kan komma att hotas av handel skall kunna få ett bättre skydd på ett sådant sätt att hänsyn tas till den vetenskapliga kunskap som förvärvats sedan förordningen antogs samt till handelns nuvarande struktur. Avskaffandet av kontroller vid de inre gränserna som är ett resultat av den inre marknaden gör det dessutom nödvändigt att vidta strängare åtgärder för kontroll av handeln vid gemenskapens yttre gränser genom att dokument och varor kontrolleras vid tullstationen vid den gräns där införsel äger rum.

3. Bestämmelserna i denna förordning påverkar inte medlemsstaternas möjligheter att vidta eller upprätthålla strängare åtgärder i enlighet med fördraget, särskilt beträffande innehav av exemplar av de arter som omfattas av denna förordning.

4. Det är nödvändigt att fastställa objektiva kriterier för vilka arter av vilda djur och växter som bör tas med i bilagorna till denna förordning.

5. För genomförandet av denna förordning är det nödvändigt att gemensamma villkor gäller för utfärdande, användning och uppvisande av dokument avseende tillstånd för införsel till och export eller reexport från gemenskapen av exemplar av de arter som omfattas av denna förordning. Det är nödvändigt att särskilda bestämmelser fastställs för transitering av exemplar genom gemenskapen.

6. Det är en administrativ myndighet i den medlemsstat som är bestämmelsemedlemsstat som, med bistånd av den medlemsstatens vetenskapliga myndighet och efter att vid behov ha beaktat eventuella synpunkter från gruppen för vetenskapliga undersökningar, beslutar om ansökningar om införsel av exemplar till gemenskapen.

7. Det är nödvändigt att bestämmelserna om reexport kompletteras med ett samrådsförfarande för att minska risken för överträdelser.

8. För att säkerställa ett effektivt skydd av arter av vilda djur och växter kan ytterligare restriktioner fastställas för införsel till och export från gemenskapen av exemplar. Dessa restriktioner kan, såvitt avser levande exemplar, kompletteras med restriktioner på gemenskapsnivå om förvaring eller transport av sådana exemplar inom gemenskapen.

9. Det är nödvändigt att särskilda bestämmelser fastställs för exemplar som har fötts och fötts upp i fångenskap eller förökats artificiellt, för exemplar som utgör personliga tillhörigheter eller hushållsföremål samt för icke-kommersiella lån, donationer eller utbyte mellan registrerade vetenskapsmän och forskningsinstitutioner.

10. För att säkerställa bästa möjliga skydd för de arter som omfattas av denna förordning finns det ett behov av att bestämmelser fastställs för kontroll av handel med, transport av och förvaringsvillkor för sådana exemplar inom gemenskapen. Enhetliga regler måste gälla för utfärdande, giltighet och användning av de intyg som bidrar till kontrollen av dessa aktiviteter och som utfärdas med stöd av denna förordning.

11. Åtgärder bör vidtas för att levande exemplar skall påverkas så lite som möjligt av transporter till bestämmelseorten, från eller inom gemenskapen.

12. För att säkerställa effektiva kontroller och underlätta tullförfaranden bör tullstationer med utbildad personal utses för att genomföra nödvändiga formaliteter och kontroller när exemplar förs in i gemenskapen, för att åstadkomma ett förfarande för tullgodkännande eller användning i enlighet med vad som anges i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (5) eller när exemplar exporteras eller reexporteras från gemenskapen. Det bör också finnas inrättningar som säkerställer att levande exemplar blir förvarade och omhändertagna på ett riktigt sätt.

13. För genomförandet av denna förordning är det vidare nödvändigt att medlemsstaterna utser administrativa och vetenskapliga myndigheter.

14. Information till och upplysning av allmänheten, särskilt vid gränsövergångarna, om bestämmelserna i denna förordning, bör främja efterlevnaden av bestämmelserna.

15. För att säkerställa en effektiv tillämpning av förordningen bör medlemsstaterna noga övervaka efterlevnaden av förordningens bestämmelser och i detta syfte samarbeta nära med varandra och med kommissionen. För detta krävs att information lämnas om förordningens genomförande.

16. En övervakning av omfattningen av handeln med de arter av vilda djur och växter som omfattas av denna förordning är av avgörande betydelse för att handelns inverkan på arternas bevarandestatus skall kunna bedömas. Detaljerade årsrapporter bör utarbetas i ett enhetligt format.

17. För att säkerställa att bestämmelserna i denna förordning efterlevs är det viktigt att medlemsstaterna ålägger sanktioner mot överträdelser i tillräcklig omfattning och på ett lämpligt sätt med hänsyn till överträdelsens art och svårhetsgrad.

18. Det är viktigt att ett gemenskapsförfarande införs som gör det möjligt att inom en rimlig tidsfrist införa genomförandebestämmelser och ändringar till bilagorna till denna förordning. En kommitté som möjliggör ett nära och effektivt samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen på detta område måste inrättas.

19. Med hänsyn till det stora antal biologiska och ekologiska aspekter som måste tas i beaktande vid genomförandet av denna förordning är det nödvändigt att inrätta en grupp för vetenskapliga undersökningar, vars synpunkter kommissionen kommer att vidarebefordra till kommittén och till de administrativa myndigheterna i medlemsstaterna, för att bistå dem i beslutsfattandet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Syftet med denna förordning är att skydda arter av vilda djur och växter och säkerställa deras bevarande genom kontroll av handeln med dem, i enlighet med de bestämmelser som fastställs i följande artiklar.

Denna förordning skall tillämpas under iakttagande av de mål, principer och bestämmelser som återfinns i den konvention som definieras i artikel 2.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

a) kommittén: den kommitté för handel med vilda djur och växter som upprättas i enlighet med artikel 18,

b) konventionen: konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES),

c) ursprungsland: det land i vilket ett exemplar har fångats eller tagits från sin naturliga miljö, uppfötts i fångenskap eller förökats artificiellt,

d) anmälan om import: anmälan från importören, dennes ombud eller företrädare, vid tiden för införsel till gemenskapen av ett exemplar av en art som upptagits i bilaga C eller D i denna förordning, på en blankett som föreskrivs av kommissionen enligt förfarandet i artikel 18,

e) införsel från havet: direkt införande till gemenskapen av varje exemplar som tagits från en marin miljö som inte faller under någon stats jurisdiktion, inklusive luftrummet ovanför havet samt havsbottnen,

f) utfärdande: genomförandet av alla de förfaranden som är nödvändiga för förberedelse och godkännande av ett tillstånd eller ett intyg och utlämnande av detta till den sökande,

g) administrativ myndighet: en administrativ nationell myndighet som i en medlemsstat utses i enlighet med artikel 13.1 a eller, om det är fråga om ett tredje land som är konventionsslutande part, i enlighet med artikel IX i konventionen,

h) bestämmelsemedlemsstat: den bestämmelsemedlemsstat som nämns i dokumentet för export eller reexport av ett exemplar, och om det är fråga om införsel från havet, den medlemsstat som ett exemplars bestämmelseort ligger i,

i) saluförande: saluförandet av och varje handling som rimligtvis kan tolkas som saluförande, inklusive annonsering av försäljning och anstiftan av sådan annonsering samt inbjudan till förhandlingar,

j) personliga tillhörigheter eller tillhörigheter som ingår i hushåll: döda exemplar, delar av eller derivat av exemplar som tillhör en privatperson och utgör en del eller kommer att utgöra en del av vederbörandes normala egendom och tillhörigheter,

k) bestämmelseort: den plats där exemplaren, efter införsel till gemenskapen, normalt skall förvaras; för levande exemplar handlar det om den första plats där exemplaren avses att förvaras efter eventuell karantän eller period av isolering för hälsoundersökningar och kontroller,

l) population: en grupp av individer som är biologiskt eller geografiskt åtskild från andra sådana grupper,

m) huvudsakligen kommersiella ändamål: alla ändamål beträffande vilka icke-kommersiella aspekter inte klart överväger,

n) reexport från gemenskapen: export från gemenskapen av varje exemplar som tidigare införts,

o) återinförande till gemenskapen: införsel till gemenskapen av varje exemplar som tidigare exporterats eller reexporterats,

p) försäljning: varje form av försäljning. I denna förordning likställs uthyrning, byte eller utbyte med försäljning, och likvärdiga uttryck skall tolkas på samma sätt,

q) vetenskaplig myndighet: en vetenskaplig myndighet som skall utses av en medlemsstat i enlighet med bestämmelserna i artikel 13.1 b eller, när det gäller ett tredje land som är konventionsslutande part, i enlighet med artikel IX i konventionen,

r) grupp för vetenskapliga undersökningar: det rådgivande organ som skall upprättas i enlighet med artikel 17,

s) art: en art, en underart eller någon av deras populationer,

t) exemplar: varje levande eller dött djur eller levande eller död växt av de arter som upptagits i bilagorna A-D, eller varje del eller derivat därav, som ingår i andra varor eller inte, och varje annan vara beträffande vilken det av medföljande dokument, förpackningen, märkningen eller etiketten eller av någon annan omständighet framgår att det är fråga om delar eller derivat av djur eller växter av dessa arter, utom om dessa delar eller produkter särskilt har undantagits från tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning eller bestämmelserna i den bilaga där den berörda arten har upptagits genom en hänvisning till detta i de berörda bilagorna.

Som exemplar betraktas ett exemplar av en art som upptagits i bilagorna A-D om exemplaret är ett djur eller en växt eller utgör en del av eller ett derivat av ett djur eller en växt och vars åtminstone ena "förälder" tillhör en art som upptagits i bilagorna. Om "föräldrarna" upptagits i olika bilagor, eller om bara den ena arten upptagits i en bilaga, skall bestämmelserna i den mest restriktiva bilagan tillämpas. När det är fråga om hybridväxter skall, om den ena "föräldern" upptagits i bilaga A, bestämmelserna i den mest restriktiva bilagan tillämpas endast om detta särskilt angivits vid artnamnet i bilagan.

u) handel: införsel till gemenskapen, inklusive införsel från havet, export och reexport från gemenskapen, och användning, omflyttning och överlåtelse inom gemenskapens utbredningsområde, inklusive inom en medlemsstat, av de arter som omfattas av bestämmelserna i denna förordning,

v) transitering: transport av exemplar mellan två punkter belägna utanför gemenskapen, genom gemenskapens territorium till en angiven mottagare, där de enda avbrotten i förflyttningen är de som förorsakas av sådana åtgärder som är nödvändiga vid detta slag av transport,

w) bearbetade exemplar som förvärvats för mer än femtio år sedan: exemplar vilkas obearbetade naturliga utseende på ett påtagligt sätt har förändrats för att utgöra smycken, prydnads-, konst- eller nyttoföremål, eller musikinstrument, mer än femtio år innan denna förordning trädde i kraft och för vilka den administrativa myndigheten i medlemsstaten i fråga har kunnat försäkra sig om att de förvärvats under sådana villkor. Sådana exemplar kan emellertid bara anses som bearbetade exemplar om de utan tvekan hör till någon av de nämnda kategorierna och kan användas utan att skulpteras, bearbetas eller förändras ytterligare,

x) kontroll vid införande, export, reexport och transitering: den kontroll av intyg, tillstånd och anmälningar som föreskrivs i denna förordning och - när gemenskapsbestämmelserna så föreskriver eller, i annat fall, beträffande ett lämpligt urval av försändelserna - undersökningen av exemplar, som när så är lämpligt kombineras med provtagning för analys eller en fördjupad kontroll.

Artikel 3

Tillämpningsområde

1. Bilaga A innehåller

a) de arter som upptagits i bilaga I till konventionen och beträffande vilka medlemsstaterna inte har avgivit någon reservation,

b) varje art,

i) som är eller kan bli föremål för efterfrågan för användning inom gemenskapen eller för den internationella handeln och som antingen hotas av utrotning eller är så sällsynt att all handel, även i lägsta tänkbara omfattning, skulle äventyra artens överlevnad,

eller

ii) som tillhör ett släkte beträffande vilket de flesta av arterna, eller som utgör en art beträffande vilken de flesta underarterna, upptagits i bilaga A i enlighet med de kriterier som fastställs under punkterna a eller b i och beträffande vilka upptagandet i bilagan är nödvändigt för att garantera ett effektivt skydd av dessa taxa.

2. Bilaga B innehåller

a) de arter som upptagits i bilaga II till konventionen, förutom de som upptagits i bilaga A, och för vilka medlemsstaterna inte har avgivit någon reservation,

b) de arter som upptagits i bilaga I till konventionen och som har blivit föremål för en reservation,

c) varje annan art som inte upptagits i bilagorna I och II till konventionen

i) som är föremål för internationell handel av sådan omfattning att den kan äventyra

- dess överlevnad eller överlevnaden av populationer i vissa länder, eller

- bevarandet av den totala populationen på en nivå som överensstämmer med dess roll i de ekosystem den tillhör,

eller

ii) där det för att kunna garantera en effektiv kontroll av handeln med exemplar av sådana arter är nödvändigt att den återfinns i bilagan på grund av likheten med andra arter som är upptagna i bilagorna A och B,

d) arter beträffande vilka det har fastställts att införandet av levande exemplar till gemenskapens naturliga miljö utgör ett ekologiskt hot mot gemenskapens inhemska arter av vilda djur och växter.

3. Bilaga C innehåller

a) arter som upptagits i bilaga III till konventionen, förutom de som återfinns i bilaga A eller B, och för vilka medlemsstaterna inte har avgett någon reservation,

b) arter som upptagits i bilaga II till konventionen och som har blivit föremål för en reservation.

4. Bilaga D innehåller

a) arter som inte upptagits i bilagorna A-C och som importeras till gemenskapen i sådan omfattning att övervakning är befogad,

b) arter som upptagits i bilaga III till konventionen och som har blivit föremål för en reservation.

5. När bevarandestatusen för arter som omfattas av denna förordning gör det berättigat att låta dem upptas i någon av bilagorna till konventionen, skall medlemsstaterna bidra till de nödvändiga ändringarna.

Artikel 4

Införsel i gemenskapen

1. Införsel till gemenskapen av exemplar av arter som upptagits i bilaga A får ske under förutsättning att de nödvändiga kontrollerna har genomförts och att ett av en administrativ myndighet i bestämmelsemedlemsstaten utfärdat importtillstånd dessförinnan har uppvisats vid det tullkontor vid gränsen där införseln skall göras.

Importtillståndet får endast utfärdas om det inte strider mot de restriktioner som fastställts i enlighet med punkt 6 och om följande villkor är uppfyllda:

a) den behöriga vetenskapliga myndigheten skall, med beaktande av yttranden från gruppen för vetenskapliga undersökningar, ha uttalat att införsel till gemenskapen

i) inte försämrar artens bevarandestatus eller minskar utbredningsområdet för den berörda populationen,

ii) genomförs:

- för något av de ändamål som anges i artikel 8.3 e, f och g, eller

- i andra syften som inte hotar den berörda artens överlevnad,

b) i) sökanden kan förete skriftlig bevisning för att exemplaren har förvärvats i enlighet med lagstiftningen om skyddet av den berörda arten vilket, när det gäller import från tredje land av exemplar av en art som upptagits i bilagorna till konventionen, skall vara ett exporttillstånd eller ett intyg för reexport, eller en kopia av ett sådant tillstånd eller intyg, utfärdat i enlighet med konventionen av en behörig myndighet i det exporterande eller reexporterande landet,

ii) för utfärdandet av ett importtillstånd för de arter som upptagits i bilaga A i enlighet med bestämmelserna i artikel 3.1 a, krävs det dock inte att sådan skriftlig bevisning företes men originalet till importtillstånd av denna typ skall inte lämnas ut av myndigheterna förrän sökanden har uppvisat ett exporttillstånd eller ett intyg för reexport,

c) den behöriga vetenskapliga myndigheten är övertygad om att den planerade förvaringsplatsen för ett levande exemplar på bestämmelseorten är lämpligt utrustad, så att exemplaret kan skyddas och vårdas på ett riktigt sätt,

d) den administrativa myndigheten är övertygad om att exemplaret inte kommer att användas för huvudsakligen kommersiella ändamål,

e) den administrativa myndigheten, efter att ha konsulterat den behöriga vetenskapliga myndigheten, är övertygad om att inga andra faktorer med inverkan på artens bevarande talar emot utfärdandet av importtillståndet, och

f) när det gäller införsel från havet, den administrativa myndigheten är övertygad om att alla levande exemplar kommer att förberedas för transport och behandlas på ett sådant sätt att riskerna för skada, sjukdom eller grym behandling minimeras.

2. Införsel till gemenskapen av exemplar av arter som upptagits i bilaga B får ske under förutsättning att de nödvändiga kontrollerna har genomförts och att ett av en administrativ myndighet i bestämmelsemedlemsstaten utfärdat importtillstånd dessförinnan uppvisats vid det tullkontor vid gränsen där införseln skall göras.

Importtillståndet får endast utfärdas om detta inte strider mot de restriktioner som fastställs enligt punkt 6 och när

a) den behöriga vetenskapliga myndigheten, efter att ha granskat tillgängliga uppgifter och med beaktande av yttranden från gruppen för vetenskapliga undersökningar, anser att införsel till gemenskapen inte skulle försämra artens bevarandestatus, eller minska omfattningen av utbredningsområdet för den berörda populationen av arten, med hänsyn tagen till nuvarande eller förväntad omfattning av handeln. Yttrandet gäller även för de senare importerna så länge de ovan nämnda förhållandena inte ändras i påtaglig omfattning,

b) sökanden lägger fram skriftlig bevisning för att förvaringsplatsen på bestämmelseorten är lämpligt utrustad så att ett levande exemplar kan skyddas och vårdas på ett riktigt sätt,

c) de villkor som anges i punkt 1 b, i, e och f uppfylls.

3. Införsel till gemenskapen av exemplar av arter som upptagits i bilaga C får ske under förutsättning att de nödvändiga kontrollerna har genomförts och att en anmälan om import dessförinnan har uppvisats vid det tullkontor vid gränsen där införseln skall göras och

a) när det gäller export från ett land som nämns i samband med den berörda arten i bilaga C, sökanden lägger fram skriftlig bevisning, i form av ett exporttillstånd som utfärdats av en behörig myndighet i det landet i enlighet med konventionen, för att exemplaren har förvärvats i enlighet med den nationella lagstiftningen om skydd av den berörda arten, eller

b) när det gäller export från ett land som inte nämns i samband med den berörda arten i bilaga C eller reexport från vilket land som helst, sökanden visar upp ett exporttillstånd, ett intyg för reexport eller ett ursprungsintyg som utfärdats av en behörig myndighet i export- eller reexportlandet i enlighet med konventionen.

4. Införsel till gemenskapen av exemplar av arter som upptagits i bilaga D till denna förordning får ske under förutsättning att de nödvändiga kontrollerna har genomförts och att en anmälan om import dessförinnan har uppvisats vid det tullkontor vid gränsen där införseln skall göras.

5. De villkor för utfärdande av ett importtillstånd som anges i punkt 1 a och d och punkt 2 a, b och c är inte tillämpliga på exemplar för vilka sökanden företer skriftlig bevisning för att

a) exemplaren tidigare lagligen har införts till eller förvärvats från gemenskapen och att de återinförs till gemenskapen obearbetade eller bearbetade, eller

b) att det rör sig om bearbetade exemplar som har förvärvats för mer än femtio år sedan.

6. Kommissionen kan efter samråd med de berörda ursprungsländerna, i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 18 och med beaktande av alla yttranden från gruppen för vetenskapliga undersökningar, för införsel till gemenskapen fastställa allmänna restriktioner, eller restriktioner som enbart gäller för vissa ursprungsländer,

a) avseende exemplar av arter som upptagits i bilaga A på grundval av de villkor som fastställs i punkt 1 a i, eller e,

b) avseende exemplar av arter som upptagits i bilaga B på grundval av de villkor som fastställs i punkt 1 e eller i punkt 2 a, samt

c) avseende levande exemplar av arter som upptagits i bilaga B beträffande vilka dödligheten under transport är hög eller beträffande vilka det har konstaterats att det är osannolikt att de kommer att överleva i fångenskap under en avsevärd del av sin möjliga livstid, eller

d) avseende levande exemplar av arter beträffande vilka det har konstaterats att deras införande i gemenskapens naturliga miljö utgör ett ekologiskt hot mot de inhemska vilda arterna av djur och växter i gemenskapen.

Var tredje månad skall förteckningen över eventuella beslut offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

7. När särskild omlastning vid sjö-, luft- eller järnvägstransport sker efter införseln till gemenskapen, kan undantag från kravet att genomföra kontroller och uppvisa importdokument för tullkontoret vid gränsen där införseln görs i enlighet med vad som föreskrivs i punkterna 1-4, medges i enlighet med det förfarande som anges i artikel 18, detta för att göra det möjligt att genomföra kontrollerna och visa upp dokumenten vid ett annat tullkontor, som utses i enlighet med artikel 12.1.

Artikel 5

Export eller reexport från gemenskapen

1. Export eller reexport från gemenskapen av exemplar av arter som upptagits i bilaga A till denna förordning får ske under förutsättning att de nödvändiga kontrollerna genomförts och att ett av en administrativ myndighet i den medlemsstat där exemplaret befinner sig utfärdat exporttillstånd eller intyg om reexport har uppvisats vid det tullkontor där exportformaliteterna fullgörs.

2. Ett exporttillstånd för exemplar av de arter som upptagits i bilaga A får bara utfärdas om följande villkor är uppfyllda:

a) Den behöriga vetenskapliga myndigheten skall ha avgett ett skriftligt yttrande om att infångandet eller insamlandet av exemplar eller export av dem inte försämrar artens bevarandestatus eller minskar omfattningen av utbredningsområdet för populationen av arten.

b) Sökanden skall lägga fram skriftlig bevisning för att exemplaren har förvärvats i enlighet med gällande lagstiftning om skydd av den ifrågavarande arten. När ansökan görs till någon annan medlemsstat än ursprungsstaten, skall den skriftliga bevisningen bestå av ett intyg om att exemplaret har tagits från sin naturliga miljö, i enlighet med gällande lagstiftning på dess territorium.

c) Den administrativa myndigheten skall vara övertygad om att

i) varje levande exemplar kommer att förberedas för transport och transporteras på ett sådant sätt att riskerna för skador, sjukdom eller grym behandling minimeras och

ii) - att exemplar av arter som inte förtecknas i bilaga I till konventionen inte kommer att användas för huvudsakligen kommersiella ändamål, eller

- att när det är fråga om export av exemplar av arter som anges i artikel 3.1 a i denna förordning, till en stat som är part till konventionen, ett importtillstånd har utfärdats,

och

d) Den administrativa myndigheten i medlemsstaten skall, efter samråd med den behöriga vetenskapliga myndigheten, vara övertygad om att inga andra faktorer som påverkar artens bevarandestatus talar mot ett utfärdande av exporttillstånd.

3. Ett intyg för reexport kan bara utfärdas om de villkor som anges i punkt 2 c och d är uppfyllda och sökanden företer skriftlig bevisning för att exemplaren

a) har införts till gemenskapen i enlighet med bestämmelserna i denna förordning, eller

b) om de har införts till gemenskapen före denna förordnings ikraftträdande, att de har införts i enlighet med bestämmelserna i förordning (EEG) nr 3626/82, eller

c) om de har införts till gemenskapen före 1984, att de har släppts ut på den internationella marknaden i enlighet med bestämmelserna i konventionen, eller

d) har införts på ett lagligt sätt till en medlemsstat innan bestämmelserna i de förordningar som åsyftas i a och b eller i konventionen blev tillämpliga för dessa exemplar eller i den berörda medlemsstaten.

4. Export eller reexport från gemenskapen av exemplar som upptagits i bilagorna B och C till denna förordning får ske under förutsättning att de nödvändiga kontrollerna genomförts och att ett av en administrativ myndighet i den medlemsstat där exemplaret befinner sig utfärdat exporttillstånd eller intyg om reexport har uppvisats vid det tullkontor där exportformaliteterna fullgörs.

Ett exporttillstånd kan bara utfärdas om de villkor som anges i punkt 2 a, b, c i och d är uppfyllda.

Ett intyg för reexport får bara utfärdas om de villkor som anges i punkt 2 c i och d och i punkt 3 a till d är uppfyllda.

5. När en begäran om intyg för reexport rör exemplar som införts i gemenskapen med hjälp av ett importtillstånd som utfärdats i en annan medlemsstat, skall den administrativa myndigheten först samråda med den administrativa myndighet som har utfärdat importtillståndet. Samrådsförfarandet och de fall i vilka ett sådant samråd är nödvändigt, skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 18.

6. De villkor för utfärdande av ett exporttillstånd eller ett intyg om reexport som anges i punkt 2 a, och c ii gäller inte

i) bearbetade exemplar som har förvärvats för mer än femtio år sedan, eller

ii) döda exemplar, delar av och derivat av exemplar för vilka sökanden kan förete skriftlig bevisning för att de lagligen har förvärvats innan bestämmelserna i denna förordning eller i förordning (EEG) nr 3626/82 eller konventionen blev tillämpliga på dem.

7. a) Den behöriga vetenskapliga myndigheten i varje medlemsstat övervakar utfärdandet av exporttillstånd i medlemsstaten för exemplar av arter som upptagits i bilaga B och faktisk export av sådana exemplar. När en sådan vetenskaplig myndighet anser att export av exemplar av någon av dessa arter bör begränsas för att arten i hela dess utbredningsområde skall kunna bevaras på en nivå som överensstämmer med dess roll i de ekosystem den tillhör och som ligger väl över den nivå vid vilken arten skulle behöva överföras till bilaga A enligt artikel 3.1 a eller b i, skall den skriftligen informera den behöriga administrativa myndigheten om lämpliga åtgärder för att begränsa utfärdandet av exporttillstånd för exemplar av arten.

b) När en administrativ myndighet informeras om åtgärderna enligt a skall den informera kommissionen och översända kommentarer som, när det är lämpligt, förordar restriktioner för exporten av de berörda arterna i enlighet med förfarandet i artikel 18.

Artikel 6

Avslag på ansökan om de tillstånd och intyg som anges i artiklarna 4, 5 och 10

1. När en medlemsstat avslår en ansökan om tillstånd eller intyg och fråga är om ett fall som är betydelsefullt i förhållande till syftet med denna förordning, skall den omedelbart informera kommissionen om avslaget med angivande av skälen härför.

2. Kommissionen skall till andra medlemsstater översända den information som den har mottagit enligt punkt 1 för att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna förordning.

3. När en ansökan om tillstånd eller intyg rör exemplar för vilka en dylik begäran tidigare har avslagits, skall sökanden informera den behöriga myndighet till vilken ansökan ställs om det tidigare avslaget.

4. a) Medlemsstaterna skall respektera de avslag som görs av behöriga myndigheter i andra medlemsstater, när avslagen grundas på bestämmelserna i denna förordning.

b) Denna bestämmelse skall dock inte tillämpas när omständigheterna har förändrats väsentligt eller när nya uppgifter till stöd för ansökan har blivit tillgängliga. När sådana omständigheter föreligger skall, om en administrativ myndighet utfärdar ett tillstånd eller ett intyg, myndigheten informera kommissionen om detta och om skälen till utfärdandet.

Artikel 7

Undantag

1. Exemplar som fötts och fötts upp i fångenskap eller förökats artificiellt

a) Med undantag för fall då bestämmelserna i artikel 8 är tillämpliga skall exemplar av de arter som upptagits i bilaga A som har fötts och uppfötts i fångenskap eller förökats artificiellt behandlas i enlighet med de bestämmelser som är tillämpliga på exemplar av arter som upptagits i bilaga B.

b) När det gäller växter som har förökats artificiellt kan undantag göras från bestämmelserna i artiklarna 4 och 5 under särskilda av kommissionen fastställda förutsättningar som rör

i) användningen av fytosanitära intyg,

ii) den handel som bedrivs av registrerade kommersiella handelsföretag och de vetenskapliga institutioner som anges i punkt 4 i denna artikel, och

iii) handeln med hybrider.

c) De kriterier som skall användas för att avgöra om ett exemplar har fötts och fötts upp i fångenskap eller förökats artificiellt och huruvida det har varit i kommersiellt syfte eller inte, liksom de särskilda villkor som anges i b, skall fastställas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 18.

2. Transitering

a) Trots vad som sägs i artikel 4 krävs det inte att de föreskrivna kontrollerna och de föreskrivna tillstånden, intygen och anmälningarna uppvisas för och kontrolleras vid tullkontoret vid gränsen där införsel skall göras när det är fråga om exemplar som transiteras genom gemenskapen.

b) När det gäller de arter som har upptagits i bilagorna i enlighet med artikel 3.1 och 3.2 a och b, skall det undantag som anges i a gälla endast då ett sådant giltigt dokument för export eller reexport som föreskrivs i konventionen, som avser medföljande exemplar och i vilket bestämmelseorten anges, har utfärdats av behöriga myndigheter i det tredje land som är export- eller reexportland.

c) Om ett sådant dokument inte utfärdats före exporten eller reexporten, skall exemplaret beslagtas och, när så är lämpligt, förverkas, om inte dokumentet läggs fram i efterhand på de villkor som skall fastställas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 18.

3. Personliga tillhörigheter eller hushållsföremål

Trots vad som sägs i artiklarna 4 och 5, är bestämmelserna där inte tillämpliga på döda exemplar eller på delar eller derivat av exemplar av arter som upptagits i bilagorna A-D i denna förordning, när det handlar om personliga tillhörigheter eller hushållsföremål som införts till gemenskapen eller exporterats eller reexporterats från gemenskapen i enlighet med de bestämmelser som skall fastställas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 18.

4. Forskningsinstitutioner

De dokument som anges i artiklarna 4, 5, 8 och 9 är inte nödvändiga när det rör sig om icke-kommersiella lån, gåvor eller donationer och utbyte mellan forskare och forskningsinstitutioner som registrerats av de administrativa myndigheterna i de stater där de finns, av herbarieex-emplar eller andra konserverade, torkade eller inkapslade museiexemplar och levande växter som försetts med en sådan etikett vars förlaga bestämts enligt förfarandet i artikel 18, eller en liknande etikett som är utfärdad eller godkänd av en administrativ myndighet i ett tredje land.

Artikel 8

Bestämmelser rörande kontrollen av kommersiella aktiviteter

1. Det är förbjudet att köpa, att erbjuda sig att köpa, att förvärva för kommersiella ändamål, att för kommersiella ändamål för allmänheten förevisa, att använda i vinstsyfte och att försälja, att inneha för försäljning, att saluföra eller att för försäljning transportera exemplar av de arter som upptagits i bilaga A.

2. Medlemsstaterna kan förbjuda innehav av exemplar särskilt vad gäller levande djur av de arter som anges i bilaga A.

3. I enlighet med kraven i annan gemenskapslagstiftning kan undantag från de förbud som anges i punkt 1 i enskilda fall medges under förutsättning att ett intyg om detta utfärdas av den administrativa myndigheten i den medlemsstat där exemplaren finns då exemplaren

a) har förvärvats i eller införts till gemenskapen innan bestämmelserna om de arter som finns upptagna i bilaga I till konventionen, i bilaga C 1 till förordning (EEG) nr 3626/82 eller i bilaga A till denna förordning, blev tillämpliga på exemplaren ifråga, eller

b) är bearbetade exemplar som förvärvats för mer än femtio år sedan, eller

c) har införts i gemenskapen i enlighet med bestämmelserna i denna förordning och är avsedda att användas på ett sätt som inte hotar artens överlevnad, eller

d) är av en djurart och är exemplar som fötts och fötts upp i fångenskap eller är av en växtart och är exemplar som förökats artificiellt, eller en del eller ett derivat av ett sådant djur eller en sådan växt, eller

e) är nödvändiga, under exceptionella omständigheter, för den vetenskapliga utvecklingen eller för viktiga biomedicinska ändamål, med hänsyn tagen till bestämmelserna i direktiv 86/609/EEG av den 24 november 1986 om tillämpning av medlemsstaternas lagar och bestämmelser om skydd av djur som används för experimentella och andra vetenskapliga syften (6), när det är visat att den ifrågavarande arten är den enda som är lämplig för detta syfte och det inte finns exemplar av denna art som fötts eller fötts upp i fångenskap, eller

f) som är avsedda för avel eller förökning och på så sätt kan bidra till att bevara de berörda arterna, eller

g) som är avsedda för forskning eller undervisning som syftar till att skydda eller bevara arten, eller

h) har sitt ursprung i en medlemsstat och har tagits ur sin naturliga miljö i enlighet med gällande lagstiftning i den medlemsstaten.

4. Kommissionen kan, i enlighet med förfarandet i artikel 18, fastställa allmänna undantag från de förbud som anges i punkt 1, på grundval av vad som föreskrivs i punkt 3, liksom allmänna undantag för de arter som upptagits i bilaga A, i enlighet med bestämmelserna i artikel 3.1 b ii. Alla sådana undantag måste vara i överensstämmelse med kraven i annan gemenskapslagstiftning om bevarande av vilda djur och växter.

5. De förbud som anges i punkt 1 skall också tillämpas på exemplar av de arter som upptagits i bilaga B, utom då den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten har övertygats om att exemplaren har förvärvats och, om de har sitt ursprung utanför gemenskapen, att de har införts i enlighet med gällande lagstiftning för bevarande av vilda djur och växter.

6. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna har rätt att sälja de exemplar som upptagits i bilagorna B-D och som har förverkats med stöd av denna förordning, under förutsättning att exemplaren inte på detta sätt direkt återställs till den fysiska eller juridiska person från vilken de förklarades förverkade, eller som deltog i överträdelsen. Dessa exemplar får då behandlas som om de hade förvärvats lagligen.

Artikel 9

Förflyttning av levande exemplar

1. Varje förflyttning inom gemenskapen av ett levande exemplar av en art som upptagits i bilaga A från den plats som anges på importtillståndet eller i något intyg som utfärdats i enlighet med denna förordning, måste föregås av ett godkännande från en administrativ myndighet i den medlemsstat där exemplaret befinner sig. I andra fall av förflyttning skall den person som ansvarar för förflyttningen vid behov kunna förete bevis på exemplarets lagliga ursprung.

2. Ett sådant godkännande

a) kan bara ges om den behöriga vetenskapliga myndigheten i medlemsstaten, eller, när förflyttningen görs till en annan medlemsstat, den behöriga vetenskapliga myndigheten i denna stat, har försäkrat sig om att den förvaringsplats som avses för ett levande exemplar på bestämmelseorten är lämpligt utrustat så att exemplaret kan skyddas och vårdas på ett riktigt sätt,

b) måste bekräftas genom utfärdandet av ett intyg, och

c) skall, när det är tillämpligt, omedelbart översändas till en administrativ myndighet i den medlemsstat där exemplaret skall placeras.

3. Det krävs dock inte något sådant godkännande när ett levande djur måste förflyttas för att få akut behandling av en veterinär och djuret omedelbart återförs till sin godkända placering.

4. När ett levande exemplar av en art som upptagits i bilaga B förflyttats inom gemenskapen, kan innehavaren av exemplaret lämna det ifrån sig endast om den tilltänkta mottagaren har informerats på ett riktigt sätt om vilken förvaring, utrustning och skötsel som krävs för rätt vård av exemplaret.

5. När levande exemplar transporteras till, från eller inom gemenskapen eller hålls kvar där under en period av transitering eller omlastning, skall de förberedas för transporten, förflyttas och behandlas på ett sådant sätt att risken för skada, sjukdom eller grym behandling blir så liten som möjligt samt, när det gäller djur, i enlighet med gällande gemenskapslagstiftning om skydd av djur under transport.

6. I enlighet med förfarandet i artikel 18, kan kommissionen införa restriktioner för innehav eller förflyttning av levande exemplar av arter vilkas införsel till gemenskapen begränsas av vissa restriktioner i enlighet med artikel 4.6.

Artikel 10

Utfärdande av intyg

När en administrativ myndighet i en medlemsstat mottar en ansökan från den person som berörs och det till ansökan är fogat alla de nödvändiga dokument som krävs och alla villkor för utfärdandet är uppfyllda, har myndigheten rätt att utfärda ett intyg för de syften som anges i artiklarna 5.2 b, 5.3, 5.4, 8.3 och 9.2 b.

Artikel 11

Giltighet och särskilda villkor för tillstånd och intyg

1. Utan att det påverkar strängare bestämmelser som medlemsstaterna kan anta eller upprätthålla, är de tillstånd och intyg som utfärdas av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna i enlighet med denna förordning giltiga i hela gemenskapen.

2. a) Varje sådant tillstånd eller intyg, liksom varje tillstånd eller intyg som utfärdas på grundval av ett sådant dokument, skall emellertid anses som ogiltigt om en behörig myndighet eller kommissionen, i samråd med den behöriga myndighet som har utfärdat detta tillstånd eller intyg, kan bevisa att det har utfärdats under den felaktiga föreställningen att villkoren för dess utfärdande uppfylldes.

b) Exemplar som befinner sig på en medlemsstats territorium och som omfattas av ett sådant dokument, skall tas i beslag av den behöriga myndigheten i medlemsstaten och får förklaras förverkade.

3. Varje tillstånd eller intyg som utfärdas av en myndighet i enlighet med denna förordning, kan innehålla villkor och krav som myndigheten föreskriver för att garantera efterlevnaden av förordningens bestämmelser. När sådana villkor eller krav skall framgå av utformningen av tillstånd och intyg skall medlemsstaterna informera kommissionen om detta.

4. Varje importtillstånd som utfärdas på grundval av en kopia av ett motsvarande exporttillstånd eller intyg för reexport är giltigt endast för införsel av exemplar till gemenskapen om det åtföljs av det giltiga exporttillståndet eller intyget för reexport i original.

5. Kommissionen skall fastställa vilka tidsfrister som skall iakttas för utfärdande av tillstånd och intyg i enlighet med det i artikel 18 angivna förfarandet.

Artikel 12

Plats för införsel och export

1. Medlemsstaterna skall utse de tullkontor där kontroll av och formaliteter för införsel till och export från gemenskapen och godkänd tullbehandling skall utföras i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, av exemplar av arter som omfattas av denna förordning, och medlemsstaterna skall även ange vilka tullkontor som är speciellt utsedda för att hantera levande exemplar.

2. Alla de kontor som utsetts i enlighet med punkt 1 skall förses med tillräcklig personal med lämplig utbildning. Medlemsstaterna skall försäkra sig om att förvaringsplatsen är utrustad i enlighet med bestämmelserna i den gemenskapslagstiftning som är relevant för transport och förvaring av levande djur och, när så krävs, att lämpliga åtgärder har vidtagits för levande växter.

3. Alla de kontor som utsetts i enlighet med punkt 1 skall anmälas till kommissionen som offentliggör en lista över dem i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

4. I undantagsfall och i enlighet med de kriterier som fastställs i enlighet med förfarandet i artikel 18, kan en administrativ myndighet godkänna införsel till gemenskapen, eller export eller reexport vid ett annat tullkontor än ett som utsetts i enlighet med punkt 1.

5. Medlemsstaterna skall se till att allmänheten vid gränspassagerna informeras om tillämpningsbestämmelserna i denna förordning.

Artikel 13

Administrativa myndigheter, vetenskapliga myndigheter och andra behöriga myndigheter

1. a) Varje medlemsstat skall utse en huvudansvarig administrativ myndighet med uppgift att genomföra denna förordning och kommunicera med kommissionen.

b) Varje medlemsstat kan likaledes utse ytterligare administrativa myndigheter och andra behöriga myndigheter med uppgift att biträda den huvudansvariga myndigheten med genomförandet. Då skall den huvudansvariga myndigheten förse de biträdande myndigheterna med all den information som är nödvändig för en riktig tillämpning av förordningen.

2. Varje medlemsstat skall utse en eller flera vetenskaplig(a) myndighet(er) med lämpliga kvalifikationer vilkas funktioner skall vara åtskilda från alla de utsedda administrativa myndigheternas funktioner.

3. a) Medlemsstaterna skall senast tre månader innan denna förordning börjar tillämpas meddela kommissionen namnen på och adresserna till de administrativa myndigheterna, de andra behöriga myndigheterna som har bemyndigats att utfärda tillstånd och intyg samt de vetenskapliga myndigheterna. Kommissionen skall offentliggöra dessa uppgifter i Europeiska gemenskapernas officiella tidning inom en månad.

b) Varje administrativ myndighet som anges i punkt 1 a skall, om kommissionen begär det, inom två månader meddela den namnen på och översända namnteckningsprov avseende de personer som har befogenhet att underteckna tillstånd och intyg, liksom ett exempel på stämplar, förseglingar eller andra märken som används för att göra tillstånd eller intyg autentiska.

c) Medlemsstaterna skall till kommissionen meddela varje ändring av de uppgifter som redan översänts inom en tid av två månader från och med genomförandet av ändringen.

Artikel 14

Kontroll av efterlevnaden och undersökningar av överträdelse

1. a) De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna skall kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna i denna förordning.

b) Om de behöriga myndigheterna har anledning att misstänka att dessa bestämmelser inte efterlevs skall de vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av bestämmelserna, eller vidta rättsliga åtgärder.

c) Medlemsstaterna skall informera kommissionen och, med avseende på arter som förtecknas i bilagorna till konventionen, konventionens sekretariat om alla åtgärder, inklusive beslag och förverkande, som genomförs av de behöriga myndigheterna när fråga är om allvarliga överträdelser av denna förordning.

2. Kommissionen skall göra medlemsstaternas behöriga myndigheter uppmärksamma på de frågor som den anser det vara nödvändigt att undersöka i enlighet med denna förordning. Medlemsstaterna skall därefter informera kommissionen och, med avseende på arter som upptagits i bilagorna till konventionen, konventionens sekretariat om resultatet av undersökningarna.

3. a) En efterlevnadsgrupp som består av företrädare för de myndigheter i varje medlemsstat som ansvarar för att säkerställa genomförandet av bestämmelserna i den här förordningen skall inrättas. Gruppen skall ha kommissionens företrädare som ordförande.

b) Efterlevnadsgruppen skall granska alla tekniska frågor som har samband med efterlevnaden av den här förordningen och som tas upp av ordföranden, antingen på dennes eget initiativ eller på begäran av medlemmar i gruppen eller kommittén.

c) Kommissionen skall till kommittén överlämna de yttranden som görs i efterlevnadsgruppen.

Artikel 15

Överföring av information

1. Medlemsstaterna och kommissionen skall ge varandra den information som är nödvändig för genomförandet av denna förordning.

Medlemsstaterna och kommissionen skall se till att nödvändiga åtgärder vidtas för att göra allmänheten medveten om och informera den om tillämpningsbestämmelserna för konventionen och denna förordning och om åtgärder för genomförande av den senare.

2. Kommissionen skall hålla kontakt med konventionens sekretariat för att säkerställa ett effektivt genomförande av konventionen över hela det territorium som denna förordning skall tillämpas på.

3. Kommissionen skall omedelbart översända alla yttranden från gruppen för vetenskapliga undersökningar till de administrativa myndigheterna i de berörda medlemsstaterna.

4. a) De administrativa myndigheterna i medlemsstaterna skall varje år före den 15 juni översända all den information om föregående år som är nödvändig för att upprätta de rapporter som föreskrivs i artikel VIII.7 a i konventionen och likvärdig information om den internationella handeln med alla exemplar av de arter som upptagits i bilagorna A, B, och C samt om införsel till gemenskapen av exemplar av arter som upptagits i bilaga D. Vilken information som skall översändas och sättet att lägga fram denna skall bestämmas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 18.

b) På grundval av den information som anges i a skall kommissionen varje år före den 31 oktober offentliggöra en statistikrapport om införsel till gemenskapen samt export och reexport från gemenskapen av exemplar av arter som omfattas av denna förordning och till sekretariatet för konventionen översända information om arter som omfattas av konventionen.

c) Utan att det påverkar artikel 20 skall de administrativa myndigheterna i medlemsstaterna före den 15 juni vartannat år, med början 1999, till kommissionen överlämna all information rörande de två föregående åren som krävs för att utarbeta de rapporter till vilka hänvisning sker i artikel VIII.7 b i konventionen och likvärdig information rörande de bestämmelser i den här förordningen som faller utanför konventionens räckvidd. Vilken information som skall överlämnas och hur denna skall vara utformad skall anges av kommissionen i enlighet med det förfarande som anges i artikel 18.

d) På grundval av den under c angivna informationen skall kommissionen före den 31 oktober vartannat år, med början 1999, utarbeta en rapport om genomförande och säkerställande av efterlevnaden av den här förordningen.5. För att kunna förbereda ändringar i bilagorna skall de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna till kommissionen översända alla relevanta uppgifter. Kommissionen skall precisera vilka uppgifter som krävs, i enlighet med förfarandet i artikel 18.

6. I enlighet med rådets direktiv 90/313/EEG av den 7 juni 1990 om rätt att ta del av miljöinformation (7), skall kommissionen vidta lämpliga åtgärder för att skydda konfidentiell information som den mottagit vid tillämpningen av denna förordning.

Artikel 16

Sanktioner

1. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att ålägga sanktioner åtminstone not följande överträdelser av bestämmelserna i denna förordning:

a) Införsel till gemenskapen eller export eller reexport från gemenskapen av exemplar utan vederbörligt tillstånd eller intyg, eller med ett tillstånd eller intyg som är felaktigt, förfalskat, ogiltigt eller ändrat utan godkännande från den ansvariga myndigheten.

b) Åsidosättande av de villkor som föreskrivs i ett tillstånd eller intyg som utfärdats i enlighet med denna förordning.

c) Lämnande av en osann förklaring eller avsiktligt lämnande av en oriktig uppgift för att erhålla ett tillstånd eller ett intyg.

d) Användande av ett tillstånd eller intyg som är felaktigt, förfalskat eller ogiltigt, eller som har ändrats utan godkännande, för att erhålla ett inom gemenskapen utfärdat tillstånd eller intyg eller för varje annat officiellt syfte som har samband med denna förordning.

e) Underlåtenhet att anmäla import eller avgivande av en osann importanmälan.

f) Transport av levande exemplar som inte tillräckligt har förberetts så att riskerna för skador, sjukdom eller grym behandling minimeras.

g) Användandet av exemplar av arter som upptagits i bilaga A för andra ändamål än de som anges i det godkännande som lämnades vid utfärdandet av importtillståndet eller senare.

h) Handel med artificiellt förökade växter i strid mot de bestämmelser som antagits i enlighet med artikel 7.1 b.

i) Transport av exemplar till eller från gemenskapen och transitering av exemplar via gemenskapen utan vederbörligt tillstånd eller intyg utfärdat i enlighet med bestämmelserna i denna förordning och, vid export eller reexport från ett tredje land som är konventionspart, i enlighet med bestämmelserna i konventionen, eller utan tillfredsställande bevis på att det finns ett sådant tillstånd eller intyg.

j) Köp, anbud om köp, förvärv för kommersiella ändamål, användning för kommersiella ändamål, förevisande för allmänheten i kommersiellt syfte, försäljning, innehav för försäljning, saluförande och transport i försäljningssyfte av exemplar i strid med artikel 8.

k) Användandet av ett tillstånd eller intyg för ett annat exemplar än det för vilket det har utfärdats.

l) Förfalskning eller ändring av ett tillstånd eller intyg som utfärdats i enlighet med denna förordning.

m) Underlåtenhet att informera om avslag på ansökningar om införsel till gemenskapen, export och reexport, i enlighet med artikel 6.3.

2. De åtgärder som anges i punkt 1 skall anpassas efter överträdelsens art och svårhetsgrad och omfattar bestämmelser om beslag av och, när så är lämpligt, förverkande av exemplar.

3. När ett exemplar har förklarats förverkat, skall det anförtros en behörig myndighet i den medlemsstat som har genomfört förverkandet, vilken

a) efter samråd med en vetenskaplig myndighet i denna medlemsstat skall placera ut eller överlämna exemplaret under sådana förhållanden som den anser lämpliga och förenliga med syftet för och bestämmelserna i konventionen och denna förordning, och

b) när ett levande exemplar har införts till gemenskapen, efter samråd med det exporterande landet, kan återsända exemplaret till detta land på bekostnad av den person som dömts för införseln.

4. När ett levande exemplar av en art som upptagits i bilaga B eller C anländer till platsen för införsel till gemenskapen och erforderligt gällande tillstånd eller intyg saknas, skall exemplaret tas i beslag och får det förklaras förverkat eller också, om mottagaren inte vill kännas vid exemplaret, kan de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som är ansvarig för införselplatsen om det är lämpligt vägra att ta emot försändelsen och kräva att transportören återsänder exemplaret till avsändningsorten.

Artikel 17

Gruppen för vetenskapliga undersökningar

1. Härmed inrättas en grupp för vetenskapliga undersökningar, bestående av representanter för den eller de vetenskaplig(a) myndighet(erna) i varje medlemsstat, och med en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. a) Gruppen för vetenskapliga undersökningar skall utreda alla vetenskapliga frågor som rör tillämpningen av denna förordning, särskilt de som rör artikel 4.1 a, 4.2 a och 4.6 - frågor som har tagits upp av ordföranden, antingen på dennes eget initiativ eller på begäran av medlemmarna i gruppen, eller av kommittén.

b) Kommissionen skall överlämna yttrandet från gruppen för vetenskapliga undersökningar till kommittén.

Artikel 18

Kommittén

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté som består av företrädare för medlemsstaterna och har en företrädare för kommissionen som ordförande.

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

2. När det gäller de uppgifter som ankommer på kommittén i enlighet med artikel 19.1 och 19.2 skall, om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

3. När det gäller de uppgifter som ankommer på kommittén i enlighet med artikel 19.3 och 19.4 skall, om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget.

Artikel 19

I enlighet med förfarandet i artikel 18 skall kommissionen

1. anta bestämmelser och enhetliga kriterier om

i) utfärdandet, giltigheten och användningen av de dokument som anges i artiklarna 4, 5, 7.4 och 10 och bestämma hur de skall utformas,

ii) användningen av fytosanitära intyg, och

iii) upprättandet, när så är nödvändigt, av förfaranden för märkning av exemplar för att underlätta identifikationen av dem och säkerställa respekten för bestämmelserna,

2. besluta om åtgärderna i artikel 4.6, 4.7, 5.5, 5.7 b, 7.1 c, 7.2 c, 7.3, 8.4, 9.6, 11.5, 15.4 a och c, 15.5 och 21.3,

3. genomföra ändringar i bilagorna A-D, med undantag av ändringar i bilaga A som inte är beslutade av konferensen för konventionens parter,

4. när det är nödvändigt att besluta om ytterligare åtgärder för att kunna genomföra resolutioner från konferensen för konventionsparterna, beslut och rekommendationer från konventionens ständiga kommitté och rekommendationer från konventionens sekretariat.

Artikel 20

Slutbestämmelser

Varje medlemsstat skall meddela kommissionen och konventionens sekretariat vilka särskilda bestämmelser som den antar för att kunna genomföra denna förordning, och vilka rättsliga instrument som skall användas och vilka åtgärder som skall vidtas för genomförandet och tillämpningen.

Kommissionen skall översända denna information till de andra medlemsstaterna.

Artikel 21

1. Förordning (EEG) nr 3626/82 upphävs härmed.

2. Så länge som de åtgärder som föreskrivs i artikel 19.1 och 19.2 inte har antagits, kan medlemsstaterna upprätthålla eller fortsätta att tillämpa åtgärder som antagits i enlighet med förordningarna (EEG) nr 3626/82 och kommissionens förordning (EEG) nr 3418/83 av den 28 november 1983 om fastställande av ett enhetligt förfarande för utfärdande och användning av de handlingar som krävs för genomförandet i gemenskapen av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (8).

3. Enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 18 skall kommissionen i samråd med gruppen för vetenskapliga undersökningar två månader före genomförandet av den här förordningen

a) kontrollera att det inte finns skäl för restriktioner för införsel till gemenskapen av de arter i bilaga C 1 till förordning (EEG) nr 3626/82 vilka inte ingår i bilaga A i den här förordningen,

b) anta en förordning om ändring av bilaga D så att den utgör en representativ förteckning över arter som uppfyller de kriterier som anges i artikel 3.4 a.

Artikel 22

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med 1 januari 1997.

Artiklarna 12, 13, 14.3, 16, 17, 18, 19 och 21.3 skall tillämpas från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 december 1996.

På rådets vägnar

B. HOWLIN

Ordförande

(1) EGT nr C 26, 3.2.1992, s. 1, och EGT nr C 131, 12.5.1994, s. 1.

(2) EGT nr C 223, 31.8.1994, s. 19.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 15 december 1995 (EGT nr C 17, 22.1.1996, s. 430), rådets gemensamma ståndpunkt av den 26 februari 1996 (EGT nr C 196, 6.7.1996, s. 58) och Europaparlamentets beslut av den 18 september 1996 (EGT nr C 320, 28.10.1996).

(4) EGT nr L 384, 31.12.1982, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 558/95 (EGT nr L 57, 15.3.1995, s. 1).

(5) EGT nr L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom 1994 års anslutningsakt.

(6) EGT nr L 358, 18.12.1986, s. 1.

(7) EGT nr L 158, 23.6.1990, s. 56.

(8) EGT nr L 344, 7.12.1983, s. 1.

BILAGA

Förklaring till bilagorna A, B, C och D

1. Arter i dessa bilagor är upptagna

a) med angivande av artens namn, eller

b) såsom tillhörande en högre grupp eller angiven del därav.

2. Förkortningen spp. betecknar alla arter av en högre grupp.

3. Andra hänvisningar till högre grupp än arter förekommer endast för orientering eller klassificering.

4. Arter som anges i fetstil i bilaga A är upptagna där i överensstämmelse med det skydd de åtnjuter, enligt vad som föreskrivs i direktiv 79/409/EEG (1) ("Fågeldirektivet") eller direktiv 92/43/EEG (2) ("Art- och habitatdirektivet").

5. Förkortningen p.e. betecknar arter vilka sannolikt är utrotade.

6. En asterisk (*) i anslutning till art eller högre grupp anger att en eller flera geografiskt åtskilda populationer respektive underarter eller arter av denna art eller högre grupp är upptagna i bilaga A och undantagna från bilaga B.

7. Två asterisker (**) i anslutning till art eller högre grupp anger att en eller flera geografiskt åtskilda populationer respektive underarter eller arter av denna art eller högre grupp är upptagna i bilaga B och undantagna från bilaga A.

8. Symbolerna (I), (II) och (III) samt (×) följt av ett tal i anslutning till en art eller högre grupp hänvisar till de bilagor till konventionen där berörda arter är upptagna, enligt vad som anges i punkterna 9-12. Om sådan uppgift saknas innebär det att de berörda arterna inte är upptagna i konventionens bilagor.

9. Symbolen (I) i anslutning till art eller högre grupp anger att denna art eller högre grupp är upptagen i bilaga I till konventionen.

10. Symbolen (II) i anslutning till art eller högre grupp anger att denna art eller högre grupp finns upptagen i bilaga II till konventionen.

11. Symbolen (III) i anslutning till art eller högre grupp anger att de är upptagna i bilaga III till konventionen. I detta fall är det land arten eller den högre gruppen tillhör i bilaga III också angivet med en kod bestående av två bokstäver enligt följande: BW (Botswana), CA (Canada), CO (Colombia), CR (Costa Rica), GH (Ghana), GT (Guatemala), HN (Honduras), IN (Indien), MY (Malaysia), MU (Mauritius), NP (Nepal), TN (Tunisien) och UY (Uruguay).

12. Symbolen × följt av ett tal i anslutning till art eller högre grupp i bilaga A eller B anger att vissa geografiskt åtskilda populationer, arter, grupper av arter eller familjer av denna art eller högre grupp är upptagna i bilagorna I, II eller III till konventionen.

×701 Arten är upptagen i bilaga II men underarten Cercocebus galeritus galeritus är upptagen i bilaga I.

×702 Arten är upptagen i bilaga II men underarten kirkii (också kallad Colobus bodius kirkii) är upptagen i bilaga I.

×703 Alla arter är upptagna i bilaga II förutom Lipotes vexillifer, Platanista spp., Bernardius spp., Hyperoodon spp., Physeter catodon (omfattar synonymen Physeter macrophalus), Sotalia spp., Sousa spp., Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Eschrichtius robustus (omfattar synonymen Eschrichtius glaucus), Balaenoptera spp. (förutom populationen på västra Grönland av Balaenoptera aoutorostrata), Megaptera novaengliae, Eubalaena spp. (tidigare inkluderad i släktet Balaena) och Caperea marginata som är upptagna i bilaga I. Exemplar av de arter som är upptagna i bilaga II till konventionen, inklusive produkter och härledda produkter andra än köttprodukter för handelsändamål, vilka fångas av befolkningen på Grönland på licens utfärdad av den berörda myndigheten, skall anses tillhöra bilaga B.

×704 Populationer i Bhutan, Indien, Nepal och Pakistan upptagna i bilaga I, andra populationer är upptagna i bilaga II.

×705 Populationer i Bhutan, Kina, Mexico och Mongoliet samt underarten isabellinus upptagna i bilaga I, andra populationer och underarter upptagna i bilaga II.

×706 Populationen är upptagen i bilaga I förutom populationen i Australien som är upptagen i bilaga II.

×707 Trichechus inunquis och Trichechus manatus är upptagna i bilaga I. Trichechus senegalensis är upptagen i bilaga II.

×708 Arten är upptagen i bilaga II men underarten Equus hemionus hemionus är upptagen i bilaga I.

×709 Heliaetus albicilla och H. leucocephalus är upptagna i bilaga I, övriga arter i bilaga II.

×710 Följande arter är upptagna i bilaga III: Crax daubentoni och Crax globulosa för Colombia samt Crax rubra för Colombia, Costa Rica, Guatemala och Honduras.

×711 Pauxi pauxi är upptagen i bilaga III för Colombia.

×712 Arten är upptagen i bilaga II men underarterna Grus canadensis nesiotes och Grus canadensis pulla är upptagna i bilaga I.

×713 Mantella aurantiaca är upptagen i bilaga II.

13. Minustecken (-) följt av ett tal i anslutning till en art eller högre grupp anger att nedan angivna geografiskt åtskilda populationer, arter, grupper av arter eller familjer av den arten eller högre gruppen inte omfattas av förteckningen i bilagan i fråga. 101 Populationer i Spanien norr om Duero, grekiska populationer norr om 39:e breddgraden

102 Population i USA

103 - Chile: delar av populationen i Parinacota Province, Ia. Tarapacáregionen

- Peru: hela populationen

104 Populationer i Afghanistan, Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal och Pakistan

105 Cathartidae

106 Melopsittacus undulatus undulat, Nymphicus hollandicus nymfparakit, Psittacula krameri halsbandsparakit

107 Population i Ecuador som omfattas av noll-tullkvoter under 1995 och 1996 och därefter årliga exportkvoter vilka fastställs av Cites sekretariat och IUCN/SSC:s expertgrupp för krokodiler

108 Populationer i Botswana, Etiopien, Kenya, Malawi, Mozambique, Sydafrika, Tanzania, Zambia och Zimbabwe och populationer i följande länder för vilka särskild exportkvot fastställts:

>Plats för tabell>

Utöver "ranched" exemplar får Tanzania tillåta export av högst 1 100 vilda exemplar (därav 100 jakttroféer) under 1995 och 1996 och ett antal som skall godkännas av Cites sekretariat och IUCN/SSC:s expergrupp för krokodiler under 1997.

109 Populationer i Australien, Indonesien och Papua Nya Guinea

110 Population i Chile

111 Alla arter som inte är suckulenta

112 Aloe Vera, även kallad Aloe barbadensis

14. Plustecken (+) följt av ett tal i anslutning till en art eller högre grupp betyder att endast nedan angivna geografiskt åtskilda populationer, underarter eller arter av denna art eller högre grupp omfattas av förteckningen i bilagan i fråga.

+201 Populationer i Spanien norr om Duero, grekiska populationer norr om 39:e breddgraden

+202 Population i Kamerun och Nigeria

+203 Population i Asien

+204 Population i Central- och Nordamerika

+205 Populationer i Bangladesh, Indien och Thailand

+206 Population i Indien

+207 - Chile: delar av populationen i Parinacota Province, Tarapacáregionen

- Peru: hela populationen

+208 Populationer i Afghanistan, Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal och Pakistan

+209 Population i Mexico

+210 Populationer i Algeriet, Burkina Faso, Centralafrikanska republiken, Kamerun, Mali, Mauretanien, Marocko, Niger, Nigeria, Senegal, Sudan och Tchad

+211 Population i Seychellerna

+212 Population i Europa med undantag av områden som förr utgjorde Sovjetunionen

+213 Alla nyzeeländska arter

+214 Population i Chile

+215 Alla populationer av arten i Nord- och Sydamerika

15. Likhetstecken (=) följt av ett tal i anslutning till en art eller högre grupp anger att namnet på denna art eller högre grupp skall tolkas enligt följande:

=301 Också kallad Phalanger maculatus

=302 Också kallad Vampyrops lineatus

=303 Omfattar familjen Tupaiidae

=304 Tidigare inkluderad i familjen Lemuridae

=305 Tidigare inkluderad som underart i Callithrix jacchus

=306 Omfattar synonyma släktet Leontideus

=307 Tidigare inkluderad i Saguinus oepidus

=308 Tidigare inkluderad i Alouatta palliata (villosa)

=309 Omfattar synonymen Cercopithecus roloway

=310 Tidigare inkluderad i släktet Papio

=311 Omfattar synonyma släktet Simias

=312 Omfattar synonymen Colobus badius rufomitratus

=313 Omfattar det synonyma släktet Rhinopithecus

=314 Också kallad Presbytis entellus

=315 Också kallad Presbytis geei och Semnopithecus geei

=316 Också kallad Presbytis pileata och Semnopithecus pileatus

=317 Tidigare inkluderad i Tamandua tetradactyla (i delar)

=318 Omfattar synonymerna Bradypus boliviensis och Bradypus griseus

=319 Omfattar synonymen Cabassous gymnurus

=320 Omfattar synonymen Priodontes giganteus

=321 Omfattar synonyma släktet Coendou

=322 Omfattar synonyma släktet Cuniculus

=323 Tidigare inkluderad i Dusicyon

=324 Omfattar synonymen Dusicyon fulvipes

=325 Omfattar synonyma släktet Fennecus

=326 Också kallad Selenarctos thibetanus

=327 Tidigare inkluderad i Nasua nasua

=328 Också kallad Aonyx microdon eller Paraonyx microdon

=329 Omfattar synonymen Galictis allamandi

=330 Tidigare inkluderad i släktet Lutra

=331 Tidigare inkluderad i släktet Lutra; omfattar synonymerna Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum och Lutra platensis

=332 Omfattar synonyma släktet Viverra

=333 Omfattar synonymen Eupleres major

=334 Tidigare inkluderad i Viverra megaspila

=335 Tidigare inkluderad i Herpestes fuscus

=336 Tidigare inkluderad i Herpestes auropunctatus

=337 Också kallad Hyaena brunnea

=338 Också kallad Felis caracal och Lynx caracal

=339 Tidigare inkluderad i släktet Felis

=340 Också kallad Felis pardina eller Felis lynx pardina

=341 Tidigare inkluderad i släktet Panthera

=342 Också kallad Equus asinus

=343 Tidigare inkluderad i arten Equus hemionus

=344 Också kallad Equus caballus przewalskii

=345 Också kallad Choeropsis liberiensis

=346 Också kallad Cervus porcinus annamiticus

=347 Också kallad Cervus porcinus calamianensis

=348 Också kallad Cervus porcinus kuhlii

=349 Också kallad Cervus dama mesopotamicus

=350 Omfattar synonymen Bos frontalis

=351 Omfattar synonymen Bos grunniens

=352 Omfattar synonyma släktet Novibos

=353 Tidigare inkluderad i Bubalus bubalis (tam variant)

=354 Omfattar synonyma släktet Anoa

=355 Också kallad Damaliscus dorcas dorcas

=356 Tidigare inkluderad i arten Naemorhedus goral

=357 Också kallad Capricornis sumatraensis

=358 Omfattar synonymen Oryx tao

=359 Omfattar synonymen Ovis aries ophion

=360 Också kallad Rupicapra rupicapra ornata

=361 Också kallad Boocercus eurycerus; omfattar synonyma släktet Taurotragus

=362 Också kallad Pterocnemia pennata

=363 Också kallad Sula abbotti

=364 Också kallad Ardeola ibis

=365 Också kallad Egretta alba

=366 Också kallad Ciconia ciconia boyciana

=367 Också kallad Hagedashia hagedash

=368 Också kallad Lampribis rara

=369 Omfattar synonymerna Anas chlorotis och Anas nesiotis

=370 Också kallad Spatula clypeata

=371 Också kallad Anas platyrhynchos laysanensis

=372 Troligen en hybrid av Anas platyrhynchos och Anas superciliosa

=373 Också kallad Nyroca nyroca

=374 Omfattar synonymen Dendrocygna fulva

=375 Också kallad Cairina hartlaubii

=376 Också kallad Aquila heliaca adalberti

=377 Också kallad Chondrohierax wilsonii

=378 Också kallad Falco peregrinus babylonicus och Falco peregrinus pelegrinoides

=379 Också kallad Crax mitu mitu

=380 Tidigare inkluderad i släktet Crax

=381 Tidigare inkluderad i släktet Aburria

=382 Tidigare inkluderad i Arborophila brunneopectus (i delar)

=383 Tidigare inkluderad i arten Crossoptilon crossoptilon

=384 Tidigare inkluderad i arten Polyplectron malacense

=385 Omfattar synonymen Rheinardia nigrescens

=386 Också kallad Tricholimnas sylvestris

=387 Också kallad Choriotis nigriceps

=388 Också kallad Houbaropsis bengalensis

=389 Också kallad Turturoena iriditorques; tidigare inkluderad som Columba malherbii (i delar)

=390 Också kallad Nesoenas mayeri

=391 Tidigare inkluderad i Treron australis (i delar)

=392 Också kallad Calopelia brehmeri; omfattar synonymen Calopelia puella

=393 Också kallad Tympanistria tympanistria

=394 Också kallad Amazona dufresniana rhodocorytha

=395 Ofta i handeln under felaktiga beteckningen Ara caninde

=396 Också kallad Cyanoramphus novaezelandiae cookii

=397 Också kallad Opopsitta diophtalma coxeni

=398 Också kallad Pezoporus occidentalis

=399 Tidigare inkluderad i arten Psephotus chrysopterygius

=400 Också kallad Psittacula krameri echo

=401 Tidigare inkluderad i släktet Gallirex; också kallad Tauraco porphyreolophus

=402 Också kallad Otus gurneyi

=403 Också kallad Ninox novaeseelandiae royana

=404 Också kallad Strix ulula

=405 Tidigare inkluderad i släktet Glaucis

=406 Omfattar synonyma släktet Ptilolaemus

=407 Tidigare inkluderad i släktet Rhinoplax

=408 Också kallad Pitta brachyura nympha

=409 Också kallad Musicapa ruecki eller Niltava ruecki

=410 Också kallad Dasyornis brachypterus longirostris

=411 Också kallad Tchitrea bourbonnensis

=412 Också kallad Meliphaga cassidix

=413 Tidigare inkluderad i släktet Spinus

=414 Tidigare inkluderad som Serinus gularis (i delar)

=415 Också kallad Estrilda subflava eller Sporaeginthus subflavus

=416 Tidigare inkluderad som Lagonosticta larvata (i delar)

=417 Omfattar synonyma släktet Spermestes

=418 Också kallad Euodice cantans; tidigare inkluderad som Lonchura malabarica (i delar)

=419 Också kallad Hypargos nitidulus

=420 Tidigare inkluderad som Parmoptila woodhousei (i delar)

=421 Omfattar synonymerna Pyrenestes frommi och Pyrenestes rothschildi

=422 Också kallad Estrilda bengala

=423 Också kallad Malimbus rubriceps eller Anaplectes melanotis

=424 Också kallad Coliuspasser ardens

=425 Tidigare inkluderad som Euplectes orix (i delar)

=426 Också kallad Coliuspasser macrourus

=427 Också kallad Ploceus superciliosus

=428 Omfattar synonymen Ploceus nigriceps

=429 Också kallad Sitagra luteola

=430 Också kallad Sitagra melanocephala

=431 Tidigare inkluderad i Ploceus velatus

=432 Också kallad Hypochera chalybeata; omfattar synonymerna Vidua amauropteryx, Vidua centralis, Vidua neumanni, Vidua okavangoensis och Vidua ultramarina

=433 Tidigare inkluderad som Vidua paradisaea (i delar)

=434 Omfattar synonymen Cuora criskarannarum

=435 Tidigare inkluderad som Kachuga tecta tecta

=436 Omfattar synonyma släktena Nicoria och Geoemyda (i delar)

=437 Också kallad Chrysemys scripta elegans

=438 Också kallad Geochelone elephantopus; också hänförd till släktet Testudo

=439 Också hänförd till släktet Testudo

=440 Också hänförd till släktet Aspideretes

=441 Tidigare inkluderad i Podocnemis spp.

=442 Också kallad Pelusios subniger

=443 Omfattar Alligatoridae, Crocodylidae och Gavialidae

=444 Också kallad Crocodylus mindorensis

=445 Tidigare inkluderad i Chamaeleo spp.

=446 Också kallad Constrictor constrictor occidentalis

=447 Omfattar synonymen Python molurus pimbura

=448 Omfattar synonymen Pseudoboa cloelia

=449 Också kallad Hydrodynastes gigas

=450 Också kallad Alsophis chamissonis

=451 Tidigare inkluderad i släktet Natrix

=452 Omfattar synonyma släktet Megalobatrachus

=453 Sensu D'Abrera

=454 Också kallad Conchodromus dromas

=455 Också hänförd till släktena Dysnomia och Plagiola

=456 Omfattar synonyma släktet Proptera

=457 Också hänförd till släktet Carunculina

=458 Också kallad Megalonaias nickliniana

=459 Också kallad Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis och Lampsilis tampicoensis tecomatensis

=460 Omfattar synonyma släktet Micromya

=461 Omfattar synonyma släktet Papuina

=462 Inkluderar bara familjen Helioporidae med en art Heliopora coerulea

=463 Också kallad Podophyllum emodi och Sinopodophyllum hexandrum

=464 Också inkluderad i släktet Echinocactus

=465 Också kallad Lobeira macdougallii eller Nopalxochia macdougallii

=466 Också kallad Echinocereus lindsayi

=467 Också kallad Wilcoxia schmollii

=468 Också hänförd till släktet Coryphantha

=469 Också kallad Solisia pectinata

=470 Också kallad Backebergia militaris

=471 Också hänförd till släktet Toumeya

=472 Omfattar synonymen Ancistrocactus tobuschii

=473 Också hänförd till släktet Neolloydia eller släktet Echinomastus

=474 Också hänförd till släktet Toumeya eller släktet Pediocactus

=475 Också hänförd till släktet Neolloydia

=476 Också kallad Saussurea lappa

=477 Omfattar Euphorbia cylindrifolia ssp. tuberifera

=478 Också kallad Euphorbia capsaintemariensis var. tulearensis

=479 Också kallad Engelhardia pterocarpa

=480 Omfattar Aloe compressa var. rugosquamosa och Aloe compressa var. schistophila

=481 Omfattar Aloe haworthioides var. aurantiaca

=482 Omfattar Aloe laeta var. maniaensis

=483 Omfattar familjerna Apostasiaceae och Cypripediaceae liksom underfamiljerna Apostasioideae och Cypripedioideae

=484 Också kallad Sarracenia rubra alabamensis

=485 Också kallad Sarracenia rubra jonesii

=486 Omfattar synonymen Stangeria paradoxa

=487 Också kallad Taxus baccata spp. wallichiana

=488 Omfattar synonymen Welwitschia bainesii

=489 Omfattar synonymen Vulpes vulpes leucopus.

16. Symbolen ° följd av ett nummer vid artens eller den högre gruppens namn skall tolkas enligt följande:

°501 Tama exemplar omfattas inte av förordningens bestämmelser.

°502 Årliga exportkvoter för levande exemplar och jakttroféer medges enligt följande:

Botswana: 5

Namibia: 150

Zimbabwe: 50

Handeln med sådana exemplar skall ske i enlighet med föreskrifterna i konventionens artikel III.

°503 Uteslutande för att möjliggöra internationell handel med levande djur till lämpliga och godtagbara destinationer och jakttroféer.

°504 Uteslutande för att möjliggöra internationell handel med ull från levande vicuñas i populationen i bilaga B (se +207) och med det befintliga lagret i Peru på 3 249 kg ull, och med tyg och föremål tillverkade av detta. Baksidan av tyget måste bära logotypen antagen av utbredningsstaterna (range states) till arterna, vilka är signatärstaterna till "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" och stadkanten skall märkas med antingen orden Vicuñandes - Chile eller orden Vicuñandes - Perú beroende på ursprungsland.

°505 Fossiler omfattas inte av förordningens bestämmelser.

°506 Export av fullvuxna växtexemplar av Pachypodium brevicante från Madagaskar tillåts inte före partskonferensens tionde möte.

°507 Plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande form, transporterade i sterila behållare omfattas inte av denna konvention.

17. I enlighet med artikel 2 t i förordningen anger symbolen

följd av ett nummer, placerad vid namnet för en art eller högre grupp som finns upptagen i bilaga B, de delar eller produkter som omfattas av förordningens föreskrifter enligt följande:

1 Alla delar och produkter, utom

a) frön, sporer och pollen (pollinier) och

b) plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande form, transporterade i sterila behållare.

2 Alla delar och produkter, utom

a) frön och pollen,

b) plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande form, transporterade i sterila behållare, och

c) kemiska produkter.

3 Alla rötter och lätt igenkännbara delar av dessa.

4 Alla delar och produkter, utom

a) frön och pollen,

b) plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande form, transporterade i sterila behållare.

c) frukter och delar och produkter av dessa från vilda eller odlade växter, och

d) olika stamdelar (kuddar) samt delar och produkter av vilda eller odlade exemplar av släktet Opuntia undergrupp Opuntia spp.

5 Allt sågat timmer, sågade trävaror och fanér.

6 Ved, träspån och obearbetat brutet material.

7 Alla delar och produkter, utom

a) frön och pollen (pollinier),

b) plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande form, transporterade i sterila behållare.

c) snittblommor från odlade växter, och

d) frukter och delar och produkter av odlade växter av släktet Vanilla.

8 Alla delar och produkter, utom

a) frön och pollen,

b) plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande form, transporterade i sterila behållare, och.

c) färdiga läkemedel.

18. Eftersom ingen art eller högre grupp av växter upptagen i bilaga A är annoterad så att dess hybrider skall behandlas i enlighet med bestämmelserna i artikel 4.1 i förordningen innebär detta att handel med artificiellt odlade hybrider producerade från en eller flera av dessa arter eller högre grupper får ske med ett intyg om artificiell odling, och att frön och pollen (pollinier), snittblommor, plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande form, transporterade i sterila behållare av dessa hybrider inte omfattas av bestämmelserna i konventionen.

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

(1) EGT nr L 103, 25.4.1979, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 94/24/EEG (EGT nr L 164, 30.6.1994, s. 9).

(2) EGT nr L 206, 22.7.1992, s. 7. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.