31997R0085

Kommissionens förordning (EG) nr 85/97 av den 20 januari 1997 om tillämpningsföreskrifter för förvaltning [under 1997] av en kvot för beredningar av sådana slag som används för utfordring av djur och som omfattas av KN-nummer 2309 90 31 och 2309 90 41 med ursprung i Bulgarien

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 017 , 21/01/1997 s. 0009 - 0011


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 85/97 av den 20 januari 1997 om tillämpningsföreskrifter för förvaltning [under 1997] av en kvot för beredningar av sådana slag som används för utfordring av djur och som omfattas av KN-nummer 2309 90 31 och 2309 90 41 med ursprung i Bulgarien

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3066/95 av den 22 december 1995 om införande av vissa koncessioner i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om autonom anpassning under en övergångsperiod av vissa jordbrukskoncessioner som föreskrivs i Europaavtalen i syfte att beakta det jordbruksavtal som ingicks inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna under Uruguayrundan (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2490/96 (2), särskilt artikel 8 i denna, och

med beaktande av följande:

I rådets förordning (EG) nr 3066/95 föreskrivs i förbindelse med det Europaavtal som slutits med Bulgarien (3) öppnandet av en gemenskapstullkvot för beredningar av sådana slag som används för utfordring av djur och som omfattas av KN-nummer 2309 90 31 och 2309 90 41 med ursprung i Bulgarien för 1996. Denna förordning förlängdes till och med den 31 december 1997. Det är därför nödvändigt att öppna kvoten för 1997.

Den tull som tillämpas för import inom ramen för denna tullkvot har fastställts till 20 % av gällande tull för mest gynnande nation.

Förvaltningen av tullkvoter kräver ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen, som särskilt måste kunna övervaka hur snabbt tullkvoten förbrukas och underrätta medlemsstaterna om detta.

Importlicenserna för de berörda produkterna inom ramen för ovan nämnda kvot bör utfärdas efter en betänketid och vid behov bör en enhetlig procentsats för nedsättning av de begärda kvantiteterna fastställas.

Det bör särskilt kontrolleras att produkterna är av bulgariskt ursprung.

Det bör föreskrivas vilka uppgifter som skall lämnas i ansökningarna och i licenserna.

I syfte att säkerställa en effektiv förvaltning av systemet bör säkerheten för importlicenserna inom ramen för nämnda system fastställas till 25 ecu per ton.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De produkter med KN-nummer 2309 90 31 och 2309 90 41 med ursprung i Bulgarien som omfattas av en tullkvot med nedsatt tull under 1997 enligt förordning (EG) nr 3066/95 får importeras till gemenskapen i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

Den tullsats som skall tillämpas och de kvantiteter som får importeras skall vara de som anges i bilagan.

Artikel 2

För att en ansökan om importlicens skall kunna behandlas skall den åtföljas av ursprungsbeviset i original, i form av ett varucertifikat EUR.1 som är utfärdat i Bulgarien i enlighet med protokoll nr 4 till Europaavtalet för produkterna i fråga.

Artikel 3

1. Importlicensansökningar skall lämnas in till de behöriga myndigheterna i varje medlemsstat senast klockan 13.00 (belgisk tid) den första arbetsdagen i varje vecka. Licensansökningarna skall omfatta en kvantitet på minst 5 ton och högst 500 ton i produktvikt.

2. Medlemsstaterna skall sända ansökningarna om importlicenser till kommissionens enheter per telex eller fax, senast klockan 18.00 (belgisk tid), samma dag som de lämnas in.

3. Senast fredagen efter den dag då importlicensansökningarna lämnades in skall kommissionens enheter besluta om i vilken utsträckning licensansökningarna skall beviljas och meddela medlemsstaterna detta per telex eller fax.

4. Så snart medlemsstaterna mottagit meddelande från kommissionens enheter skall de utfärda importlicenserna. Licensens giltighetstid skall räknas från och med den dag då den utfärdades.

5. Den kvantitet som övergår till fri omsättning får inte överstiga den kvantitet som anges i fält 17 och 18 i importlicensen. I detta syfte skall siffran "0" anges i fält 19 i licensen.

Artikel 4

För de produkter som skall importeras med nedsatt importtull enligt artikel 1 i denna förordning skall importlicensansökningarna och licensen innehålla följande uppgifter:

a) Ordet Bulgarien i fält 8. Licensen förpliktar till import från det landet.

b) Någon av följande uppgifter i fält 24:

- Derecho de importación reducido en un 80 % [Anexo del Reglamento (CE) n° 85/97]

- Importtold nedsat med 80 % (bilaget til forordning (EF) nr. 85/97)

- Zollermäßigung um 80 % (Anhang der Verordnung (EG) Nr. 85/97)

- Äáóìüò êáôÜ ôçí åéóáãùãÞ ìåéùìÝíïò êáôÜ 80 % [ÐáñÜñôçìá ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 85/97]

- 80 % import duty reduction (Annex to Regulation (EC) No 85/97)

- Droit à l'importation réduit de 80 % [annexe du règlement (CE) n° 85/97]

- Dazio all'importazione ridotto dell'80 % [Allegato del regolamento (CE) n. 85/97]

- Met 80 % verlaagd invoerrecht (bijlage bij Verordening (EG) nr. 85/97)

- Direito de importação reduzido de 80 % [anexo do Regulamento (CE) nº 85/97]

- 80 prosenttia alennettu tuontitulli (Asetuksen (EY) N:o 85/97 liite)

- 80 % nedsatt importtull (Bilaga till förordning (EG) nr 85/97).

Artikel 5

Den säkerhet för importlicenser som avses i denna förordning skall vara 25 ecu per ton.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 januari 1997.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 328, 30.12.1995, s. 31.

(2) EGT nr L 338, 28.12.1996, s. 13.

(3) EGT nr L 358, 31.12.1994, s. 3.

BILAGA

För den kvantitet som får importeras från Bulgarien av produkter enligt de KN-nummer som anges i denna bilaga nedsätts importtullen med 80 % under 1997.

>Plats för tabell>