31997R0075

Kommissionens förordning (EG) nr 75/97 av den 17 januari 1997 om ändring av förordning (EG) nr 1487/95 om fastställande av försörjningsbalansen för Kanarieöarna rörande grisköttsprodukter och av stödet till produkter från gemenskapen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 016 , 18/01/1997 s. 0072 - 0073


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 75/97 av den 17 januari 1997 om ändring av förordning (EG) nr 1487/95 om fastställande av försörjningsbalansen för Kanarieöarna rörande grisköttsprodukter och av stödet till produkter från gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1601/92 av den 15 juni 1992 om särskilda åtgärder för Kanarieöarna rörande vissa jordbruksprodukter (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2348/96 (2), särskilt artikel 4.4 i denna, och

med beaktande av följande:

Försörjningsbalansen och stödbeloppen för försörjningen av Kanarieöarna med grisköttsprodukter har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 1487/95 (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1156/96 (4).

Genom förordning (EG) nr 2348/96 om ändring av förordningarna (EEG) nr 1600/92 och 1601/92 om särskilda åtgärder till fördel för Azorerna, Madeira och Kanarieöarna rörande vissa jordbruksprodukter, har tillämpningen av ordningen för försörjning beträffande grisköttsprodukter enligt KN-nummer 1601 och 1602 förlängts under en övergångsperiod på ett år. Det är därför nödvändigt att återinföra produkterna under KN-nummer 1601 och 1602 i försörjningsbalansen och att fastställa de stödbelopp för produkter från gemenskapen som skall gälla från och med den 1 januari 1997. Det är därför lämpligt att ändra förordning (EG) nr 1487/95.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för griskött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till förordning (EG) nr 1487/95 skall ersättas med bilagorna till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 januari 1997.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 173, 27.6.1992, s. 13.

(2) EGT nr L 320, 11.12.1996, s. 1.

(3) EGT nr L 145, 29.6.1995, s. 63.

(4) EGT nr L 153, 27.6.1996, s. 17.

BILAGA

"BILAGA I

>Plats för tabell>

BILAGA II

>Plats för tabell>