31997L0052

Europaparlementets och Rådets direktiv 97/52/EG av den 13 oktober 1997 om ändring av direktiven 92/50/EEG, 93/36/EEG och 93/37/EEG om samordning av förfarandena vid tilldelning av kontrakt vid offentlig upphandling av tjänster, varor samt bygg- och anläggningsarbeten

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 328 , 28/11/1997 s. 0001 - 0059


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 97/52/EG av den 13 oktober 1997 om ändring av direktiven 92/50/EEG, 93/36/EEG och 93/37/EEG om samordning av förfarandena vid tilldelning av kontrakt vid offentlig upphandling av tjänster, varor samt bygg- och anläggningsarbeten

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 57.2, 66 och 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med det i artikel 189b i fördraget angivna förfarandet (3), och

med beaktande av följande:

1. Genom sitt beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar - såvitt avser frågor som omfattas av dess behörighet - av de överenskommelser som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna inom Uruguayrundan (1986 1994) (4) godkände rådet på Europeiska gemenskapens vägnar bland annat avtalet om offentlig upphandling, nedan kallat "avtalet", vars syfte är att införa ett multilateralt system av väl avvägda rättigheter och skyldigheter när det gäller offentlig upphandling för att liberalisera och utvidga världshandeln. Detta avtal har inte direkt effekt.

2. Genom direktiven 92/50/EEG (5), 93/36/EEG (6) och 93/37/EEG (7) samordnades de nationella förfarandena vid tilldelning av offentliga tjänstekontrakt, varukontrakt respektive bygg- och anläggningskontrakt för att införa rättvisa konkurrensvillkor för sådana kontrakt i alla medlemsstater.

3. De upphandlande myndigheter som omfattas av avtalet rättar sig efter direktiven 92/50/EEG, 93/36/EEG och 93/37/EEG, i dessas lydelse enligt det här direktivet, och tillämpar samma bestämmelser som gäller för tjänsteleverantörer, leverantörer och entreprenörer i tredje land som undertecknat avtalet, handlar i enlighet med avtalet.

4. Med tanke på de internationella rättigheter och åtaganden som ett godtagande av avtalet medför för Europeiska gemenskapen, bör det system som tillämpas på anbudsgivare och varor från tredje land som undertecknat avtalet vara det som anges i avtalet, vars räckvidd när det gäller direktiv 92/50/EEG inte omfattar tjänstekontrakt enligt bilaga I B, kontrakt om forsknings- och utvecklingstjänster enligt kategori 8 i bilaga I A därtill, kontrakt om telekommunikationstjänster enligt kategori 5 i bilaga I A därtill med referensnummer enligt den allmänna klassificeringen av produkter (CPC) 7524, 7525 och 7526 eller kontrakt om finansiella tjänster enligt kategori 6 i bilaga I A därtill i samband med utfärdande, försäljning, förvärv eller överförande av värdepapper eller andra finansiella instrument samt i samband med tjänster som utförs av centralbanker.

5. Vissa av avtalets bestämmelser medför fördelaktigare villkor för anbudsgivande företag än de som framgår av direktiven 92/50/EEG, 93/36/EEG och 93/37/EEG.

6. När upphandlande myndigheter tilldelar ett kontrakt på sätt som avses med avtalet, måste möjligheterna att få tillgång till offentliga tjänste-, varu- samt bygg- och anläggningskontrakt som i enlighet med fördraget är tillgängliga för företag och produkter från medlemsstater, vara minst lika förmånliga som villkoren för tillgång till sådana offentliga upphandlingskontrakt inom Europeiska unionen som enligt bestämmelserna i avtalet tillämpas för företag och produkter med ursprung i tredje land som undertecknat avtalet.

7. Det är därför nödvändigt att anpassa och komplettera bestämmelserna i direktiven 92/50/EEG, 93/36/EEG och 93/37/EEG.

8. Tillämpningen av dessa direktiv måste förenklas samtidigt som jämvikten i gemenskapens gällande lagstiftning om offentlig upphandling måste bibehållas så långt det är möjligt.

9. Därför bör tillämpligheten av vissa av anpassningarna i direktiv 92/50/EEG utökas till att gälla alla tjänster som omfattas av detta direktiv.

10. Upphandlande myndigheter får begära eller ta emot råd som kan användas för att upprätta specifikationer för ett bestämt upphandlingsförfarande under förutsättning att dessa råd inte hindrar konkurrensen.

11. Kommissionen bör tillhandahålla små och medelstora företag utbildnings- och informationsunderlag för att göra det möjligt för dem att fullt ut delta i det ändrade upphandlingsförfarandet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Utan att det påverkar de internationella rättigheter och åtaganden som är en följd av att gemenskapen godtar avtalet, av vilket framgår den ordning som gäller för anbudsgivare och produkter från tredje land som har undertecknat avtalet och vars aktuella räckvidd inte, såvitt avser direktiv 92/50/EEG, omfattar offentliga kontrakt avseende tjänster som räknas upp i bilaga I B i nämnda direktiv, kontrakt avseende forsknings- och utvecklingstjänster i kategori 8 i bilaga I A i samma direktiv, kontrakt avseende telekommunikationstjänster i kategori 5 i bilaga I A i samma direktiv med referensnummer enligt den allmänna klassificeringen av produkter (CPC-referensnumren) 7524, 7525 och 7526 eller kontrakt avseende finansiella tjänster i kategori 6 i bilaga I A i samma direktiv i samband med utfärdande, köp, försäljning eller överförande av värdepapper eller andra finansiella instrument samt centralbankstjänster, skall direktiv 92/50/EEG ändras på följande sätt:

1. I artikel 7

A) ersätts punkterna 1 och 2 med följande text:

"1. a) Det här direktivet gäller för

- de offentliga kontrakt avseende tjänster som avses i artikel 3.3, de offentliga kontrakt avseende sådana tjänster som avses i bilaga I B, tjänster i kategori 8 i bilaga I A och telekommunikationstjänster i kategori 5 i bilaga I A, med CPC-referensnumren 7524, 7525 och 7526, som tilldelas av de upphandlande myndigheter som avses i artikel 1 b, förutsatt att det uppskattade värdet, exklusive mervärdesskatt, uppgår till minst 200 000 ecu,

- de offentliga kontrakt avseende sådana tjänster som avses i bilaga I A, med undantag för tjänster i kategori 8 och telekommunikationstjänster i kategori 5, med CPD-referensnumren 7524, 7525 och 7526,

i) som tilldelas av de upphandlande myndigheter som anges i bilaga I till direktiv 93/36/EEG, förutsatt att det uppskattade värdet, exklusive mervärdesskatt, uppgår till minst 130 000 särskilda dragningsrätter (SDR) i ecu,

ii) som tilldelas av de upphandlande myndigheter som anges i artikel 1 b utom dem som nämns i bilaga I till direktiv 93/36/EEG och vilkas uppskattade värde, exklusive mervärdesskatt, uppgår till minst 200 000 SDR i ecu.

b) Motvärdena i ecu och nationella valutor för de tröskelvärden som fastställs i a skall i princip revideras vartannat år med verkan från den 1 januari 1996. Beräkningen av detta motvärde skall grundas på den genomsnittliga dagskursen för dessa valutor uttryck i ecu och för ecun uttryckt i SDR under de sista 24 månaderna fram till den sista augusti som föregår revisionen per den 1 januari.

Den beräkningsmetod som avses i den här punkten skall på förslag av kommissionen ses över av Rådgivande kommittén för offentlig upphandling, i princip två år efter det att den tillämpats för första gången.

c) De tröskelvärden som framgår av a och deras motvärden uttryckta i ecu och i nationella valutor skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning i början av november månad efter den revision som anges i b i det här stycket.

2. Vid beräkning av det uppskattade värdet av ett kontrakt skall den upphandlande myndigheten inkludera den uppskattade, sammanlagda ersättningen till tjänsteleverantören med beaktande av bestämmelserna i punkterna 3 7."

B) Punkt 8 utgår.

2. Artikel 12.1 och 12.2 ersätts med följande text:

"1. Den upphandlande myndigheten skall inom 15 dagar efter att ha mottagit en skriftlig begäran underrätta varje anbudssökande eller anbudsgivare vars ansökan eller anbud har förkastats om orsakerna till att hans ansökan eller anbud förkastats samt underrätta varje anbudsgivare som lämnat ett godtagbart anbud om utformningen av och de relativa fördelarna med det antagna anbudet samt namnet på den anbudsgivare som tilldelats kontraktet.

De upphandlande myndigheterna får emellertid besluta att viss information som rör tilldelningen av kontrakt och som nämns i första stycket inte skall lämnas ut om det bedöms att detta skulle hindra lagarnas tillämpning eller strida mot allmänintresset eller vara till skada för offentliga eller privata företags legitima kommersiella intressen eller för lojal konkurrens mellan tjänsteleverantörer.

2. De upphandlande myndigheterna skall så snart som möjligt underrätta de anbudssökande och anbudsgivarna om de beslut som fattas rörande tilldelningen av kontrakt, inklusive skälen till att de har beslutat att avstå från en upphandling för vilken anbud begärts eller att upprepa förfarandet; dessa upplysningar skall på begäran lämnas skriftligen. Myndigheterna skall även underrätta Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer om dessa beslut."

3. Artikel 13.1 och 13.2 ersätts med följande text:

"1. Denna artikel skall tillämpas på formgivningstävlingar som anordnas som led i ett förfarande för att tilldela ett kontrakt om tjänster med ett uppskattat värde, exklusive mervärdesskatt, på minst

- det tröskelvärde som avses i artikel 7.1 a första strecksatsen för de tjänster som avses i bilaga I B, tjänsterna i kategori 8 i bilaga I A och telekommunikationstjänsterna i kategori 5 i bilaga I A, med CPC-referensnumren 7524, 7525 och 7526, som tilldelas av de upphandlande myndigheter som avses i artikel 1 b, eller

- det tröskelvärde som avses i artikel 7.1 a andra strecksatsen i för de tjänster som avses i bilaga I A, utom tjänsterna i kategori 8 och telekommunikationstjänsterna i kategori 5, med CPC-referensnumren 7524, 7525 och 7526, som tilldelas av de upphandlande myndigheter som avses i bilaga I till direktiv 93/36/EEG, eller

- det tröskelvärde som avses i artikel 7.1 a andra strecksatsen ii för de tjänster som avses i bilaga I A, utom tjänsterna i kategori 8 och telekommunikationstjänsterna i kategori 5, med CPC-referensnumren 7524, 7525 och 7526, som tilldelas av de upphandlande myndigheter som avses i artikel 1 b, utom dem som nämns i bilaga I till direktiv 93/36/EEG.

2. Denna artikel skall tillämpas på alla formgivningstävlingar där det sammanlagda beloppet av tävlingspriserna och ersättningarna till deltagarna uppgår till minst

- det tröskelvärde som avses i artikel 7.1 a första strecksatsen för de tjänster som avses i bilaga I B, tjänsterna i kategori 8 i bilaga I A och telekommunikationstjänsterna i kategori 5 i bilaga I A, med CPC-referensnumren 7524, 7525 och 7526, som tilldelas av de upphandlande myndigheter som avses i artikel 1 b, eller

- det tröskelvärde som avses i artikel 7.1 a andra strecksatsen i för de tjänster som avses i bilaga I A, utom tjänsterna i kategori 8 och telekommunikationstjänsterna i kategori 5, med CPC-referensnumren 7524, 7525 och 7526, som tilldelas av de upphandlande myndigheter som avses i bilaga I till direktiv 93/36/EEG, eller

- det tröskelvärde som avses i artikel 7.1 a andra strecksatsen ii för de tjänster som avses i bilaga I A, utom tjänsterna i kategori 8 och telekommunikationstjänsterna i kategori 5, med CPC-referensnumren 7524, 7525 och 7526, som tilldelas av de upphandlande myndigheter som avses i artikel 1 b, utom dem som nämns i bilaga I till direktiv 93/36/EEG."

4. Artikel 18.2 ersätts med följande text:

"2. Tidsfristen för mottagande av anbud enligt punkt 1 får ersättas av en tidsfrist som är tillräckligt lång för att de berörda parterna skall ha möjlighet att lägga in giltiga anbud, och som i allmänhet inte understiger 36 dagar, men som aldrig är kortare än 22 dagar räknat från dagen för avsändande av meddelandet om upphandling, om de upphandlande myndigheterna har avsänt det preliminära förhandsmeddelande som avses i artikel 15.1, utformat enligt förlagan i bilaga III A (förhandsinformation), till Europeiska gemenskapernas officiella tidning minst 52 dagar och högst tolv månader före insändandet till Europeiska gemenskapernas officiella tidning av det meddelande om upphandling som avses i artikel 15.2, och om det preliminära förhandsmeddelandet dessutom innehåller minst den information som föreskrivs i förlagan i bilaga III B (öppet förfarande), förutsatt att denna information fanns tillgänglig vid tidpunkten för meddelandets offentliggörande."

5. Artikel 19.4 ersätts med följande text:

"4. Tidsfristen för mottagande av anbud enligt punkt 3 får förkortas till 26 dagar om de upphandlande myndigheterna har avsänt det preliminära förhandsmeddelande som avses i artikel 15.1, utformat enligt förlagan i bilaga III A (förhandsinformation), till Europeiska gemenskapernas officiella tidning minst 52 dagar och högst tolv månader före dagen för insändandet till Europeiska gemenskapernas officiella tidning av det meddelande om upphandling som avses i artikel 15.2, och om det preliminära förhandsmeddelandet dessutom innehåller minst den information som föreskrivs i förlagan i bilaga III C (selektivt förfarande) eller, beroende på omständigheterna, i bilaga III D (förhandlat förfarande,) förutsatt att denna information fanns tillgänglig vid tidpunkten för meddelandets offentliggörande."

6. I artikel 23 blir den nu befintliga texten punkt 1 och följande punkt läggs till:

"2. Anbud skall avges skriftligen, direkt eller per post. Medlemsstaterna får tillåta avgivande av anbud på alla andra sätt som gör det möjligt att säkerställa

- att varje anbud innehåller de upplysningar som krävs för att utvärdera det,

- att anbudets sekretess består i avvaktan på utvärderingen, och

- om det är nödvändigt av bevisskäl, att anbud så snart som möjligt bekräftas skriftligen eller genom översändande av en bestyrkt kopia,

- att öppnande av anbuden äger rum efter utgången av den tidsfrist som bestäms för avgivande av dessa."

7. Följande artikel förs in:

"Artikel 38a

Vid tilldelning av offentliga upphandlingskontrakt genom de upphandlande myndigheterna skall medlemsstaterna mellan sig tillämpa lika förmånliga villkor som de som de vid tillämpning av avtalet om offentlig upphandling, som ingåtts inom ramen för de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (*), nedan kallat `avtalet`, beviljar tredje land. Medlemsstaterna skall i detta syfte inom Rådgivande kommittén för offentlig upphandling samråda med varandra om de åtgärder som skall vidtas i samband med tillämpningen av avtalet.

(*) Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar - vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet - av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986 1994) (EGT L 336, 23.12.1994, s. 1)."

8. Artikel 39 ersätts med följande text:

"Artikel 39

1. För att möjliggöra bedömning av resultatet av tillämpningen av det här direktivet skall medlemsstaterna till kommissionen sända en statistisk rapport rörande de tjänstekontrakt som under föregående år tilldelats av de upphandlande myndigheterna, senast den 31 oktober 1997 och därefter senast den 31 oktober varje år.

2. Den statistiska rapporten skall innehålla åtminstone följande:

a) När det gäller de upphandlande myndigheter som avses i bilaga I till direktiv 93/36/EEG

- det uppskattade sammanlagda värdet för kontrakt som av varje upphandlande myndighet tilldelas under tröskelvärdet,

- antal och värden för kontrakt som av varje upphandlande myndighet tilldelas över tröskelvärdet, med uppdelning, så långt det är möjligt, efter förfarande, tjänstekategori i enlighet med den terminologi som anges i bilaga I och nationalitet för den tjänsteleverantör som tilldelas kontraktet samt, i fråga om förhandlade förfaranden, med uppdelning enligt artikel 11 under angivande av antal och värden för de kontrakt som tilldelas varje medlemsstat och tredje land.

b) När det gäller övriga upphandlande myndigheter som avses med detta direktiv, antal och värden för kontrakt som av varje kategori av upphandlande myndighet tilldelas över tröskelvärdet, med uppdelning, så långt det är möjligt, efter förfarande, tjänstekategori i enlighet med den terminologi som anges i bilaga I och nationalitet för den tjänsteleverantör som tilldelas kontraktet samt, i fråga om förhandlade förfaranden, med uppdelning enligt artikel 11 under angivande av antal och värden för de kontrakt som tilldelas varje medlemsstat och tredje land.

c) När det gäller de upphandlande myndigheter som framgår av bilaga I till direktiv 93/36/EEG, antal och sammanlagt värde för kontrakt som tilldelas av varje upphandlande myndighet enligt undantagen från avtalet. När det gäller övriga upphandlande myndigheter som omfattas av detta direktiv, det sammanlagda värdet för kontrakt som tilldelats av varje upphandlande myndighet enligt undantagen från avtalet.

d) Alla andra statistiska upplysningar som skall bestämmas i enlighet med förfarandet i artikel 40.3 och som begärs i enlighet med avtalet.

De statistiska rapporter som begärs enligt denna punkt skall inte avse kontrakt som rör tjänster i kategori 8 i bilaga I A, telekommunikationstjänster i kategori 5 i bilaga I A, med CPC-referensnumren 7524, 7525 och 7526, eller tjänster i enlighet med bilaga I B, förutsatt att deras uppskattade värde, exklusive mervärdesskatt, är mindre än 200 000 ecu.

3. Kommissionen skall enligt det förfarande som anges i artikel 40.3 bestämma arten av de statistiska upplysningar som krävs enligt det här direktivet."

9. Bilaga III ersätts med den text som framgår av bilaga II till det här direktivet.

Artikel 2

Direktiv 93/36/EEG ändras på följande sätt:

1. I artikel 5

A) ersätts punkt 1 med följande text:

"1. a) Avdelningarna II, III och IV samt artiklarna 6 och 7 skall gälla offentliga varukontrakt som tilldelas av

i) de i artikel 1 b angivna upphandlande myndigheterna, inklusive kontrakt som tilldelas av de upphandlande myndigheterna inom försvarssektorn som anges i bilaga I i den mån det gäller varor som inte omfattas av bilaga II, om det uppskattade värdet, exklusive mervärdesskatt, uppgår till minst 200 000 särskilda dragningsrätter (SDR) i ecu,

ii) de upphandlande myndigheterna som anges i bilaga I, om det uppskattade värdet, exklusive mervärdesskatt, uppgår till minst 130 000 SDR i ecu. När det gäller upphandlande myndigheter inom försvarssektorn skall detta gälla bara för upphandling av produkter enligt bilaga II.

b) Det här direktivet gäller offentlig upphandling av varor vilkas uppskattade värde är lika med eller högre än det tröskelvärde som gäller vid tidpunkten för offentliggörande av meddelandet enligt artikel 9.2.

c) Motvärdet i ecu och nationella valutor för de tröskelvärden som avses i a skall i princip revideras vartannat år med verkan från och med den 1 januari 1996. Beräkningen av detta motvärde skall grundas på det dagliga genomsnittsvärdet för dessa valutor uttryckt i ecu och för ecun uttryckt i SDR under de sista 24 månaderna fram till den sista augusti som föregår revisionen per den 1 januari.

Den beräkningsmetod som anges i detta stycke skall på förslag av kommissionen ses över av Rådgivande kommittén för offentlig upphandling i princip två år efter det att den tillämpats för första gången.

d) De tröskelvärden som avses i a och deras motvärden uttryckta i ecu och nationella valutor skall regelbundet offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning i början av november efter den revision som avses i c första stycket."

B) läggs följande punkt till:

"7. De upphandlande myndigheterna skall se till att det inte förekommer någon diskriminering mellan olika leverantörer."

2. Artikel 7.1 och 7.2 ersätts med följande text:

"1. De upphandlande myndigheterna skall inom 15 dagar efter det att en skriftlig begäran inkommit underrätta varje anbudssökande eller anbudsgivare vars ansökan eller anbud har förkastats om orsakerna till att hans ansökan eller anbud förkastats samt underrätta varje anbudsgivare som lämnat ett godtagbart anbud om utformningen av och de relativa fördelarna med det antagna anbudet samt namnet på den anbudsgivare som tilldelats kontraktet.

De upphandlande myndigheterna får emellertid besluta att viss information som rör tilldelningen av kontrakt och som nämns i första stycket inte skall lämnas ut om det bedöms att detta skulle hindra lagarnas tillämpning eller strida mot allmänintresset eller vara till skada för offentliga eller privata företags legitima kommersiella intressen eller för lojal konkurrens mellan tjänsteleverantörer.

2. De upphandlande myndigheterna skall så snart som möjligt underrätta de anbudssökande och anbudsgivarna om de beslut som fattas rörande tilldelningen av kontrakt, inklusive skälen till att de har beslutat att avstå från en upphandling för vilken anbud begärts eller att upprepa förfarandet; dessa upplysningar skall på begäran lämnas skriftligen. Myndigheterna skall även underrätta Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer om dessa beslut."

3. I artikel 10 skall följande punkt föras in:

"1 a. Tidsfristen för mottagande av anbud enligt punkt 1 får ersättas av en tidsfrist som är tillräckligt lång för att de berörda parterna skall ha möjlighet att avge giltiga anbud, och som i allmänhet inte skall understiga 36 dagar, men som aldrig skall vara kortare än 22 dagar räknat från dagen för avsändande av meddelandet om upphandling, om de upphandlande myndigheterna har avsänt det förhandsmeddelande som avses i artikel 9.1, utformat enligt förlagan i bilaga IV A (förhandsinformation) till Europeiska gemenskapernas officiella tidning åtminstone 52 dagar och högst tolv månader före insändandet till Europeiska gemenskapernas officiella tidning av det meddelande om upphandling som avses i artikel 9.2, och om förhandsmeddelandet dessutom innehåller åtminstone den information som föreskrivs i förlagan i bilaga IV B (öppet förfarande), förutsatt att denna information fanns tillgänglig vid tidpunkten för meddelandets offentliggörande."

4. I artikel 11 skall följande punkt föras in:

"3 a. Tidsfristen för mottagande av anbud enligt punkt 3 får förkortas till 26 dagar, om de upphandlande myndigheterna har avsänt det förhandsmeddelande som avses i artikel 9.1, utformat enligt förlagan i bilaga IV A (Förhandsinformation), till Europeiska gemenskapernas officiella tidning åtminstone 52 dagar och högst tolv månader före dagen för insändandet till Europeiska gemenskapernas officiella tidning av det meddelande om upphandling som avses i artikel 9.2, och om förhandsmeddelandet dessutom innehåller åtminstone den information som föreskrivs i förlagan i bilaga IV C (selektivt förfarande) eller, beroende på omständigheterna, i bilaga IV D (förhandlat förfarande), förutsatt att denna information fanns tillgänglig vid tidpunkten för meddelandets offentliggörande."

5. I artikel 15 skall följande punkt läggas till:

"3. Anbud skall avges skriftligen, direkt eller per post. Medlemsstaterna får tillåta avgivande av anbud på alla andra sätt som gör det möjligt att säkerställa

- att varje anbud innehåller de upplysningar som krävs för att utvärdera det,

- att anbudets sekretess består i avvaktan på utvärderingen, och

- om det är nödvändigt av bevisskäl, att anbud så snart som möjligt bekräftas skriftligen eller genom översändande av en bestyrkt kopia,

- att öppnande av anbuden äger rum efter utgången av den tidsfrist som bestäms för avgivande av dessa."

6. Artikel 29 ersätts med följande text:

"Artikel 29

1. Kommissionen skall i samråd med Rådgivande kommittén för offentlig upphandling granska hur detta direktiv tillämpas, och den skall vid behov lägga fram nya förslag för rådet, särskilt i syfte att samordna medlemsstaternas åtgärder för att följa detta direktiv.

2. Kommissionen skall se över detta direktiv och varje ny åtgärd som kan ha tillkommit enligt vad som sägs i punkt 1, med hänsyn till resultaten av de nya förhandlingar som avses i artikel XXIV.7 i avtalet om offentlig upphandling, som ingåtts inom ramen för de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (*), nedan kallat "avtalet`, och den skall i förekommande fall lägga fram lämpliga förslag för rådet.

3. Kommissionen skall på grundval av gjorda rättelser, ändringar eller tillägg uppdatera bilaga I i enlighet med det förfarande som anges i artikel 32.2 och skall se till att den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

(*) Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar - vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet - av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986 1994) (EGT L 336, 23.12.1994, s. 1)."

7. Artikel 31 ersätts med följande text:

"Artikel 31

1. För att möjliggöra en bedömning av resultatet av tillämpningen av detta direktiv skall medlemsstaterna till kommissionen översända en statistisk rapport rörande de varukontrakt som under det föregående året tilldelats av de upphandlande myndigheterna, senast den 31 oktober 1996, och när det gäller de upphandlande myndigheter som inte anges i bilaga I, senast den 31 oktober 1997 och därefter senast den 31 oktober varje år.

2. Den statistiska rapporten skall innehålla åtminstone följande:

a) När det gäller de upphandlande myndigheter som avses i bilaga I

- det beräknade sammanlagda värdet för kontrakt som av varje upphandlande myndighet tilldelas under tröskelvärdet,

- antal och värden för kontrakt som av varje upphandlande myndighet tilldelas över tröskelvärdet, med uppdelning, så långt det är möjligt, efter förfarande, varukategori i enlighet med den terminologi som avses i artikel 9.1 och nationalitet för den varuleverantör som tilldelas kontraktet samt, i fråga om förhandlade förfaranden, med uppdelning enligt artikel 6 med uppgift om antal och värden för de kontrakt som tilldelas varje medlemsstat och tredje land.

b) När det gäller övriga upphandlande myndigheter som omfattas av detta direktiv, antal och värden för kontrakt som tilldelas av varje kategori av upphandlande myndighet över tröskelvärdet, med uppdelning, så långt det är möjligt, efter förfarande, varukategori i enlighet med den terminologi som avses i artikel 9.1 och nationalitet för den varuleverantör som tilldelas kontraktet, fördelat enligt artikel 6 med uppgift om antal och värden för de kontrakt som tilldelas varje medlemsstat och tredje land.

c) När det gäller de upphandlande myndigheter som avses i bilaga I, antal och sammanlagt värde för kontrakt som tilldelas av varje upphandlande myndighet enligt undantagen från avtalet. När det gäller övriga upphandlande myndigheter som omfattas av detta direktiv, det sammanlagda värdet för kontrakt som tilldelas av varje kategori av upphandlande myndighet enligt undantagen från avtalet.

d) Alla andra statistiska upplysningar som skall bestämmas i enlighet med förfarandet i artikel 32.2 och som begärs i enlighet med avtalet.

3. Kommissionen skall enligt den förfarande som anges i artikel 32.2 bestämma arten av de statistiska upplysningar som krävs enligt det här direktivet."

8. Bilaga I ersätts med den text som framgår av bilaga I till det här direktivet, och bilaga IV ersätts med den text som framgår av bilaga III till det här direktivet.

Artikel 3

Direktiv 93/37/EEG ändras på följande sätt:

1. I artikel b

A) ersätts punkterna 1 och 2 med följande text:

"1. Det här direktivet gäller för

a) offentliga bygg- och anläggningsarbeten med ett uppskattat värde, exklusive mervärdesskatt, som uppgår till minst 5 000 000 särskilda dragningsrätter (SDR) i ecu.

b) offentliga bygg- och anläggningsarbeten som avses i artikel 2.1 när det uppskattade värdet exklusive mervärdesskatt uppgår till minst 5 000 000 ecu.

2. a) Motvärdet i ecu och nationella valutor för det tröskelvärde som fastställs i punkt 1 skall i princip revideras vartannat år med verkan från den 1 januari 1996. Beräkningen av detta motvärde skall grundas på den genomsnittliga dagskursen för ecun, uttryckt i SDR, och för dessa nationella valutor uttryckt i ecu under de sista 24 månaderna fram till den sista augusti som föregår revisionen per den 1 januari.

Det tröskelvärde som bestäms i punkt 1 och dettas motvärde uttryckt i ecu och i nationella valutor skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning i början av november efter den revision som avses i första stycket.

b) Den beräkningsmetod som anges under a skall på förslag av kommissionen ses över av Rådgivande kommittén för offentlig upphandling i princip två år efter dess första tillämpning."

B) Följande punkt läggs till:

"6. De upphandlande myndigheterna skall se till att det inte förekommer någon diskriminering mellan olika entreprenörer."

2. Artikel 8.1 och 8.2 ersätts med följande text:

"1. De upphandlande myndigheterna skall inom 15 dagar efter det att en skriftlig begäran inkommit underrätta varje anbudssökande eller anbudsgivare vars ansökan eller anbud har förkastats om orsakerna till att hans ansökan eller anbud förkastats samt underrätta varje anbudsgivare som lämnat ett godtagbart anbud om utformningen av och de relativa fördelarna med det antagna anbudet samt namnet på den anbudsgivare som tilldelats kontraktet.

De upphandlande myndigheterna får emellertid besluta att viss information som rör tilldelningen av kontrakt och som nämns i första stycket inte behöver lämnas ut om det bedöms att detta skulle hindra lagarnas tillämpning eller strida mot allmänintresset eller vara till skada för offentliga eller privata företags legitima kommersiella intressen eller för en sund konkurrens mellan entreprenörer.

2. De upphandlande myndigheterna skall så snart som möjligt underrätta de anbudssökande och anbudsgivarna om de beslut som fattats rörande tilldelningen av kontrakt, inklusive skälen till att de har beslutat att avstå från en upphandling för vilken anbud begärts eller att upprepa förfarandet; dessa upplysningar skall på begäran lämnas skriftligen. Myndigheterna skall även underrätta Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer om dessa beslut."

3. Artikel 12.2 ersätts med följande text:

"2. Tidsfristen för mottagande av anbud enligt punkt 1 får ersättas av en tidsfrist som är tillräckligt lång för att de berörda parterna skall ha möjlighet att avge giltiga anbud, och som i allmänhet inte skall understiga 36 dagar, men som aldrig skall vara kortare än 22 dagar räknat från dagen för avsändandet av meddelandet om upphandling om de upphandlande myndigheterna har avsänt det förhandsmeddelande som avses i artikel 11.1, utformat enligt förlagan i bilaga IV A (förhandsinformation), till Europeiska gemenskapernas officiella tidning åtminstone 52 dagar och högst tolv månader före insändandet till Europeiska gemenskapernas officiella tidning av det meddelande om upphandling som avses i artikel 11.2, och om detta meddelande dessutom innehåller minst den information som föreskrivs i förlagan i bilaga IV B (öppet förfarande), förutsatt att denna information var tillgänglig vid tidpunkten för meddelandets offentliggörande."

4. Artikel 13.4 ersätts med följande text:

"4. Tidsfristen för mottagande av anbud enligt punkt 3 får förkortas till 26 dagar, om de upphandlande myndigheterna har avsänt det förhandsmeddelande som avses i artikel 11.1, utformat enligt förlagan i bilaga IV A (Förhandsinformation), till Europeiska gemenskapernas officiella tidning minst 52 dagar och högst tolv månader före dagen för insändandet av det meddelande om upphandling som avses i artikel 11.2, och om förhandsmeddelandet dessutom innehåller minst den information som föreskrivs i förlagan i bilaga IV C (selektivt förfarande) eller, beroende på omständigheterna, i bilaga IV D (förhandlat förfarande), förutsatt att denna information fanns tillgänglig vid tidpunkten för meddelandets offentliggörande."

5. I artikel 18 blir den befintliga texten punkt 1 och följande punkt läggs till:

"2. Anbud skall avges skriftligen, direkt eller per post. Medlemsstaterna får tillåta avgivande av anbud på alla andra sätt som gör det möjligt att säkerställa

- att varje anbud innehåller de upplysningar som krävs för att utvärdera det,

- att anbudets sekretess består i avvaktan på utvärderingen, och

- om det är nödvändigt av bevisskäl, att anbud så snart som möjligt bekräftas skriftligen eller genom översändande av en bestyrkt kopia,

- att öppnande av anbuden äger rum efter utgången av den tidsfrist som gäller för avgivande av dessa."

6. Följande artikel förs in:

"Artikel 33a

Vid tilldelning av offentliga upphandlingskontrakt genom de upphandlande myndigheterna skall medlemsstaterna mellan sig tillämpa lika förmånliga villkor som de beviljar tredje land vid tillämpning av avtalet om offentlig upphandling, som ingåtts inom ramen för de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (*), nedan kallat `avtalet`. Medlemsstaterna skall i detta syfte inom Rådgivande kommittén för offentlig upphandling samråda med varandra om olika åtgärder som skall vidtas i samband med tillämpningen av avtalet.

(*) Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar - vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet - av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986 1994) (EGT L 336, 23.12.1994, s. 1)."

7. Artikel 34 ersätts med följande text:

"1. För att möjliggöra bedömning av resultatet av tillämpningen av detta direktiv skall medlemsstaterna till kommissionen översända en statistisk rapport rörande de kontrakt för bygg- och anläggningsarbeten som under det föregående året tilldelats av de upphandlande myndigheterna senast den 31 oktober 1997 och därefter senast den 31 oktober varje år.

2. Den statistiska rapporten skall åtminstone innehålla följande:

a) När det gäller de upphandlande myndigheter som avses i bilaga I till direktiv 93/36/EEG

- det beräknade sammanlagda värdet för kontrakt som tilldelats av varje upphandlande myndighet under tröskelvärdet,

- antal och värden för kontrakt som tilldelats av varje upphandlande myndighet över tröskelvärdet, med uppdelning, så långt som möjligt, efter förfarande, kategori av bygg- och anläggningsarbeten i enlighet med den terminologi som används i bilaga II och nationaliteten hos den entreprenör som tilldelats kontraktet samt, i fråga om förhandlande förfaranden, fördelat enligt artikel 7 med uppgift om antal och värden för de kontrakt som tilldelats varje medlemsstat och tredje land.

b) När det gäller de upphandlande myndigheter som omfattas av detta direktiv antal och värde för kontrakt som tilldelats av varje kategori av upphandlande myndigheter över tröskelvärdet, med uppdelning, så långt det är möjligt, efter förfarande, kategori av bygg- och anläggningsarbeten i enlighet med den terminologi som används i bilaga II och nationaliteten för det företag som tilldelats kontraktet samt, i fråga om förhandlande förfaranden, med uppdelning enligt artikel 7 med uppgift om antal och värden för de kontrakt som tilldelats varje medlemsstat och tredje land.

c) När det gäller de upphandlande myndigheter som anges i bilaga I till direktiv 93/36/EEG, antal och sammanlagt värde för kontrakt som tilldelats av varje upphandlande myndighet enligt undantagen från avtalet. När det gäller övriga upphandlande myndigheter som avses med detta direktiv, det sammanlagda värdet för kontrakt som tilldelats av varje kategori av upphandlande myndighet enligt undantagen från avtalet.

d) Alla andra statistiska upplysningar som skall bestämmas i enlighet med förfarandet i artikel 35.3 och som begärs i överensstämmelse med avtalet.

3. Kommissionen skall enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 35.3 bestämma arten av de statistiska upplysningar som krävs enligt detta direktiv."

8. Bilaga IV ersätts med den text som framgår av bilaga IV till det här direktivet.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 13 oktober 1998. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar de bestämmelser som avses i första stycket skall de innehålla en hänvisning till det här direktivet eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som regleras av det här direktivet samt en jämförelsetabell över bestämmelserna i detta direktiv och de antagna nationella bestämmelserna.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 oktober 1997.

För Europaparlamentet

J. M. GIL-ROBLES

Ordförande

För rådet

R. GOEBBELS

Ordförande

(1) EGT C 138, 3.6.1995, s. 1.

(2) EGT C 256, 2.10.1995, s. 4 och EGT C 212, 22.7.1996, s. 13.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 29 februari 1996 (EGT C 78, 18.3.1996, s. 18), rådets gemensamma ståndpunkt av den 20 december 1996 (EGT C 111, 9.4.1997, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 14 maj 1997 (EGT C 167, 2.6.1997). Rådets beslut av den 24 juli 1997.

(4) EGT L 336, 23.12.1994, s. 1.

(5) Rådets direktiv 92/50/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av tjänster (EGT L 209, 24.7.1992, s. 1). Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(6) Rådets direktiv 93/36/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandet vid offentlig upphandling av varor (EGT L 199, 9.8.1993, s. 1). Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(7) Rådets direktiv 93/37/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av bygg- och anläggningsarbeten (EGT L 199, 9.8.1993, s. 54). Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

BILAGA I

"BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER UPPHANDLANDE MYNDIGHETER SOM FÖRELAGTS AVTALET OM OFFENTLIG UPPHANDLING ENLIGT BILAGA I TILL AVTALET

(DE CENTRALA REGERINGSMYNDIGHETERNA)

BELGIEN

A. - L'État Fédéral:

- Services du Premier Ministre

- Ministère des Affaires économiques

- Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement

- Ministère de l'Agriculture

- Ministère des Classes moyennes

- Ministère des Communications et de l'Infrastructure

- Ministère de la Défense nationale (1)

- Ministère de l'Emploi et du Travail

- Ministère des Finances

- Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique

- Ministère de la Justice

- Ministère de la Santé publique et de l'Environnement

- la Poste (2)

- la Régie des Bâtiments

- le Fonds des Routes

B. - L'Office national de Sécurité Sociale

- L'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants

- L'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité

- L'Office national des Pensions

- La Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité

- Le Fonds des Maladies professionnelles

- L'Office national de l'Emploi

(1) Matériel non de guerre contenu à l'annexe II.

(2) Activités postales visées par la loi du 24 décembre 1993.

DANMARK

>Plats för tabell>

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND

Förteckning över centrala inköpsenheter

1. Auswärtiges Amt

2. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung

3. Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft

4. Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

5. Bundesministerium der Finanzen

6. Bundesministerium für Forschung und Technologie

7. Bundesministerium des Innern (nur zivile Güter)

8. Bundesministerium für Gesundheit

9. Bundesministerium für Frauen und Jugend

10. Bundesministerium für Familie und Senioren

11. Bundesministerium der Justiz

12. Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau

13. Bundesministerium für Post und Telekommunikation (1)

14. Bundesministerium für Wirtschaft

15. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit

16. Bundesministerium der Verteidigung (1)

17. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

18. Bundesministerium für Verkehr

Not

I enlighet med befintliga nationella bestämmelser bör de enheter som återges i förteckningen, i enlighet med de särskilda förfarandena, tilldela kontrakt till vissa grupper för att undanröja de svårigheter som orsakades av det senaste kriget.

(1) Mit Ausnahme von Telekommunikationsausrüstung.

ESPAGNE

Förteckning över enheter

1. Ministerio de Asuntos Exteriores

2. Ministerio de Justicia

3. Ministerio de Defensa (1)

4. Ministerio de Economía y Hacienda

5. Ministerio del Interior

6. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente

7. Ministerio de Educación y Ciencia

8. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

9. Ministerio de Industria y Energía

10. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

11. Ministerio de la Presidencia

12. Ministerio para las Administraciones Públicas

13. Ministerio de Cultura

14. Ministerio de Comercio y Turismo

15. Ministerio de Sanidad y Consumo

16. Ministerio de Asuntos Sociales

(1) Material que no sea de guerra incluido en el Anexo II.

FRANCE

1. Huvudsakliga inköpsenheter

A. Budget général

- Services du Premier Ministre

- Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville

- Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire

- Ministère de la Justice

- Ministère de la Défense

- Ministère des Affaires Étrangères

- Ministère de l'Éducation Nationale

- Ministère de l'Économie

- Ministère de l'Industrie, des Postes et Télécommunications et du Commerce Extérieur

- Ministère de l'Équipement, des Transports et du Tourisme

- Ministère des Entreprises et du Développement Économique, chargé des Petites et Moyennes Entreprises et du Commerce et de l'Artisanat

- Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle

- Ministère de la Culture et de la Francophonie

- Ministère du Budget

- Ministère de l'Agriculture et de la Pêche

- Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

- Ministère de l'Environnement

- Ministère de la Fonction Publique

- Ministère du Logement

- Ministère de la Coopération

- Ministère des Départements et Territoires d'Outre-Mer

- Ministère de la Jeunesse et des Sports

- Ministère de la Communication

- Ministère des anciens Combattants et Victimes de Guerre

B. Budget annexe

On peut notamment signaler:

- Imprimerie Nationale;

C. Comptes spéciaux du Trésor

On peut notamment signaler:

- Fonds forestier national;

- Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audio-visuels;

- Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme;

- Caisse autonome de la reconstruction.

2. Nationella offentliga administrativa inrättningar

- Académie de France à Rome

- Académie de marine

- Académie des sciences d'Outre-mer

- Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

- Agences financières de bassins

- Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)

- Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)

- Agence nationale pour l'emploi (ANPE)

- Agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-mer (ANIFOM)

- Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)

- Bibliothèque nationale

- Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

- Bureau d'études des postes et télécommunications d'Outre-mer (BEPTOM)

- Caisse des dépôts et consignations

- Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM)

- Caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)

- Caisse nationale des autoroutes (CNA)

- Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

- Caisse nationale des monuments historiques et des sites

- Caisse nationale des télécommunications (1)

- Caisse de garantie du logement social

- Casa de Velasquez

- Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet

- Centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée du Ministère de l'Agriculture

- Centre d'études supérieures de sécurité sociale

- Centres de formation professionnelle agricole

- Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

- Centre national de la cinématographie française

- Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée

- Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts

- Centre national et de formation pour l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée (CNEFASES)

- Centre national de formation et de perfectionnement des professeurs d'enseignement ménager agricole

- Centre national des lettres

- Centre national de documentation pédagogique

- Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

- Centre national d'opthalmologie des Quinze-Vingts

- Centre national de préparation au professorat de travaux manuels éducatifs et d'enseignement ménager

- Centre national de promotion rurale de Marmilhat

- Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

- Centre régional d'éducation populaire d'Ile-de-France

- Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)

- Centres régionaux des oeuvres universitaires (CROUS)

- Centres régionaux de la propriété forestière

- Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants

(1) Postes seulement.

- Chancelleries des universités

- Collège de France

- Commission des opérations de bourse

- Conseil supérieur de la pêche

- Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

- Conservatoire national des arts et métiers

- Conservatoire national supérieur de musique

- Conservatoire national supérieur d'art dramatique

- Domaine de Pompadour

- École centrale - Lyon

- École centrale des arts et manufactures

- École française d'archéologie d'Athènes

- École française d'Extrême-Orient

- École française de Rome

- École des hautes études en sciences sociales

- École nationale d'administration

- École nationale de l'aviation civile (ENAC)

- École nationale des Chartes

- École nationale d'équitation

- École nationale du génie rural des eaux et des forêts (ENGREF)

- Écoles nationales d'ingénieurs

- École nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires

- Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

- École nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires

- École nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts (ENITEF)

- École nationale de la magistrature

- Écoles nationales de la marine marchande

- École nationale de la santé publique (ENSP)

- École nationale de ski et d'alpinisme

- École nationale supérieure agronomique - Montpellier

- École nationale supérieure agronomique - Rennes

- École nationale supérieure des arts décoratifs

- École nationale supérieure des arts et industries - Strasbourg

- École nationale supérieure des arts et industries textiles - Roubaix

- Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

- École nationale supérieure des beaux-arts

- École nationale supérieure des bibliothécaires

- École nationale supérieure de céramique industrielle

- École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)

- École nationale supérieure d'horticulture

- École nationale supérieure des industries agricoles alimentaires

- École nationale supérieure du paysage (rattachée à l'école nationale supérieure d'horticulture)

- École nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées (ENSSA)

- Écoles nationales vétérinaires

- École nationale de voile

- Écoles normales d'instituteurs et d'institutrices

- Écoles normales nationales d'apprentissage

- Écoles normales supérieures

- École polytechnique

- École technique professionelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)

- École de sylviculture - Crogny (Aube)

- École de viticulture et d'oenologie de la Tour Blanche (Gironde)

- École de viticulture - Avize (Marne)

- Établissement national de convalescents de Saint-Maurice

- Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

- Établissement national de bienfaisance Koenigs-Wazter

- Fondation Carnegie

- Fondation Singer-Polignac

- Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles

- Hôpital-hospice national Dufresne-Sommeiller

- Institut de l'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux (IEMVPT)

- Institut français d'archéologie orientale du Caire

- Institut géographique national

- Institut industriel du Nord

- Institut international d'administration publique (IIAP)

- Institut national agronomique de Paris-Grignon

- Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie (INAOVEV)

- Institut national d'astronomie et de géophysique (INAG)

- Institut national de la consommation (INC)

- Institut national d'éducation populaire (INEP)

- Institut national d'études démographiques (INED)

- Institut national des jeunes aveugles - Paris

- Institut national des jeunes sourdes - Bordeaux

- Institut national des jeunes sourds - Chambéry

- Institut national des jeunes sourds - Metz

- Institut national des jeunes sourds - Paris

- Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N2.P3)

- Institut national de promotion supérieure agricole

- Institut national de la propriété industrielle

- Institut national de la recherche agronomique (INRA)

- Institut national de recherche pédagogique (INRP)

- Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)

- Institut national des sports

- Instituts nationaux polytechniques

- Instituts nationaux des sciences appliquées

- Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen

- Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

- Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

- Instituts régionaux d'administration

- Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique de Saint-Ouen

- Musée de l'armée

- Musée Gustave Moreau

- Musée de la marine

- Musée national J.-J. Henner

- Musée national de la Légion d'honneur

- Musée de la poste

- Muséum national d'histoire naturelle

- Musée Auguste-Rodin

- Observatoire de Paris

- Office de coopération et d'accueil universitaire

- Office français de protection des réfugiés et apatrides

- Office national des anciens combattants

- Office national de la chasse

- Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

- Office national d'immigration (ONI)

- Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM)

- Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

- Palais de la découverte

- Parcs nationaux

- Réunion des musées nationaux

- Syndicat des transports parisiens

- Thermes nationaux - Aix-les-Bains

- Universités

3. Övriga nationella offentliga organ

- Union des groupements d'achats publics (UGAP).

GREKLAND

Förteckning över enheter

1. Ministry of National Economy

2. Ministry of Education and Religion

3. Ministry of Commerce

4. Ministry of Industry, Energy and Technology

5. Ministry of Merchant Marine

6. Ministry to the Prime Minister

7. Ministry of the Aegean

8. Ministry of Foreign Affairs

9. Ministry of Justice

10. Ministry of the Interior

11. Ministry of Labour

12. Ministry of Culture and Sciences

13. Ministry of Environment, Planning and Public Works

14. Ministry of Finance

15. Ministry of Transport and Communications

16. Ministry of Health and Social Security

17. Ministry of Macedonia and Thrace

18. Army General Staff

19. Navy General Staff

20. Airforce General Staff

21. Ministry of Agriculture

22. General Secretariat for Press and Information

23. General Secretariat for Youth

24. General State Laboratory

25. General Secretariat for Further Education

26. General Secretariat of Equality

27. General Secretariat for Social Security

28. General Secretariat for Greeks Living Abroad

29. General Secretariat for Industry

30. General Secretariat for Research and Technology

31. General Secretariat for Sports

32. General Secretariat for Public Works

33. National Statistical Service

34. National Welfare Organisation

35. Workers' Housing Organisation

36. National Printing Office

37. Greek Atomic Energy Commission

38. Greek Highway Fund

39. University of Athens

40. University of the Aegean

41. University of Thessaloniki

42. University of Thrace

43. University of Ioannina

44. University of Patras

45. Polytechnic School of Crete

46. Sivitanidios Technical School

47. University of Macedonia

48. Eginitio Hospital

49. Areteio Hospital

50. National Centre of Public Administration

51. Hellenic Post (EL. TA.)

52. Public Material Management Organisation

53. Farmers' Insurance Organisation

54. School Building Organisation

IRLAND

1. Huvudsakliga inköpsenheter

Office of Public Works

2. Övriga enheter

- President's Establishment

- Houses of the Oireachtas (Parliament)

- Department of the Taoiseach (Prime Minister)

- Office of the Tanaiste (Deputy Prime Minister)

- Central Statistics Office

- Department of Arts, Culture and the Gaeltacht

- National Gallery of Ireland

- Department of Finance

- State Laboratory

- Office of the Comptroller and Auditor General

- Office of the Attorney General

- Office of the Director of Public Prosecutions

- Valuation Office

- Civil Service Commission

- Office of the Ombudsman

- Office of the Revenue Commissioners

- Department of Justice

- Commissioners of Charitable Donations and Bequests for Ireland

- Department of the Environment

- Department of Education

- Department of the Marine

- Department of Agriculture, Food and Forestry

- Department of Enterprise and Employment

- Department of Trade and Tourism

- Department of Defence (1)

- Department of Foreign Affairs

- Department of Social Welfare

- Department of Health

- Department of Transport, Energy and Communications.

(1) Non-warlike materials contained in Annex II.

ITALIEN

Inköpsenheter

1. Ministry of the Treasury (1)

2. Ministry of Finance (2)

3. Ministry of Justice

4. Ministry of Foreign Affairs

5. Ministry of Education

6. Ministry of the Interior

7. Ministry of Public Works

8. Ministry for Co-ordination (International Relations and EC Agricultural Policies)

9. Ministry of Industry, Trade and Craft Trades

10. Ministry of Employment and Social Security

11. Ministry of Health

12. Ministry of Cultural Affairs and the Environment

13. Ministry of Defence (1)

14. Budget and Economic Planning Ministry

15. Ministry of Foreign Trade

16. Ministry of Posts and Telecommunications (3)

17. Ministry of the Environment

18. Ministry of University and Scientifical and Technological Research

(1) Ente centrale d'acquisto per la maggior parte degli altri ministeri ed enti.

(2) Esclusi gli acquisti effettuati dal monopolio dei sali e tabacchi.

(3) Soltanto i servizi postali.

LUXEMBURG

1. Ministère d'État: Service central des imprimés et des fournitures de l'État

2. Ministère de l'agriculture: Administration des Services techniques de l'Agriculture

3. Ministère de l'éducation nationale: Lycées d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire technique

4. Ministère de la famille et de la solidarité sociale: Maisons de retraite

5. Ministère de la force publique: Armée (1) - Gendarmerie - Police

6. Ministère de la justice: Établissements pénitentiaires

7. Ministère de la santé publique: Hôpital neuropsychiatrique

8. Ministère des travaux publics: Bâtiments publics - Ponts et Chaussées

9. Ministère des Communications: Centre informatique de l'État

10. Ministère de l'environnement: Commissariat général à la protection des Eaux

(1) Matériel non de guerre contenu à l'annexe II.

NEDERLÄNDERNA

Departement och centrala regeringsorgan

1. Ministry of General Affairs - Ministerie van Algemene Zaken

- Advisory Council on Government Policy - Bureau van de Wetenschappelijke Raad vor het Regeringsbeleid

- National Information Office - Rijksvoorlichtingsdienst

2. Ministry of the Interior - Ministerie van Binnenlandse Zaken

- Government Personnel Information System Service - Dienst Informatievoorziening Overheidspersoneel

- Redundancy Payment and Benefits Agency - Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringsregelingen

- Public Servants Medical Expenses Agency - Dienst Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel

- RPD Advisory Service - RPD Advies

- Central Archives and Interdepartmental Text Processing - CAS/ITW

3. Ministry of Foreign Affairs + Directorate-General for Development Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs - Ministerie van Buitenlandse Zaken + Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking

4. Ministry of Defence - Ministerie van Defensie (1)

- Directorate of material Royal Netherlands Navy - Directie materieel Koninklijke Marine

- Directorate of material Royal Netherlands Army - Directie materieel Koninklijke Landmacht

- Directorate of material Royal Netherlands Air Force - Directie materieel Koninklijke Luchtmacht

5. Ministry of Economic Affairs - Ministerie van Economische Zaken

- Economic Investigation Agency - Economische Controledienst

- Central Plan Bureau - Centraal Planbureau

- Netherlands Central Bureau of Statistics - Centraal Bureau voor de Statistiek

- Senter - Senter

- Industrial Property Office - Bureau voor de Industriële Eigendom

- Central Licensing Office for Import and Export - Centrale Dienst voor de In- en Uitvoer

- State Supervision of Mines - Staatstoezicht op de Mijnen

- Geological Survey of the Netherlands - Rijks Geologische Dienst

6. Ministry of Finance - Ministerie van Financiën

- State Property Department - Dienst der Domeinen

- Directorates of the State Tax Department - Directies der Rijksbelastingen

- State Tax Department/Fiscal Intelligence and Information Department - Belastingdienst/FIOD

- State Tax Department/Computer Centre - Belastingdienst/Automatiseringscentrum

- State Tax Department/Training - Belastingdienst/Opleidingen

7. Ministry of Justice - Ministerie van Justitie

- Education and Training Organization, Directorate General for the Protection of Young People and the care of Offenders - Opleidings- en vormingsorganisatie Directoraat-Generaal Jeugdbescherming en Delinquentenzorg

- Child Care and Protection Board - Raden voor de Kinderbescherming in de provincies

- State Institutions for Child care and Protection - Rijksinrichtingen voor de Kinderbescherming in de provincies

(1) Niet voor oorlogsdoeleinden bestemd materiaal vermeld in bijlage II.

- Prisons - Penitentiaire inrichtingen in de provincie

- State Institutions for Persons Placed under Hospital Order - Rijksinrichtingen voor TBS-verpleging in den provincies

- Internal Facilities Service of the Directorate for Young Offenders and Young Peoples Institute - Dienst Facilitaire Zaken van de Directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen

- Legal Aid Department - Dienst Gerechtelijke Ondersteuning in de arrondissementen

- Central Collection Office for the Courts - Centraal Ontvangstkantoor der Gerechten

- Central Debt Collection Agency of the Ministry of Justice - Centraal Justitie Incassobureau

- National Criminal Investigation Department - Rijksrecherche

- Forensic Laboratory - Gerechtelijk Laboratorium

- National Police Services Force - Korps Landelijke Politiediensten

- District offices of the Immigration and Naturalisation Service - Districtskantoren Immigratie- en Naturalisatiedienst

8. Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries - Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

- National Forest Service - Staatsbosbeheer

- Agricultural Research Service - Dienst Landbouwkundig Onderzoek

- Agricultural Extension Service - Dienst Landbouwvoorlichting

- Land Development Service - Landinrichtingsdienst

- National Inspection Service for Animals and Animal Protection - Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees

- Plant Protection Service - Plantenziektenkundige Dienst

- General Inspection Service - Algemene Inspectiedienst

- National Fisheries Research Institute - Rijksinstituut voor Visserijonderzoek

- Government Institute for Quality Control of Agricultural Products - Rijkskwaliteit Instituut voor Land- en Tuinbouwprodukten

- National Institute for Nature Management - Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek

- Game Fund - Jachtfonds

9. Ministry of Education and Science - Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen

- Royal Library - Koninklijke Bibliotheek

- Institute for Netherlands History - Instituut voor Nederlandse Geschiedenis

- Netherlands State Institute for War Documentation - Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie

- Institute for Educational Research - Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs

- National Institute for Curriculum Development - Instituut voor de Leerplan Ontwikkeling

10. Ministry of Social Affairs and Employment - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

- Wages Inspection Service - Loontechnische dienst

- Inspectorate for Social Affairs and Employment - Inspectie en Informatie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

- National Social Assistance Consultancies Services - Rijksconsulentschappen Sociale Zekerheid

- Steam Equipment Supervision Service - Dienst voor het Stoomwezen

- Conscientious Objectors Employment Department - Tewerkstelling erkend gewetensbezwaarden militaire dienst

- Directorate for Equal Opportunities - Directie Emancipatie

11. Ministry of Transport, Public Works and Water Management - Ministerie van Verkeer en Waterstaat

- Directorate-General for Transport - Directoraat-Generaal Vervoer

- Directorate-General for Public Works and Water Management - Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

- Directorate-General for Civil Aviation - Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst

- Telecommunications and Post Department - Hoofddirectie Telecommunicatie en Post

- Regional Offices of the Directorates-General and General Management, Inland Waterway Navigation Service - De regionale organisatie van de directoraten-generaal en de hoofddirectie Vaarwegmarkeringsdienst

12. Ministry of Housing, Physical Planning and Environment - Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

- Directorate-General for Environment Management - Directoraat-Generaal Milieubeheer

- Directorate-General for Public Housing - Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting

- Government Buildings Agency - Rijksgebouwendienst

- National Physical Planning Agency - Rijksplanologische Dienst

13. Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs - Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

- Social and Cultural Planning Office - Sociaal en Cultureel Planbureau

- Inspectorate for Child and Youth Care and Protection Services - Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming

- Medical Inspectorate of Health Care - Inspecties van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid

- Cultural Castle Council - Rijksdienst Kastelenbeheer

- National Archives Department - Rijksarchiefdienst

- Department for the Conservation of Historic Buildings and Sites - Rijksdienst voor de Monumentenzorg

- National Institute of Public Health and Environmental Protection - Rijksinstituut voor Milieuhygiëne

- National Archeological Field Survey Commission - Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

- Netherlands Office for Fine Arts - Rijksdienst Beeldende Kunst

14. Cabinet for Netherlands Antillean and Aruban Affairs - Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse zaken

15. Higher Colleges of State - Hogere Colleges van Staat

16. Council of State - Raad van State

17. Netherlands Court of Audit - Algemene Rekenkamer

18. National Ombudsman - Nationale Ombudsman

ÖSTERRIKE

1. Bundeskanzleramt - Amtswirtschaftsstelle

2. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten

3. Bundesministerium für Gesundheit und Konsumentenschutz

4. Bundesministerium für Finanzen

a) Amtswirtschaftsstelle

b) Abteilung VI/5 (EDV-Beschaffung des Bundesministeriums für Finanzen und des Bundesrechensamtes)

c) Abteilung III/1 (Beschaffung von technischen Geräten, Einrichtungen und Sachgütern für die Zollwache)

5. Bundesministerium für Jugend und Familie - Amtswirtschaftsstelle

6. Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten

7. Bundesministerium für Inneres

a) Abteilung I/5 (Amtswirtschaftsstelle)

b) EDV-Zentrum (Beschaffung von elektronischen Datenverarbeitungssystemen (Hardware))

c) Abteilung II/3 (Beschaffung von technischen Geräten und Einrichtungen für die Bundespolizei)

d) Abteilung I/6 (Beschaffung von Sachgütern (mit Ausnahme der von der Abteilung II/3 zu beschaffenden Sachgüter) für die Bundespolizei)

e) Abteilung IV/8 (Beschaffung von Fluggeräten)

8. Bundesministerium für Justiz - Amtswirtschaftsstelle

9. Bundesministerium für Landesverteidigung (1)

10. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft

11. Bundesministerium für Arbeit und Soziales - Amtswirtschaftsstelle

12. Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten

13. Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr

14. Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

15. Österreichisches Statistisches Zentralamt

16. Österreichische Staatsdruckerei

17. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

18. Bundesversuchs- und Forschungsanstalt-Arsenal (BVFA)

19. Bundesstaatliche Prothesenwerkstätten

20. Austro Control GmbH - Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt mit beschränkter Haftung

21. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge

22. Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung (nur Postwesen)

23. Bundesministerium für Umwelt - Amtswirtschaftsstelle

(1) Material außer Kriegsmaterial gemäß Anhang II.

PORTUGAL

Prime Minister's Office

Legal Centre

Centre for Studies and Training (Local Government)

Government Computer Network Management Centre

National Council for Civil Defence Planning

Permanent Council for Industrial Conciliation

Department for Vocational and Advanced Training

Ministerial Department with special responsibility for Macao

Ministerial Department responsible for Community Service by Conscientious Objectors

Institute for Youth

National Administration Institute

Secretariat General, Prime Minister's Office

Secretariat for Administrative Modernization

Social Services, Prime Minister's Office

Ministry of Home Affairs

Directorate-General for Roads

Ministerial Department responsible for Studies and Planning

Civilian administrations

Customs Police

Republican National Guard

Police

Secretariat General

Technical Secretariat for Electoral Matters

Customs and Immigration Department

Intelligence and Security Department

National Fire Service

Ministry of Agriculture

Control Agency for Community Aid to Olive Oil Production

Regional Directorate for Agriculture (Beira Interior)

Regional Directorate for Agriculture (Beira Litoral)

Regional Directorate for Agriculture (Entre Douro e Minho)

Regional Directorate for Agriculture (Trás-os-Montes)

Regional Directorate for Agriculture (Alentejo)

Regional Directorate for Agriculture (Algarve)

Regional Directorate for Agriculture (Ribatejo e Oeste)

General Inspectorate and Audit Office (Management Audits)

Viticulture Institute

National Agricultural Research Institute

Institute for the Regulation and Guidance of Agricultural Markets

Institute for Agricultural Structures and Rural Development

Institute for Protection of Agri-Food Production

Institute for Forests

Institute for Agricultural Markets and Agri-Foods Industry

Secretariat General

IFADAP (Financial Institute for the Development of Agriculture and Fishing) (1)

INGA (National Agricultural Intervention and Guarantee Institute) (1)

Ministry of the Environment and Natural Resources

Directorate-General for Environment

Institute for Environmental Promotion

Institute for the Consumer

Institute for Meteorology

Secretariat General

Institute for Natural Conservancy

Ministerial Department for the Improvement of the Estoril Coast

Regional Directorates for Environment and Natural Resources

Water Institute

Ministry of Trade and Tourism

Commission responsible for the Application of Economic Penalties

Directorate-General for Competition and Prices

Directorate-General for Inspection (Economic Affairs)

Directorate-General for Tourism

Directorate-General for Trade

Tourism Fund

Ministerial Department responsible for Community Affairs

ICEP (Portuguese Foreign Trade Institute)

General Inspectorate for Gambling

National Institute for Training in Tourism

Regional Tourist Boards

Secretariat General

ENATUR (National Tourism Enterprise) - Public enterprise (1)

Ministry of Defence (2)

National Security Authority

National Council for Emergency Civil Planning

Directorate-General for Armaments and Defence Equipments

Directorate-General for Infrastructure

Directorate-General for Personnel

Directorate-General for National Defence Policy

Secretariat General

Office of the Chief of Staff of the Armed Forces (2)

Administrative Council of the Office of the Chief of Staff of the Armed Forces

Commission of Maintenance of NATO Infrastructure

Executive Commission of NATO Infrastructure

Social Works of the Armed Forces

Office of the Chief of Staff, Air Force (2)

Air Force Logistics and Administrative Commando

General Workshop for Aeronautical Equipment

(1) Authority under joint Ministry of Trade and Tourism and Ministry of Finance control.

(2) Material não bélico constante do anexo II.

Office of the Chief of Staff, Army (1)

Logistics Department

Directorate for Army Engineering

Directorate for Army Communications

Service Directorate for Fortifications and Army Works

Service Directorate for the Army Physical Education

Service Directorate Responsible for the Army Computer

Service Directorate for Intendancy

Service Directorate for Equipment

Service Directorate for Health

Directorate for Transports

Main Army Hospital

General Workshop of Uniforms and Equipment

General Workshop of Engineering Equipment

Bakery

Army Laboratory for Chemical and Pharmaceutical Products

Office of the Chief of Staff, Navy (1)

Directorate for Naval Facilities

Directorate-General for Naval Equipment

Directorate for Instruction and Training

Directorate of the Service of Naval Health

The Navy Hospital

Directorate for Supplies

Directorate for Transport

Directorate of the Service of Maintenance

Armed Computer Service

Continent Naval Commando

Açores Naval Commando

Madeira Naval Commando

Commando of Lisbon Naval Station

Army Centre for Physical Education

Administrative Council of Central Navy Administration

Naval War Height Institute

Directorate-General for the Navy

Directorate-General for Lighthouses and School for Lighthouse Keepers

The Hydrographic Institute

Vasco da Gama Aquarium

The Alfeite Arsenal

Ministry of Education

Secretariat General

Department for Planning and Financial Management

Department for Higher Education

Department for Secondary Education

(2) Material não bélico constante do anexo II.

Department for Basic Education

Department for Educational Resources Management

General Inspectorate of Education

Bureau for the Launching and Coordination of the School Year

Regional Directorate for Education (Norte)

Regional Directorate for Education (Centro)

Regional Directorate for Education (Lisboa)

Regional Directorate for Education (Alentejo)

Regional Directorate for Education (Algarve)

Camões Institute

Institute for Innovation in Education António Aurélio da Costa Ferreira

Institute for Sports

Department of European Affairs

Ministry of Education Press

Ministry of Employment and Social Security

National Insurance and Occupational Health Fund

Institute for Development and Inspection of Labour Conditions

Social Welfare Funds

Casa Pia de Lisboa (1)

National Centre for Pensions

Regional Social Security Centres

Commission on Equal Opportunity and Rights for Women

Statistics Department

Studies and Planning Department

Department of International Relations and Social Security Agreements

European Social Fund Department

Department of European Affairs and External Relations

Directorate-General for Social Works

Directorate-General for the Family

Directorate-General for Technical Support to Management

Directorate-General for Employment and Vocational Training

Directorate-General for Social Security Schemes

Social Security Financial Stabilization Fund

General Inspectorate for Social Security

Social Securtiy Financial Management Institute

Employment and Vocational Training Institute

National Institute for Workers' Leisure Time

Secretariat General

National Secretariat for Rehabilitation

Social Services

Santa Casa da Misericordia de Lisboa (1)

(1) Authority under joint control of the Ministry of Employment and Social Security and the Ministry of Health Control.

Ministry of Finance

ADSE (Directorate-General for the Protection of Civil Servants)

Legal Affairs Office

Directorate-General for Public Administration

Directorate-General for Public Accounts and General Budget Supervision

Directorate-General for the State Loans Board

Directorate-General for the Customs Service

Directorate-General for Taxation

Directorate-General for State Assets

Directorate-General for the Treasury

Ministerial Department responsible for Economic Studies

Ministerial Department responsible for European Affairs

GAFEEP (Ministerial Department responsible for Studies on the Funding of the State and Public Enterprises)

General Inspectorate for Finance

Institute for Information Technology

State Loans Board

Secretariat General

SOFE (Social Services of the Ministry of Finance)

Ministry of Industry and Energy

Regional Delegation for Industry and Energy (Lisboa e Vale do Tejo)

Regional Delegation for Industry and Energy (Alentejo)

Regional Delegation for Industry and Energy (Algarve)

Regional Delegation for Industry and Energy (Centro)

Regional Delegation for Industry and Energy (Norte)

Directorate-General for Industry

Directorate-General for Energy

Geological and Mining Institute

Ministerial Department responsible for Studies and Planning

Ministerial Department responsible for Oil Exploration and Production

Ministerial Department responsible for Community Affairs

National Industrial Property Institute

Portuguese Institute for Quality

INETI (National Institute for Industrial Engineering and Technology)

Secretariat General

PEDIP Manager's Department

Legal Affairs Office

Commission for Emergency Industrial Planning

Commission for Emergency Energy Planning

IAPMEI (Institute for Support of Small and Medium-sized Enterprises and Investments)

Ministry of Justice

Centre for Legal Studies

Social Action and Observation Centres

The High Council of the Judiciary (Conselho Superior de Magistratura)

Central Registry

Directorate-General for Registers and Other Official Documents

Directorate-General for Computerized Services

Directorate-General for Legal Services

Directorate-General for the Prison Service

Directorate-General for the Protection and Care of Minors Prison Establishments

Ministerial Department responsible for European Law

Ministerial Department responsible for Documentation and Comparative Law

Ministerial Department responsible for Studies and Planning

Ministerial Department responsible for Financial Management

Ministerial Department responsible for Planning and Coordinating Drug Control

São João de Deus Prison Hospital

Corpus Christi Institute

Guarda Institute

Institute for the Rehabilitation of Offenders

São Domingos de Benfica Institute

National Police and Forensic Science Institute

Navarro Paiva Institute

Padre António Oliveira Institute

São Fiel Institute

São José Institute

Vila Fernando Institute

Criminology Institutes

Forensic Medicine Institutes

Criminal Investigation Department

Secretariat General

Social Services

Ministry of Public Works, Transport and Communications

Council for Public and Private Works Markets

Directorate-General for Civil Aviation

Directorate-General for National Buildings and Monuments

Directorate-General for Road and Rail Transport

Ministerial Department responsible for River Crossings (Tagus)

Ministerial Department for Investment Coordination

Ministerial Department responsible for the Lisbon Railway Junction

Ministerial Department responsible for the Oporto Railway Junction

Ministerial Department responsible for Navigation on the Douro

Ministerial Department responsible for the European Communities

General Inspectorate for Public Works, Transport and Communications

Independent Executive for Roads

National Civil Engineering Laboratory

Social Works Department of the Ministry of Public Works, Transport and Communications

Secretariat General

Institute for Management and Sales of State Housing

CTT - Post & Telecommunications of Portugal SA (1)

(1) Unicamente serviços postais.

Ministry of Foreign Affairs

Directorate-General for Consular Affairs and for Financial Administration

Directorate-General for the European Communities

Directorate-General for Cooperation

Institute for Portuguese Emigrants and Portuguese Communities Abroad

Institute for Economic Cooperation

Secretariat General

Ministry of Territorial Planning and Management

Academy of Science

Legal Affairs Office

National Centre for Geographical Data

Regional Coordination Committee (Centre)

Regional Coordination Committee (Lisboa and Tagus Valley)

Regional Coordination Committee (Alentejo)

Regional Coordination Committee (Algarve)

Regional Coordination Committee (Norte)

Central Planning Department

Ministerial Department for European Issues and External Relations

Directorate-General for Local Government

Directorate-General for Regional Development

Directorate-General for Town and Country Planning

Ministerial Department responsible for Coordination of the Alqueva Project

General Inspectorate for Territorial Administration

National Statistical Institute

António Sérgio Cooperative Institute

Institute for Scientific and Tropical Research

Geographical and Land Register Institute

National Scientific and Technological Research Board

Secretariat General

Ministry of the Sea

Directorate General for Fishing

Directorate General for Ports, Navigation and Maritime Transport

Portuguese Institute for Maritime Exploration

Maritime Administration for North, Centre & South

National Institute for Port Pilotage

Institute for Port Labour

Port Administration of Douro and Leixões

Port Administration of Lisbon

Port Administration of Setúbal and Sesimbra

Port Administration of Sines

Independent Executive for Ports

Infante D. Henrique Nautical School

Portuguese Fishing School and School of Sailing and Marine Craft

Secretariat General

Ministry of Health

Regional Health Administrations

Health Centres

Mental Health Centres

Histocompatibility Centres

Regional Alcoholism Centres

Department for Studies and Health Planning

Health Human Resource Department

Directorate-General for Health

Directorate-General for Health Installations & Equipment

National Institute for Chemistry and Medicament

Supporting Centres for Drug Addicts

Institute for Computer and Financial Management of Health Services

Infirmary Technical Schools

Health Service Technical Colleges

Central Hospitals

District Hospitals

General Inspectorate of Health

National Institute of Emergency Care

Dr. Ricardo Jorge National Health Institute

Dr. Jacinto de Magalhaes Institute of Genetic Medicine

Dr. Gama Pinto Institute of Ophthalmology

Portuguese Blood institute

General Practitioners Institutes

Secretariat General

Service for Prevention and Treatment of Drug Dependence

Social Services, Ministry of Health

FINLAND

>Plats för tabell>

SVERIGE

>Plats för tabell>

FÖRENADE KUNGARIKET

Cabinet Office

Chessington Computer Centre

Civil Service College

Recruitment and Assessment Service

Civil Service Occupational Health Service

Office of Public Services and Science

Parliamentary Counsel Office

The Government Centre on Information Systems (CCTA)

Central Office of Information

Charity Commission

Crown Prosecution Service

Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure only)

Customs and Excise Department

Department for National Savings

Department for Education

Higher Education Funding Council for England

Department of Employment

Employment Appeal Tribunal

Industrial Tribunals

Office of Manpower Economics

Department of Health

Central Council for Education and Training in Social Work

Dental Practice Board

English National Board for Nursing, Midwifery and Health Visitors

National Health Service Authorities and Trusts

Prescriptions Pricing Authority

Public Health Laboratory Service Board

United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

Department of National Heritage

British Library

British Museum

Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)

Imperial War Museum

Museums and Galleries Commission

National Gallery

National Maritime Museum

National Portrait Gallery

Natural History Museum

Royal Commission on Historical Manuscripts

Royal Commission on Historical Monuments of England

Royal Fine Art Commission (England)

Science Museum

Tate Gallery

Victoria and Albert Museum

Wallace Collection

Department of Social Security

Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

Regional Medical Service

Independent Tribunal Service

Disability Living Allowance Advisory Board

Occupational Pensions Board

Social Security Advisory Committee

Department of the Environment

Building Research Establishment Agency

Commons Commission

Countryside Commission

Valuation Tribunal

Rent Assessment Panels

Royal Commission on Environmental Pollution

The Buying Agency

Department of the Procurator General and Treasury Solicitor

Legal Secretariat to the Law Officers

Department of Trade and Industry

Laboratory of the Government Chemist

National Engineering Laboratory

National Physical Laboratory

National Weights and Measures Laboratory

Domestic Coal Consumers' Council

Electricity Committees

Gas Consumers' Council

Central Transport Consultative Committees

Monopolies and Mergers Commission

Patent Office

Department of Transport

Coastguard Services

Transport Research Laboratory

Export Credits Guarantee Department

Foreign and Commonwealth Office

Wilton Park Conference Centre

Government Actuary's Department

Government Communications Headquarters

Home Office

Boundary Commission for England

Gaming Board for Great Britain

Inspectors of Constabulary

Parole Board and Local Review Committees

House of Commons

House of Lords

Inland Revenue, Board of

Intervention Board for Agricultural Produce

Lord Chancellor's Department

Combined Tax Tribunal

Council on Tribunals

Immigration Appellate Authorities

Immigration Adjudicators

Immigration Appeal Tribunal

Lands Tribunal

Law Commission

Legal Aid Fund (England and Wales)

Pensions Appeal Tribunals

Public Trust Office

Office of the Social Security Commissioners

Supreme Court Group (England and Wales)

Court of Appeal - Criminal

Circuit Offices and Crown, County and Combined Courts (England and Wales)

Transport Tribunal

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Agricultural Development and Advisory Service

Agricultural Dwelling House Advisory Committees

Agricultural Land Tribunals

Agricultural Wages Board and Committees

Cattle Breeding Centre

Plant Variety Rights Office

Royal Botanic Gardens, Kew

Ministry of Defence (1)

Meteorological Office

Procurement Executive

National Audit Office

National Investment Loans Office

Northern Ireland Court Service

Coroners Court

County Courts

Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland

Crown Court

Enforcement of Judgements Office

Legal Aid Fund

Magistrates Court

Pensions Appeals Tribunals

Northern Ireland, Department of Agriculture

Northern Ireland, Department for Economic Development

Northern Ireland, Department of Education

Northern Ireland, Department of the Environment

Northern Ireland, Department of Finance and Personnel

Northern Ireland, Department of Health and Social Services

Northern Ireland Office

Crown Solicitor's Office

Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

Northern Ireland Forensic Science Laboratory

Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland

Police Authority for Northern Ireland

Probation Board for Northern Ireland

State Pathologist Service

Office of Fair Trading

Office of Population Censuses and Surveys

National Health Service Central Register

Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health

Service Commissioners

(1) Non-warlike materials provided for in Annex II.

Ordnance Survey

Overseas Development Administration

Natural Resources Institute

Paymaster General's Office

Postal Business of the Post Office

Privy Council Office

Public Record Office

Registry of Friendly Societies

Royal Commission on Historical Manuscripts

Royal Hospital, Chelsea

Royal Mint

Scotland, Crown Office and Procurator

Fiscal Service

Scotland, Registers of Scotland

Scotland, General Register Office

Scotland, Lord Advocate's Department

Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer

Scottish Courts Administration

Accountant of Court's Office

Court of Justiciary

Court of Session

Lands Tribunal for Scotland

Pensions Appeal Tribunals

Scottish Land Court

Scottish Law Commission

Sheriff Courts

Social Security Commissioners' Office

The Scottish Office

Central Services

Agriculture and Fisheries Department

Crofters Commission

Red Deer Commission

Royal Botanic Garden, Edinburgh

Industry Department

Education Department

National Galleries of Scotland

National Library of Scotland

National Museums of Scotland

Scottish Higher Education Funding Council

The Scottish Office Environment Department

Rent Assessment Panel and Committees

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

Royal Fine Art Commission for Scotland

The Scottish Office Home and Health Departments

HM Inspectorate of Constabulary

Local Health Councils

National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland

Parole Board for Scotland and Local Review Committees

Scottish Council for Postgraduate Medical Education

Scottish Crime Squad

Scottish Criminal Record Office

Scottish Fire Service Training School

Scottish Health Service Authorities and Trusts

Scottish Police College

Scottish Record Office

HM Stationery Office (HMSO)

HM Treasury

Forward

Welsh Office

Royal Commission of Ancient and Historical Monuments in Wales

Welsh National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting

Local Government Boundary Commission for Wales

Valuation Tribunals (Wales)

Welsh Higher Education Finding Council

Welsh National Health Service Authorities and Trusts

Welsh Rent Assessment Panels."

BILAGA II

"BILAGA III

FÖRLAGOR TILL MEDDELANDEN OM UPPHANDLING AV TJÄNSTER

A. FÖRHANDSINFORMATION

1. Den upphandlande myndighetens namn, adress, telegramadress, telefonnummer, samt telex- och telefaxnummer och, om de skiljer sig åt, motsvarande uppgifter för det organ som kan lämna kompletterande information.

2. Uppskattat sammanlagt belopp för upphandling inom var och en av tjänstekategorierna i bilaga I A.

3. Preliminärt datum för inledning av upphandlingsförfarandet inom varje kategori.

4. Övriga upplysningar.

5. Datum då meddelandet avsänts.

6. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet.

7. Uppgift om huruvida upphandlingen omfattas av avtalet.

B. ÖPPET FÖRFARANDE

1. Den upphandlande myndighetens namn, adress, telefonnummer, telegramadress, samt telex- och telefaxnummer.

2. Tjänstekategori och beskrivning av denna. CPC-referensnummer. Mängd tjänster som skall levereras. Ange särskilt möjligheter till ytterligare upphandling och, om möjligt, en uppskattad tidsplan för när de kan utnyttjas. I fråga om reguljära kontrakt eller återkommande kontrakt som skall förnyas inom en given tid skall även en uppskattad tidsplan upprättas för påföljande anbudsinfordringar för de tjänster som skall upphandlas.

3. Plats för leverans.

4. a) Uppgift om huruvida utförandet av tjänsten enligt lag eller annan författning är förbehållet en bestämd yrkeskategori.

b) Hänvisning till lag eller annan författning.

c) Uppgift om huruvida juridiska personer skall ange namn och yrkesmässiga kvalifikationer för den personal som skall ansvara för utförandet av tjänsten.

5. Uppgift om huruvida anbudsgivare kan lämna anbud på en del av den aktuella tjänsten.

6. I tillämpliga fall, förbud mot alternativa utföranden.

7. Sista datum för slutförande av tjänsten eller tjänstekontraktets varaktighet och, så långt detta är möjligt, sista datum för påbörjande eller leverans av tjänsten.

8. a) Namn på och adress till det organ som de nödvändiga handlingarna kan beställas hos.

b) I tillämpliga fall, sista datum för sådana beställningar.

c) I tillämpliga fall, belopp som skall erläggas för dessa handlingar samt betalningsvillkor.

9. a) Sista datum för mottagande av anbud.

b) Adress dit anbud skall skickas.

c) Det eller de språk de skall avfattas på.

10. a) Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden.

b) Datum, tid och plats för öppnandet.

11. I förekommande fall, säkerheter och garantier som begärs.

12. Huvudsakliga sätt för finansiering och betalning och/eller hänvisningar till de bestämmelser som reglerar dessa.

13. I tillämpliga fall den rättsliga form som en grupp av tjänsteleverantörer som tilldelas kontrakt skall anta.

14. Uppgifter om tjänsteleverantörens egna förhållanden samt de uppgifter och formella förfaranden som är nödvändiga för att kunna bedöma om han uppfyller de ekonomiska och tekniska minimikraven.

15. Den tid under vilken anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud.

16. Kriterier för tilldelning av kontraktet, om möjligt rangordnade. Andra kriterier än lägsta pris skall anges, om de inte framgår av kontraktshandlingarna.

17. Övriga upplysningar.

18. Datum för offentliggörande av förhandsinformation i Europeiska gemenskapernas officiella tidning eller uppgift om att sådant offentliggörande inte har ägt rum.

19. Datum då meddelandet avsänts.

20. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet.

21. Uppgift om huruvida upphandlingen omfattas av avtalet.

C. SELEKTIVT FÖRFARANDE

1. Den upphandlande myndighetens namn, adress, telefonnummer, telegramadress, samt telex- och telefaxnummer.

2. Tjänstekategori och beskrivning av denna. CPC-referensnummer. Mängd tjänster som skall levereras. Ange särskilt möjligheter till ytterligare upphandling och, om möjligt, en preliminär tidsplan för när de kan utnyttjas. I fråga om reguljära kontrakt eller återkommande kontrakt som skall förnyas inom en given tid skall även en uppskattad tidsplan upprättas för påföljande anbudsinfordringar för de tjänster som skall upphandlas.

3. Plats för leverans.

4. a) Uppgift om huruvida utförandet av tjänsten enligt lag eller annan författning är förbehållet en bestämd yrkeskategori.

b) Hänvisning till nämnda lag eller författning.

c) Uppgift om huruvida juridiska personer skall ange namn och yrkesmässiga kvalifikationer för den personal som skall ansvara för utförandet av tjänsten.

5. Uppgift om huruvida anbudsgivare kan lämna anbud på en del av den aktuella tjänsten.

6. Antal (eller lägsta och högsta antal) tjänsteleverantörer som förutses kommer att uppmanas att lämna anbud.

7. I tillämpliga fall förbud mot alternativa anbud.

8. Sista datum för slutförande av tjänsten eller tjänstekontraktets varaktighet och, så långt detta är möjligt, sista datum för påbörjande eller leverans av tjänsten.

9. I tillämpliga fall den rättsliga form som en grupp av tjänsteleverantörer som tilldelas kontrakt skall anta.

10. a) I tillämpliga fall skälen till att påskyndat förfarande har valts.

b) Sista datum då anbudsansökningar skall ha inkommit.

c) Adress de skall sändas till.

d) Det eller de språk de skall avfattas på.

11. Sista datum för avsändande av uppmaningar att lämna anbud.

12. I tillämpliga fall eventuella säkerheter och garantier som begärs.

13. Uppgifter om tjänsteleverantörens egna förhållanden samt de uppgifter och formella förfaranden som är nödvändiga för att kunna bedöma om han uppfyller de ekonomiska och tekniska minimikraven.

14. Kriterier för tilldelning av kontraktet, om möjligt med rangordning, om dessa uppgifter inte framgår av uppmaningen att lämna anbud.

15. Övriga upplysningar.

16. Datum för offentliggörande av förhandsinformation i Europeiska gemenskapernas officiella tidning eller uppgift om att sådant offentliggörande inte har ägt rum.

17. Datum då meddelandet avsänts.

18. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet.

19. Uppgift om huruvida upphandlingen omfattas av avtalet.

D. FÖRHANDLAT FÖRFARANDE

1. Den upphandlande myndighetens namn, adress, telegramadress, telefonnummer, samt telex- och telefaxnummer.

2. Tjänstekategori och tjänstebeskrivning, CPC-referensnummer. Mängd tjänster som skall levereras. Ange särskilt möjligheter till ytterligare upphandling och, om möjligt, en uppskattad tidsplan för när de kan utnyttjas. I fråga om reguljära kontrakt eller återkommande kontrakt som skall förnyas inom en given tid skall även en uppskattad tidsplan upprättas för påföljande anbudsinfordringar för de tjänster som skall upphandlas.

3. Plats för leverans.

4. a) Uppgift om huruvida utförandet av tjänsten enligt lag eller annan författning är förbehållet en bestämd yrkeskategori.

b) Hänvisning till nämnda lag eller annan författning.

c) Uppgift om huruvida juridiska personer skall ange namn och yrkesmässiga kvalifikationer för den personal som skall ansvara för utförandet av tjänsten.

5. Uppgift om huruvida anbudsgivare kan lämna anbud på en del av den aktuella tjänsten.

6. Antal (eller lägsta och högsta antal) tjänsteleverantörer som förutses komma att uppmanas att lämna anbud.

7. I tillämpliga fall, förbud mot alternativa anbud.

8. Tidsfrist för slutförande av tjänsten eller tjänstekontraktets varaktighet och, så långt detta är möjligt, tidsfrist för påbörjande eller leverans av tjänsten.

9. I tillämpliga fall den rättsliga form som en grupp av tjänsteleverantörer som tilldelas kontrakt skall anta.

10. a) I tillämpliga fall skälen till att skyndsamt förfarande har valts.

b) Sista datum då anbudsansökningar skall ha inkommit.

c) Adress de skall sändas till.

d) Det eller de språk de skall avfattas på.

11. I tillämpliga fall eventuella säkerheter och garantier som begärs.

12. Uppgifter om tjänsteleverantörens egna förhållanden samt de uppgifter och formella förfaranden som är nödvändiga för att kunna bedöma om han uppfyller de ekonomiska och tekniska minimikraven.

13. I tillämpliga fall, namn på och adresser till tjänsteleverantörer som redan utvalts av den upphandlande myndigheten.

14. Övriga upplysningar.

15. Datum då meddelandet avsänts.

16. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet.

17. Datum för tidigare offentliggörande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

18. Uppgift om huruvida upphandlingen omfattas av avtalet.

E. MEDDELANDE OM TILLDELNING AV KONTRAKT

1. Den upphandlande myndighetens namn och adress.

2. Det valda upphandlingsförfarandet och, för det fall förhandlat förfarande utan föregående annonsering valts, skälen därtill (artikel 11.3).

3. Tjänstekategori, beskrivning, CPC-referensnummer. Mängd upphandlade tjänster.

4. Datum för tilldelning av kontrakt.

5. Kriterier för tilldelningen av kontraktet.

6. Antal inkomna anbud.

7. Tjänsteleverantörens (tjänsteleverantörernas ) namn och adress.

8. Pris eller prisklass (minimum/maximum) som bestämts.

9. Det tilldelade kontraktets värde eller det högsta och lägsta anbud som har tagits med vid tilldelningen av kontraktet.

10. I tillämpliga fall värde och del av kontrakt som kan komma att läggas ut på tredje man.

11. Övriga upplysningar.

12. Datum för offentliggörande av meddelandet om upphandling i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

13. Datum då meddelandet avsänts.

14. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet.

15. I fråga om kontrakt om tjänster som upptas i bilaga I B, den upphandlande myndighetens godkännande av att meddelandet offentliggörs (artikel 16.3)."

BILAGA III

"BILAGA IV

FÖRLAGOR TILL MEDDELANDEN OM UPPHANDLING AV VAROR

A. FÖRHANDSINFORMATION

1. Namn, adress, telegramadress, telefonnummer, samt telex- och telefaxnummer till den upphandlande myndigheten och, om de skiljer sig åt, motsvarande uppgifter för det organ som kan lämna kompletterande information.

2. Slag och mängd eller värde av de varor som skall levereras. Referensnummer enligt klassificeringen av produkter efter verksamhet (CPA).

3. Beräknat startdatum för upphandlingsförfarandet (om det är känt).

4. Annan information.

5. Datum för avsändande av meddelandet om upphandling.

6. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet om upphandling.

7. Angivande om huruvida upphandlingen omfattas av avtalet.

B. ÖPPET FÖRFARANDE

1. Namn, adress, telegramadress, telefonnummer, samt telex- och telefaxnummer till den upphandlande myndigheten.

2. a) Det valda upphandlingsförfarandet.

b) Typ av kontrakt som anbud infordras för.

3. a) Plats för leverans.

b) Typ av varor som skall levereras. Ange särskilt om det inbegärda anbudet gäller köp, leasing, hyra, hyrköp eller en kombination av dessa. CPA-referensnummer.

c) Mängd varor som skall levereras. Ange särskilt möjligheter till ytterligare upphandling och, om möjligt, en uppskattad tidsplan för när de kan utnyttjas. I fråga om reguljära kontrakt eller återkommande kontrakt som skall förnyas inom en given tid skall även en uppskattad tidsplan upprättas för påföljande anbudsinfordringar för de varor som skall upphandlas.

d) Uppgift om huruvida leverantörerna kan lämna anbud för en del av de efterfrågade varorna.

4. Sista datum för slutförande av varuleveranserna eller varukontraktets varaktighet och, så långt detta är möjligt, sista datum för på börjande eller genomförande av varuleveransen.

5. a) Namn och adress på det organ från vilket kontraktsdokument och tillkommande dokument kan beställas.

b) I tillämpliga fall sista datum för sådan beställning.

c) I förekommande fall belopp och betalningsvillkor för avgift för sådana dokument.

6. a) Sista datum för mottagande av anbud.

b) Adress dit anbuden skall sändas.

c) Det eller de språk som anbuden skall vara avfattade på.

7. a) De personer som får närvara vid anbudsöppnandet.

b) Datum, tid och plats för anbudsöppnandet.

8. I förekommande fall säkerheter och garantier som begärs.

9. Huvudsakliga sätt för finansiering och betalning och/eller hänvisningar till de bestämmelser som reglerar villkoren.

10. I tillämpliga fall den rättsliga form som en grupp av leverantörer som tilldelas kontrakt skall anta.

11. Uppgifter om leverantörens egna förhållanden samt de uppgifter och formella förfaranden som är nödvändiga för att kunna bedöma om han uppfyller de ekonomiska och tekniska minimikraven.

12. Den tid då anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud.

13. Kriterier för tilldelning av kontrakt. Om dessa är andra än lägsta pris skall de nämnas, om de inte anges i kontraktshandlingarna.

14. I förekommande fall förbud mot alternativa anbud.

15. Annan information.

16. Datum för offentliggörande av förhandsinformation i Europeiska gemenskapernas officiella tidning eller uppgift om att sådant offentliggörande inte har ägt rum.

17. Datum då meddelandet om upphandling avsänts.

18. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet om upphandlingen.

19. Uppgift om huruvida upphandlingen omfattas av avtalet.

C. SELEKTIVT FÖRFARANDE

1. Namn, adress, telegramadress, telefonnummer, samt telex- och telefaxnummer till den upphandlande myndigheten.

2. a) Det valda upphandlingsförfarandet.

b) I förekommande fall skälet för det påskyndade förfarandet.

c) Typ av kontrakt som anbud infordras för.

3. a) Plats för leverans.

b) Typ och mängd av varor som skall levereras. Ange särskilt om inbegärda anbudet gäller köp, leasing, hyra, hyrköp eller en kombination av dessa. CPA-referensnummer.

c) Mängd varor som skall levereras. Ange särskilt möjligheter till ytterligare upphandling och, om möjligt, en uppskattad tidsplan för när de kan utnyttjas. I fråga om reguljära kontrakt eller återkommande kontrakt som skall förnyas inom en given tid skall även en uppskattad tidsplan upprättas för påföljande anbudsinfordringar för de varor som skall upphandlas.

d) Uppgift om leverantörerna kan lämna anbud på en del av de aktuella varorna.

4. Sista datum för slutförande av varuleveranserna eller varukontraktets varaktighet och, så långt detta är möjligt, sista datum för påbörjande eller genomförande av varuleveransen.

5. I tillämpliga fall den rättsliga form som en grupp av leverantörer som tilldelas kontrakt skall anta.

6. a) Sista datum för mottagande av anbudsansökningar.

b) Adress dit anbudsansökningarna skall sändas.

c) Det eller de språk som anbudsansökningarna skall vara avfattade på.

7. Sista datum för avsändande av anbudsinfordran.

8. I förekommande fall säkerheter och garantier som begärs.

9. Uppgifter om leverantörens egna förhållanden samt de uppgifter och formella förfaranden som är nödvändiga för att kunna bedöma om han uppfyller de ekonomiska och tekniska minimikraven.

10. Kriterier för tilldelning av kontrakt, om de inte anges i anbudsinfordran.

11. Planerat antal eller största och minsta antal leverantörer från vilka anbud kommer att infordras.

12. I förekommande fall förbud mot alternativa utföranden.

13. Annan information.

14. Datum för offentliggörande av förhandsinformation i Europeiska gemenskapernas officiella tidning eller uppgift om att sådant offentliggörande inte har ägt rum.

15. Datum då meddelandet om upphandling avsänts.

16. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet om upphandling.

17. Uppgift om huruvida upphandlingen omfattas av avtalet.

D. FÖRHANDLAT FÖRFARANDE

1. Namn, adress, telegramadress, telefonnummer, samt telex- och telefaxnummer till den upphandlande myndigheten.

2. a) Det valda upphandlingsförfarandet.

b) I förekommande fall skälet för det påskyndade förfarandet.

c) I förekommande fall typ av kontrakt som anbud infordras för.

3. a) Plats för leverans.

b) Typ av varor som skall levereras. Ange särskilt om det inbegärda anbudet gäller köp, leasing, hyra, hyrköp eller en kombination av dessa. CPA-referensnummer.

c) Mängd varor som skall levereras. Ange särskilt möjligheter till ytterligare upphandling och, om möjligt, en uppskattad tidsplan för när de kan utnyttjas. I fråga om reguljära kontrakt eller återkommande kontrakt som skall förnyas inom en given tid skall även en uppskattad tidsplan upprättas för påföljande anbudsinfordringar för de varor som skall upphandlas.

d) Uppgift om leverantörerna kan lämna anbud på en del av de aktuella varorna.

4. Sista datum för slutförande av varuleveranserna eller varukontraktets varaktighet och, så långt detta är möjligt, sista datum för påbörjande eller genomförande av varuleveransen.

5. I tillämpliga fall den rättsliga form som en grupp av leverantörer som tilldelas kontrakt skall anta.

6. a) Sista datum för mottagande av anbudsansökningar.

b) Adress dit anbudsansökningarna skall sändas.

c) Det eller de språk som anbudsansökningarna skall vara avfattade på.

7. I förekommande fall säkerheter och garantier som begärs.

8. Uppgifter om leverantörens egna förhållanden samt de uppgifter och formella förfaranden som är nödvändiga för att kunna bedöma om han uppfyller de ekonomiska och tekniska minimikraven.

9. Planerat antal eller största och minsta antal leverantörer från vilka anbud kommer att infordras.

10. I förekommande fall förbud mot alternativa utföranden.

11. I förekommande fall namn och adress till leverantörer som redan valts ut av den upphandlande myndigheten.

12. Datum för tidigare offentliggörande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

13. Annan information.

14. Datum då meddelandet om upphandling avsänts.

15. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet om upphandling.

16. Uppgift om huruvida upphandlingen omfattas av avtalet.

E. TILLDELNING AV KONTRAKT

1. Den upphandlande myndighetens namn och adress.

2. Det valda upphandlingsförfarandet. Vid förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling, skälen därtill (artikel 6.3).

3. Datum för tilldelning av kontrakt.

4. Kriterier för tilldelning av anbud.

5. Antal inkomna anbud.

6. Leverantörernas namn och adress.

7. Typ och mängd av varor som i förekommande fall levereras av leverantören. CPA-referensnummer.

8. Pris eller prisklass (minimum/maximum) som bestämts.

9. Det tilldelade kontraktets värde eller det högsta och lägsta anbud som har tagits med vid tilldelning av kontraktet.

10. I förekommande fall värde och del av kontraktet som avses bli utlagd på underentreprenörer.

11. Annan information.

12. Datum för offentliggörande av meddelandet om upphandling i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

13. Datum för avsändande av detta meddelande.

14. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet om upphandling."

BILAGA IV

"BILAGA IV

FÖRLAGOR TILL MEDDELANDEN OM UPPHANDLINGSKONTRAKT FÖR BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN

A. FÖRHANDSINFORMATION

1. Namn, adress, telegramadress, telefonnummer, samt telex- och telefaxnummer till den upphandlande myndigheten.

2. a) Plats för utförande.

b) Slag och omfattning av bygg- och anläggningsarbetet och, om entreprenaden är uppdelad i flera delar, väsentliga särdrag för delarna i förhållande till entreprenaden.

c) Om möjligt, en uppskattning av kostnadsramen för arbetet.

3. a) Beräknat startdatum för förfarandet för tilldelning av kontraktet eller kontrakten.

b) Om möjligt, preliminärt startdatum för arbetet.

c) Om möjligt, preliminär tidsplan för arbetets genomförande.

4. Om möjligt, villkor för finansiering av arbetet och översyn av kostnaderna och/eller hänvisning till de bestämmelser som reglerar villkoren.

5. Annan information.

6. Datum då meddelandet avsänts.

7. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet.

8. Uppgift om huruvida upphandlingen omfattas av avtalet.

B. ÖPPET FÖRFARANDE

1. Namn, adress, telegramadress, telefonnummer, samt telex- och telefaxnummer till den upphandlande myndigheten.

2. a) Det valda upphandlingsförfarandet.

b) Typ av kontrakt för vilket anbud infordras.

3. a) Plats för utförande.

b) Typ och omfattning av det arbete som skall utföras och allmän beskrivning av entreprenaden. Ange särskilt möjligheter till ytterligare upphandling och, om möjligt, en preliminär tidsplan för hur de kan utnyttjas.

c) Om entreprenaden eller kontraktet är uppdelat i flera delar skall storleken på de olika delarna anges liksom möjligheten att lämna anbud på en, flera eller samtliga delar.

d) Uppgifter om syftet med entreprenaden eller kontraktet när det senare även innebär projektering.

4. Tidsfrist för slutförande av arbetet eller kontraktets varaktighet och, så långt detta är möjligt, tidsfrist för påbörjande av arbetet.

5. a) Namn och adress för det organ från vilket kontraktsdokument och tillkommande dokument kan beställas.

b) I förekommande fall belopp och betalningsvillkor för avgift för sådana dokument.

6. a) Sista datum för mottagande av anbud.

b) Adress dit anbuden skall sändas.

c) Det eller de språk som anbuden skall vara avfattade på.

7. a) Om tillämpligt, de personer som får närvara vid anbudsöppnandet.

b) Datum, tid och plats för anbudsöppnandet.

8. I förekommande fall säkerheter och garantier som begärs.

9. Huvudsakliga sätt för finansiering och betalning och/eller hänvisningar till de bestämmelser som reglerar villkoren.

10. I förekommande fall den rättsliga form som den grupp av entreprenörer som tilldelas kontrakt skall anta.

11. Ekonomiska och tekniska minimikrav som entreprenören måste uppfylla.

12. Den tid anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud.

13. Kriterier för tilldelning av kontrakt. Om dessa är andra än lägsta pris skall de nämnas, om de inte anges i kontraktshandlingarna.

14. I förekommande fall förbud mot alternativa anbud.

15. Annan information.

16. Datum för offentliggörande av förhandsinformation i Europeiska gemenskapernas officiella tidning eller uppgift om att sådant offentliggörande inte har ägt rum.

17. Datum då meddelandet om upphandling avsänts.

18. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet om upphandlingen.

19. Uppgift om huruvida upphandlingen omfattas av avtalet.

C. SELEKTIVT FÖRFARANDE

1. Namn, adress, telegramadress, telefonnummer, samt telex- och telefaxnummer till den upphandlande myndigheten.

2. a) Det valda upphandlingsförfarandet.

b) I förekommande fall skälet för det påskyndade förfarandet.

c) Typ av kontrakt för vilket anbud infordras.

3. a) Plats för utförande.

b) Typ och omfattning av det arbete som skall utföras och allmän beskrivning av entreprenaden. Ange särskilt möjligheter till ytterligare upphandling och, om möjligt, en preliminär tidsplan för hur de kan utnyttjas.

c) Om entreprenaden eller kontraktet är uppdelat i flera delar skall storleken på de olika delarna anges liksom möjligheten att lämna anbud på en, flera eller samtliga delar.

d) Uppgifter om syftet med entreprenaden eller kontraktet när det senare även innebär projektering.

4. Tidsfrist för slutförande av arbetet eller kontraktets varaktighet och, så långt detta är möjligt, tidsfrist för påbörjande av arbetet.

5. I förekommande fall den rättsliga form som den grupp av entreprenörer som tilldelas kontrakt skall anta.

6. a) Sista datum för mottagande av anbudsansökningar.

b) Adress dit anbudsansökningarna skall sändas.

c) Det eller de språk som anbudsansökningarna skall vara avfattade på.

7. Sista datum för avsändande av anbudsinfordran.

8. I förekommande fall säkerheter och garantier som begärs.

9. Huvudsakliga sätt för finansiering och betalning och/eller hänvisningar till bestämmelser som reglerar villkoren.

10. Uppgifter om entreprenörens egna förhållanden samt ekonomiska och tekniska minimikrav som entreprenören måste uppfylla.

11. Kriterier för tilldelning av kontrakt, om de inte anges i anbudsinfordran.

12. I förekommande fall förbud mot alternativa utföranden.

13. Annan information.

14. Datum för offentliggörande av förhandsinformation i Europeiska gemenskapernas officiella tidning eller uppgift om att sådant offentliggörande inte har ägt rum.

15. Datum då meddelandet om upphandling avsänts.

16. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet om upphandling.

17. Uppgift om huruvida upphandlingen omfattas av avtalet.

D. FÖRHANDLAT FÖRFARANDE

1. Namn, adress, telegramadress, telefonnummer, samt telex- och telefaxnummer till den upphandlande myndigheten.

2. a) Det valda upphandlingsförfarandet.

b) I förekommande fall skälet för det påskyndade förfarandet.

c) I förekommande fall typ av kontrakt för vilket anbud infordras.

3. a) Plats för utförande.

b) Typ och omfattning av det arbete som skall utföras och allmän beskrivning av entreprenaden. Ange särskilt möjligheter till ytterligare upphandling och, om möjligt, en preliminär tidsplan för hur de kan utnyttjas.

c) Om entreprenaden eller kontraktet är uppdelat i flera delar skall storleken på de olika delarna anges liksom möjligheten att lämna anbud på en, flera eller samtliga delar.

d) Uppgifter om syftet med entreprenaden eller kontraktet när det senare även innebär projektering.

4. Sista datum för slutförande av arbetet eller kontraktets varaktighet och, så långt detta är möjligt, sista datum för påbörjande av arbetet.

5. I förekommande fall den rättsliga form som den grupp av entreprenörer som tilldelas kontrakt skall anta.

6. a) Sista datum för mottagande av anbudsansökningar.

b) Adress dit anbudsansökningarna skall sändas.

c) Det eller de språk som anbudsansökningarna skall vara avfattade på.

7. I förekommande fall säkerheter och garantier som begärs.

8. Huvudsakliga sätt för finansiering och betalning och/eller hänvisningar till bestämmelser som reglerar villkoren.

9. Uppgifter om entreprenörens egna förhållanden samt de uppgifter och formella förfaranden som är nödvändiga för att kunna bedöma om han uppfyller de ekonomiska och tekniska minimikraven.

10. I förekommande fall förbud mot alternativa utföranden.

11. I förekommande fall namn och adress till leverantörer som redan valts ut av den upphandlande myndigheten.

12. I förekommande fall datum för tidigare offentliggörande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

13. Annan information.

14. Datum för offentliggörande av meddelandet om förhandsinformation i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

15. Datum då meddelandet om upphandling avsänts.

16. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet om upphandling.

17. Datum för tidigare offentliggörande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

18. Uppgifter om huruvida upphandlingen omfattas av avtalet.

E. TILLDELNING AV KONTRAKT

1. Den upphandlande myndighetens namn och adress.

2. Det valda upphandlingsförfarandet. Vid förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelandet om upphandling, skälen därtill (artikel 7.4).

3. Datum för tilldelning av kontrakt.

4. Kriterier för tilldelning av kontrakt.

5. Antal inkomna anbud.

6. Namn och adress till den eller dem som tilldelas kontrakt.

7. Typ och omfattning av det arbete som skall utföras, och allmän beskrivning av den färdiga entreprenaden.

8. Pris eller prisklass (minimum/maximum) som bestämts.

9. Det tilldelade kontraktets värde eller det högsta och lägsta anbud som har tagits med vid tilldelningen av kontraktet.

10. I förekommande fall värde och del av kontraktet som avses bli utlagd på underentreprenörer.

11. Annan information.

12. Datum för offentliggörande av meddelande om upphandling i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

13. Datum då meddelandet om upphandling avsänts.

14. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet om upphandling."