31997E0193

97/193/GUSP: Gemensam ståndpunkt av den 17 mars 1997 fastställd av rådet på grundval av artikel J.2 i Fördraget om Europeiska unionen om restriktiva åtgärder riktade mot personer som begått våldshandlingar under händelserna i Mostar den 10 februari 1997

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 081 , 21/03/1997 s. 0001 - 0002


GEMENSAM STÅNDPUNKT av den 17 mars 1997 fastställd av rådet på grundval av artikel J.2 i fördraget om Europeiska unionen om restriktiva åtgärder riktade mot personer som begått våldshandlingar under händelserna i Mostar den 10 februari 1997 (97/193/GUSP)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FASTSTÄLLT FÖLJANDE GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel J.2 i detta, och

med beaktande av följande:

Europeiska unionen har ställt sig bakom en politik som syftar till försoning och samarbete mellan befolkningsgrupperna i Mostar och till stärkande av federationen.

Rådet anser att händelserna i Mostar den 10 februari 1997 utgör ett hot mot genomförandet av denna politik.

I detta sammanhang anser rådet att det är lämpligt att följa upp de rekommendationer som utfärdats från den höge företrädarens kansli i Sarajevo enligt vilka de som har identifierats som ansvariga för våldshandlingarna i samband med ovan nämnda händelser bör förbjudas att resa till Europa och utomlands.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1. De personer som finns upptagna i bilagan skall rapporteras som inte önskvärda på medlemsstaternas territorier. Förteckningen skall uppdateras till följd av resultaten från fortsatta utredningar och rättsliga förfaranden.

2. Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder som behövs för att praktiskt genomföra de bestämmelser som avses i punkt 1 från och med dagen för fastställande av denna gemensamma ståndpunkt.

3. Denna gemensamma ståndpunkt skall offentliggöras i officiella tidningen.

Utfärdad i Bryssel den 17 mars 1997.

På rådets vägnar

G. ZALM

Ordförande

BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER DE PERSONER SOM AVSES I PUNKT 1

HRKAC Ivan

PLANINIC Zeljko

PERIC Bozo