31997D0730

97/730/EG: Kommissionens beslut av den 27 juni 1997 om antagande av det samlade programplaneringsdokumentet för gemenskapens strukturella verksamheter i regionen Picardie som omfattas av mål 2 i Frankrike (Endast den franska texten är giltig)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 308 , 12/11/1997 s. 0157 - 0160


KOMMISSIONENS BESLUT av den 27 juni 1997 om antagande av det samlade programplaneringsdokumentet för gemenskapens strukturella verksamheter i regionen Picardie som omfattas av mål 2 i Frankrike (Endast den franska texten är giltig) (97/730/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 4253/88 av den 19 december 1988 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2052/88 vad gäller samordningen av de olika strukturfondernas verksamheter dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och andra befintliga finansieringsorgans verksamheter (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 3193/94 (2), särskilt artikel 10.1 sista stycket i denna,

efter samråd med Rådgivande kommittén för utveckling och omvandling av regioner och med den kommitté som avses i artikel 124 i fördraget, och

med beaktande av följande:

Förfarandet för programplaneringen för de strukturella åtgärderna enligt mål 2 anges i artikel 9.6 9.10 i rådets förordning (EEG) nr 2052/88 av den 24 juni 1988 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet samt om samordning av deras verksamheter dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och andra befintliga finansieringsorgans verksamhet (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 3193/94. I artikel 5.2 sista stycket i förordning (EEG) nr 4253/88 föreskrivs dock att medlemsstaterna, i syfte att förenkla och påskynda programplaneringen, i ett enda samlat programplaneringsdokument får lämna den information som krävs i fråga om den regionala och sociala omvandlingsplan som avses i artikel 9.8 i förordning (EEG) nr 2052/88 samt den information som krävs i enlighet med artikel 14.2 i förordning (EEG) nr 4253/88. I artikel 10.1 sista stycket i förordning (EEG) nr 4253/88 föreskrivs att kommissionen, i detta fall skall utfärda ett enda beslut avseende ett samlat dokument som dels omfattar de punkter som avses i artikel 8.3 och dels det stöd från fonderna som avses i artikel 14.3 sista stycket.

Kommissionen upprättade genom beslut 96/462/EG (4) förteckningen över de industriområden på tillbakagång som berörs av mål 2 för programperioden 1997 1999.

Den högsta totala tilldelning som fastställts för stöd från strukturfonderna för det föreliggande samlade programplaneringsdokumentet består av medel som kommer från den vägledande fördelningen av åtagandebemyndiganden för strukturfonderna för programperioden 1997 1999 enligt mål 2 i enlighet med kommissionens beslut 96/468/EG (5), och från oanvända medel på 2,659 miljoner ecu i enlighet med kommissionens beslut K (96) 3160 av den 9 december 1996 enligt det motsvarande samlade programplaneringsdokumentet för programperioden 1994 1996.

Den franska regeringen lämnade den 3 december 1996 till kommissionen det samlade programplaneringsdokument som avses i artikel 5.2 i förordning (EEG) nr 4253/88 för regionen Picardie. Detta dokument innehåller de punkter som avses i artikel 9.8 i förordning (EEG) nr 2052/88 och i artikel 14.2 i förordning (EEG) nr 4253/88. Utgifter som uppkommit på grundval av detta programplaneringsdokument är stödberättigande från och med den dagen.

Det samlade programplaneringsdokument som framlagts av denna medlemsstat innehåller bl.a. en beskrivning av de huvudsakliga insatsområden som har valts samt uppgifter om ansökningar om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och från Europeiska socialfonden (ESF) liksom indikationer om användning av medel från Europeiska investeringsbanken (EIB) och andra finansieringsorgan som planeras för genomförandet av det samlade programplaneringsdokumentet.

I enlighet med artikel 3 i förordning (EEG) nr 4253/88 skall kommissionen inom ramen för partnerskapet säkerställa samordning och överensstämmelse mellan stöden från fonderna och från Europeiska investeringsbanken (EIB) och andra finansieringsorgan.

EIB har medverkat vid utarbetandet av det samlade programplaneringsdokumentet i enlighet med bestämmelserna i artikel 8.1 i förordning (EEG) nr 4253/88 som tillämpas på samma sätt vid upprättandet av det samlade programplaneringsdokumentet. Den har förklarat sig villig att stödja genomförandet av detta dokument i enlighet med sina stadgar. Det har dock ännu inte varit möjligt att exakt utvärdera hur stora gemenskapslån som motsvarar de finansiella behoven.

I artikel 2 andra stycket i kommissionens förordning (EEG) nr 1866/90 om förfarandet vid användningen av ecu i strukturfondernas budget (6), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2745/94 (7), föreskrivs att i kommissionens beslut om godkännade av ett samlat programplaneringsdokument skall beloppet av det beslutade gemenskapsstödet för hela perioden liksom den årliga fördelningen av stödet fastställas i ecu uttryckt i de priser som gäller under det år då beslutet fattas, samt att beloppet skall indexregleras. Denna årliga fördelning måste vara förenlig med den gradvisa ökning av åtagandebemyndiganden som anges i bilaga II till förordning (EEG) nr 2052/88. Indexregleringen baseras på en enhetlig årlig procentsats som motsvarar de procentsatser som årligen tillämpas på gemenskapens budgetanslag på grundval av mekanismen för teknisk justering av budgetramarna.

I artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 4254/88 av den 19 december 1988 om genomförandebestämmelser till förordning (EEG) nr 2052/88 vad gäller Europeiska regionala utvecklingsfonden (8), ändrad genom förordning (EEG) nr 2083/93 (9), anges de åtgärder vilka ERUF kan delta i finansieringen av.

I artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 4255/88 av den 19 december 1988 om genomförandebestämmelser till förordning (EEG) nr 2052/88 vad gäller Europeiska socialfonden (10), ändrad genom förordning (EEG) nr 2084/93 (11), anges de åtgärder som ESF kan delta i finansieringen av.

Det samlade programplaneringsdokumentet har upprättats i samförstånd med den berörda medlemsstaten inom ramen för det partnerskap som avses i artikel 4 i förordning (EEG) nr 2052/88.

I artikel 9.3 i förordning (EEG) nr 4253/88 föreskrivs att medlemsstaterna skall lämna all relevant finansiell information till kommissionen för att möjliggöra kontroll av att additionalitetsprincipen efterlevs. Analysen, inom ramen för partnerskapet, av den information som har lämnats av de franska myndigheterna har ännu inte möjliggjort denna kontroll. Betalningarna bör därför ställas in, efter det första förskott som avses i artikel 21.2 i denna förordning till dess att kommissionen har kontrollerat att additionalitetsprincipen är uppfylld.

Detta program uppfyller villkoren i artikel 13 i förordning (EEG) nr 4253/88 och bör följaktligen genomföras på ett integrerat sätt som omfattar finansiering från flera fonder.

I budgetförordningen av den 21 december 1977 om Europeiska gemenskapernas allmänna budget (12), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom, EKSG) nr 2353/95 (13), fastställs i artikel 1 att de avtalade juridiska förpliktelserna för verksamheter vars genomförande sträcker sig över mer än ett budgetår skall innehålla en sista dag för genomförande som måste anges för stödmottagaren, enligt ett lämpligt förfarande, när stödet beviljas.

Det bör nämnas att detta beslut styrs av de bestämmelser om stödberättigande utgifter som anges i bilagan till kommissionens beslut K (97) 1035/1 av den 23 april 1997 om ändring av besluten om godkännande av ramar för gemenskapsstöd, samlade programplaneringsdokument och gemenskapsinitiativ gällande i Frankrike.

Alla övriga villkor för stöd från ERUF och ESF är uppfyllda.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed godkänns det samlade programplaneringsdokumentet för gemenskapens strukturella verksamheter i regionen Picardie som omfattas av mål 2 i Frankrike för perioden 1 januari 1997 till 31 december 1999.

Artikel 2

Det samlade programplaneringsdokumentet innehåller följande uppgifter:

a) De huvudsakliga insatsområdena för gemensamma åtgärder, specifika kvantifierade mål för dessa, en uppskattning av åtgärdernas förväntade effekter och deras förenlighet med den ekonomiska, sociala och regionala politiken i Frankrike.

De huvudsakliga insatsområdena är följande:

1. Utbildning och forskning.

2. Modernisering av den ekonomiska strukturen.

3. Miljö.

4. Utveckling av den regionala attraktiviteten.

5. Tekniskt stöd.

b) Stöd från strukturfonder enligt artikel 4.

c) Närmare bestämmelser för genomförande av det samlade programplaneringsdokumentet med följande innehåll:

- Övervaknings- och utvärderingsformer.

- Bestämmelser om det finansiella genomförandet.

- Föreskrifter om överensstämmelse med gemenskapspolitiken.

d) Former för kontroll av additionalitet.

e) Bestämmelser som fastställts för samverkan med miljömyndigheter vid genomförandet av det samlade programplaneringsdokumentet.

f) Medel som ställs till förfogande för tekniskt stöd som behövs för förberedande, genomförande eller anpassning av berörda åtgärder.

Artikel 3

1. Vad gäller indexeringen är den årliga fördelningen av den högsta totala allokering som fastställts för stöd från strukturfonderna följande:

>Plats för tabell>

2. Till denna högsta totala allokering läggs ett belopp på 2,659 miljoner ecu, vilket inte indexregleras, och som härrör från oanvända medel enligt det motsvarande samlade programplaneringsdokumentet för perioden 1994 1996.

Artikel 4

Det beviljade stödet från strukturfonderna vad gäller det samlade programplaneringsdokumentet uppgår till ett högsta belopp på 139,569 miljoner ecu.

Formerna för beviljande av finansiellt stöd, inbegripet det finansiella bidraget från fonderna avseende olika insatsområden och åtgärder, är angivna i finansieringsplanen och i de närmare bestämmelserna om genomförande som utgör en integrerad del av det samlade programplaneringsdokumentet.

Det behov av nationell finansiering som förutses, vilket är omkring 163,878 miljoner ecu för den offentliga sektorn och 177,333 miljoner ecu för den privata sektorn, kan delvis täckas genom gemenskapslån, framför allt från EIB.

Artikel 5

1. Fördelningen mellan strukturfonderna av det totala disponibla gemenskapsstödet är följande:

- ERUF: 108,006 miljoner ecu.

- ESF: 31,563 miljoner ecu.

2. De finansiella åtagandena för den första delen är följande:

- ERUF: 34,573 miljoner ecu.

- ESF: 10,103 miljoner ecu.

Åtaganden för framtida delar skall baseras på finansieringsplanen för det samlade programplaneringsdokumentet och på hur genomförandet av det framskrider.

3. De betalningar som följer efter det första förskott som avses i artikel 21.2 i förordning (EEG) nr 4253/88 skall vara beroende av att kommissionen bekräftar att additionalitetsprincipen är uppfylld, på grundval av relevant information från medlemsstaten.

Artikel 6

Fördelningen mellan strukturfonderna samt formerna för beviljande av stöd kan senare ändras, med hänsyn till tillgängliga resurser och budgetregler, utifrån ändringar som beslutats i enlighet med förfarandet i artikel 25.5 i förordning (EEG) nr 4253/88.

Artikel 7

Gemenskapsstödet skall gälla utgifter för verksamheter inom ramen för det samlade programplaneringsdokumentet vilka i medlemsstaten omfattas av juridiskt bindande åtaganden och för vilka erforderliga finansiella medel särskilt tilldelats senast den 31 december 1999. Utgifter för dessa åtgärder kan senast beaktas den 31 december 2001.

Artikel 8

Det samlade programplaneringsdokumentet skall genomföras enligt gemenskapens lagstiftning, särskilt artiklarna 6, 30, 48, 52 och 59 i fördraget samt enligt gemenskapens direktiv om samordning av förfarandena för upphandling.

Artikel 9

Detta beslut styrs av de bestämmelser som anges i bilagan till beslut K (97) 1035/1.

Artikel 10

Detta beslut riktar sig till Republiken Frankrike.

Utfärdat i Bryssel den 27 juni 1997.

På kommissionens vägnar

Monika WULF-MATHIES

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 374, 31.12.1988, s. 1.

(2) EGT L 337, 24.12.1994, s. 11.

(3) EGT L 185, 15.7.1988, s. 9.

(4) EGT L 193, 3.8.1996, s. 54.

(5) EGT L 192, 2.8.1996, s. 29.

(6) EGT L 170, 3.7.1990, s. 36.

(7) EGT L 290, 11.11.1994, s. 4.

(8) EGT L 374, 31.12.1988, s. 15.

(9) EGT L 193, 31.7.1993, s. 34.

(10) EGT L 374, 31.12.1988, s. 21.

(11) EGT L 193, 31.7.1993, s. 39.

(12) EGT L 356, 31.12.1977, s. 1.

(13) EGT L 240, 7.10.1995, s. 12.