31997D0685

97/685/EG: Kommissionens beslut av den 10 oktober 1997 om ändring av beslut 92/160/EEG om regionalisering av vissa tredje länder vid import av hästdjur vad gäller import av hästdjur från Ryssland (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 287 , 21/10/1997 s. 0054 - 0054


KOMMISSIONENS BESLUT av den 10 oktober 1997 om ändring av beslut 92/160/EEG om regionalisering av vissa tredje länder vid import av hästdjur vad gäller import av hästdjur från Ryssland (Text av betydelse för EES) (97/685/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/426/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredje land (1), senast ändrat genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, särskilt artikel 13.2 i detta, och

med beaktande av följande:

I kommissionens beslut 92/160/EEG (2), senast ändrat genom beslut 97/350/EG (3), fastställs en regionalisering av vissa tredje länder vid import av hästdjur. Denna regionalisering är grundad på djurhälsosituationen i det tredje landet.

De behöriga veterinärmyndigheterna i Ryssland har givit tillräckliga garantier för att det administrativa området Kaliningrad i Ryska federationen är fri från beskällarsjuka. Kommissionens beslut 92/160/EEG måste därför ändras.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ordet "Kaliningrad" skall läggas till efter "- de administrativa områdena" i första strecksatsen i den del som gäller Ryssland i bilagan till beslut 92/160/EEG.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 oktober 1997.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 224, 18.8.1990, s. 42.

(2) EGT L 71, 18.3.1992, s. 27.

(3) EGT L 150, 7.6.1997, s. 44.