31997D0129

97/129/EG: Kommissionens beslut av den 28 januari 1997 om fastställandet av ett identifieringssystem för förpackningsmaterial i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 050 , 20/02/1997 s. 0028 - 0031


KOMMISSIONENS BESLUT av den 28 januari 1997 om fastställandet av ett identifieringssystem för förpackningsmaterial i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall (Text av betydelse för EES) (97/129/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (1), särskilt artikel 8.2 i detta, och

med beaktande av följande:

Identifieringssystemet skall vara frivilligt, åtminstone i ett inledande skede, men det skall genomgå en översyn för att fastställa om det skall införas på obligatorisk grund i ett senare skede.

Identifieringssystemet kommer regelbundet att ses över och kommer, vid behov, att ändras genom det förfarande som fastställts i artikel 21 i direktiv 94/62/EG.

De åtgärder som avses i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättas genom artikel 21 i direktiv 94/62/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Målet med detta beslut, vilket omfattar alla förpackningar enligt direktiv 94/62/EG, är att fastställa den numrering och de förkortningar som identifieringssystemet bygger på och ange vilket/vilka förpackningsmaterial som använts, samt specificera vilka material som bör omfattas av identifieringssystemet.

Artikel 2

I detta beslut skall följande gälla:

- De definitioner som anges i artikel 3 i direktiv 94/62/EG skall gälla om tillämpligt.

- Kompositmaterial betecknar förpackningar gjorda av olika material som inte kan separeras för hand och som inte i något fall överstiger en viss viktprocent som skall fastställas enligt det förfarande som anges i artikel 21 i direktiv 94/62/EG. Eventuella undantag för vissa material får fastställas genom samma förfarande.

Artikel 3

Numreringen och förkortningarna i identifieringssystemet skall vara de som anges i bilagorna.

Användningen av dessa skall vara frivillig när det gäller de plastmaterial som anges i bilaga I, papper och papp som anges i bilaga II, de metaller som anges i bilaga III, de trämaterial som anges i bilaga IV, de textilmaterial som anges i bilaga V, de glasmaterial som anges i bilaga VI och de kompositmaterial som anges i bilaga VII.

Beslut om att införa ett obligatoriskt identifieringssystem för något av materialen får antas enligt det förfarande som anges i artikel 21 i direktiv 94/62/EG.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 januari 1997.

På kommissionens vägnar

Ritt BJERREGAARD

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 365, 31.12.1994, s. 10.

BILAGA I

>Plats för tabell>

BILAGA II

>Plats för tabell>

BILAGA III

>Plats för tabell>

BILAGA IV

>Plats för tabell>

BILAGA V

>Plats för tabell>

BILAGA VI

>Plats för tabell>

BILAGA VII

>Plats för tabell>