31997D0101

97/101/EG: Rådets beslut av den 27 januari 1997 om inrättande av ett ömsesidigt utbyte av information och uppgifter från nätverk och enskilda stationer som mäter luftförorening i medlemsstaterna

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 035 , 05/02/1997 s. 0014 - 0022


RÅDETS BESLUT av den 27 januari 1997 om inrättande av ett ömsesidigt utbyte av information och uppgifter från nätverk och enskilda stationer som mäter luftförorening i medlemsstaterna (97/101/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 130s.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med det i artikel 189c i fördraget angivna förfarandet (3) och

med beaktande av följande:

1. I Europeiska gemenskapens femte åtgärdsprogram (4) för miljön anges att baslinjedata om miljön skall samlas in och att kompatibiliteten, jämförbarheten och genomblickbarheten hos dessa data skall förbättras.

2. Europeiska miljöbyråns mål och arbetsuppgifter beskrivs i rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 17 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (5).

3. För att bidra till att bekämpa föroreningar och olägenheter, med syfte att förbättra livskvaliteten och miljön i hela gemenskapen, är det nödvändigt att fastställa ett förfarande för utbyte av information om luftkvalitet genom övervakning av långsiktiga tendenser och förbättringar som är en följd av lagstiftning för att bekämpa luftföroreningar i medlemsstaterna och gemenskapen.

4. Det bör undvikas att samma information översänds flera gånger, särskilt den information som skall lämnas till Europeiska miljöbyrån och kommissionen.

5. Den erfarenhet som samlats som ett resultat av det utbyte av information som är en följd av rådets beslut 75/44/EEG av den 24 juni 1975 om upprättande av ett gemensamt förfarande för utbyte av information mellan nätverk för bevakning och övervakning på grundval av uppgifter rörande luftföroreningar som orsakas av vissa ämnen och svävande partiklar (6) och rådets beslut 82/459/EEG av den 24 juni 1982 om införande av ett ömsesidigt utbyte av information och data från nätverk och enskilda stationer som mäter luftförorening i medlemsstaterna (7) gör det möjligt att inrätta ett fullständigare och mer representativt utbyte av information genom att öka antalet studerade föroreningar och ta med nätverk och enskilda stationer som mäter luftföroreningar.

6. Man bör göra skillnad mellan information som alltid måste översändas, särskilt vad gäller rådets direktiv 96/62/EG av den 27 september 1996 om utvärdering och säkerställande av luftkvaliteten (8) (nedan kallat "luftkvalitetsdirektivet") och information som endast måste lämnas om den finns tillgänglig.

7. Den insamlade informationen måste vara tillräckligt representativ för att föroreningsnivåer skall kunna kartläggas i hela gemenskapen.

8. Användning av gemensamma kriterier för validering och bearbetning av mätresultaten kommer att öka kompatibiliteten och jämförbarheten hos data som översänds.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Mål

1. Härmed inrättas ett ömsesidigt utbyte av information och data från nätverk och enskilda stationer som mäter luftförorening, nedan kallat "ömsesidigt utbyte". Det skall gälla för

- nätverk och stationer och omfatta detaljerad information som beskriver de nätverk och stationer för övervakning av luftföroreningar vilka är i drift i medlemsstaterna,

- mätningar av luftkvalitet från stationerna: utbytet omfattar data som räknats fram enligt punkterna 3 och 4 i bilaga I utifrån sådana mätningar av luftförorening som stationer i medlemsstaterna gjort.

2. Kommissionen och de organ som anges i artikel 6 skall ansvara för att det ömsesidiga utbytet fungerar. För att dra fördel av Europeiska miljöbyråns erfarenheter skall kommissionen hänvända sig till Europeiska miljöbyrån bland annat med avseende på driften och det praktiska genomförandet av informationssystemet.

Artikel 2

Föroreningar

1. Det ömsesidiga utbytet skall omfatta de luftföroreningar som förtecknas i bilaga I till luftkvalitetsdirektivet.

2. Inom ramen för det ömsesidiga utbytet skall medlemsstaterna också rapportera om de luftföroreningar som förtecknas i punkt 2 i bilaga I i den mån relevanta data är tillgängliga för de organ som nämns i artikel 6 och fortlöpande mäts av medlemsstaterna.

Artikel 3

Stationer

Det ömsesidiga utbytet, enligt innebörden i artikel 1, omfattar stationer

- som används inom ramen för genomförandet av de direktiv som antagits i enlighet med artikel 4 i luftkvalitetsdirektivet,

- som medlemsstaterna i detta syfte kommer att välja ut bland befintliga stationer på nationell nivå, utan att dessa stationer omfattas av de direktiv som åsyftas i den första strecksatsen, för att uppskatta lokala föroreningsnivåer för föroreningar som förtecknas i punkt 2 i bilaga I och regionala ("bakgrunds"-förorening) föroreningsnivåer för alla föroreningar som förtecknas i bilaga I,

- som, i den mån det är möjligt, deltog i det ömsesidiga informationsutbyte som infördes genom beslut 82/459/EEG, under förutsättning att de inte omfattas av föregående strecksats.

Artikel 4

Nödvändig information om nätverk och stationer

1. Den information som skall lämnas till kommissionen skall gälla de utmärkande egenskaperna för mätstationerna, mätutrustningen och de förfaranden som tillämpas vid drift av dessa stationer samt struktur och organisation för det nätverk de tillhör. Denna information skall överföras om den inte gjorts tillgänglig för kommissionen inom den befintliga lagstiftningen om luftkvalitet. Den nödvändiga informationen specificeras på sätt som framgår i bilaga II. I enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 7 skall kommissionen specificera det minimum av information som medlemsstaterna skall överföra.

2. Vad beträffar de stationer till vilka hänvisning sker i artikel 3 första strecksatsen skall det ömsesidiga utbytet gälla så snart som lagstiftningen enligt artikel 4 i luftkvalitetsdirektivet har trätt i kraft.

3. Senast sex månader efter detta besluts ikraftträdande skall kommissionen ge medlemsstaterna tillgång till den befintliga databasen med information som dess avdelningar redan samlat in i ämnet samt programvara med vars hjälp informationen kan användas och uppdateras. Medlemsstaterna skall rätta, ändra eller komplettera denna information. De uppdaterade datafilerna skall översändas till kommissionen senast den 1 oktober det andra året efter detta besluts ikraftträdande.

Denna information skall vara tillgänglig för allmänheten genom ett informationssystem som upprättas av Europeiska miljöbyrån; den kan också på anmodan tillhandahållas av byrån eller av medlemsstaterna.

4. I enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 7 skall kommissionen specificera det tekniska förfarandet vid överföringen av information, med beaktande av bestämmelserna i artikel 1.2.

5. Efter medlemsstaternas första leverans av information skall kommissionen föra in den översända informationen i sin databas och varje år sammanställa en teknisk rapport om den information som samlats in. Kommissionen skall senast den 1 juli ge medlemsstaterna tillgång till den uppdaterade databasen "nätverk-stationer". Medlemsstaterna skall rätta, ändra eller komplettera denna information. De uppdaterade datafilerna skall översändas till kommissionen senast den 1 oktober.

Artikel 5

Information som skall lämnas om data från stationerna

1. Kommissionen skall förses med följande resultat:

a) Data enligt punkterna 3 och 4 i bilaga I för de stationer till vilka hänvisning sker i artikel 3 första strecksatsen som valts ut enligt kriterier som specificeras i direktiv som antagits i enlighet med artikel 4 i luftkvalitetsdirektivet. Vid urvalet av dessa stationer skall hänsyn tas till de olika betingelserna för luftkvalitet i varje medlemsstat.

b) Åtminstone årliga data enligt punkt 4 i bilaga I för alla de andra stationer som åsyftas i artikel 3 andra strecksatsen.

c) Data enligt punkterna 3 och 4 i bilaga I för alla de stationer som åsyftas i artikel 3 tredje strecksatsen.

Dessa data skall överföras om de inte har gjorts tillgängliga för kommissionen inom ramen för den befintliga lagstiftningen om luftkvalitet.

2. Medlemsstaterna skall ansvara för validering av sådana data som överförs eller används för att beräkna de värden som överförs i enlighet med de allmänna reglerna i bilaga III. Varje aggregering av data och den statistiska beräkning som utförs av en medlemsstat skall uppfylla kriterier som är minst lika stränga som kriterierna i bilaga IV.

3. Medlemsstaterna skall överföra resultaten för ett kalenderår senast den 1 oktober påföljande år. Den första överföringen skall omfatta kalenderåret 1997.

4. I största möjliga utsträckning skall medlemsstaterna till kommissionen överföra den information som från den 1 oktober 1989 och fram till detta besluts ikraftträdande samlats in av de stationer som deltog i det ömsesidiga utbyte av information som infördes genom beslut 82/459/EEG.

5. I enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 7 skall kommissionen specificera de tekniska förfarandena vid överföringen av resultat, med beaktande av bestämmelserna i artikel 1.2.

6. Kommissionen skall föra in överförda data i sin databas och varje år sammanställa en teknisk rapport om den information som samlats in samt ge medlemsländerna tillgång till den uppdaterade "resultat"-databasen.

Informationen skall vara tillgänglig för allmänheten genom ett informationssystem som upprättas av Europeiska miljöbyrån; den kan också på anmodan tillhandahållas av byrån.

Informationen skall, vare sig den är tillgänglig, tillhandahålls eller ingår i rapporten, enbart grundas på validerade data.

7. Kommissionen skall utarbeta en allmän rapport avsedd för allmänheten och i den rapporten skall de insamlade uppgifterna summeras och de underliggande tendenserna beträffande luftkvaliteten inom Europeiska unionen anges.

8. I samförstånd med medlemsstaterna skall kommissionen säkerställa att utvalda data som behövs inom olika internationella program överförs till internationella organ.

Artikel 6

Varje medlemsstat skall utse ett eller flera organ som ansvarar för att det ömsesidiga utbytet genomförs och fungerar och genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 7

I enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 12 i luftkvalitetsdirektivet skall kommissionen när det är lämpligt specificera

- utarbetandet och uppdateringen av förfaranden vid överföring av data och information,

- sambandet med Europeiska miljöbyråns verksamhet på luftföroreningsområdet,

- ändringar i punkterna 2, 3 och 4 i bilaga I, bilaga II, bilaga III och bilaga IV,

- hur nya begrepp inom mättekniken skall beaktas vid det ömsesidiga utbytesförfarandet,

- utvidgningen av förfarandet till att omfatta data och information från länder utanför gemenskapen.

Artikel 8

Senast vid slutet av en femårsperiod räknat från detta besluts ikraftträdande skall kommissionen till rådet överlämna en rapport om dess genomförande. Tillsammans med denna rapport skall kommissionen lämna alla sådana förslag till ändring av detta beslut som den anser lämpliga.

Artikel 9

Detta beslut skall gälla från och med den 1 januari 1997.

Artikel 10

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 januari 1997.

På rådets vägnar

G. ZALM

Ordförande

(1) EGT nr C 281, 7.10.1994, s. 9.

(2) EGT nr C 110, 2.5.1995, s. 3.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 16 juni 1995 (EGT nr C 166, 3.7.1995, s. 177), rådets gemensamma ståndpunkt av den 26 februari 1996 (EGT nr C 219, 27.7.1996, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 18 september 1996 (EGT nr C 320, 28.10.1996, s. 74).

(4) EGT nr C 138, 17.5.1993, s. 5.

(5) EGT nr L 120, 11.5.1990, s. 1.

(6) EGT nr L 194, 25.7.1975, s. 32. Beslutet upphävt genom beslut 82/459/EEG (EGT nr L 210, 19.7.1982, s. 1).

(7) EGT nr L 210, 19.7.1982, s. 1.

(8) EGT nr L 296, 21.11.1996, s. 55.

BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER FÖRORENINGAR, STATISTISKA PARAMETRAR OCH MÄTENHETER

1. Föroreningar som förtecknas i bilaga I till luftkvalitetsdirektivet

2. Föroreningar som inte förtecknas i bilaga I till luftkvalitetsdirektivet

>Plats för tabell>

3. Data, mätenheter och genomsnittstider

>Plats för tabell>

4. Under ett kalenderår framräknade data som skall överföras till kommissionen

- För föroreningarna 1 till 35

det aritmetiska medelvärdet, medianen, percentilerna 98 (och 99,9 som får överföras frivilligt när det gäller föroreningar för vilka medelvärdet beräknas under en timme), samt det högsta värdet, beräknat utifrån rådata motsvarande de rekommenderade genomsnittstiderna i ovanstående tabell; för förorening 7 (ozon) bör de statistiska parametrarna också beräknas utifrån medelvärden under åtta timmar.

- För föroreningarna 2, 36 och 37:

det aritmetiska medelvärdet, beräknat utifrån rådata motsvarande de rekommenderade genomsnittstiderna i tabellen ovan.

Den x:te percentilen bör beräknas utifrån de faktiska mätvärdena. Alla värdena bör förtecknas i stigande ordning på följande sätt:

X1 ≤ X2 ≤ X3 ≤ ..................... ≤ Xk ≤ ..................... ≤ XN-1 ≤ XNDen x:te percentilen är värdet för k, beräknat på följande sätt:

k = (q * N)

där q är lika med x/100 och N är antalet faktiska mätvärden. Värdet för (q * N) bör rundas av till närmaste heltal.

Samtliga resultat bör uttryckas i mikrog/m³ (vid följande temperatur- och tryckförhållanden: 293 °K och 101,3 kPa), utom för föroreningarna 2, 36 och 37 för vilka resultaten bör uttryckas i g/m² per år.

BILAGA II

INFORMATION OM NÄTVERK, STATIONER OCH MÄTTEKNIK

I största möjliga utsträckning bör så mycket information som möjligt tillhandahållas om följande punkter:

I. INFORMATION OM NÄTVERK

- Namn.

- Förkortning.

- Geografisk täckning (lokal industri, tätbebyggelse, stad, län, region, helt land).

- Organ ansvarigt för nätverksförvaltning

- namn,

- namn på ansvarig person,

- adress,

- telefonnummer och faxnummer.

- Utgångspunkt för tidshänvisningar (GMT, lokal tid).

II. INFORMATION OM STATIONERNA

1. Allmän information

- Namn.

- Referensnummer eller kod.

- Namn på det tekniska organ som är ansvarigt för stationen (om annat än det som är ansvarigt för nätverket).

- Slag av station

+ trafik,

+ industri,

+ bakgrund.

- Stationens ändamål (lokalt, nationellt, EU dir., GEMS, OECD, EMEP, . . .).

- Geografiska koordinater.

- Höjd.

- NUTS 3-nivå.

- Uppmätta föroreningar.

- Uppmätta meterologiska parametrar.

- Andra relevanta upplysningar: rådande vindriktning, förhållandet mellan avståndet från och höjden på närmaste hinder.

2. Lokalmiljö/landskapsmorfologi

- Typ av zon

+ tätort,

+ förort,

+ landsbygd.

- Karakterisering av zon

+ bostads-,

+ affärs-,

+ industri-,

+ jordbruks-,

+ naturområde.

- Antal invånare i zonen.

3. Viktigaste utsläppskällor

- Offentliga kraftverk, kraftvärmeverk och fjärrvärmeverk.

- Kommersiell, institutions- och bostadsförbränning.

- Industriell förbränning.

- Produktionsprocesser.

- Utvinning och distribution av fossila bränslen.

- Användning av lösningsmedel.

- Landsvägstransport.

- Andra rörliga källor och maskiner (skall anges närmare).

- Behandling och bortskaffande av avfall.

- Jordbruk.

- Natur.

4. Trafikkarakteristik (enbart för stationer som är inriktade på trafik)

- Bred gata med

+ hög trafiktäthet (mer än 10 000 fordon per dag),

+ måttlig trafiktäthet (mellan 2 000 och 10 000 fordon per dag),

+ låg trafiktäthet (färre än 2 000 fordon per dag).

- Smal gata med

+ hög trafiktäthet (mer än 10 000 fordon per dag),

+ måttlig trafiktäthet (mellan 2 000 och 10 000 fordon per dag),

+ låg trafiktäthet (färre än 2 000 fordon per dag).

- Gata av kanjontyp med

+ hög trafiktäthet (mer än 10 000 fordon per dag),

+ måttlig trafiktäthet (mellan 2 000 och 10 000 fordon per dag),

+ låg trafiktäthet (färre än 2 000 fordon per dag).

- Landsväg

+ hög trafiktäthet (mer än 10 000 fordon per dag),

+ måttlig trafiktäthet (mellan 2 000 och 10 000 fordon per dag),

+ låg trafiktäthet (färre än 2 000 fordon per dag).

- Övriga: korsning, ljussignaler, parkering, busshållplats, taxihållplats . . .

III. INFORMATION OM MÄTTEKNIK

- Utrustning

- namn,

- analysprincip.

- Provtagningskarakteristik

- provtagningspunktens placering (byggnadsfasad, gångbana, [trottoarkant], gård),

- provtagningspunktens höjd,

- provtagningslinjens längd,

- resultatets integrationstid,

- provtagningstid.

- Kalibrering

- typ: automatisk, manuell, automatisk och manuell,

- metod,

- frekvens.

BILAGA III

FÖRFARANDE VID DATAVALIDERING OCH KVALITETSKODER

1. Valideringsförfarande

Valideringsförfarandet bör

- till exempel beakta störningar på grund av underhåll, kalibrering eller tekniska problem, mätningar utanför skalan och data som anger snabba variationer, såsom orimliga fall eller stigningar,

Dessa data bör även granskas på grundval av kriterier som bygger på kunskap om platsens specifika klimatiska och meterologiska förhållanden under mätperioden och

- göra det möjligt att upptäcka felaktiga mätningar genom metoder såsom jämförelse med tidigare månader och med andra föroreningar och analys av standardavvikelsen,

Den valideringsförteckning som sammanställts under insamlingen av data bör även granskas och kontrolleras.

2. Kvalitetskoder

Alla data som överlämnas skall betraktas som validerade, förutom när de betecknas med T- eller N-kod enligt definitionen nedan:

- T-kod: data som inte (eller ännu inte) varit föremål för det valideringsförfarande som angivits i punkt 1.

- N-kod: data som betecknats som felaktiga eller tvivelaktiga under det valideringsförfarande som angivits i punkt 1.

BILAGA IV

KRITERIER FÖR AGGREGERING AV DATA OCH BERÄKNING AV STATISTISKA PARAMETRAR

a) Aggregering av data

Kriterierna för beräkning av entimmes- och dygnsvärden från data med kortare genomsnittstid är

>Plats för tabell>

b) Beräkning av statistiska parametrar

>Plats för tabell>

Förhållandet mellan antalet validerade data för de två årstiderna under det aktuella året får inte överstiga 2, eftersom de två årstiderna är vinter (från och med januari till och med mars och från och med oktober till och med december) och sommar (från och med april till och med september).