31996R2511

Kommissionens förordning (EG) nr 2511/96 av den 23 december 1996 om fastställande för 1997 av tillämpningsföreskrifter för en tullkvot för levande nötkreatur med en vikt av mellan 160 kg och 300 kg med ursprung i vissa tredje länder

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 345 , 31/12/1996 s. 0021 - 0025


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2511/96 av den 23 december 1996 om fastställande för 1997 av tillämpningsföreskrifter för en tullkvot för levande nötkreatur med en vikt av mellan 160 kg och 300 kg med ursprung i vissa tredje länder

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3066/95 av den 22 december 1995 om fastställande av vissa koncessioner i form av tullkvoter för vissa jordbruksprodukter samt om föreskrivande av en tillfällig och autonom anpassning av vissa jordbrukskoncessioner med hänsyn till det jordbruksavtal som slutits inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan (1), ändrad genom rådets förordning (EG) nr 2490/96 (2), särskilt artikel 8 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1926/96 av den 7 oktober 1996 om vissa koncessioner i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbrukskoncessioner enligt avtalen om frihandel och handelsrelaterade frågor med Estland, Lettland och Litauen så att det jordbruksavtal beaktas som ingicks under Uruguayrundans multilaterala handelsförhandlingar (3), särskilt artikel 5 i denna, och

med beaktande av följande:

I förordningarna (EG) nr 3066/95 och (EG) nr 1926/96 föreskrivs för 1997 öppnande av en tullkvot på 153 000 levande nötkreatur med en vikt av mellan 160 kg och 300 kg med ursprung i Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Tjeckien och Ungern och som berättigar till en minskning av tullsatserna med 80 %. Det bör fastställas förvaltningsbestämmelser när det gäller importen av dessa djur.

För att undvika spekulationer bör den tillgängliga kvantiteten ställas till de aktörers förfogande som kan visa att de bedriver en seriös verksamhet och att de bedriver handel av en betydande omfattning med tredje land. I detta syfte och för att säkerställa en effektiv förvaltning bör det krävas att minst 50 djur har exporterats och/eller importerats under 1996 av de berörda aktörerna. Ett parti på 50 djur motsvarar i princip en normal sändning och erfarenheten har visat att försäljning eller köp av ett enda parti utgör ett minimikrav för att en transaktion skall kunna betraktas som verklig och ekonomiskt lönsam.

För att säkerställa en regelbunden import av de kvantiteter som fastställts för 1997 bör utfärdandet av licenser fördelas över olika perioder under 1997.

Systemet bör administreras med hjälp av importlicenser. I detta syfte bör närmare bestämmelser fastställas, i synnerhet om inlämnandet av ansökningar och om de uppgifter som skall lämnas i ansökningarna och i licenserna, utan hinder av vissa bestämmelser i kommissionens förordning (EEG) nr 3719/88 av den 16 november 1988 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2402/95 (5) samt i kommissionens förordning (EG) nr 1445/95 av den 26 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för nötköttssektorn och om upphävande av förordning (EEG) nr 2377/80 (6), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2051/96 (7). Dessutom bör det föreskrivas att licenserna skall utfärdas efter en betänketid och, eventuellt, med tillämpning av en enhetlig procentsats för nedsättning.

Förvaltningskommittén för nötkött har inte avgivit något yttrande inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Inom ramen för de tullkvoter som föreskrivs i förordningarna (EG) nr 3066/95 och (EG) nr 1926/96 får 153 000 levande nötkreatur som omfattas av KN-nummer 0102 90 41 eller 0102 90 49 med ursprung i de tredje länder som anges i bilaga II importeras under 1997 enligt bestämmelserna i denna förordning.

2. För dessa djur skall värdetullar och de särskilda tullbelopp som fastställs i Gemensamma tulltaxan sänkas med 80 %.

Artikel 2

1. För att få ta del av den kvot som avses i artikel 1 krävs att den som ansöker om licens skall vara en fysisk eller juridisk person som vid ansökningstillfället på ett för de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten tillfredsställande sätt kan visa att han under 1996 har importerat och/eller exporterat minst 50 djur enligt KN-nummer 0102 90. Den sökande skall vara införd i ett nationellt momsregister.

2. Som bevis för import och export gäller endast tulldokument om övergång till fri omsättning eller exportdokument som i vederbörlig ordning bestyrkts av tullmyndigheterna.

Medlemsstaterna får godta en kopia av detta dokument som i vederbörlig ordning bestyrkts av den utfärdande myndigheten, om den sökande på ett tillfredsställande sätt kan visa för den behöriga myndigheten att det varit omöjligt för honom att skaffa fram originaldokumentet.

Artikel 3

1. Ansökan om importrättigheter får endast inges i den medlemsstat där den sökande är registrerad.

2. En ansökan om importrättigheter skall avse

- minst 50 djur, och

- högst 10 % av den tillgängliga kvantiteten.

Om en ansökan överskrider denna kvantitet skall den endast beaktas inom ramen för denna kvantitet.

Artikel 4

1. Ansökningar om importrättigheter får endast inges från och med den 17 januari till och med den 24 januari 1997.

2. Om samma sökande lämnar in mer än en ansökan skall ingen av ansökningarna från denna person behandlas.

3. Medlemsstaterna skall senast den 6 februari 1997 underrätta kommissionen om de inlämnade ansökningar. Denna underrättelse skall omfatta en förteckning över de sökande och de kvantiteter ansökningarna gäller.

Alla underrättelser, även om att "ingen ansökan har lämnats in", skall skickas per telex eller per fax och om ansökningar har inlämnats skall förlagan i bilagan I till denna förordning användas.

Artikel 5

1. Kommissionen skall besluta om i vilken utsträckning licensansökningarna får beviljas.

2. Om de kvantiteter för vilka det har ansökts om licenser enligt artikel 4 överstiger de tillgängliga kvantiteterna, skall kommissionen fastställa en enhetlig procentuell minskning av de ansökta kvantiteterna.

Om den minskning som avses i första stycket resulterar i en kvantitet på mindre än 50 djur per ansökan, skall partier på 50 djur fördelas mellan de berörda medlemsstaterna genom lottdragning. Om den återstående kvantiteten är mindre än 50 djur, skall denna kvantitet utgöra ett enda parti.

Artikel 6

1. För import av de kvantiteter som tilldelats i enlighet med artikel 5 krävs att en importlicens uppvisas.

2. En licensansökan får endast lämnas in i den medlemsstat där ansökan om importrättighet har inlämnats.

3. Ansökan om importlicens och licensen skall innehålla följande uppgifter:

a) I fält 8, namnet på det land som anges i bilagan. Licensen innebär en skyldighet att importera från ett eller flera av de angivna länderna.

b) I fält 20, minst en av följande uppgifter:

Reglamento (CE) n° 2511/96

Forordning (EF) nr. 2511/96

Verordnung (EG) Nr. 2511/96

Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2511/96

Regulation (EC) No 2511/96

Règlement (CE) n° 2511/96

Regolamento (CE) n. 2511/96

Verordening (EG) nr. 2511/96

Regulamento (CE) nº 2511/96

Asetus (EY) N:o 2511/96

Förordning (EG) nr 2511/96.

4. Licenserna skall utfärdas på aktörernas begäran till och med den 30 juni 1997 för högst 50 % av de importrättigheter som tilldelats. Importlicenserna för resterande antal djur skall utfärdas från och med den 1 juli 1997.

5. De importlicenser som utfärdats i enlighet med denna förordning skall gälla under 90 dagar från och med utfärdandedagen. Licenserna gäller dock som längst till och med den 31 december 1997.

6. De utfärdade licenserna skall vara giltiga i hela gemenskapen.

7. Artikel 8.4 i förordning (EEG) nr 3719/88 skall inte tillämpas.

Artikel 7

Djuren skall omfattas av de tullar som avses i artikel 1 vid framläggandet av ett varucertifikat EUR.I som har utfärdats av det exporterande landet i enlighet med protokoll nr 4 till Europaavtalen och i protokoll nr 3 till Frihandelsavtalen.

Artikel 8

1. Varje djur som importeras enligt den ordning som avses i artikel 1 skall identifieras genom

- en outplånlig tatuering, eller

- ett officiellt öronmärke eller i minst ett av öronen ett öronmärke som officiellt godkänts av medlemsstaten.

2. Tatueringens eller märkets utformning skall vara sådan att det genom registrering vid övergången till fri omsättning är möjligt att senare fastställa dagen för djurets övergång till fri omsättning och importörens identitet.

Artikel 9

Senast tre veckor efter import av de djur som avses i denna förordning skall importören informera den behöriga myndighet som har utfärdat importlicensen om antalet importerade djur och deras ursprung. Myndigheten skall vidarebefordra dessa uppgifter till kommissionen i början av varje månad.

Artikel 10

1. Enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1445/95 skall importören vid ansökan om importlicens ställa en säkerhet för importlicensen på 3 ecu per djur och en säkerhet för den anmälan som avses i artikel 9 i denna förordning på 1 ecu per djur.

2. Säkerheten för anmälan skall frisläppas om anmälan vidarebefordras till den behöriga myndigheten inom den tid som anges i artikel 9 för de djur som omfattas av anmälan. I övriga fall är säkerheten förverkad. Beslutet om att frisläppa denna säkerhet skall tas samtidigt som beslutet om att frisläppa säkerheten för licensen.

Artikel 11

Bestämmelserna i förordningarna (EEG) nr 3719/88 och (EG) nr 1445/95 skall tillämpas om inte annat föreskrivs i denna förordning.

Artikel 12

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 december 1996.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 328, 30.12.1995, s. 31.

(2) EGT nr L 338, 28.12.1996, s. 13.

(3) EGT nr L 254, 8.10.1996, s. 1.

(4) EGT nr L 331, 2.12.1988, s. 1.

(5) EGT nr L 327, 18.12.1996, s. 14.

(6) EGT nr L 143, 27.6.1995, s. 35.

(7) EGT nr L 274, 26.10.1996, s. 18.

BILAGA I

>Start Grafik>

Fax: +32 2 296 60 27

Tillämpning av förordning (EG) nr 2511/96

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GD VI D.2 - NÖTKÖTTSSEKTORN

ANSÖKAN OM IMPORTRÄTTIGHETER

>Slut Grafik>

BILAGA II

Förteckning över tredje länder

- Bulgarien

- Estland

- Lettland

- Litauen

- Polen

- Rumänien

- Slovakien

- Tjeckien

- Ungern