31996R2125

Kommissionens förordning (EG) nr 2125/96 av den 5 november 1996 om fastställande för regleringsåret 1996 av det beräknade inkomstbortfallet och det beräknade bidraget per tacka och per honget och om fastställande av den andra förskottsutbetalningen av detta bidrag

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 284 , 06/11/1996 s. 0013 - 0014


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2125/96 av den 5 november 1996 om fastställande för regleringsåret 1996 av det beräknade inkomstbortfallet och det beräknade bidraget per tacka och per honget och om fastställande av den andra förskottsutbetalningen av detta bidrag

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3013/89 av den 25 september 1989 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött (1), senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1589/96 (2), särskilt artikel 5.6 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1601/92 av den 15 juni 1992 om särskilda åtgärder för Kanarieöarna rörande vissa jordbruksprodukter (3), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2537/95 (4), särskilt artikel 13 i denna, och

med beaktande av följande:

I artikel 5.1 och 5.5 i förordning (EEG) nr 3013/89 föreskrivs att ett bidrag skall beviljas som kompensation för inkomstbortfall för fårköttsproducenter och, i vissa områden, för getköttsproducenter. Dessa områden definieras i bilaga I till förordning (EEG) nr 3013/89 och i artikel 1 i kommissionens förordning (EEG) nr 1065/86 av den 11 april 1986 om bestämning av de bergsområden för vilka bidraget till getköttsproducenter beviljas (5), ändrad genom förordning (EEG) nr 3519/86 (6).

I enlighet med artikel 5.6 i förordning (EEG) nr 3013/89 och i syfte att möjliggöra en förskottsutbetalning till får- och getköttsproducenter bör det förväntade inkomstbortfallet uppskattas på grundval av de förutsebara trenderna i marknadspriserna.

I enlighet med artikel 5.2 i förordning (EEG) nr 3013/89 skall bidragsbeloppet per tacka för producenter av tunga lamm erhållas genom att det inkomstbortfall som avses i samma artikel punkt 1 andra stycket multipliceras med en koefficient som uttrycker den årliga, genomsnittliga produktionen av kött från tunga lamm per tacka som föder sådana lamm, uttryckt per 100 kg slaktvikt. Koefficienten för år 1996 har ännu inte fastställts på grund av bristen på fullständig statistik i gemenskapen. I väntan på att den koefficienten skall fastställas bör en provisorisk koefficient tillämpas. I artikel 5.3 i den förordningen fastställs också beloppet per tacka för producenter av lätta lamm och per honget till 80 % av bidraget per tacka för producenter av tunga lamm.

I enlighet med artikel 8 i förordning (EEG) nr 3013/89 skall bidraget reduceras med effekten på baspriset av en koefficient i enlighet med punkt 2 i den artikeln. I artikel 8.4 fastställs den koefficienten till 7 %.

I artikel 5.6 i förordning (EEG) nr 3013/89 fastställs det halvårsvisa förskottsbeloppet till 30 % av det förväntade bidraget. I enlighet med artikel 4.3 i kommissionens förordning (EEG) nr 2700/93 (7), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1526/96 (8), skall detta förskottsbelopp betalas ut endast om det är minst 1 ecu.

Jordbruksomräkningskursen har frysts till den 1 januari 1999 för vissa valutor enligt rådets förordning (EG) nr 1527/95 (9).

I förordning (EEG) nr 1601/92 föreskrivs att särskilda åtgärder skall tillämpas för viss jordbruksproduktion på Kanarieöarna. Dessa åtgärder omfattar beviljandet av ett tillägg till bidraget för tackor till producenter av lätta lamm och hongetter på samma villkor som gäller för beviljande av det bidrag som avses i artikel 5 i förordning (EEG) nr 3013/89. Dessa villkor ger Spanien möjlighet att betala ut ett förskott på detta bidragstillägg.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för får och getter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En skillnad beräknas härmed mellan baspriset reducerat med den koefficient som fastställs i artikel 8.2 i förordning (EEG) nr 3013/89 och det förutsebara marknadspriset under 1996 till 113,785 ecu per 100 kg.

Artikel 2

1. Det beräknade bidragsbeloppet per tacka skall vara följande:

- För producenter av tunga lamm: 18,206 ecu

- För producenter av lätta lamm: 14,565 ecu.

2. I enlighet med artikel 5.6 i förordning (EEG) nr 3013/89 skall det andra förskottet som medlemsstaterna får betala ut till producenter vara följande:

- För producenter av tunga lamm: 5,462 ecu per lamm

- För producenter av lätta lamm: 4,370 ecu per lamm.

Artikel 3

1. Det beräknade bidragsbeloppet per honget i de områden som anges i bilaga I till förordning (EEG) nr 3013/89 och i artikel 1 i förordning (EEG) nr 1065/86 skall vara 14,565 ecu.

2. I enlighet med artikel 5.6 i förordning (EEG) nr 3013/89 skall den andra förskottsutbetalning som medlemsstaterna får göra till getköttsproducenter i de områden som avses i punkt 1 vara 4,370 ecu per honget.

Artikel 4

I enlighet med artikel 13.3 i förordning (EEG) nr 1601/92 skall den andra förskottsutbetalningen av bidragstillägget för regleringsåret 1996 för producenter av lätta lamm och hongetter på Kanarieöarna inom de gränser som föreskrivs i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 3493/90 (10) vara följande:

- 1,092 ecu per tacka för de producenter som avses i artikel 5.3 i förordning (EEG) nr 3013/89.

- 1,092 ecu per honget för de producenter som avses i artikel 5.5 i förordning (EEG) nr 3013/89.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 november 1996.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 289, 7.10.1989, s. 1.

(2) EGT nr L 206, 16.8.1996, s. 25.

(3) EGT nr L 173, 27.6.1992, s. 13.

(4) EGT nr L 260, 31.10.1995, s. 10.

(5) EGT nr L 97, 12.4.1986, s. 25.

(6) EGT nr L 325, 20.11.1986, s. 17.

(7) EGT nr L 245, 1.10.1993, s. 99.

(8) EGT nr L 190, 31.7.1996, s. 21.

(9) EGT nr L 148, 30.6.1995, s. 1.

(10) EGT nr L 337, 4.12.1990, s. 7.