31996R2015

Kommissionens förordning (EG) nr 2015/96 av den 21 oktober 1996 om ändring av förordning (EG) nr 1931/96 om undantag från och ändring av förordning (EEG) nr 2456/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 805/68 vad beträffar allmänna och särskilda interventionsåtgärder för nötkött

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 269 , 22/10/1996 s. 0016 - 0017


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2015/96 av den 21 oktober 1996 om ändring av förordning (EG) nr 1931/96 om undantag från och ändring av förordning (EEG) nr 2456/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 805/68 vad beträffar allmänna och särskilda interventionsåtgärder för nötkött

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 805/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1997/96 (2), särskilt artiklarna 6b och 25 i denna, och

med beaktande av följande:

I förordning (EG) nr 1997/96 upprättas ett särskilt interventionssystem för vissa typer av färskt eller fryst kött från magra nötkreatur av hankön med ursprung i gemenskapen enligt det schema för anbudsinfordringar som föreskrivs i kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1931/96 (4). Detta system kommer att börja tillämpas från och med den andra anbudsinfordran i oktober till och med den sista anbudsinfordran som inleds i december 1996. Mot bakgrund av situationen på marknaden är det lämpligt att inleda detta särskilda system och att fastställa nödvändiga tillämpningsföreskrifter.

Från detta särskilda system bör uteslutas djur som tillhör renodlade mjölkproducerande raser som slaktats i förtid och därmed inte bidrar till att begränsa produktionen. För att undvika att nästan färdiggödda djur tas till intervention är det nödvändigt att begränsa vikten på de slaktkroppar som omfattas av detta system.

För att säkra att det särskilda systemet uppnår sina mål är det lämpligt att tillåta djur som är tio månader eller äldre med utgångspunkt från de särdrag som handjuren av nötkreatur uppvisar, beroende på om de kastrerats eller ej. För att undvika uppköp av slaktkroppar eller halva slaktkroppar från djur för vilka det redan lämnats in en ansökan om det särskilda bidraget, vilket skulle innebära att dubbelt stöd beviljats är det lämpligt att upprätta ett korrigeringsförfarande. I detta avseende bör det föreskrivas att de antagna anbudsgivarna ska stå för kostnaden för bevisen på att nämnda belopp ej beviljats.

Övriga tillämpningsföreskrifter för detta särskilda system borde följa dem som fastställts för det gamla särskilda systemet för intervention för lätta slaktkroppar i enlighet med den gamla artikeln 6a i förordning (EEG) nr 805/68.

Förvaltningskommittén för nötkött har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1931/96 ändras på följande sätt:

1. Artikel 1.2 skall ersättas med följande:

"2. a) Intervention enligt artikel 6b i förordning (EEG) nr 805/68 skall öppnas för slaktkroppar och halva slaktkroppar från djur som är yngre än 12 månader för kategori A och yngre än 14 månader för kategori C, av andra raser än dem som avses i bilaga II till förordning (EEG) nr 3886/92 och med en slaktkroppsvikt mellan 140 och 200 kg, i enlighet med de föreskrifter som föreskrivs i förordning (EEG) nr 2456/93 för uppköp i enlighet med artikel 6a i förordning (EEG) nr 805/68 i den version av denna som är tillämplig innan förordning (EG) nr 1997/96 träder i kraft.

När de slaktkroppar eller halva slaktkroppar som lämnats till intervention kommer från djur som är minst 10 månader gamla skall det uppköpspris som skall betalas till den antagne anbudsgivaren minskas med 54,4 ecu per halv levererad slaktkropp. Om det kan bevisas att det inte har lämnats in en ansökan om särskilt bidrag för djuret i fråga, skall denna minskning inte tillämpas.

Inom en tidsfrist på 10 dagar efter det att förordning (EG) nr 1997/96 har trätt i kraft skall medlemsstaterna informera kommissionen om de kontrollföreskrifter som införts, särskilt vilken typ av bevis som de godtar för detta ändamål.

b) Föreskrifterna i punkt 3 b är inte tillämpliga.

c) Genom undantag från artikel 18.2 i förordning (EEG) nr 2456/93 skall vikten som föreskrivs i andra stycket i denna föreskrift vara mellan 140 och 200 kg."

2. Artikel 3 andra stycket skall ersättas med följande:

"Artikel 1 skall tillämpas för anbudsinfordringar som inleds under oktober, november och december 1996, med undantag för punkt 2 som inte skall tillämpas förrän från och med den andra anbudsinfordran in oktober för de anbudsinfordringar som inleds under oktober, november och december 1996."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 oktober 1996.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 24.

(2) EGT nr L 267, 19.10.1996, s. 1.

(3) EGT nr L 225, 4.9.1993, s. 4.

(4) EGT nr L 254, 8.10.1996, s. 35.