31996R1514

Kommissionens förordning (EG) nr 1514/96 av den 29 juli 1996 om tillämpningsföreskrifter för den särskilda försörjningsordningen för Kanarieöarna vad avser bearbetade produkter av frukt och grönsaker

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 189 , 30/07/1996 s. 0095 - 0096


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1514/96 av den 29 juli 1996 om tillämpningsföreskrifter för den särskilda försörjningsordningen för Kanarieöarna vad avser bearbetade produkter av frukt och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1601/92 av den 15 juni 1992 om särskilda åtgärder för Kanarieöarna rörande vissa jordbruksprodukter (1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2537/95 (2), särskilt artikel 3.4 i denna, och

med beaktande av följande:

Enligt artiklarna 2 och 3 i förordning (EEG) nr 1601/92 bör det fastställas vilka kvantiteter av vissa bearbetade produkter av frukt och grönsaker i försörjningsplanen enligt KN-nummer 2007 99 och 2008 som får befrias från en avgift på import från tredje land eller som berättigar till stöd för varupartier från övriga gemenskapen.

I kommissionens förordning (EG) nr 2790/94 (3), ändrad genom förordning (EG) nr 2883/94 (4), fastställs gemensamma tillämpningsföreskrifter för den särskilda ordningen för försörjning med vissa jordbruksprodukter till Kanarieöarna.

Enligt förordning (EEG) nr 1601/92 skall försörjningsordningen tillämpas från och med den 1 juli. Tillämpningsföreskrifterna i den här förordningen bör därför tillämpas omedelbart.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för bearbetade produkter av frukt och grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Vid tillämpning av artiklarna 2 och 3 i förordning (EEG) nr 1601/92 skall de kvantiteter enligt försörjningsplanen för bearbetade fruktprodukter som får befrias från en avgift på import från tredje land eller som berättigar till stöd från gemenskapen vara de som anges i bilagan.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av en ändring av försörjningsplanen under den berörda perioden, får de kvantiteter som fastställs för de olika produkter som anges i del II av bilagan överskridas med upp till 20 % förutsatt att den totala kvantiteten inte överskrids.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juli 1996.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 173, 27.6.1992, s. 13.

(2) EGT nr L 260, 31.10.1995, s. 10.

(3) EGT nr L 296, 17.11.1994, s. 23.

(4) EGT nr L 304, 29.11.1994, s. 18.

BILAGA

Försörjningsplan för bearbetade produkter av frukt och grönsaker för Kanarieöarna perioden 1 juli 1996-30 juni 1997

>Plats för tabell>