31996R1371

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1371/96 av den 16 juli 1996 om utfärdande av importlicenser för bananer under tullkvoten för tredje kvartalet 1996 (andra perioden)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 178 , 17/07/1996 s. 0002 - 0003


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1371/96 av den 16 juli 1996 om utfärdande av importlicenser för bananer under tullkvoten för tredje kvartalet 1996 (andra perioden)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 404/93 av den 13 februari 1993 om den gemensamma organisationen av marknaden för bananer (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 3290/94 (2),

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 1442/93 av den 10 juni 1993 om tillämpningsföreskrifter för ordningen för import av bananer till gemenskapen (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 875/96 (4), särskilt artikel 9.3 i denna,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 478/95 av den 1 mars 1995 om tilläggsregler för tillämpningen av rådets förordning (EEG) nr 404/93 gällande ordningen med tullkvoter för import av bananer till gemenskapen och ändring av förordning (EEG) nr 1442/93 (5), ändrad genom förordning (EG) nr 702/95 (6), särskilt artikel 4.3 i denna, och

med beaktande av följande:

I artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 1111/96 av den 20 juni 1996 om utfärdande av importlicenser för bananer enligt tullkvoten för tredje kvartalet 1996 och inlämnande av nya ansökningar (7), fastställs de tillgängliga kvantiteterna för nya ansökningar om importlicenser enligt tullkvoten under loppet av tredje kvartalet 1996. I artikel 4.3 i förordning (EG) nr 478/95 föreskrivs att det omedelbart skall fastställas för vilka kvantiteter licenser får utfärdas vad gäller produkter av ifrågavarande ursprung.

I artikel 9.3 i förordning (EEG) nr 1442/93 föreskrivs att, om för ett kvartal eller för ett visst ursprung, eller ett land eller en grupp länder som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 478/95, de kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser från en eller flera kategorier av aktörer överstiger den tillgängliga kvantitet som fastställts, skall en gemensam procentsats fastställas, vilken skall användas för att minska de kvantiteter som tilldelas för var och en av de ansökningar som anger detta ursprung. Denna minskning skall inte göras för licensansökningar för kategori C eller för ansökningar för kategori A och B som avser en kvantitet på högst 150 ton, under förutsättning att den totala kvantiteten som omfattas av dessa ansökningar avseende kategori A och B för ett visst ursprung inte överstiger 15 % av den totala mängden ansökningar.

De kvantiteter för vilka ansökningar inlämnats med ursprungsländerna Colombia, kategori B och Venezuela överskrider den hittills tillgängliga kvantiteten, och det är lämpligt att tillämpa en nedsättningskoefficient. Importlicenser kan utfärdas för den begärda kvantiteten i alla andra nya ansökningar.

Den förordning gäller med omedelbar verkan för att licenser skall kunna utfärdas snarast möjligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beträffande de nya ansökningar som avses i artikel 4.1 i förordning (EG) nr 478/95, skall importlicenser utfärdas under tullkvoten för import av bananer för tredje kvartalet 1996:

1. för den kvantitet som uppges i licensansökan

a) justerad, för ursprung i Colombia, med nedsättningskoefficienten 0,6673 för licensansökningar för kategori B, dock med undantag för de ansökningar som avser kvantiteter på högst 150 ton,

b) justerad, för ursprung i Venezuela, med nedsättningskoefficienten 0,7423 för licensansökningar för kategori A och B, dock med undantag för de ansökningar som avser kvantiteter på högst 150 ton,

2. för den kvantitet som uppges i licensansökan med annat ursprung än det som nämnts under 1, samt

3. för den kvantitet som uppges i ansökan för licenser som avser kategori C.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 juli 1996.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 47, 25.2.1993, s. 1.

(2) EGT nr L 349, 31.12.1994, s. 105.

(3) EGT nr L 142, 12.6.1993, s. 6.

(4) EGT nr L 118, 15.5.1996, s. 14.

(5) EGT nr L 49, 4.3.1995, s. 13.

(6) EGT nr L 71, 31.3.1995, s. 84.

(7) EGT nr L 148, 20.6.1996, s. 22.