31996R1314

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1314/96 av den 8 juli 1996 om ändring av förordning (EG) nr 441/96 om fastställande av vissa tillämpningsföreskrifter för en tullkvot för potatisstärkelse som importeras från Polen -

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 170 , 09/07/1996 s. 0018 - 0019


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1314/96 av den 8 juli 1996 om ändring av förordning (EG) nr 441/96 om fastställande av vissa tillämpningsföreskrifter för en tullkvot för potatisstärkelse som importeras från Polen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3066/95 av den 22 december 1995 om införande av vissa koncessioner i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om autonom anpassning under en övergångsperiod av vissa jordbrukskoncessioner som föreskrivs i Europaavtalen i syfte att beakta det jordbruksavtal som ingåtts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna under Uruguayrundan (1), ändrad genom förordning (EG) nr 1194/96 (2), särskilt artikel 8 i denna, och

med beaktande av följande:

Genom förordning (EG) nr 1194/96 har giltigheten av förordning (EG) nr 3066/95 förlängts till och med den 31 december 1996. Följaktligen är det lämpligt att anpassa kommissionens förordning (EG) nr 441/96 av den 11 mars 1996 om fastställande av vissa tillämpningsföreskrifter för en tullkvot för potatisstärkelse som importeras från Polen, och om ändring av förordning (EEG) nr 1995/92 (3).

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 441/96 ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 skall ersättas med följande:

"Artikel 1

Import till gemenskapen av 3 750 ton produkter som omfattas av KN-nummer 1108 13 00, med ursprung i Polen, under perioden 1 juli - 31 december 1996 inom ramen för den ordning som avses i artikel 3 i förordning (EG) nr 3066/95 skall underställas bestämmelserna i den här förordningen. För denna import skall den tillämpliga importtullsatsen i procent av tull för mest gynnad nation vara 20 %."

2. I artikel 3 skall punkt c ersättas med följande:

"c) I fält 24, en av följande påteckningar:

- Derecho de aduana en el Arancel Aduanero Común reducido en un 80 % en aplicación del Reglamento (CE) n° 3066/95

- Told nedsat med 80 % FTT, jf. forordning (EF) nr. 3066/95

- Zollermäßigung um 80 % gemäß der Verordnung (EG) Nr. 3066/95

- Êáèïñéæüìåíç, óôï êïéíü äáóìïëüãéï åéóöïñÜ ìåéùìÝíç êáôÜ 80 % êáô' åöáñìïãÞ ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 3066/95

- Customs duty fixed by the Common Customs Tariff reduced by 80 % pursuant to Regulation (EC) No 3066/95

- Droit de douane fixé au tarif douanier commun réduit de 80 % en application du règlement (CE) n° 3066/95

- Riduzione del dazio dell'80 % a norma del regolamento (CE) n. 3066/95

- Het in het gemeenschappelijk douanetarief vastgesteld douanerecht is verlaagd met 80 % overeenkomstig Verordening (EG) nr. 3066/95

- Redução de 80 % do direito aduaneiro fixado na Pauta Aduaneira Comum em aplicação do Regulamento (CE) nº 3066/95

- Yhteisessä tullitariffissa vahvistetun tullin alentaminen 80 prosentilla asetuksen (EY) N:o 3066/95 mukaan

- Nedsatt tull med 80 % enligt Gemensamma tulltaxan med tillämpning av förordning (EG) nr 3066/95."

3. Bilagan till förordning (EG) nr 441/96 skall ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli till och med den 31 december 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 juli 1996.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 328, 30.12.1995, s. 31.

(2) EGT nr L 161, 29.6.1996, s. 2.

(3) EGT nr L 61, 12.3.1996, s. 4.

BILAGA

>Plats för tabell>