31996R1216

Kommissionens förordning (EG) nr 1216/96 av den 28 juni 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 904/90 om tillämpningsföreskrifter för systemet med import av vissa produkter av griskött som har sitt ursprung i länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-staterna) eller i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) för att genomföra det jordbruksavtal som slöts inom ramen för förhandlingarna i Uruguayrundan

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 161 , 29/06/1996 s. 0049 - 0049


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1216/96 av den 28 juni 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 904/90 om tillämpningsföreskrifter för systemet med import av vissa produkter av griskött som har sitt ursprung i länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-staterna) eller i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) för att genomföra det jordbruksavtal som slöts inom ramen för förhandlingarna i Uruguayrundan

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3290/94 av den 22 december 1994 om de anpassningar och övergångsåtgärder som krävs inom jordbrukssektorn för att genomföra avtalen som slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan (1), särskilt artikel 3.1 i denna, och

med beaktande av följande:

Med hänsyn till det importsystem som gäller inom sektorn för griskött till följd av det jordbruksavtal som slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan är det nödvändigt att vidta övergångsåtgärder för att anpassa den förmånsbehandling i form av befrielse från avgiften vid import som gäller för vissa produkter av griskött med ursprung i AVS-staterna eller de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT).

I kommissionens förordning (EEG) nr 904/90 (2), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1592/95 (3) fastställs tillämpningsföreskrifter för förmånsbehandling i form av nedsättning av avgiften vid import för kvoterna av griskött. Med hänsyn till att avgifterna ersätts med tullar från och med den 1 juli 1995 har dessa bestämmelser anpassats som en övergångsåtgärd.

Genom rådets förordning (EG) nr 1193/96 av den 26 juni 1996 om förlängning av perioden för vidtagandet av de övergångsåtgärder som krävs inom jordbrukssektorn för att genomföra avtalen som slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan (4) förlängdes perioden för vidtagandet av övergångsåtgärder till och med den 30 juni 1997. Det har visat sig nödvändigt att förnya dessa anpassningar för den berörda perioden.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för griskött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I förordning (EEG) nr 904/90 skall uttrycket "avgift" ersättas med uttrycket "tull" varje gång det förekommer.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall gälla från den 1 juli 1996 till den 30 juni 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 juni 1996.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 349, 31.12.1994, s. 105.

(2) EGT nr L 93, 10.4.1990, s. 23.

(3) EGT nr L 150, 1.7.1995, s. 93.

(4) Se sida 1 i denna tidning.