31996R1125

Kommissionens förordning (EG) nr 1125/96 av den 24 juni 1996 om ändring av förordning (EG) nr 97/95 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad gäller det minimipris som skall betalas och den kompensationsbetalning som skall beviljas till producenter av potatis samt för rådets förordning (EG) nr 1868/94 om upprättande av ett kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse -

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 150 , 25/06/1996 s. 0001 - 0002


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1125/96 av den 24 juni 1996 om ändring av förordning (EG) nr 97/95 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad gäller det minimipris som skall betalas och den kompensationsbetalning som skall beviljas till producenter av potatis samt för rådets förordning (EG) nr 1868/94 om upprättande av ett kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 923/96 (2), särskilt artikel 8.5 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1868/94 av den 27 juli 1994 om upprättande av ett kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 206/96 (4), särskilt artikel 8 i denna, och

med beaktande av följande:

I kommissionens förordning (EG) nr 97/95 (5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 206/96, fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 1766/92 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål vad gäller det minimipris som skall betalas och den kompensationsbetalning som skall beviljas till producenter av potatis samt för rådets förordning (EG) nr 1868/94 om upprättande av ett kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse.

I förordning (EG) nr 97/95 fastställs en minimigräns på 13 % för stärkelsehalten i potatispartier som levererats till stärkelsefabriker. I kommissionens förordning (EG) nr 2953/95 av den 20 december 1995 om fastställande av en minimigräns för stärkelsehalten i potatis för framställning av stärkelse i vissa medlemsstater under regleringsåret 1995/96 (6), fastställs dock minimigränsen för stärkelsehalten, undantagsvis, till 12,8 % för Österrike, Frankrike, Nederländerna och Danmark, med utgångspunkt från artikel 6.2 andra stycket i förordning (EG) nr 97/95.

Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts tycks det lämpligt att detta undantag införs permanent i förordning (EG) nr 97/95, med tillåtelse för stärkelsefabrikerna att ta emot potatispartier med en stärkelsehalt som understiger 13 % under förutsättning att den kvantitet stärkelse som skulle kunna framställas av den potatisen inte överstiger 1 % av deras underkvot. Som ett komplement till artikel 13 bör det fastställas vilka sanktioner som skall gälla om stärkelsefabrikerna mottagit potatisleveranser med en stärkelsehalt som ligger under minimigränsen.

Definitionen av "potatis" i artikel 1 f skall revideras.

De villkor som gäller för beviljande av kompensationsbeloppet bör fastställas som ett komplement till artikel 7 och de villkor som gäller för beviljande av bidraget som ett komplement till artikel 11.

Förvaltningskommittén för spannmål har inte avgivit något yttrande inom den tid som ordföranden bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 97/95 ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 f skall ersättas med följande:

"f) potatis: potatis som är ämnad för framställning av potatisstärkelse enligt artikel 8 i förordning (EEG) nr 1766/92 och som har en stärkelsehalt på minst 13 %, utom i de fall då artikel 6.2 andra stycket är tillämplig."

2. Artikel 6.2 skall ersättas med följande:

"2. Endast partier som har en stärkelsehalt på minst 13 % skall tas emot.

Stärkelsefabrikerna får dock ta emot potatispartier med en stärkelsehalt som understiger 13 % om den kvantitet stärkelse som kan framställas av potatisen inte överstiger 1 % av deras underkvot. I sådana fall betalas det minimipris som gäller för en stärkelsehalt på 13 %."

3. I artikel 7 skall följande mening läggas till i slutet av första stycket i punkt 1:

"Inget bidrag skall beviljas för stärkelse som framställts av potatis som inte är av god, sund och marknadsmässig kvalitet och inte heller för stärkelse som framställts av potatis med en stärkelsehalt som understiger 13 %, utom vid tillämpning av andra stycket i artikel 6.2."

4. Efter artikel 7 skall följande artikel 7a läggas till:

"Artikel 7a

Kompensationsbetalning skall beviljas till producenter av potatis vilken är av god, sund och marknadsmässig kvalitet, på grundval på kvantiteten och stärkelsehalten hos den levererade potatisen enligt de tal som fastställs i bilaga II. Ingen kompensationsbetalning skall beviljas för potatis som inte är av god, sund och marknadsmässig kvalitet och inte heller för potatis med en stärkelsehalt som understiger 13 %, utom vid tillämpning av andra stycket i artikel 6.2."

5. I artikel 11 skall punkt 1 b ersättas med följande:

"b) Bidrag enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1868/94 förutsatt att

- stärkelseproducenten bevisar att nämnda stärkelse har framställts i denna under den berörda regleringsåret,

- stärkelseproducenten visar att man har betalat ett pris som inte understiger det som anges i artikel 8.1 i förordning (EEG) nr 1766/92 fritt fabriken till potatisproducenterna för hela den kvantitet potatis som producerats inom gemenskapen och som använts till stärkelseframställning.

- stärkelseproducenten lägger fram bevis för att denna stärkelse har framställts av potatis som omfattas av odlingskontrakt enligt artikel 4."

6. I första strecksatsen i artikel 13.4 skall uttrycket "procentsats för överskridande" ersättas med uttrycket "konstaterad procentsats".

7. Efter punkt 4 i artikel 13 skall följande punkt läggas till:

"4a. Om, i motsats till bestämmelserna i artikel 6.2 den stärkelse som skulle kunna produceras av accepterade partier med en stärkelsehalt som understiger 13 %

- överstiger 1 % av stärkelseproducentens underkvot skall inget bidrag för den överskjutande kvantiteten. Dessutom skall det bidrag som beviljats för underkvoten minskas med tio gånger procentsatsen för det konstaterade överskridandet,

- överskrider 11 % av stärkelseproducentens underkvot skall inget bidrag beviljas för det aktuella regleringsåret. Dessutom skall stärkelseproducenten uteslutas från rätten till bidrag för det följande regleringsåret."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juni 1996.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EGT nr L 126, 24.5.1996, s. 37.

(3) EGT nr L 197, 30.7.1994, s. 1.

(4) EGT nr L 27, 3.2.1996, s. 7.

(5) EGT nr L 16, 24.1.1995, s. 3.

(6) EGT nr L 308, 21.12.1995, s. 44.