31996R0523

Kommissionens förordning (EG) nr 523/96 av den 26 mars 1996 om anpassning av den årliga maximala fiskeansträngningsnivån för vissa fiskevatten

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 077 , 27/03/1996 s. 0012 - 0013


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 523/96 av den 26 mars 1996 om anpassning av den årliga maximala fiskeansträngningsnivån för vissa fiskevatten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2027/95 av den 15 juni 1995 om en förvaltningsordning för fiskeansträngningen för vissa fiskezoner och fisketillgångar inom gemenskapen (1), särskilt artikel 4 andra strecksatsen i denna, och

med beaktande av följande:

I artikel 4 andra strecksatsen i förordning (EG) nr 2027/95 föreskrivs att kommissionen på en medlemsstats begäran skall vidta lämpliga åtgärder så att denna medlemsstat skall kunna utnyttja sina kvoter i enlighet med bestämmelserna i artikel 6.2 tredje stycket i rådets förordning (EG) nr 685/95 av den 27 mars 1995 om administreringen av fiskeinsatsen med avseende på vissa fiskezoner och fiskeresurser i gemenskapen (2).

Nederländerna har begärt att kommissionen skall anpassa den årliga maximala fiskeansträngningsnivå som beviljats den nederländska flottan för vissa kvoter som de har tilldelats i enlighet med rådets förordning (EG) nr 3074/95 av den 22 december 1995 om fastställande, för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd, av totala tillåtna fångstmängder under 1996 och av vissa villkor för fångsten (3).

Förvaltningskommittén för fiskeresurser har avgivit sitt yttrande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den årliga maximala fiskeansträngningsnivån för Nederländerna för fiske med släpredskap, bottenlevande arter, som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 2027/95 skall anpassas i enlighet med vad som anges i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 18 mars 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 mars 1996.

På kommissionens vägnar

Emma BONINO

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 199, 24.8.1995, s. 1.

(2) EGT nr L 71, 31.3.1995, s. 5.

(3) EGT nr L 330, 30.12.1995, s. 1.

BILAGA

>Plats för tabell>