31996L0057

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG av den 3 september 1996 om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar (även i kombination) för hushållsbruk

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 236 , 18/09/1996 s. 0036 - 0043


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 96/57/EG av den 3 september 1996 om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar (även i kombination) för hushållsbruk

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med det i artikel 189b i fördraget angivna förfarandet (3), och

med beaktande av följande:

1. Det är viktig att främja åtgärder som syftar till att den inre marknaden fungerar väl.

2. I sin resolution av den 15 januari 1985 om förbättring av energibesparingsprogrammen i medlemsstaterna (4) uppmanade rådet medlemsstaterna att fortsätta och i förekommande fall öka sina ansträngningar att främja en mer rationell användning av energi genom att utveckla en samordnad politik i fråga om energibesparingsåtgärder.

3. Den elektricitet som förbrukas av kylskåp och frysar för hushållsbruk utgör en icke obetydlig del av hushållens elförbrukning och därigenom av gemenskapens totala elförbrukning. Elförbrukningen, dvs. energieffektiviteten, varierar kraftigt mellan de olika modeller av kylskåp och frysar med samma volym och egenskaper som erbjuds på gemenskapsmarknaden.

4. Några medlemsstater står i begrepp att anta bestämmelser om energieffektiviteten hos kylskåp och frysar för hushållsbruk, vilka bestämmelser är av sådant slag att de kan medföra handelshinder för dessa produkter inom gemenskapen.

5. Det är nödvändigt att utgå från en hög skyddsnivå när det gäller förslagen om tillnärmning av bestämmelser i medlemsstaternas lagar och andra författningar rörande hälsa, säkerhet, miljöskydd och konsumentskydd. Detta direktiv garanterar en hög skyddsnivå för miljön och konsumenterna samtidigt som det syftar till en betydande förbättring av kylskåps och frysars energieffektivitet.

6. Vidtagandet av sådana åtgärder omfattas av gemenskapens befogenheter. Kraven i detta direktiv går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå direktivets mål och direktivet överensstämmer således med bestämmelserna i artikel 3b i fördraget.

7. I artikel 130r i fördraget föreskrivs dessutom att gemenskapens miljöpolitik skall bidra till bland annat målen att skydda och förbättra miljön samt att utnyttja naturresurserna varsamt och rationellt. Produktion och förbrukning av elektricitet bidrar till ungefär 30 % av koldioxidutsläpp (CO2) förorsakade av människor och motsvarar ungefär 35 % av gemenskapens bruttoenergiförbrukning och denna andel ökar.

8. Rådets beslut 89/364/EEG av den 5 juni 1989 om ett åtgärdsprogram för gemenskapen för förbättrad effektivitet i elutnyttjandet (5) har den dubbla målsättningen att uppmuntra konsumenterna att välja apparater och utrustning som är mest energieffektiva samt att förbättra apparaternas och utrustningens energieffektivitet.

9. I sina slutsatser av den 29 oktober 1990 fastställde rådet målet att till år 2000 stabilisera koldioxidutsläppen (CO2) i gemenskapen på 1990 års nivå. För att nå detta mål krävs kraftigare åtgärder för att stabilisera gemenskapens koldioxidutsläpp.

10. Genom rådets beslut 91/565/EEG (6) upprättades ett program för att främja effektiv energianvänding i gemenskapen (Save-programmet).

11. De åtgärder för en förbättrad energieffektivitet som genomförts på de senaste modellerna av kylskåp och frysar som finns på marknaden ökar inte påtagligt deras tillverkningskostnader och kan uppvägas inom några få år, eller till och med ännu snabbare, av de elektricitetsbesparingar de innebär. Denna beräkning tar inte hänsyn till den ytterligare fördel det innebär att externa kostnader i samband med elproduktionen försvinner, såsom exempelvis koldioxidutsläpp (CO2) och andra föroreningar.

12. Den energieffektivitetsvinst som automatiskt uppstår till följd av påtryckningar från marknaden och förbättringar av tillverkningsmetoderna och som uppskattas till ungefär 2 % per år, kommer att bidra till ansträngningarna att få till stånd strängare normer för energiförbrukning.

13. Direktiv 92/75/EEG (7) (ramdirektivet) och kommissionens direktiv 94/2/EG (8) (om genomförandet av direktiv 92/75/EEG) som föreskriver obligatorisk märkning av apparater och andra former av upplysningar om energiförbrukning kommer att öka konsumenternas medvetenhet om energieffektivitet hos kylskåp och frysar för hushållsbruk. Denna åtgärd kommer följaktligen även att leda till att de konkurrerande tillverkarna erbjuder apparater med högre energieffektivitet än vad som föreskrivs i direktivets normer. I konsumentupplysningarna bör normerna ändå anges för att de ska bli så effektiva som möjligt och leda till en verklig förbättring av de sålda apparaternas genomsnittliga samlade effektivitet.

14. Detta direktiv som syftar till att avlägsna tekniska hinder för en förbättrad energieffektivitet hos kylskåp och frysar för hushållsbruk skall följa den "nya metoden" som fastställs i rådets resolution av den 7 maj 1985 om en ny metod för teknisk harmonisering och standardisering (9) i vilken det uttryckligen bestäms att rättslig harmonisering begränsas till att genom direktiv anta de grundläggande krav vilka skall uppfyllas av varor som släpps ut på marknaden.

15. Det är viktigt att upprätta ett effektivt verktyg för att säkerställa ett felfritt genomförande av direktivet, rättvisa konkurrensvillkor för tillverkarna och skydd för konsumenternas rättigheter.

16. Hänsyn bör tas till beslut 93/465/EEG av den 22 juli 1993 om moduler för olika stadier i förfaranden vid bedömning av överensstämmelse samt regler inför anbringande och användning av CE-märkning om överensstämmelse, avsedda att användas i tekniska harmoniseringsdirektiv (10).

17. Med hänsyn till den internationella handeln bör internationell standard användas. Elförbrukningen för kylskåp och frysar definieras av Europeiska standardiseringsorganisationens standard EN 153 från juli 1995, på grundval av en internationell standard.

18. Kylskåp och frysar för hushållsbruk som överensstämmer med de energieffektivitetskrav som fastställs i detta direktiv skall förses med EG-märkning och tillhörande upplysningar för att möjliggöra deras fria rörlighet.

19. Detta direktiv omfattar inte kylskåp och frysar som tillverkats enligt särskilda specifikationer utan endast nätanslutna kylskåp och frysar för hushållsbruk, avsedda för livsmedel. Kyl- och frysanläggningar för kommersiellt bruk är avsevärt mer varierade och kan därför inte omfattas av detta direktiv.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv skall tillämpas på nya nätanslutna kylskåp, frysfack och frysar, även i kombination, för hushållsbruk, enligt bilaga I, nedan kallade "kyl- och frysapparater". Apparater som även kan utnyttja andra energikällor, t.ex. batterier, samt kyl- och frysapparater för hushållsbruk som bygger på absorptionsprincipen och apparater som tillverkats enligt särskilda specifikationer omfattas inte av direktivet.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de kyl- och frysapparater som omfattas av detta direktiv endast får släppas ut på marknaden i gemenskapen om deras elförbrukning är mindre än eller lika med den högsta tillåtna elförbrukningen för denna kategori apparater, vilken skall beräknas enligt de förfaranden som anges i bilaga I.

2. Tillverkaren av en kyl- och frysapparat som omfattas av detta direktiv, dennes i gemenskapen etablerade ombud eller den person som ansvarar för att apparaten släpps ut på marknaden inom gemenskapen åläggs att se till att varje apparat som släppts ut på marknaden uppfyller kravet som avses i punkt 1.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna får inte inom sitt respektive territorium förbjuda, begränsa eller hindra att kyl- och frysapparater, försedda med den EG-märkning som intygar att de överensstämmer med samtliga bestämmelser i detta direktiv, släpps ut på marknaden.

2. Om det inte finns bevis om motsatsen skall medlemsstaterna utgå från att kyl- och frysapparater med EG-märkning enligt artikel 5 överensstämmer med samtliga bestämmelser i detta direktiv.

3. a) Om kyl- och frysapparater omfattas av andra direktiv i vilka andra frågor behandlas och i vilka EG-märkning också föreskrivs innebär denna märkning att sådana kyl- och frysapparater skall förutsättas överensstämma även med bestämmelserna i dessa direktiv om det inte finns bevis om motsatsen.

b) Om tillverkaren likväl under en övergångsperiod kan välja mellan att tillämpa olika bestämmelser i ett eller flera av dessa direktiv, anger EG-märkningen endast överensstämmelse med bestämmelserna i de direktiv som tillverkaren har tillämpat. I de handlingar, anvisningar och instruktioner som medföljer kyl- och frysapparaterna skall i så fall numren på dessa direktiv anges, enligt den text som offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

De förfaranden som skall tillämpas för bedömning av överensstämmelse och de skyldigheter som rör EG-märkning av kyl- och frysapparater anges i bilaga II.

Artikel 5

1. Apparaterna skall, då de släpps ut på marknaden, vara försedda med EG-märkning. Denna skall bestå av bokstäverna "CE". Den utformning som skall användas visas i bilaga III. EG-märkningen skall vara väl synlig, läsbar och outplånligt anbringad på kyl- och frysapparaterna samt vid behov på emballaget.

2. Det är förbjudet att på kyl- och frysapparaterna anbringa märkningar som skulle kunna vilseleda tredje man i fråga om EG-märkningens betydelse och grafiska utformning. Annan märkning får anbringas på apparaterna, emballaget, bruksanvisningen eller andra handlingar endast om EG-märkningen förblir synlig och läsbar.

Artikel 6

1. Om en medlemsstat konstaterar att EG-märkningen har använts på ett oriktigt sätt är tillverkaren eller dennes i gemenskapen etablerade ombud skyldig att anpassa produkten till bestämmelserna och upphöra med överträdelsen på de villkor som medlemsstaten föreskriver. Om varken tillverkaren eller dennes ombud är etablerade i gemenskapen åligger denna skyldighet den person som ansvarar för att kyl- och frysapparaten släpps ut på marknaden i gemenskapen.

2. Om överträdelsen fortgår skall medlemsstaten i enlighet med artikel 7 vidta alla nödvändiga åtgärder för att begränsa eller förbjuda att varan i fråga släpps ut på marknaden eller säkerställa att den tas ur försäljning.

Artikel 7

1. Alla beslut som fattas enligt detta direktiv och som innehåller inskränkningar av villkoren för att släppa ut kyl- och frysapparater på marknaden skall noga ange på vilka grunder beslutet är fattat. Den berörda parten skall omedelbart underrättas om beslutet och samtidigt få information om vilka möjligheter till överklagande som gäller i den berörda medlemsstaten och inom vilken tid detta skall äga rum.

2. Medlemsstaten skall utan dröjsmål underrätta kommissionen om och ange skälen för en sådan åtgärd. Kommissionen skall underrätta de övriga medlemsstaterna om detta.

Artikel 8

Senast fyra år efter det att detta direktiv har antagits skall kommissionen utvärdera de resultat som uppnåtts i förhållande till de förväntade resultaten. Med sikte på att gå vidare med nästa steg i förbättringen av energieffektiviteten skall kommissionen därefter i samråd med de berörda parterna undersöka om det finns behov av att upprätta ytterligare en rad lämpliga åtgärder för att på ett märkbart sätt förbättra energieffektiviteten för kyl- och frysapparater för hushållsbruk. Om så är fallet skall åtgärderna och tidpunkten för deras ikraftträdande grundas på energieffektivitetsnivåer som är ekonomiskt och tekniskt motiverade med hänsyn till de omständigheter som råder vid det tillfället. Andra åtgärder som har bedömts vara lämpliga för att förbättra effektiviteten för kyl- och frysapparater för hushållsbruk kommer också att beaktas.

Artikel 9

1. Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast inom ett år efter antagandet av detta direktiv. De skall omedelbart underrätta kommissionen om detta.

Medlemsstaterna skall tillämpa sådana bestämmelser tre år efter antagandet av detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

3. Under en tid av tre år efter antagandet av detta direktiv skall medlemsstaterna tillåta att sådana kyl- och frysapparater släpps ut på marknaden som är godkända i respektive medlemsstat vid den tidpunkt detta direktiv antas.

Artikel 10

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 11

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 september 1996.

På Europaparlamentets vägnar

K. HÄNSCH

Ordförande

På rådets vägnar

I. YATES

Ordförande

(1) EGT nr C 390, 31.12.1994, s. 30 och EGT nr C 49, 20.2.1996, s. 10.

(2) EGT nr C 155, 21.6.1995, s. 18.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 26 oktober 1995 (EGT nr C 308, 20.11.1995, s. 134), rådets gemensamma ståndpunkt av den 11 mars 1996 (EGT nr C 120, 24.4.1996, s. 10) och Europaparlamentets beslut den 18 juli 1996 (EGT nr C 198, 8.7.1996).

(4) EGT nr C 20, 22.1.1985, s. 1.

(5) EGT nr L 157, 9.6.1989, s. 32.

(6) EGT nr L 307, 8.11.1991, s. 34.

(7) EGT nr L 297, 13.10.1992, s. 16.

(8) EGT nr L 45, 17.2.1994, s. 1.

(9) EGT nr C 136, 4.6.1985, s. 1.

(10) EGT nr L 220, 30.8.1993, s. 23.

BILAGA I

METOD FÖR BERÄKNING AV HÖGSTA TILLÅTNA ELFÖRBRUKNING FÖR KYL- OCH FRYSAPPARATER SAMT FÖRFARANDE VID KONTROLL AV FÖRBRUKNINGENS ÖVERENSSTÄMMELSE MED DIREKTIVET

Elförbrukningen för en kyl- eller frysapparat (som kan uttryckas i kWh per dygn) beror på vilken kategori apparaten tillhör (t.ex. kylskåp, frysbox osv.), dess volym, energieffektiviteten (isoleringens tjocklek, kompressorns effektivitet osv.) och skillnaden mellan omgivande och inre temperatur. Vid fastställandet av energieffektivitetsnormer bör därför hänsyn tas till de viktigaste yttre faktorerna som påverkar energiförbrukningen (dvs. apparatens kategori och volym). Därför fastställs den högsta tillåtna energiförbrukningen for kyl- och frysapparater genom en lineär ekvation, som är en funktion av volymen, med ekvationen för varje kategori.

För att beräkna den högsta tillåtna elförbrukningen för en viss kyl- eller frysapparat måste denna först inordnas i någon av följande kategorier:

>Plats för tabell>

Det faktum att olika utrymmen i kyl- och frysapparater har olika temperatur (vilket tydligt påverkar deras elförbrukning) innebär att den högsta tillåtna elförbrukningen i praktiken fastställs för den korrigerade volymen, som är en viktad summa av volymerna i samtliga utrymmen.

I detta direktiv skall den korrigerade volymen (Vadj) för en apparat beräknas enligt följande:

Vadj = Ó Vc × Wc × Fc × Cc

Wc = >NUM>(25 - Tc) / >DEN>20

där Tc är varje utrymmes nominella temperatur (i °C)

Vc är varje utrymmes nyttovolym och Fc en faktor = 1,2 för köldutrymmen med automatisk avfrostning och = 1 för övriga utrymmen.

Cc = 1 för kyl- eller frysapparat tillhörande normal (N) och subnormal klimatklass (SN)

Cc = Xc för kyl- eller frysapparat tillhörande subtropisk klimatklass (ST)

Cc = Yc för kyl- eller frysapparat tillhörande tropisk klimatklass (T)

Viktningskoefficienterna Xc och Yc för de olika typerna av utrymmen är följande:

>Plats för tabell>

Den korrigerade volymen och nyttovolymen skall uttryckas i liter.

Den högsta tillåtna elförbrukningen (Emax, uttryckt i kWh per dygn och beräknad med två decimaler), för en apparat med den korrigerade volymen Vadj, skall för varje apparatkategori beräknas med hjälp av följande ekvationer:

>Plats för tabell>

För kylskåp/frysskåp med fler än två dörrar eller andra apparater som inte omfattas av ovanstående skall den högsta tillåtna elförbrukningen (Emax) avgöras av temperaturen och det antal stjärnor med vilket det kallaste utrymmet är märkt, enligt följande:

>Plats för tabell>

Kontrollförfaranden för att fastställa om kyl- och frysapparater överensstämmer med direktivets elförbrukningskrav

Om elförbrukningen för en kyl- eller frysapparat vid kontroll visar sig vara mindre än eller lika med värdet Emax (den högsta tillåtna elförbrukningen inom varje ovan angiven kategori) plus 15 %, skall denna apparat godkännas enligt energiförbrukningskraven i detta direktiv. Om förbrukningen överskrider Emax plus 15 %, måste ytterligare tre apparater kontrolleras. Om det aritmetiska medelvärdet av dessa tre apparaters elförbrukning underskrider eller är lika med Emax plus 10 %, skall apparaten godkännas enligt nämnda krav. Om det aritmetiska medelvärdet överskrider Emax plus 10 % skall apparaten anses icke motsvara kraven.

Definitioner

Termerna i denna bilaga är definierade i enlighet med Europeiska standardiseringsorganisationens standard EN 153 från juli 1995.

BILAGA II

FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV KYL- OCH FRYSAPPARATERS ÖVERENSSTÄMMELSE (MODUL A)

1. I denna modul beskrivs det förfarande genom vilket tillverkaren eller dennes i gemenskapen etablerade ombud som uppfyller kraven i punkt 2, garanterar och försäkrar att en kyl- eller frysapparat uppfyller kraven i enlighet med detta direktiv. Tillverkaren skall EG-märka alla av honom tillverkade kyl- och frysapparater och upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse.

2. Tillverkaren skall utarbeta den tekniska dokumentation som beskrivs i punkt 3, vilken av tillverkaren eller av dennes i gemenskapen etablerade ombud skall ställas till de nationella myndigheternas förfogande för kontrolländamål i minst tre år efter det att tillverkningen av apparaten har upphört.

Om varken tillverkaren eller dennes ombud är etablerade inom gemenskapen skall skyldigheten att hålla den tekniska dokumentationen tillgänglig åvila den person som är ansvarig för att kyl- eller frysapparaten släpps ut på marknaden inom gemenskapen.

3. Den tekniska dokumentationen skall möjliggöra en bedömning av kyl- och frysapparatens överensstämmelse med kraven i detta direktiv. I den mån det är nödvändigt för denna bedömning skall dokumentationen omfatta apparatens konstruktion, tillverkning och funktion enligt följande:

i) Tillverkarens namn och adress.

ii) En allmän beskrivning av modellen, som är tillräckligt utförlig för att apparaten tydligt skall kunna identifieras.

iii) Upplysningar, vid behov i form av ritningar, om huvuddragen i modellens konstruktion, särskilt sådana egenskaper som märkbart påverkar elförbrukningen, såsom storlek, volym, kompressorns egenskaper, speciella detaljer osv.

iv) Bruksanvisning, om sådan finns.

v) Resultaten från mätningen av elförbrukning utförd i enlighet med punkt 5.

vi) Uppgifter som visar dessa mätningars överensstämmelse med energiförbrukningskraven enligt bilaga I.

4. Teknisk dokumentation som utarbetats genom tillämpning av andra gemenskapsbestämmelser får användas om de uppfyller kraven i detta direktiv.

5. Tillverkare av kyl- och frysapparater är skyldiga att för varje apparat som omfattas av detta direktiv fastställa elförbrukningen i överensstämmelse med det förfaranden som gäller enligt europeisk standard EN 153, samt att fastställa apparatens överensstämmelse med kraven i artikel 2.

6. Tillverkaren eller dennes ombud skall förutom den tekniska dokumentationen spara en kopia av försäkran om överensstämmelse.

7. Tillverkaren skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att genom tillverkningsmetoden garantera att de tillverkade kyl- och frysapparaterna överensstämmer med den tekniska dokumentationen enligt punkt 2 samt med relevanta krav i direktivet.

BILAGA III

EG-MÄRKNING OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Överensstämmelsemärkningen skall utgöras av bokstäverna "CE" enligt följande utformning:

>Hänvisning till film>

Om EG-märkningen förminskas eller förstoras skall proportionerna som anges i ovanstående modell bibehållas.

De olika delarna av EG-märkningen bör vara av märkbart samma höjd, vilken inte får underskrida 5 mm.