31996D0400

96/400/EG: Kommissionens beslut av den 19 juni 1996 om ansökan om undantag ingiven av Italien med stöd av 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den italienska texten är giltig)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 164 , 03/07/1996 s. 0021 - 0021


KOMMISSIONENS BESLUT av den 19 juni 1996 om ansökan om undantag ingiven av Italien med stöd av 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den italienska texten är giltig) (96/400/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 95/54/EG (2), särskilt dess artikel 8.2 c, och

med beaktande av följande:

Italiens ansökan av den 23 februari 1996 som inkom till kommissionen den 27 februari 1996 åtföljdes av en rapport som innehöll de beståndsdelar som föreskrivs i nämnda artikel 8.2 c. Ansökan avser montering på en fordonstyp och på tre varianter av denna typ av en tredje stopplykta som motsvarar bestämmelserna för kategori ECE S3 i ECE (Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa) nr 7 och som monteras i enlighet med förordning ECE nr 48.

De skäl som åberopas i ansökan är riktiga, enligt vilka sådana stopplyktor och monteringen av dessa lyktor inte uppfyller kraven i rådets direktiv 76/758/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om breddmarkeringslyktor, främre sidopositionslyktor, bakre sidopositionslyktor och stopplyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (3), senast ändrat genom kommissionens direktiv 89/516/EEG (4), eller kraven i rådets direktiv 76/756/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om montering av belysning och ljussignalanordningar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (5), senast ändrat genom kommissionens direktiv 91/663/EEG (6). Beskrivningen av tester och av resultatet av dem samt deras överensstämmelse med ECE:s förordningar nr 7 och nr 48 säkerställer en tillfredsställande trafiksäkerhetsnivå.

Berörda gemenskapsdirektiv kommer att ändras i syfte att tillåta tillverkning och montering av sådana stopplyktor.

Den åtgärd som föreskrivs i detta beslut är förenlig med yttrandet från Kommittén för anpassning till teknisk utveckling som inrättades genom direktiv 70/156/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Italiens ansökan om undantag beträffande tillverkning och montering av en tredje stopplykta som motsvarar bestämmelserna för kategori ECE S3 i förordning ECE nr 7 och som monteras på den fordonstyp och de tre varianter av denna typ för vilken den är avsedd i enlighet med förordning ECE nr 48 godkänns härmed.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Italienska republiken.

Utfärdat i Bryssel den 19 juni 1996.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

(2) EGT nr L 266, 8.11.1995, s. 1.

(3) EGT nr L 262, 27.9.1976, s. 54.

(4) EGT nr L 265, 12.9.1989, s. 1.

(5) EGT nr L 262, 27.9.1976, s. 1.

(6) EGT nr L 366, 31.12.1991, s. 17.