31996D0279

96/279/EG: Kommissionens beslut av den 26 februari 1996 om ändring av rådets beslut 79/542/EEG och beslut 92/260/EEG, 93/195/EEG, 93/196/EEG och 93/197/EEG (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 107 , 30/04/1996 s. 0001 - 0003


KOMMISSIONENS BESLUT av den 26 februari 1996 om ändring av rådets beslut 79/542/EEG och beslut 92/260/EEG, 93/195/EEG, 93/196/EEG och 93/197/EEG (Text av betydelse för EES) (96/279/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/426/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredje land (1), senast ändrat genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, särskilt artiklarna 12-16 och 18-19 i och ii i detta, och

med beaktande av följande:

Genom rådets beslut 79/542/EEG (2), senast ändrat genom kommissionens beslut 96/132/EG (3), upprättades en förteckning över de tredje länder från vilka medlemsländerna tillåter import av bl.a. hästdjur.

Genom kommissionens beslut 92/160/EEG (4), senast ändrat genom beslut 95/536/EG (5), infördes regionalisering av vissa tredje länder för import av hästdjur.

Djurhälsovillkor och veterinärintyg för tillfällig införsel av registrerade hästar, för import av hästdjur avsedda för slakt samt för import av registrerade hästdjur och hästdjur för avel och bruksändamål fastställs var för sig i kommissionens beslut 92/260/EEG (6), senast ändrat genom beslut 96/81/EG (7), samt i kommissionens beslut 93/196/EEG (8) och 93/197/EEG (9), båda senast ändrade genom kommissionens beslut 96/82/EG (10), och för återinförsel av registrerade hästar efter tillfällig export i beslut 93/195/EG (11), senast ändrat genom kommissionens beslut 95/323/EG (12).

Hänsyn har tagits till förändringar av hälsosituationen i tredje land genom ändringar av de nämnda besluten. Ibland inträffade det dock att dessa ändringar var ofullständiga och saker utelämnades. Det är därför nödvändigt att rätta till situationen och ändra besluten i enlighet därmed.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1.3 c i beslut 79/542/EEG skall utgå.

Artikel 2

Beslut 92/260/EEG ändras på följande sätt:

1. I bilaga I skall förteckningen över länder i grupp B ersättas med följande:

"Australien, Bulgarien, Vitryssland, Bosnien-Hercegovina, Cypern, Tjeckien, Estland, Kroatien, Ungern, Litauen, Lettland, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Nya Zeeland, Polen, Rumänien, Ryssland (1), Slovenien, Slovakien, Ukraina".

2. I bilaga I skall förteckningen över länder i grupp D ersättas med följande:

"Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasilien (1), Chile, Kuba, Jamaica, Mexiko, Paraguay, Uruguay".

3. I bilaga II skall rubriken på intyg B ersättas med följande:

"HÄLSOINTYG

för tillfällig införsel till gemenskapens territorium av registrerade hästar från Australien, Bulgarien, Vitryssland, Bosnien-Hercegovina, Cypern, Tjeckien, Estland, Kroatien, Ungern, Litauen, Lettland, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Nya Zeeland, Polen, Rumänien, Ryssland (1), Slovenien, Slovakien, Ukraina för kortare tid än 90 dagar".

4. I bilaga II skall kapitel III punkt d tredje strecksatsen för intyg A, B, C, D och E ersättas med följande:

"- Australien, Bulgarien, Vitryssland, Kanada, Schweiz, Cypern, Tjeckien, Estland, Grönland, Hongkong, Kroatien, Ungern, Island, Japan, Litauen, Lettland, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Macao, Malaysia (halvön), Norge, Nya Zeeland, Polen, Rumänien, Ryssland (1), Singapore, Slovenien, Slovakien, Ukraina, Förenta staterna".

Artikel 3

Beslut 93/195/EEG ändras på följande sätt:

1. I bilaga I skall förteckningen över länder i grupp A ersättas med följande:

"Schweiz, Grönland, Island".

2. I bilaga I skall förteckningen över länder i grupp B ersättas med följande:

"Australien, Bulgarien, Vitryssland, Bosnien-Hercegovina, Cypern, Tjeckien, Estland, Kroatien, Ungern, Litauen, Lettland, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Nya Zeeland, Polen, Rumänien, Ryssland (1), Slovenien, Slovakien, Ukraina".

3. I bilaga II skall förteckningen över länder i grupp A i hälsointygets rubrik ersättas med följande: "Schweiz, Grönland, Island".

4. I bilaga II skall förteckningen över länder i grupp B i hälsointygets rubrik ersättas med följande:

"Australien, Bulgarien, Vitryssland, Bosnien-Hercegovina, Cypern, Tjeckien, Estland, Kroatien, Ungern, Litauen, Lettland, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Nya Zeeland, Polen, Rumänien, Ryssland (1), Slovenien, Slovakien, Ukraina".

Artikel 4

Beslut 93/196/EEG ändras på följande sätt:

1. I bilaga I skall förteckningen över länder i fotnot 5 ersättas med följande:

"Australien, Kanada, Schweiz, Grönland, Island, Nya Zeeland och Förenta staterna".

2. I fotnot 3 i bilaga II skall förteckningen över länder i grupp A ersättas med följande: "Schweiz, Grönland, Island".

3. I fotnot 3 i bilaga II skall förteckningen över länder i grupp B ersättas med följande:

"Australien, Bulgarien, Vitryssland, Bosnien-Hercegovina, Cypern, Tjeckien, Estland, Kroatien, Ungern, Litauen, Lettland, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Nya Zeeland, Polen, Rumänien, Ryssland (1), Slovenien, Slovakien, Ukraina".

Artikel 5

Beslut 93/197/EEG ändras på följande sätt:

1. I bilaga I skall förteckningen över länder i grupp A ersättas med följande: "Schweiz, Grönland, Island".

2. I bilaga I skall förteckningen över länder i grupp B ersättas med följande:

"Australien, Bulgarien, Vitryssland, Bosnien-Hercegovina, Cypern, Tjeckien, Estland, Kroatien, Ungern, Litauen, Lettland, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Nya Zeeland, Polen, Rumänien, Ryssland (1), Slovenien, Slovakien, Ukraina".

3. I bilaga II skall rubriken på intyg A ersättas med följande:

"HÄLSOINTYG

för import till gemenskapens territorium av registrerade hästdjur och hästdjur för avel och bruksändamål från Schweiz, Grönland och Island".

4. I bilaga II skall rubriken på intyg B ersättas med följande:

"HÄLSOINTYG

för import till gemenskapens territorium av registrerade hästdjur och hästdjur för avel samt bruksändamål från Australien, Bulgarien, Vitryssland, Bosnien-Hercegovina, Cypern, Tjeckien, Estland, Kroatien, Ungern, Litauen, Lettland, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Nya Zeeland, Polen, Rumänien, Ryssland (1), Slovenien, Slovakien och Ukraina".

Artikel 6

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 februari 1996.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 42.

(2) EGT nr L 146, 14.6.1979, s. 15.

(3) EGT nr L 30, 8.2.1996, s. 52.

(4) EGT nr L 71, 18.3.1992, s.27.

(5) EGT nr L 304, 16.12.1995, s. 49.

(6) EGT nr L 130, 15.5.1992, s. 67.

(7) EGT nr L 19, 25.1.1996, s. 53.

(8) EGT nr L 86, 6.4.1993, s. 7.

(9) EGT nr L 86, 6.4.1993, s. 16.

(10) EGT nr L 19, 25.1.1996, s. 56.

(11) EGT nr L 86, 6.4.1993, s. 1.

(12) EGT nr L 190, 11.8.1995, s. 11.