31996D0079

96/79/EG: Kommissionens beslut av den 12 januari 1996 om härstamningsbevis för sperma, ägg och embryon av registrerade hästdjur (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 019 , 25/01/1996 s. 0041 - 0049


KOMMISSIONENS BESLUT av den 12 januari 1996 om härstamningsbevis för sperma, ägg och embryon av registrerade hästdjur (Text av betydelse för EES) (96/79/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/427/EEG av den 26 juni 1990 om avelsmässiga och genealogiska villkor för handeln med hästdjur inom gemenskapen (1), särskilt artikel 8.2 i detta, och

med beaktande av följande:

Vissa uppgifter måste anges i härstamningsbeviset för att härstamning för och identitet på det djur från vilket sperma, ägg eller embryon kommer skall kunna fastställas.

Själva beviset kan undvaras under förutsättning att de uppgifter som avses i detta beslut redan finns i referenshandlingar för sperma, ägg eller embryon.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för husdjursavel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande uppgifter skall finnas med i härstamningsbeviset för sperma från registrerade hästdjur:

1. Uppgifter om donatorhingsten:

- Utfärdande organisation.

- Namn och adress i ursprungsstambok.

- Ras.

- Ursprungligt registreringsnummer i stambok (i förekommande fall).

- Djurets namn.

- Datum för utfärdande av beviset.

- Identifieringsmetod (t.ex. mikrochip, tatuering, brännmärkning, foto).

- Identifiering.

- Upplysningar om huruvida blodgruppsbestämning eller en test med motsvarande vetenskaplig säkerhet har utförts för att kontrollera härstamningen.

- Födelsedatum.

- Ägarens namn och adress.

- Namn och stamboksnummer för föräldrar och morfar liksom namn på stamböcker.

- Utfall av individprövning och beräkning av avelsvärdet (frivilligt).

2. Uppgifter om sperman:

- Identifiering.

- Antal doser.

- Datum för uppsamling.

- Namn på och adress till seminstationen eller seminstationerna inbegripet registreringsnummer.

- Mottagarens namn och adress.

Artikel 2

De uppgifter som avses i artikel 1 får anges enligt följande:

1. I form av ett bevis i enlighet med mallen i bilaga I.

2. I de handlingar som åtföljer hästsperman. I sådana fall skall de behöriga myndigheterna bekräfta att de uppgifter som avses i artikel 1 anges i dessa handlingar med följande formulering:

"Undertecknad intygar att dessa handlingar innehåller de uppgifter som avses i artikel 1 i kommissionens beslut 96/79/EG."

Artikel 3

Följande uppgifter skall finnas med i härstamningsbeviset för ägg från registrerade hästdjur:

1. Uppgifter om donatorstoet:

- Alla de uppgifter som anges i artikel 1.1.

2. Uppgifter om äggen:

- Identifiering.

- Datum för insamling.

- Namn på och adress till centralen eller centralerna för uttagning av ägg, inbegripet registreringsnummer.

- Mottagarens namn och adress.

Om det finns mer än ett ägg i varje strå skall detta tydligt anges och dessutom skall alla ägg komma från samma sto.

Artikel 4

De uppgifter som avses i artikel 3 får anges enligt följande:

1. I form av ett härstamningsbevis i enlighet med mallen i bilaga II.

2. I de handlingar som åtföljer äggen. I sådana fall skall de behöriga myndigheterna bekräfta att de uppgifter som avses i artikel 3 anges i dessa handlingar med följande formulering:

"Undertecknad intygar att dessa handlingar innehåller de uppgifter som avses i artikel 3 i kommissionens beslut 96/79/EG."

Artikel 5

Följande uppgifter skall finnas med i härstamningsbeviset för embryon av registrerade hästdjur:

1. Uppgifter om donatorhingsten och donatorstoet:

- Alla de uppgifter som anges i artikel 1.1.

2. Uppgifter om äggen:

- Identifiering.

- Datum för uttagning.

- Datum för seminering eller befruktning.

- Namn på och adress till stationen eller stationerna för uttagning av embryon, inbegripet registreringsnummer.

- Mottagarens namn och adress.

Om det finns mer än ett embryo i varje strå skall detta tydligt anges och dessutom skall alla embryon ha samma härstamning.

Artikel 6

De uppgifter som avses i artikel 5 får anges enligt följande:

1. I form av ett härstamningsbevis i enlighet med mallen i bilaga III.

2. I de handlingar som åtföljer embryoet eller embryona av hästdjur. I sådana fall skall de behöriga myndigheterna bekräfta att de uppgifter som avses i artikel 5 anges i dessa handlingar med följande formulering:

"Undertecknad intygar att dessa handlingar innehåller de uppgifter som avses i artikel 5 i kommissionens beslut 96/79/EG."

Artikel 7

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 januari 1996.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 55.

BILAGA I

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

BILAGA II

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

BILAGA III

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>