31995Y0722(02)

Rådets resolution av den 29 juni 1995 om utvecklandet av nya former för mobil- och personkommunikationer inom Europeiska unionen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 188 , 22/07/1995 s. 0003 - 0004


RÅDETS RESOLUTION av den 29 juni 1995 om utvecklandet av nya former för mobil- och personkommunikationer inom Europeiska unionen (95/C 188/02)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och

med beaktande av följande:

Som en följd av 1992 års undersökning av telekommunikationssektorn uppmanade rådet, i sin resolution 93/C 213/01 av den 22 juli 1993 (1), kommissionen att offentliggöra en grönbok om mobil- och personkommunikationer, vilken kommissionen antog den 27 april 1994.

Kommissionen har med ledning av grönboken genomfört ett omfattande samråd och har inför Europaparlamentet och rådet framlagt ett meddelande om resultatet av samrådet rörande grönboken om mobil- och personkommunikationer.

RÅDET

1. VÄLKOMNAR att kommissionen genomfört ett omfattande samråd om de grundläggande principerna och målen i grönboken om mobil- och personkommunikationer och KONSTATERAR såväl att enighet uppnåtts på vissa punkter, som att det finns områden där total enighet inte kunnat uppnås.

2. GER SITT STÖD till utarbetandet av ett regelverk som främjar utvecklingen inom sektorn för mobil- och personkommunikationer, i överensstämmelse med den allmänna reformen av telekommunikationssektorn.

3. FASTSTÄLLER SOM PRIORITERADE MÅL för utvecklingen av mobil- och personkommunikationer, att inom unionen säkerställa

a) en utvidgning av konkurrensen vad gäller leverans av mobil- och personkommunikationer samt att tillstånden ges enligt objektiva, öppna och överblickbara, proportionerliga och icke diskriminerande kriterier,

b) att endast orsaker som är knutna till väsentliga krav, särskilt en effektiv användning avfrekvensspektrat, skall kunna begränsa antalet beviljade tillstånd för mobil- och personkommunikationer,

c) lojal konkurrens på marknaden för mobil- och personkommunikationer, särskilt respekten för förbudet mot korsvis subventionering som motverkar konkurrens,

d) en lämplig samordning av mobila och stationära telekommunikationstjänster inom ramen för den allmänna reformen av telekommunikationerna och med hänsyn tagen till behovet av att främja lojal konkurrens,

e) avlägsnandet av lagliga hinder mot möjligheten att sluta icke diskriminerande avtal om marknadsföring av tjänster beträffande mobil- och personkommunikationer, eftersom marknadsföringen skall regleras av en uppförandekod för att säkerställa skyddet för konsumenternas intressen,

f) att medlemsstaterna så snart som möjligt skall ge operatörerna tillstånd att direkt säkra samtrafikförmågan mellan mobila och stationära kommunikationsnät och mellan olika mobila nät,

g) att medlemsstaterna snarast och på bästa sätt inrättar en ordning för fritt tillhandahållande och fri användning av infrastrukturer av operatörer på marknaden för mobil- och personkommunikationer för bedrivande av de verksamheter de har tillstånd för,

h) en jämnare fördelning av frekvensspektrum mellan de olika användningsområdena, inom ramen för den verksamhet som bedrivs av Europeiska kommittén för radiokommunikation (ERC) och i enlighet med rådets resolution 90/C 166/04 av den 28 juni 1990 (2),

i) tidsbegränsad tilldelning av passande frekvensband, på grundval av ERC:s beslutsmekanism, för att stödja utvecklingen och införandet av prioriterade tekniker och system för mobil- och personkommunikationer som överensstämmer med europeiska standarder,

j) en definition, före den 1 juni 1996, av ett harmoniserat synsätt för beviljande av tillstånd för mobil- och personkommunikationer via satellit, efter utredning av Europeiska kommittén för lagstiftningsåtgärder på telekommunikationsområdet (ECTRA);

4. NOTERAR BEHOVET AV KOMPLETTERANDE ÅTGÄRDER på följande områden:

a) Fastställande av tydliga tidsplaner för standardisering av numrering och frekvenser för mobil- och personkommunikationer.

b) Fastställande av de villkor som är nödvändiga för ett ömsesidigt erkännande om överensstämmelse mellan alla terminaler för radiokommunikation.

c) Fördjupning av en rad frågor av allmänt intresse, särskilt

- de eventuella verkningarna av elektromagnetisk strålning på folkhälsan och människors säkerhet,

- möjligheterna att utveckla sysselsättningen och de utbildningsbehov som då skulle kunna uppstå,

- frågor om konsumentskydd,

- estetiska problem och miljöproblem som kan uppkomma genom utplacering av antenner.

d) Fortsatt stöd till utveckling av ett universellt system för mobiltelefoni (UMTS), vilket anses vara det viktigaste bidraget till ett framtida personligt kommunikationssystem.

5. UNDERSTRYKER betydelsen av jämförbar och faktisk tillgång till marknaderna i tredje land och av en allmän användning i möjligaste mån av de internationella standarderna, för teknik, utrustning och tjänster inom mobil- och personkommunikationer.

6. NOTERAR kommissionens avsikt att stödja skapandet av ett Europeiskt forum för tjänster beträffande mobil- och personkommunikationer.

7. NOTERAR de förslag som kommissionen framlagt i sitt meddelande.

8. UPPMANAR kommissionen att föreslå Europaparlamentet och rådet åtgärder som kan bidra till att förverkliga de prioriterade målen och de viktigaste kompletterande åtgärderna, vilka angivits ovan.

9. ANMODAR KOMMISSIONEN ATT RAPPORTERA TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om de framsteg som görs beträffande genomförandet och effekterna av de åtgärder som avses i denna resolution före den 1 januari 1997.

(1) EGT nr C 213, 6.8.1993, s. 1.

(2) EGT nr C 166, 7.7.1990, s. 4.