31995R2990

Rådets förordning (EG) nr 2990/95 av den 18 december 1995 om kompensation för märkbara sänkningar av jordbruksomräkningskurserna före den 1 juli 1996

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 312 , 23/12/1995 s. 0007 - 0008


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2990/95 av den 18 december 1995 om kompensation för märkbara sänkningar av jordbruksomräkningskurserna före den 1 juli 1996

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3813/92 av den 28 december 1992 om den beräkningsenhet och de omräkningskurser som skall tillämpas inom den gemensamma jordbrukspolitiken (1), särskilt artikel 9 i denna, och

med beaktande av följande:

I rådets förordning (EG) nr 1527/95 av den 29 juni 1995 om kompensation för sänkning av jordbruksomräkningskurserna för vissa valutor (2) fastställs särskilda bestämmelser som skall gälla mellan den 23 juni 1995 och den 1 januari 1996 för valutor som under denna period utsätts för märkbara sänkningar av jordbruksomräkningskurserna. Det finns risk för en märkbar sänkning av jordbruksomräkningskurserna för finska mark och svenska kronor eftersom monetära avvikelser på mer än 5 % har konstaterats för de ifrågavarande valutorna. Denna situation skulle kunna leda till en märkbar sänkning av en jordbruksomräkningskurs efter den period som avses i förordning (EG) nr 1527/95.

I artikel 9 i förordning (EEG) nr 3813/92 föreskrivs att rådet i händelse av märkbar uppskrivning skall besluta om alla nödvändiga åtgärder som - särskilt för att vidmakthålla respekten för de förpliktelser som följer av GATT-avtalet och för budgetdisciplinen - kan medföra undantag från de bestämmelser i den förordningen som har samband med stöd och avveckling av monetära avvikelser, utan att för den skull åstadkomma en höjning av tröskelvärdet. De åtgärder som föreskrivs i artiklarna 7 och 8 i den förordningen kan alltså inte tillämpas i oförändrat skick. Det är nödvändigt att vidta åtgärder på gemenskapsnivå för att undvika monetärt orsakade snedvridningar vid tillämpningen av den gemensamma jordbrukspolitiken.

De upplysningar som för närvarande finns att tillgå gör det inte möjligt att bedöma situationen efter den 30 juni 1996. Det är även fortsättningsvis befogat att på liknande fall under den här perioden tillämpa bestämmelserna i förordning (EG) nr 1527/95. Beloppet på det stöd som föreskrivs i förordning (EG) nr 1527/95 bör bestämmas i enlighet med de kriterier som gällde vid antagandet av ovan nämnda förordning, särskilt med beaktande av de senast kända uppgifterna. För att återspegla de senast kända uppgifterna bör stödbeloppet fastställas för de medlemsstater, för närvarande Finland och Sverige, för vilka en risk för en märkbar sänkning av jordbruksomräkningskurserna verkligen föreligger.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Denna förordning skall tillämpas i fall av märkbara sänkningar av jordbruksomräkningskurserna, i enlighet med artikel 4 i förordning (EEG) nr 3813/92, till och med den 30 juni 1996.

Artikel 2

1. Under förutsättning att ett belopp fastställs enligt punkt 2 får, i det fall en sådan sänkning av jordbruksomräkningskurserna som avses i artikel 1 sker. den berörda medlemsstaten bevilja stöd till jordbrukare under tre på varandra följande tolvmånadersperioder med början månaden efter den månad då jordbruksomräkningskursen i fråga minskades. Kompensationsstödet får inte beviljas i form av ett belopp vars storlek är bundet till produktionen annat än om det gäller produktionen för en bestämd tidigare period. Det får inte heller inriktas på en viss produktion eller inskränkas till att avse produktion som sker efter denna bestämda period.

2. För Sveriges del får det sammanlagda beloppet av det kompensationsstöd som beviljas för den första tolvmånadersperioden inte överstiga 10,8 miljoner ecu multiplicerat med den sänkning av jordbruksomräkningskursen som avses i artikel 1 uttryckt i procent och minskat med 1,564 punkter vad gäller den första märkbara sänkningen, om denna sänkning äger rum före den 13 januari 1996, eller med 1,043 punkter om den äger rum därefter.

För Finlands del får det sammanlagda beloppet av det kompensationsstöd som beviljas för den första tolvmånadersperioden inte överstiga 14,6 miljoner ecu multiplicerat med den sänkning av jordbruksomräkningskursen som avses i artikel 1 uttryckt i procent och minskat med 1,119 punkter vad gäller den första märkbara sänkningen, om denna sänkning äger rum före den 21 januari 1996, eller med 0,746 punkter om den äger rum därefter.

Beloppet för den andra och den tredje perioden skall i förhållande till den föregående perioden minskas med minst en tredjedel av det belopp som beviljas under den första perioden.

3. Gemenskapens bidrag till finansieringen av kompensationsstödet uppgår, i förhållande till de belopp som kan beviljas, till 50 %.

Detta bidrag skall med avseende på finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken anses ingå i interventioner som är avsedda att reglera jordbruksmarknaderna. Medlemsstaten kan avstå från att bevilja det nationella bidraget till finansieringen av stödet.

4. Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 12 i förordning (EEG) nr 3813/92 fastställa tillämpningsföreskrifter för denna artikel och särskilt, i fall då medlemsstaterna inte deltar i finansieringen av stödet, villkor för att bevilja detta.

Artikel 3

1. I fall som avses i artikel 1 skall de jordbruksomräkningskurser som vid tidpunkten för den märkbara sänkningen är tillämpliga på de belopp som avses i artikel 7 i förordning (EEG) nr 3813/92 förbli oförändrade till och med den 1 januari 1999.

2. Artiklarna 7 och 8 i förordning (EEG) nr 3813/92 är inte tillämpliga på de sänkningar av jordbruksomräkningskurserna som avses i artikel 1 i den här förordningen.

Artikel 4

Kommissionen skall före utgången av den tredje perioden för beviljande av kompensationsstöd granska effekterna på jordbruksinkomsterna av den sänkning av jordbruksomräkningskurserna som avses i artikel 1.

Om det konstateras att det finns risk för att inkomstförluster fortsätter att uppstå, får kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 12 i förordning (EEG) nr 3813/92 förlänga möjligheten att bevilja det kompensationsstöd som avses i artikel 2 i denna förordning för högst två kompletterande tolvmånadersperioder med ett högsta sammanlagt belopp per period som är lika med det som beviljades under den tredje perioden.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 1995.

På rådets vägnar

L. ATIENZA SERNA

Ordförande

(1) EGT nr L 387, 31.12.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 150/95 (EGT nr L 22, 31.1.1995, s. 1).

(2) EGT nr L 148, 30.6.1995, s. 1.