31995R2989

Rådets förordning (EG) nr 2989/95 av den 19 december 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 1765/92 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 312 , 23/12/1995 s. 0005 - 0006


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2989/95 av den 19 december 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 1765/92 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 42 och 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

med beaktande av följande:

I förordning (EEG) nr 1765/92 (2) föreskrivs att de producenter som omfattas av det generella kompensationssystemet skall göra ett särskilt arealuttag i syfte att styra produktionen av jordbruksgrödor till en nivå som motsvarar avsättningsmöjligheterna för dessa produkter, med beaktande av det obligatoriska arealuttaget för basarealer.

De arealer som utöver det obligatoriska uttaget frivilligt tas ur bruk bidrar till styrningen av produktionen av jordbruksgrödor. Men det frivilliga uttaget säkerställer inte en produktionsminskning som är jämförbar med den som det obligatoriska uttaget leder till. Det är därför lämpligt att vid beräkningen av det särskilda uttaget inte beakta mer än en del av de arealer som frivilligt tagits ur bruk.

I blanketterna för stödansökan har hittills inte alltid gjorts någon åtskillnad mellan det frivilliga uttaget och det obligatoriska uttaget. Medlemsstaterna bör vidta de åtgärder som krävs för att erhålla uppgifter om de arealer som frivilligt tagits ur bruk. Det är lämpligt att föreskriva en lämplig tid för denna anpassning.

Ovanliga klimatförhållanden kan få till följd att den genomsnittliga avkastningen sjunker och vara anledningen till att basarealen överskrids. Under dessa villkor bör det vara berättigat att helt eller delvis utesluta de berörda regionerna från särskilda arealuttag.

Den situation som råder på marknaden för jordbruksgrödor är sådan att ett överskridande av minst 1 % av den regionala basarealen kan anses som försumbar. I ett sådant fall bör inte det straffuttag som avses i artikel 2.6 andra strecksatsen i förordning (EEG) nr 1765/92 tillämpas.

Det är därför nödvändigt att ändra förordning (EEG) nr 1765/92. Det bör föreskrivas en lämplig frist för denna anpassning.

Före anslutningen odlades durumvete på relativt begränsade arealer i Österrike. Produktionen är väl etablerad i vissa regioner och de berörda regionerna utgör den en betydande del av spannmålsekonomin. Det är därför önskvärt att produktionen säkerställs genom att ett tillägg betalas ut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 1765/92 skall ändras på följande sätt:

1. Artikel 2.6 skall ersättas med följande text:

"6. Om det rör sig om en regional basareal och om summan av de individuella arealer, för vilka stöd söks enligt programmet om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor, inbegripet arealuttag enligt samma program, mark som anses uttagen enligt artikel 7.2 och det markuttag som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 2328/91 av den 15 juli om förbättring av jordbruksstrukturernas effektivitet (*), överstiger den regionala basarealen, gäller följande för den berörda regionen:

- För samma regleringsår skall den stödberättigade arealen per producent minskas i motsvarande grad för alla de stöd som beviljas i enlighet med denna avdelning.

- För påföljande regleringsår skall producenter som omfattas av det generella programmet, utan ersättning, göra ett särskilt uttag av mark. Procentsatsen för särskilt uttag skall vara lika med den procentsats med vilken den regionala basarealen har överskridits, vilken fastställs genom att de arealer som tagits ur bruk i form av ett frivilligt uttag i enlighet med artikel 7.6 minskas med 85 %. Detta gäller utöver de krav på uttag som anges i artikel 7.

Då ovanliga klimatförhållanden har påverkat produktionen med avseende på regleringsåret eller då överskridande har konstaterats, som har fått till följd att avkastningen fallit mycket under den normala, och orsakat överskridandet i fråga, kan kommissionen enligt förfarandet som avses i artikel 23 i förordning (EG) nr 1766/95, helt eller delvis undanta ifrågavarande regioner från särskilda arealuttag.

Om överskridandet av den regionala basarealen leder till en särskild arealuttagningssats som skall verkställas med avseende på skörden år 1996 och som är lägre än 1 % skall den inte tillämpas på det nämnda särskilda uttaget.

Arealer som omfattas av särskilt arealuttag i enlighet med andra strecksatsen i första stycket skall inte beaktas vid tillämpningen av denna punkt.

(*) EGT nr L 218, 6.8.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2843/94 (EGT nr L 302, 25.11.1994, s. 1)."2. I artikel 4.5 skall följande stycke läggas till:

"I Österrike skall det stöd som avses i första stycket betalas ut för högst 5 000 ha i regioner där denna produktion är väl etablerad."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 1.1 a skall tillämpas på avdraget för frivilligt arealuttag som skall ske vid procentberäkningen av uträkningen av det särskilda arealuttag som skall verkställas som följd av ansökningar om kompensation som framställs från och med regleringsåret 1996/97. Under förutsättning att en medlemsstat meddelar kommissionen detaljerade upplysningar om de arealer som tas ur bruk frivilligt med tanke på skörden år 1995, skall kommissionen ge nämnda stat tillstånd att skjuta upp tillämpningen av artikeln ett regleringsår.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 1995.

På rådets vägnar

L. ATIENZA SERNA

Ordförande

(1) EGT nr C 308, 20.11.1995.

(2) EGT nr L 181, 1.7.1992, s. 12. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1460/95 (EGT nr L 144, 28.6.1995, s. 1).