31995R2597

Rådets förordning (EG) nr 2597/95 av den 23 oktober 1995 om avlämnande av statistikuppgifter över nominell fångst för medlemsstater som bedriver fiske i vissa områden, andra än dem i Nordatlanten

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 270 , 13/11/1995 s. 0001 - 0033


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2597/95 av den 23 oktober 1995 om avlämnande av statistikuppgifter över nominell fångst för medlemsstater som bedriver fiske i vissa områden, andra än dem i Nordatlanten

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av avtalet genom vilket Europeiska gemenskapen förvärvade medlemskap i FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), och

med beaktande av följande:

Det protokoll som upprättades mellan Europeiska unionens råd och Europeiska gemenskapernas kommission föreskriver att kommissionen skall förse FAO med den begärda statistiken.

I enlighet med närhetsprincipen kan målen för den föreslagna åtgärden endast uppnås på grundval av en gemenskapsrättsakt eftersom endast kommissionen kan samordna den nödvändiga harmoniseringen av statistisk information på gemenskapsnivå, medan insamlandet av fiskestatistik och den nödvändiga infrastrukturen för att bearbeta och övervaka denna statistiks tillförlitlighet först och främst är medlemsstaternas ansvar.

Den speciella metoden för att upprätta den relevanta gemenskapsstatistiken, vilken är baserad på de nationella statistiska systemen, kräver särskilt nära samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna, framförallt inom Ständiga kommittén för jordbruksstatistik, vilken upprättades genom beslut 72/279/EEG (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Varje medlemsstat skall, med vederbörlig hänsyn till rådets förordning (Euratom, EEG) nr 1588/90 av den 11 juni 1990 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, till kommissionen avge statistik över nominell fångst från fartyg som fiskar i vissa områden, andra än dem i Nordatlanten och som är registrerade i den medlemsstaten eller för dess flagg (4).

Nominell fångststatistik skall inbegripa alla fiskeriprodukter som landas eller omlastas till sjöss oavsett produktform men skall ej inbegripa mängder som efter fångsten kasseras till sjöss, konsumeras ombord eller brukas som agn i samband med fisket. Statistiken skall avse motsvarigheten i hel färskvikt av det som landats eller omlastats, avrundat till närmaste ton.

Artikel 2

1. Statistiken skall avges över nominell fångst för varje fiskeregion och dess delområden som är uppräknade i bilaga 1, beskrivna i bilaga 2 och avbildade i bilaga 3. För varje fiskeregion anges i bilaga 4 de arter för vilka statistik krävs.

2. Statistiken för varje kalenderår skall avges inom sex månader efter årets utgång.

3. Där medlemsstatens fartyg enligt artikel 1 inte har fiskat i en fiskeregion under kalenderåret, skall medlemsstaten underrätta kommissionen därom. Där fiske däremot skett i en fiskeregion, skall rapport bara krävas för de kombinationer, för vilka fångster registrerades under rapporteringsåret.

4. Statistik över arter av mindre betydelse, som fångats av en medlemsstats fartyg behöver inte uppges särskilt utan kan inbegripas i totalsumman under förutsättning att vikten av dessa produkter inte överstiger 5 % av den totala fångsten i fiskeregionen.

5. Listorna över statistiska fiskeområden eller delområden därav och över arter kan ändras enligt det förfarande som anges i artikel 5.

Artikel 3

När inte annat föreskrivs i bestämmelser som antagits på grundval av den gemensamma fiskeripolitiken, har en medlemsstat rätt att använda urvalsmetoder för att insamla fångstuppgifter för de delar av fiskeflottan för vilka det skulle innebära orimligt stor administration att insamla fullständiga uppgifter. En ingående beskrivning av den urvalsmetod som använts skall, tillsammans med en uppgift om andelen uppgifter som insamlats med sådana metoder av medlemsstaten, föras in i den rapport som avges enligt artikel 6.1.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall fullgöra sina skyldigheter enligt artikel 1 och 2 genom att avge statistiken på magnetiska databärare vars format anges i bilaga 5.

Efter föregående godkännande av kommissionen får medlemsstaterna avge statistiken i annan form eller på annan databärare.

Artikel 5

1. När förfarandet enligt denna artikel skall följas skall ordföranden hänvisa frågan till Ständiga kommittén för jordbruksstatistik (kommittén) antingen på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Förslaget skall avges med den majoritet som föreskrivs i artikel 148.2 i Romfördraget vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas företrädares röster inom kommittén skall vägas enligt den artikeln. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

b) Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande, eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut när tre månader förflutit från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 6

1. Inom tolv månader från denna förordnings ikraftträdande skall medlemsstaterna till kommissionen avge en detaljerad rapport som beskriver hur uppgifter om fångst erhålles samt specificera graden av uppgifternas representativitet och tillförlitlighet. Kommissionen skall göra en sammanställning av dessa rapporter för diskussion i behörig arbetsgrupp inom Kommittén för jordbruksstatistik.

2. Medlemsstaterna skall informera kommissionen om varje ändring av informationen enligt punkt 1 inom tre månader efter dess införande.

3. Om metodrapporten enligt punkt 1 visar att en medlemsstat inte genast kan uppfylla kraven i denna förordning och att ändringar i undersökningsmetoder och förfaranden behövs kan kommissionen i samarbete med medlemsstaten inom Ständiga kommittén för jordbruksstatistik fastställa en övergångstid på upp till två år under vilken programmet enligt denna förordning skall genomföras.

4. Metodrapporter, övergångsavtal, tillgänglighet och tillförlitlighet av uppgifter och andra frågor som sammanhänger med tillämpningen av denna förordning skall genomgås årligen inom behörig arbetsgrupp i Kommittén för jordbruksstatistik.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemssstater.

Utfärdad i Luxemburg den 23 oktober 1995.

På rådets vägnar

P. SOLBES MIRA

Ordförande

(1) EGT nr C 329, 25.11.1994, s. 1.

(2) EGT nr C 363, 19.12.1994, s. 60.

(3) EGT nr L 179, 7.8.1972, s. 1.

(4) EGT nr L 151, 15.6.1990, s. 1.

BILAGA 1

LISTA ÖVER FAO:s FISKEREGIONER OCH DERAS DELOMRÅDEN FÖR VILKA STATISTIK SKALL AVGES

(Beskrivningarna av dessa områden och delområden ges i bilaga 2.)

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

BILAGA 2

ÖSTRA CENTRALA ATLANTEN (fiskeregion 34)

Bilaga 3A visar Östra centrala Atlantens gränser och delområden, områden och delavsnitt (fiskeregion 34 (Östra centrala Atlanten)). En beskrivning av området och dess delområden, områden och delavsnitt ges här nedan. Östra centrala Atlanten består av alla vatten i Atlanten som begränsas av en linje enligt följande:

Från en punkt på Nordafrikas högvattenlinje longitud väst 5°36', i sydvästlig riktning följande högvattenlinjen längs denna kust till en punkt på Ponta do Padrão (6°04'36″ sydlig latitud och 12°19'48″ östlig longitud); därifrån längs en kompasslinje i nordvästlig linje till en punkt på 6°00' sydlig latitud och 12°00' östlig longitud; därifrån rakt västerut längs 6°00' sydlig latitud till 20°00' västlig longitud; därifrån rakt norrut till ekvatorn; därifrån rakt västerut till 30°00' västlig longitud; därifrån rakt norrut till 5°00' nordlig latitud; därifrån rakt västerut till 40°00' västlig longitud; därifrån rakt norrut till 36°00' nordlig latitud; därifrån rakt österut till Punta Marroqui på 5°36' västlig longitud; därifrån rakt söderut till utgångspunkten på den afrikanska kusten.

Östra Centrala Atlanten är underindelad på följande sätt:

Norra kustens delområde (delområde 34.1)

a) Marockos kustområde (område 34.1.1):

Vattnen mellan 36°00' nordlig latitud och 26°00' nordlig latitud och öster om en linje dragen rakt söderut från 36°00' nordlig latitud längs 13°00' västlig longitud till 29°00' nordlig latitud och därifrån i sydvästlig riktning längs en kompasslinje till en punkt på 26°00' nordlig latitud och 16°00' västlig longitud.

b) Kanarieöarna-området och Madeiras öområde (område 34.1.2):

Vattnen mellan 36°00' nordlig latitud och 26°00' nordlig latitud och mellan 20°00' västlig longitud och en linje dragen från 36°00' nordlig latitud längs 13°00' västlig longitud till 29°00' nordlig latitud och därifrån längs en kompasslinje till en punkt på 26°00' nordlig latitud och 16°00' västlig longitud.

c) Saharas kustområde (område 34.1.3):

Vattnen mellan 26°00' nordlig latitud och 19°00' nordlig latitud och öster om 20°00' västlig longitud.

Norra Oceanens delområde (delområde 34.2):

Vattnen mellan 36°00' nordlig latitud och 20°00' nordlig latitud och mellan 40°00' västlig longitud och 20°00' västlig longitud.

Sydkustens delområde (delområde 34.3)

a) Kap Verdes kustområde (område 34.3.1):

Vattnen mellan 19°00' och 9°00' nordlig latitud och öster om 20°00' västlig longitud.

b) Kap Verdes öområde (område 34.3.2):

Vattnen mellan 20°00' nordlig latitud och 10°00' nordlig latitud samt mellan 30°00' västlig longitud och 20°00' västlig longitud.

c) Sherbro-området (område 34.3.3):

Vattnen mellan 9°00' nordlig latitud och ekvatorn samt mellan 20°00' västlig longitud och 8°00' västlig longitud.

d) Västra Guineabukten-området (område 34.3.4):

Vattnen norr om ekvatorn och mellan 8°00' västlig longitud och 3°00' östlig longitud.

e) Centrala Guineabukten-området (område 34.3.5):

Vattnen norr om ekvatorn och öster om 3°00' östlig longitud.

f) Södra Guineabukten-området (område 34.3.6):

Vattnen mellan ekvatorn och 6°00' sydlig latitud och öster om 3°00' östlig longitud. Detta område omfattar också vattnen i Kongoflodens mynning söder om 6°00' sydlig latitud innanför en linje dragen från en punkt på Ponta do Padrão (6°04'36″ sydlig latitud och 12°19'48″ östlig longitud) längs en kompasslinje i nordvästlig riktning till en punkt på 6°00' sydlig latitud och 12°00' östlig longitud; därifrån rakt österut längs 6°00' sydlig latitud till Afrikas kust och därifrån längs Afrikas kust till utgångspunkten vid Ponta do Padrão.

Södra Oceanens delområde (delområde 34.4):

a) Sydvästra Guineabukten-området (område 34.4.1):

Vattnen mellan ekvatorn och 6°00' sydlig latitud samt mellan 20°00' västlig longitud och 3°00' östlig longitud.

b) Sydvästra Oceanen-området (område 34.4.2):

Vattnen mellan 20°00' nordlig latitud och 5°00' nordlig latitud samt mellan 40°00' västlig longitud och 30°00' västlig longitud; vattnen mellan 10°00' nordlig latitud och ekvatorn samt mellan 30°00' västlig longitud och 20°00' västlig longitud.

MEDELHAVET OCH SVARTA HAVET (fiskeregion 37)

Bilaga 3B visar gränserna och delområdena och områdena i Medelhavet och Svarta havet (fiskeregion 37). En beskrivning av detta område och dess delavsnitt, ges här nedan.

Det statistiska området för Medelhavet och Svarta havet omfattar alla havsområden i a) Medelhavet b) Marmarasjön c) Svarta havet och d) Azovska sjön. Havsområdena omfattar bräckvattenslaguner och alla andra områden där fisk och andra havsorganismer överväger. Gränserna i väst och sydöst definieras enligt följande:

a) Västlig gräns: en linje rakt söderut längs 5°36' västlig longitud från Punta Marroqui till Afrikas kust.

b) Sydöstlig gräns: Den norra inseglingen (genom Medelhavet) till Suezkanalen.

DELOMRÅDEN OCH OMRÅDEN I DET STATISTISKA OMRÅDET FÖR MEDELHAVET

Västra Medelhavet (delområde 37.1) består av följande områden:

a) Balearerna-området (område 37.1.1):

Vattnen i Västra Medelhavet avgränsade av en linje som utgår från en punkt på Afrikas kust vid gränsen mellan Algeriet och Tunisien och fortsätter rakt norrut till 38°00' nordlig latitud; därifrån rakt västerut till 8°00' östlig longitud; därifrån rakt norrut till 41°20' nordlig latitud; därifrån västerut längs en kompasslinje till fastlandskusten vid den östra änden av gränsen mellan Frankrike och Spanien; därifrån längs Spaniens kust till Punta Marroqui; därifrån rakt söderut längs 5°36' västlig longitud till Afrikas kust; därefter i östlig riktning till Afrikas kust till utgångspunkten.

b) Lejonbukten-området (område 37.1.2):

Vattnen i Nordvästra Medelhavet avgränsade av en linje som utgår från en punkt på fastlandskusten vid den östra änden av gränsen mellan Frankrike och Spanien och fortsätter österut längs en kompasslinje till 8°00' östlig longitud 41°20' nordlig latitud; därifrån norrut längs en kompasslinje till fastlandskusten vid gränsen mellan Frankrike och Italien; därifrån i sydvästlig riktning längs Frankrikes kust till utgångspunkten.

c) Sardinien-området (område 37.1.3):

Vattnen i Tyrrenska havet och angränsande vattnen avgränsade av en linje som utgår från en punkt på Afrikas kust vid gränsen mellan Algeriet och Tunisien och fortsätter rakt norrut till 38°00' nordlig latitud; därifrån rakt västerut till 8°00' östlig longitud; därifrån rakt norrut till 41°20' nordlig latitud; därifrån norrut längs en kompasslinje till fastlandskusten vid gränsen mellan Frankrike och Italien; därifrån längs Italiens kust till 38°00' nordlig latitud; därifrån rakt västerut längs 38°00' nordlig latitud till Siciliens kust; därifrån längs Siciliens norra kust till Trapani; därifrån längs en kompasslinje till Kap Bon; därifrån västerut längs Tunisiens kust till utgångspunkten.

Centrala Medelhavet (delområde 37.2) består av följande områden:

a) Adriatiska havet (område 37.2.1):

Vattnen i Adriatiska havet norr om en linje som från gränsen mellan Albanien och före detta Republiken Jugoslavien på Adriatiska havets östkust går rakt västerut till Kap Gargano på Italiens kust.

b) Joniska havet (område 37.2.2):

Vattnen i Centrala Medelhavet och angränsande vatten avgränsade av en linje som utgår från en punkt på 25°00' östlig longitud på Afrikas norra kust och fortsätter rakt norrut till 34°00' nordlig latitud; därifrån rakt västerut till 23°00' östlig longitud; därifrån rakt norrut till Greklands kust; därifrån längs Greklands västkust och Albaniens kust till gränsen mellan Albanien och före detta Republiken Jugoslavien; därifrån rakt västerut till Kap Gargano på Italiens kust; därifrån längs Italiens kust till 38°00' nordlig latitud därifrån rakt västerut längs 38°00' nordlig latitud till Siciliens kust; därifrån längs Siciliens norra kust till Trapani; därifrån längs en kompasslinje från Trapani till Kap Bon; därifrån österut längs Afrikas norra kust till utgångspunkten.

Östra Medelhavet (delområde 37.3) består av följande områden:

a) Egeiska havet (område 37.3.1):

Vattnen i Egeiska havet och angränsande vatten avgränsade av en linje som utgår från en punkt på Greklands sydkust på 23°00' östlig longitud och fortsätter rakt söderut till 34°00' nordlig latitud; därifrån rakt österut till 29°00' östlig longitud; därifrån rakt norrut till Turkiets kust; därifrån längs Turkiets västkust till Kum Kale; därifrån längs en kompasslinje från Kum Kale till Kap Hellas; därifrån längs Turkiets och Greklands kuster till utgångspunkten.

b) Levanten-området (område 37.3.2):

Vattnen i Medelhavet öster om en linje som utgår från en punkt på Afrikas norra kust på 25°00' östlig longitud och fortsätter rakt norrut till 34°00' nordlig latitud; därifrån rakt österut till 29°00' östlig longitud; därifrån rakt norrut till Turkiets kust; därifrån längs Turkiets och andra östliga medelhavsländers kuster till utgångspunkten.

Svarta havet (delområde 37.4) består av följande områden:

a) Marmarasjön (område 37.4.1):

Vattnet i Marmarasjön mot väster avgränsade av en linje som går från Kap Hellas till Kum Kale vid inseglingen till Dardanellerna och mot öster av en linje som går tvärs över Bosporen från Kumdere.

b) Svarta havet (område 37.4.2):

Vattnet i Svarta havet och angränsande vatten avgränsade mot sydväst av en linje som går tvärs över Bosporen från Kumdere och mot nordöst av en linje som går från Takiludden på Kerchhalvön till Panagijaudden på Tamanhalvön.

c) Azovska sjön (område 37.4.3):

Vattnet i Azovska sjön norr om en linje som går längs södra inseglingen till Kerchsundet och som utgår från Takiludden på 45°06'N och 36°27'Ö på Kerchhalvön och går tvärs över sundet till Panagijaudden på 45°08'N och 36°38'Ö på Tamanhalvön.

SYDVÄSTRA ATLANTEN (fiskeregion 41)

Bilaga 3C visar gränserna och delområdena i sydvästra Atlanten (fiskeregion 41).

En beskrivning av dessa områden ges här nedan:

Sydvästra Atlanten (fiskeregion 41) definieras som de vatten som avgränsas av en linje som utgår från en punkt på Sydamerikas kust och fortsätter längs breddgraden 5°00' nordlig latitud till meridianen på 30°00' västlig longitud; därifrån rakt söderut till ekvatorn; därifrån rakt österut till meridianen på 20°00' västlig longitud; därifrån rakt söderut till breddgraden på 50°00' sydlig latitud; därifrån rakt västerut till meridianen på 50°00' västlig longitud; därifrån rakt söderut till breddgraden på 60°00' sydlig latitud; därifrån rakt västerut till meridianen på 67°16' västlig longitud; därifrån rakt norrut till punkten på 56°22'S 67°16'V; därifrån rakt österut längs en linje på 56°22'S till punkten på 65°43'V; därifrån längs den linje som går genom punkterna 55°22'S 65°43'V, 55°11'S 66°04'V, 55°07'S 66°25'V; därifrån i nordlig riktning längs Sydamerikas kust till utgångspunkten.

Sydvästra Atlanten indelas i följande områden:

Amazonas-området (område 41.1.1):

Alla vatten avgränsade av en linje som utgår från en punkt på Sydamerikas kust på 5°00' nordlig latitud och följer denna breddgrad tills den möter meridianen på 40°00' västlig longitud; därifrån rakt söderut till den punkt där denna meridian skär Brasiliens kust; därifrån i nordvästlig riktning längs Sydamerikas kust till utgångspunkten.

Natal-området (område 41.1.2):

Vatten avgränsade av en linje rakt norrut från Brasiliens kust längs meridianen på 40°00' västlig longitud tills den möter ekvatorn; därifrån rakt österut längs ekvatorn till meridianen på 32°00'V; därifrån rakt söderut till breddgraden på 10°00' sydlig latitud; därifrån rakt västerut till den punkt där breddgraden på 10°00'S möter Sydamerikas kust; därifrån i nordlig riktning längs Sydamerikas kust till utgångspunkten.

Salvador-området (område 41.1.3):

Vatten avgränsade av en linje som utgår från en punkt på Sydamerikas kust på 10°00' sydlig latitud; därifrån rakt österut till den punkt där den möter meridianen på 35°00' västlig longitud; därifrån rakt söderut till breddgraden på 20°00' sydlig latitud; därifrån rakt västerut längs denna breddgrad till Sydamerikas kust; därifrån i nordlig riktning längs Sydamerikas kust till utgångspunkten.

Norra Oceanen-området (område 41.1.4):

Vatten avgränsade av en linje som utgår från 5°00'N 40°00'V; därifrån rakt österut till meridianen på 30°00' västlig longitud; därifrån rakt söderut till ekvatorn; därifrån rakt österut till meridianen på 20°00' västlig longitud; därifrån rakt söderut till breddgraden på 20°00' sydlig latitud; därifrån rakt västerut till meridianen på 35°00' västlig longitud; därifrån rakt norrut till breddgraden på 10°00' sydlig latitud; därifrån rakt österut till meridianen på 32°00' västlig longitud; därifrån rakt norrut till ekvatorn; därifrån rakt västerut till meridianen på 40°00' västlig longitud; därifrån rakt norrut till utgångspunkten.

Santos-området (område 41.2.1):

Vatten avgränsade av en linje som utgår från Sydamerikas kust på 20°00' sydlig latitud; därifrån rakt österut till den punkt där den möter meridianen på 39°00' västlig longitud; därifrån rakt söderut till breddgraden på 29°00' sydlig latitud; därifrån rakt västerut längs denna breddgrad till Sydamerikas kust; därifrån i nordlig riktning längs Sydamerikas kust till utgångspunkten.

Rio Grande-området (område 41.2.2):

Vatten avgränsande en linje som utgår från Sydamerikans kust på 29°00' sydlig latitud; därifrån rakt österut till meridianen på 45°00' västlig longitud; därifrån rakt söderut till breddgraden på 34°00' sydlig latitud; därifrån rakt västerut längs denna breddgrad till Sydamerikas kust; därifrån i nordlig riktning längs Sydamerikas kust till utgångspunkten.

La Plata-området (område 41.2.3):

Vatten avgränsade av en linje som utgår från Sydamerikas kust på 34°00' sydlig latitud; därifrån rakt österut till meridianen på 50°00' västlig longitud; därifrån rakt söderut till breddgraden på 40°00' sydlig latitud; därifrån längs denna breddgrad till Sydamerikas kust; därifrån i nordlig riktning längs Sydamerikas kust till utgångspunkten.

Centrala Oceanen-området (område 41.2.4):

Vatten avgränsade av en linje som utgår från punkten 20°00'S 39°00'V; därifrån rakt österut, till meridianen på 20°00' västlig latitud; därifrån rakt söderut till breddgraden på 40°00' sydlig latitud; därifrån rakt västerut till meridianen på 50°00' västlig latitud; därifrån rakt norrut till breddgraden på 34°00' sydlig latitud; därifrån rakt österut till meridianen på 45°00' västlig longitud; därifrån rakt norrut till breddgraden på 29°00' sydlig latitud; därifrån rakt österut till meridianen på 39°00' västlig longitud; därifrån rakt norrut till utgångspunkten.

Norra Patagonien-området (område 41.3.1):

Vatten avgränsade av en linje som utgår från Sydamerikas kust på 40°00' sydlig latitud; därifrån rakt österut till den punkt där den möter meridianen på 50°00' västlig longitud; därifrån rakt söderut till breddgraden på 48°00' sydlig latitud; därifrån rakt västerut längs denna breddgrad till Sydamerikas kust; därifrån i nordlig riktning längs Sydamerikas kust till utgångspunkten.

Södra Patagonien-området (område 41.3.2):

Vatten avgränsade av en linje som utgår från Sydamerikas kust på 48°00' sydlig latitud; därifrån rakt österut till meridianen på 50°00' västlig longitud; därifrån rakt söderut till breddgraden på 60°00' sydlig latitud; därifrån rakt västerut längs denna breddgrad till meridianen på 67°16' västlig longitud; därifrån rakt norrut till punkten 56°22'S 67°16'V; därifrån längs en kompasslinje som förbinder punkterna 56°22'S 65°43'V, 55°22'S 65°43'V, 55°11'S 66°04'V, 55°07'S 66°25'V; därifrån i nordlig riktning längs Sydamerikas kust till utgångspunkten.

Södra Oceanen-området (område 41.3.3):

Vatten avgränsade av en linje som utgår från punkten 40°00'S 50°00'V; därifrån rakt österut till meridianen på 20°00' västlig longitud; därifrån rakt söderut till breddgraden på 50°00' sydlig latitud; därifrån rakt norrut till utgångspunkten.

SYDÖSTRA ATLANTEN (fiskeregion 47)

Bilaga 3D visar gränserna och delområdena i sydöstra Atlanten. En beskrivning av området enligt ICSEAF-konventionen följer nedan:

Sydöstra Atlanten (fiskeregion 47) omfattar vatten avgränsade av en linje som utgår från en punkt på 6°04'36″ sydlig latitud och 12°19'48″ östlig longitud; därifrån i nordvästlig riktning längs en kompasslinje till den punkt där meridianen 12°Ö skär breddgraden 6°S; därifrån rakt västerut längs denna breddgrad till meridianen 20°V; därifrån rakt söderut längs denna meridian till breddgraden 50°S; därifrån rakt österut längs denna breddgrad till meridianen 30°Ö; därifrån rakt norrut längs denna meridian till den afrikanska kontinentens kust; därifrån i västlig riktning längs denna kust till den ursprungliga utgångspunkten.

Sydöstra Atlanten (fiskeregion 47) underindelas enligt följande:

Västra kustens delområde (delområde 47.1):

a) Kap Palmeirinhas-området (område 47.1.1):

Vattnen mellan 6°00' sydlig latitud och 10°00' sydlig latitud och öster om 10°00' östlig longitud. I området ingår inte vattnet vid Kongoflodens mynning (Zaire), det vill säga vattnen nordöst om en linje dragen från Punta do Padrão (6°04'36″S och 12°19'48″Ö) till en punkt på 6°00'S och 12°00'Ö.

b) Kap Salinas-området (område 47.1.2):

Vattnen mellan 10°00' sydlig latitud och 15°00' sydlig latitud och öster om 10°00' östlig longitud.

c) Cunene-området (område 47.1.3):

Vattnen mellan 15°00' sydlig latitud och 20°00' sydlig latitud och öster om 10°00' östlig longitud.

d) Kap Cross-området (område 47.1.4):

Vattnen mellan 20°00' sydlig latitud och 25°00' sydlig latitud och öster om 10°00' östlig longitud.

e) Orange River-området (område 47.1.5):

Vattnen mellan 25°00' sydlig latitud och 30°00' sydlig latitud och öster om 10°00' östlig longitud.

f) Godahoppsudden-området (område 47.1.6):

Vattnen mellan 30°00' sydlig latitud och 40°00' sydlig latitud och mellan 10°00' östlig longitud och 20°00' östlig longitud.

Agulhaskustens delområde (delområde 47.2):

a) Mellersta Agulhas-området (område 47.2.1):

Vattnen norr om 40°00' sydlig latitud och mellan 20°00' östlig longitud och 25°00' östlig longitud.

b) Östra Agulhas-området (område 47.2.2):

Vattnen norr om 40°00' sydlig latitud och mellan 25°00' östlig longitud och 30°00' östlig longitud.

Södra Oceanen-området (delområde 47.3):

Vattnen mellan 40°00' sydlig latitud och 50°00' sydlig latitud samt mellan 10°00' östlig longitud och 30°00' östlig longitud.

Tristan da Cunha-området (delområde 47.4):

Vattnen mellan 20°00' sydlig latitud och 50°00' sydlig latitud samt mellan 20°00' västlig longitud och 10°00' östlig longitud.

S:t Helena- och Ascension-området (delområde 47.5):

Vattnen mellan 6°00' sydlig latitud och 20°00' sydlig latitud samt mellan 20°00' västlig longitud och 10°00' östlig longitud.

VÄSTRA INDISKA OCEANEN (fiskeregion 51)

Västra Indiska Oceanen omfattar i allmänhet:

a) Röda havet

b) Adenbukten

c) Persiska viken

d) Arabiska sjön

e) den del av Indiska Oceanen, inklusive Moçambiquekanalen, som ligger mellan meridianerna 30°00'Ö och 80°00'Ö och norr om Antarktis konvergens och vattnen omkring Sri Lanka.

Bilaga 3E visar västra Indiska Oceanens gränser och delområden (fiskeregion 51):

Västra Indiska Oceanen har följande gränslinjer:

- Gräns mot Medelhavet: Norra inseglingen till Suezkanalen.

- Västra havsgränsen: En linje som utgår från Afrikas östkust på 30°00' östlig longitud och går rakt söderut till 45°00' sydlig latitud.

- Östra havsgränsen: En kompasslinje som utgår från Indiens sydöstra kust (Calimereudden) och går i nordöstlig riktning till punkten 82°00' östlig longitud 11°00' nordlig latitud; därifrån rakt österut till meridianen 85°00'Ö; därifrån rakt söderut till breddgraden 3°00'N; därifrån rakt västerut till meridianen 80°00'Ö; därifrån rakt söderut till breddgraden 45°00'S.

- Sydlig gräns: En linje som går längs breddgraden 45°00'S från 30°00' östlig longitud och 80°00' östlig longitud.

Västra Indiska Oceanen underindelas enligt följande:

Röda Havs-området (delområde 51.1):

- Nordlig gräns: Norra inseglingen till Suezkanalen.

- Sydlig gräns: En kompasslinje från gränsen mellan Etiopien och Republiken Djibonti på Afrikas kust tvärs över Röda havets mynning till gränsen mellan före detta Arabrepubliken Jemen och före detta Demokratiska folkrepubliken Jemen på Arabiska halvön.

Gulf-området (delområde 51.2):

Gulfens mynning avgränsas av en linje som utgår Ra's Musandams norra udde och går rakt österut till Irans kust.

Västra Arabiska sjön-området (delområde 51.3):

De östra och södra gränserna utgörs av en linje som från gränsen mellan Iran och Pakistan på Asiens kust går rakt söderut till breddgraden 20°00'N; därifrån rakt österut till meridianen 65°00'Ö; därifrån rakt söderut till breddgraden 10°00'N; därifrån rakt västerut till Afrikas kust; andra havsgränser är gemensamma med delområdena 51.1 och 51.2 (se ovan).

Östra Arabiska sjön-, Lachadiv- och Sri Lanka-området (delområde 51.4):

Avgränsat av en linje, som utgår från Asiens kust vid gränsen mellan Iran och Pakistan och fortsätter rakt söderut till breddgraden 20°00'N; därifrån rakt österut till meridianen 65°00'Ö; därifrån rakt söderut till breddgraden 10°00'S; därifrån rakt österut till meridianen 80°00'Ö; därifrån rakt norrut till breddgraden 3°00'N; därifrån rakt österut till meridianen 85°00'Ö; därifrån rakt norrut till breddgraden 11°00'N; därifrån rakt västerut till meridianen 82°00'Ö; därifrån längs en kompasslinje i sydvästlig riktning till Indiens sydöstra kust.

Somalia-, Kenya- och Tanzania-området (delområde 51.5):

En linje som utgår från Somalias kust på 10°00'N och går rakt österut till meridianen 65°00'Ö; därifrån rakt söderut till breddgraden 10°00'S; därifrån rakt västerut till meridianen 45°00'Ö; därifrån rakt söderut till breddgraden 10°28'S; därifrån rakt västerut till Afrikas östra kust mellan Ras Mwambo (mot norr) och Mwambo Village (mot söder).

Madagaskar- och Moçambiquekanalen-området (delområde 51.6):

En linje som utgår från Afrikas östkust mellan Ras Mwambo (mot norr) och Mwambo Village (mot söder) på 10°28' sydlig latitud och går rakt österut till meridianen 45°00'Ö; därifrån rakt norrut till breddgraden 10°00'S; därifrån rakt österut till meridianen 55°00'Ö; därifrån rakt söderut till breddgraden 30°00'S; därifrån rakt västerut till meridianen 40°00'Ö; därifrån rakt norrut till Moçambiques kust.

Oceanen-området (Västindiska Oceanen) (delområde 51.7):

En linje som utgår från punkten 10°00' sydlig latitud och 55°00' östlig longitud och går rakt österut till meridianen 80°00'Ö; därifrån rakt söderut till breddgraden 45°00'S; därifrån rakt västerut till meridianen 40°00'Ö; därifrån rakt norrut till breddgraden 30°00'S; därifrån rakt österut till meridianen 55°00'Ö; därifrån rakt norrut till utgångspunkten på breddgraden 10°00'S.

Moçambique-området (delområde 51.8):

Delområdet omfattar vattnen norr om breddgraden 45°00'S och mellan meridianerna 30°00'Ö och 40°00'Ö. Det är vidare underindelat i två områden:

Marion-Edward-området (område 51.8.1):

Vattnen mellan breddgraderna 40°00'S och 50°00'S och meridianerna 30°00'Ö och 40°00'Ö.

Zambesi-området (område 51.8.2):

Vattnen norr om breddgraden 40°00'S och mellan meridianerna 30°00'Ö och 40°00'Ö.

BILAGA 3

A: ÖSTRA CENTRALA ATLANTEN (fiskeregion 34)

>Hänvisning till film>

B: MEDELHAVET OCH SVARTA HAVET (fiskeregion 37)

>Hänvisning till film>

C: SYDVÄSTRA ATLANTEN (fiskeregion 41)

>Hänvisning till film>

D: SYDÖSTRA ATLANTEN (fiskeregion 47)

>Hänvisning till film>

E: VÄSTRA INDISKA OCEANEN (fiskeregion 51)

>Hänvisning till film>

BILAGA 4

LIST OF SPECIES FOR WHICH DATA ARE TO BE SUBMITTED FOR EACH MAJOR FISHING AREA

The species listed below are those for which captures have been reported in the official statistics. Member States should submit data for each of the identified species if available. Where individual species cannot be identified the data should be aggregated and submitted in the item representing the highest degree of detail possible.

Note: n.e.i. = not elsewhere indicated.

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

BILAGA 5

FORMAT VID AVLÄMNANDE AV FÅNGSTSTATISTIK FÖR ANDRA REGIONER ÄN NORDATLANTEN

Magnetiska databärare:

Magnetband: Nio spår med densitet 1 600 eller 6 250 BPI och EBCDIC eller ASC II-Kodning, helst utan etikett för dataposterna. Om posterna har etiketter skall filslutsmarkering göras.

Disketter: Disketter formaterade för MSDOS, 3,5″ 720 KB eller 1,4 MB eller på 5,25″ 360 KB eller 1,2 MB.

Posternas format:

>Plats för tabell>

Anmärkningar:

a) Fångstfältet (byte 19-26) skall vara högerjusterat med inledande blanksteg. Alla andra fält skall vara vänsterjusterade med avslutande blanksteg.

b) Fångsten skall anges motsvarande hel färskvikt av det som landas avrundat till närmaste ton.

c) Fångst (byte 19-26) som är mindre än en halv enhet skall uppges som " 1".

d) Saknas uppgift om fångstens storlek skall " 2" anges.