31995R1485

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1485/95 av den 28 juni 1995 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för import av tjurar, kor och kvigor av vissa alp- och bergraser som inte är slaktboskap, för perioden 1 juli 1995-30 juni 1996

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 145 , 29/06/1995 s. 0052 - 0057


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1485/95 av den 28 juni 1995 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för import av tjurar, kor och kvigor av vissa alp- och bergraser som inte är slaktboskap, för perioden 1 juli 1995- 30 juni 1996

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 805/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 424/95 (2), särskilt artiklarna 12.1 och 12.4 i denna, och

med beaktande av följande:

Inom ramen för det jordbruksavtal som slöts under de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, har gemenskapen åtagit sig att öppna två årliga tullkvoter på 20 000 respektive 5 000 djur med en tull på 6 % och 4 %. Tullkvoterna gäller tjurar, kor och kvigor av brokig Simmentalras och Schwyz- och Fribourgras som inte är slaktboskap, grå-, brun-, gul- och brokig Simmentalras och brokig Pinzgauras som inte är slaktboskap. Kvoten på 20 000 djur har återkallats och ersatts med en tullkvot på 5 000 djur med samma tullsats genom rådets beslut 95/136/EG av den 14 mars 1995 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Österrike enligt artikel XXVIII i GATT (3). Kvoterna bör därför öppnas för perioden 1 juli 1995-30 juni 1996 och tillämpningsföreskrifter bör fastställas.

Garantier bör särskilt ställas för att alla gemenskapsaktörer ges lika och fortlöpande tillträde till kvoten och att en oförändrad tull tillämpas på dessa kvoter för all import av ifrågavarande djur fram till det att kvoten är förbrukad.

Denna ordning grundar sig på att kommissionen fördelar de tillgängliga kvantiteterna mellan de traditionella aktörerna (första delen) och de aktörer som är engagerade i handeln med nötkreatur (andra delen). Det bör fastställas att den första delen fördelas mellan dels de traditionella importörerna i proportion till de djur som importerats under samma slags kvot från den 1 juli 1992 till den 30 juni 1995, dels mellan de traditionella importörerna i de nya medlemsstaterna. Vid fördelningen av den andra delen, bör man, för att undvika spekulation och med tanke på importens slutliga bestämmelse, beakta såsom referensmängder de mängder som har en viss storlek och som är representativa för handeln med tredje land. De importerade djuren bör för alla aktörer i de nya medlemsstaterna härröra från länder som enligt importåret anses som tredje land för dessa aktörer.

Om inget annat föreskrivs i denna förordning skall kommissionens förordning (EEG) nr 3719/88 av den 16 november 1988 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1199/95 (5) tillämpas.

Genomförandet av ovannämnda avtal gör det nödvändigt att före den 1 juli 1995 ändra de särskilda tillämpningsföreskrifter för ordningen för importlicenser för nötkött, som för närvarande fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 2377/80 (6), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1084/94 (7). För att undvika problem med den praktiska användningen av de kvoter som omfattas av den här förordningen, bör förstnämnda förordning inte tillämpas och det bör i den här förordningen fastställas särskilda tillämpningsföreskrifter för de importlicenser som krävs.

I artikel 82 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (8), ändrad genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, fastställs att varor som övergår till fri omsättning till en nedsatt tullsats med hänvisning till deras särskilda slutanvändning skall stå under tullens övervakning. En kontroll skall utföras för att säkerställa att de importerade djuren inte slaktas under en viss period. En säkerhet bör ställas för att garantera att dessa djur inte slaktas.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för nötkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. För perioden 1 juli 1995-30 juni 1996 skall följande tullkvoter vara öppna:

>Plats för tabell>

2. Vid tillämpningen av denna förordning skall de djur som avses i punkt 1 inte anses vara slaktdjur om de inte slaktas inom fyra månader från det att deklarationen om övergång till fri omsättning har godkänts.

Undantag kan emellertid beviljas i vederbörligen styrkta fall av force majeure.

3. Tilldelning ur tullkvoten med löpnummer 09.0003 skall beviljas på villkor att följande dokument uppvisas:

- För tjurar: Stamtavla.

- För kor och kvigor: En stamtavla eller ett intyg om registrering i stamboken som styrker rasrenheten.

Artikel 2

1. Storleken på de två kvoter som avses i artikel 1.1 skall delas i två delar om 80 %, dvs. 4 000 djur, respektive 20 %, dvs. 1 000 djur:

a) Första delen om 80 % skall fördelas mellan

- importörer från gemenskapen, i dess sammansättning den 31 december 1994, som kan styrka att de har importerat sådana djur som omfattas av den ifrågavarande kvoten under perioden 1 juli 1992-30 juni 1995,

- importörer från de nya medlemsstaterna som kan styrka att de under perioden 1 juli 1992-30 juni 1995, till den medlemsstat där de är etablerade, har importerat sådana djur som omfattas av KN-numren i bilaga I från länder som enligt importåret av dem betraktas som tredje land.

b) Den andra delen om 20 % förbehålls sökanden som kan styrka att de under perioden 1 juli 1994-30 juni 1995 har importerat minst 15 levande nötkreatur som omfattas av KN-nummer 0102 från länder, som enligt importåret av dem betraktas som tredje land.

Importörerna skall vara registrerade i ett nationellt register för mervärdeskatt.

2. Fördelningen av den första delen mellan de olika importörerna enligt punkt 1 a skall ske proportionellt med storleken på deras import inom samma kvot under perioden 1 juli 1992-30 juni 1995 eller i proportion till de kvantiteter de ansökt om, om de är färre än importen under nämnda period. Den andra delen fördelas i proportion till de kvantiteter som de i punkt 1 b nämnda importberättigade importörerna har ansökt om. I det sistnämnda fallet skall

a) ansökningar om importrättigheter på mer än 50 djur automatiskt sänkas till detta antal,

b) ansökningar som ger importrättigheter på mindre än 15 djur inte beaktas,

c) de kvantiteter som inte fördelats på grund av begränsningen till minst 15 djur, fördelas genom lottdragning med ett antal av 15 djur per andel.

3. De kvantiteter i en av tullkvoternas delar som avses i punkt 1 och som inte någon ansökan lämnats för skall automatiskt överföras till den andra delen av dessa kvoter.

4. Import får uteslutande bevisas med hjälp av tulldokumentet om övergång till fri omsättning som vederbörligen attesterats av tullmyndigheterna.

Artikel 3

1. Ansökan om rätt till import kan endast lämnas in i den medlemsstat där den sökande är registrerad i ett nationellt register för mervärdeskatt.

2. Endast en ansökan per kvot kan lämnas in av en och samme aktör och den kan endast avse en av delarna av en enskild tullkvot.

Om en sökande lämnar in mer än en ansökan för en enskild kvot, skall samtliga ansökningar tillbakavisas.

3. Vid tillämpningen av artikel 2.2 skall ansökningarna vara de behöriga myndigheterna tillhanda senast den 24 juli 1995 tillsammans med de i artikel 2.4 nämnda beviset.

Efter kontroll av nämnda dokument skall medlemsstaterna, senast den 11 augusti 1995, till kommissionen anmäla

- antalet sökande och det antal djur som varje kategori importörer ansökt om,

- genomsnittet av den tidigare import som angivits av de sökande inom ramen för de kvantiteter som avsatts för de importörer som avses i artikel 2.1 a.

4. Samtliga sådana anmälningar, däri inberäknat anmälningar om att inga ansökningar tagits emot, skall göras till den adress som anges i bilaga II.

Artikel 4

Kommissionen skall så snart som möjligt anmäla till medlemsstaterna de kvantiteter som skall tilldelas varje sökande och om nödvändigt skall detta anges som en procentandel av den sökandes ursprungliga ansökan om kvantiteter eller av dennes tidigare import.

Artikel 5

1. För att de tilldelade kvantiteterna skall kunna importeras, krävs det att en importlicens uppvisas.

2. Ansökan om importlicens kan endast lämnas in till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den sökande är registrerad i ett nationellt register för mervärdeskatt.

3. När kommissionen meddelat fördelningen, skall importlicenserna utfärdas så snart som möjligt på begäran av den importör som erhållit importrättigheterna och i dennes namn. För att licenserna skall utfärdas krävs det att importören ställer en säkerhet på 25 ecu per djur.

Denna säkerhet skall frisläppas så snart licenserna återlämnas till den myndighet som utfärdat dem, sedan de attesterats av tullmyndigheterna som bekräftar att djuren importerats.

4. Licenserna skall vara giltiga 90 dagar från det att de utfärdas enligt artikel 21.1 i förordning (EEG) nr 3719/88. Giltighetstiden skall dock löpa ut den 30 juni 1996.

5. Utan att det påverkar tillämpningen av den här förordningen skall bestämmelserna i förordning (EEG) nr 3719/88 tillämpas.

Genom undantag från artikel 9.1 i förordning (EEG) nr 3719/88 kan importlicenser, som utfärdats i enlighet med denna förordning, inte överlåtas och de kan endast ge tillgång till tullkvoter om de är utfärdade i samma namn som de deklarationer om övergång till fri omsättning som följer med. Artikel 8.4 och artikel 14.3 andra stycket i förordning (EEG) nr 3719/88 skall inte tillämpas.

Artikel 6

1. Kontrollen av att de importerade djuren inte slaktas under en period på fyra månader från dagen för övergång till fri omsättning, skall ske i överensstämmelse med bestämmelserna i artikel i förordning (EEG) nr 2913/92.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EEG) nr 2913/92, skall importören ställa en säkerhet på 1 367 ecu per ton till de berörda tullmyndigheterna för att garantera att förpliktelsen att inte slakta djuren följs.

Säkerheten skall frisläppas omedelbart då det bevisas för de berörda tullmyndigheterna att djuren

a) inte har slaktats före utgången av perioden på fyra månader från dagen för deras övergång till fri omsättning eller

b) har slaktats före utgången av denna period på grund av force majeure eller på grund av veterinärmedicinska skäl eller att de dött till följd av sjukdom eller olyckshändelse.

Artikel 7

Licensansökan och licensen skall innehålla följande:

a) Fält 8, uppgifter om ursprungslandet.

b) Fält 16, de KN-nummer som avses i bilaga I.

c) Fält 20, en av följande uppgifter:

- Razas alpinas y de montaña [Reglamento (CE) n° 1485/95],

- Alpine racer og bjergracer (forordning (EF) nr. 1485/95),

- Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 1485/95),

- ÁëðéêÝò êáé ïñåâßóéåò öõëÝò [êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1485/95],

- Alpine and mountain breeds (Regulation (EC) No 1485/95),

- Races alpines et de montagne [règlement (CE) n° 1485/95],

- Razze alpine e di montagna [regolamento (CE) n. 1485/95],

- Bergrassen [Verordening (EG) nr. 1485/95],

- Raças alpinas e de montanha [Regulamento (CE) nº 1485/95],

- Alppi- ja vuoristorotuja [asetus (EY) N:o 1485/95],

- Alp- och bergraser (förordning (EG) nr 1485/95).

Artikel 8

När de licenser som avses i artikel 5.3 återlämnats skall den behöriga myndigheten i början av varje månad meddela hur många djur som importerats under föregående månad och djurens ursprung.

Dessa upplysningar skall skickas per telefax till adressen i bilaga III.

Artikel 9

1. De kvantiteter som inte omfattas av en ansökan om importlicens per den 31 mars 1996, skall omfattas av en senare fördelning som förbehålls de intresserade importörer som har ansökt om importlicens för alla de kvantiteter de har rätt till, utan att hänsyn tas till bestämmelserna i artikel 2.1.

2. Medlemsstaterna skall senast den 10 april 1996, till den adress som anges i bilaga II, skicka upplysningar om de kvantiteter som det inte utfärdats importlicens för samt de upplysningar som föreskrivs i artikel 3.3 andra stycket. Kommissionen skall genom lottdragning fördela andelar om 15 djur och skall senast den 17 april 1996 underrätta medlemsstaterna om resultatet av lottdragningen.

3. För tillämpning av denna artikel skall bestämmelserna i artiklarna 5, 6 och 7 tillämpas.

Artikel 10

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 juni 1995.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 24.

(2) EGT nr L 45, 1.3.1995, s. 2.

(3) EGT nr L 91, 22.4.1995, s. 41.

(4) EGT nr L 331, 2.12.1988, s. 1.

(5) EGT nr L 119, 30.5.1995, s. 4.

(6) EGT nr L 241, 13.9.1980, s. 5.

(7) EGT nr L 120, 11.5.1994, s. 30.

(8) EGT nr L 302, 19.10.1992, s. 1.

BILAGA I

>Plats för tabell>

BILAGA II

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

GD XXI/B/6 - Tulltaxefrågor av ekonomisk art

Telefax: (32-2) 296 33 06

BILAGA III

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

GD VI/D/2 - Nöt- och fårkött

Telefax: (32-2) 295 36 13