31995R1418

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1418/95 av den 23 juni 1995 om fastställande för regleringsåret 1995/1996 av det minimipris som skall betalas till producenter för torkade fikon som ej bearbetats, samt av produktionsstödet för torkade fikon

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 141 , 24/06/1995 s. 0005 - 0007


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1418/95 av den 23 juni 1995 om fastställande för regleringsåret 1995/1996 av det minimipris som skall betalas till producenter för torkade fikon som ej bearbetats, samt av produktionsstödet för torkade fikon

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 426/86 av den 24 februari 1986 om den gemensamma organisationen av marknaden för bearbetade produkter av frukt och grönsaker (1) senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1032/95 (2), särskilt artiklarna 4.4 och 5.5 i denna, och

med beaktande av följande:

I rådets förordning (EEG) nr 1206/90 (3) ändrad genom förordning (EEG) nr 2202/90 (4) fastställs de allmänna föreskrifterna för produktionsstödet i frukt- och grönsakssektorn.

Enligt artikel 4.1 i förordning (EEG) nr 426/86 bör det minimipris som skall betalas till producenterna bestämmas på grundval av det minimipris som tillämpades under det föregående regleringsåret, utvecklingen av baspriset i frukt- och grönsakssektorn samt nödvändigheten av att garantera normal avsättning för den färska produkten på, alla destinationer, inklusive bearbetningsindustrins påslag.

I artikel 4.2 i förordning (EEG) nr 426/86 föreskrivs att det minimipris som skall betalas till producenterna för torkade, ej bearbetade fikon skall höjas varje månad under en viss period av regleringsåret, med ett belopp som motsvarar lagerkostnaderna. Vid fastställande av beloppet bör man ta hänsyn till praktiska omkostnader för lagring samt räntepålagor.

I artikel 5 i förordning (EEG) nr 426/86 föreskrivs vilka kriterier som skall tillämpas när beloppet för produktionsstöd fastställs. Man bör i synnerhet beakta det stödbelopp som fastställts för föregående regleringsår, justerat med hänsyn till utvecklingen av det minimipris som betalas till producenterna, samt skillnaden mellan den kostnad för råvaror som fastställts i gemenskapen och kostnaden för råvaror i viktigaste konkurrerande tredje länder.

De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för frukt och grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För regleringsåret 1995/1996 fastställs följande i bilagan till denna förordning:

a) Det minimipris som avses i artikel 4 i förordning (EEG) nr 426/86 och som skall utbetalas till producenter för torkade fikon som ej bearbetats i kategori C.

b) Produktionsstödet till torkade fikon i kategori C, i enlighet med artikel 5 i samma förordning.

Artikel 2

Det belopp med vilket minimipriset för torkade fikon som ej bearbetats skall höjas den första dagen i varje månad från och med september till och med juni, fastställs till 0,966 ecu/100 kg nettovikt för kategori C.

För övriga kategorier skall detta belopp multipliceras med den koefficient som används för minimipriset, i enlighet med bilaga I till kommissionens förordning (EEG) nr 1709/84 (5), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2322/89 (6).

Artikel 3

Om bearbetningen sker utanför den medlemsstat där produkten odlats, skall den medlemsstaten framlägga bevis för den medlemsstat som betalar produktionsstödet på att minimipriset till producenten har betalats.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska gemenskapens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juni 1995.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 49, 27.2.1986, s. 1.

(2) EGT nr L 105, 9.5.1995, s. 3.

(3) EGT nr L 119, 11.5.1990, s. 74.

(4) EGT nr L 201, 31.7.1990, s. 4.

(5) EGT nr L 162, 20.6.1984, s. 8.

(6) EGT nr L 220, 29.7.1989, s. 58.

BILAGA

Minimipris som skall betalas till producenter

>Plats för tabell>

Produktionsstöd

>Plats för tabell>