31995R0657

Kommissionens förordning (EG) nr 657/95 av den 28 mars 1995 om villkoren för hantering av andra delen av de kontingenter som tillämpas under 1995 för vissa produkter med ursprungsland folkrepubliken Kina

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 069 , 29/03/1995 s. 0013 - 0019


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 657/95 av den 28 mars 1995 om villkoren för hantering av andra delen av de kontingenter som tillämpas under 1995 för vissa produkter med ursprungsland folkrepubliken Kina

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av direktiv (EG) nr 520/94 av den 7 mars 1994 om upprättandet av ett gemensamt hanteringsförfarande för kontingenter (1), särskilt artiklarna 2.3, 2.4, 13 och 24 i detta, och

med beaktande av följande:

Rådet har i sitt direktiv (EG) nr 519/94 av den 7 mars 1994 om det gemensamma systemet för import från vissa tredje länder, som upphäver förordningarna (EEG) nr 1765/82 (EEG) nr 1766/82 samt (EEG) nr 3420/83 (2), ändrat genom förordning (EG) nr 538/95 (3), gentemot folkrepubliken Kina upprättat vissa årliga kontingenter, som anges i bilaga II till denna förordning och fastställt, att hanteringen av dessa skall ske genom tillämpning av bestämmelserna i förordning (EG) nr 520/94;

Kommissionen har som följd av detta antagit förordning (EG) nr 738/94 (4), ändrad genom förordning (EG) nr 2597/94 (5), som fastställer de allmänna bestämmelserna för tillämpning av förordning (EG) nr 520/94. Dessa bestämmelser avser hanteringen av ovan nämnda kontingenter med förbehåll för bestämmelserna i den här förordningen.

Med tanke på den kinesiska ekonomins struktur, den säsongsbetonade typen av anskaffning av vissa produkter och transportfristerna, samt inför anslutningen till Europeiska gemenskapen av nya medlemsstater har kommissionen genom sin förordning (EG) nr 2459/94 (6) i förväg öppnat tilldelningsförfarandet för en första del av de kontingenter som skall tillämpas under 1995, för vissa produkter med ursprungsland folkrepubliken Kina.

Rådet har genom sin förordning (EG) nr 538/95 antagit de kontingenter som upprättats genom förordning (EG) nr 519/94 för att bland annat beakta de nya medlemsstaternas handelsutbyte med folkrepubliken Kina.

Följaktligen bör tilldelning ske av skillnaden mellan, å ena sidan, den mängd för de årliga kontingenterna som upprättats genom förordning (EG) nr 519/94, såsom de antagits genom förordning (EG) nr 538/95 och, å andra sidan, de mängder som utgjorde den första delen av nämnda kontingenter för 1995, inkluderande de mängder som inte kunnat tilldelas.

Efter granskning av de olika hanteringsmetoder som fastställs i förordning (EG) nr 520/94, bör den metod väljas som bygger på hänsynstagande till de traditionella handelsströmmarna. Genom tillämpning av denna metod delas kontingenternas delar upp i partier, varvid det ena tillfaller de traditionella importörerna och det andra tillfaller övriga sökanden.

Denna metod tycks kunna säkerställa en harmonisk övergång mellan, å ena sidan, det tidigare systemet, som kännetecknas av skillnader i de olika medlemsstater vad gäller villkoren för import av berörda produkter och, å andra sidan, det enhetliga system som blir följden av upprättandet av ifrågavarande gemensamma kontingenter.

Denna metod gör det nämligen möjligt att beakta de traditionella handelsströmmar för import som skapats under det tidigare systemet. Upprättandet av ett verkligt gemensamt system bör dock säkerställa en successiv åtkomst för de icke traditionella importörerna. Fastställandet av den del av kontingenten som skall tillfalla andra sökanden bör, i enlighet med artikel 6.4 i förordning (EG) nr 520/94, på ett lämpligt sätt beakta skillnaderna i ovan nämnda importsystem och, mot bakgrund av samtliga dessa faktorer, bör en balans eftersträvas vid fastställandet av den respektive andel som kan tilldelas de två kategorierna av importörer.

Den andra delens kontingenter bör fördelas genom tillämpning av samma kriterier som de som följts för den första delen, med undantag för den kontingent, som gäller bilradioapparater enligt KN-nummer 8527 29, eftersom erfarenheten visar att denna kontingent helst bör delas upp i två lika stora kvoter.

För tilldelning av den del av kontingenten som förbehålls de traditionella importörerna, bör bibehållas referensperioden 1991/1992, som tillämpades vid fördelningen av den första delen av 1995 års kontingenter, som i förväg tilldelats såväl gemenskapens importörer som importörerna i de nya medlemsstaterna. Denna period är nämligen fortfarande representativ för en normal utveckling av de traditionella handelsströmmar för import, som bildades under den tidigare systemet.

De formaliteter som skall uppfyllas av de traditionella importörer, som redan innehar en importlicens utfärdad i samband med fördelningen av de gemensamma kontingenterna 1994 eller i samband med fördelningen av 1995 års första del av kontingenterna, bör förenklas, eftersom behöriga administrativa myndigheter redan förfogar över de verifikationer som krävs för var och en av dessa traditionella importörer Det räcker följaktligen att nämnda importörer till sin nya licensansökning bifogar en kopia av sin tidigare licens. En sådan förenkling av formaliteterna bör dock inte tillåtas för ansökningar om importlicens för produkter enligt KN-nummer 6402 99, med tanke på den ändring i den ursprungliga kontingentens struktur, som fastställs genom förordning (EG) nr 538/95.

För tilldelningen av den andel som förbehålls andra importörer har erfarenheten visat, att den metod som fastställs i artikel 10 i förordning (EG) nr 520/94, nämligen den metod som baseras på ett kronologiskt mottagande av ansökningar, kan visa sig olämplig. I enlighet med artikel 2.4 i förordning (EG) nr 520/94, bör följaktligen en alternativ metod fastställas. För detta ändamål bör, i enlighet med artikel 13 i förordning (EG) nr 520/94, en tilldelning fastställas, som är i proportion till de mängder som begärs och baseras på en samtidig granskning av de ansökningar om importlicenser som verkligen inlämnas.

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för en tillfredsställande fördelning och uttömning av kontingenterna, bör eventuella spekulativa ansökningar förebyggas och dessutom bör man försäkra sig om en tilldelning av mängder som är ekonomiskt uppskattningsbara. För detta ändamål tycks det nödvändigt att begränsa till en förutbestämd mängd/värde, den mängd som varje importör annan än traditionell kan ansöka om.

Mot bakgrund av de ändringar som förordning (EG) nr 538/95 medförde i den kontingent som tillämpas för handskar KN-nummer 4203 29 och med tanke på de mängder som redan tilldelats i samband med den första årskvoten, skall lämpligheten om tilldelning av den andra årskvot granskas vid slutet av giltighetstiden för de licenser som redan utfärdats i samband med den första årskvoten.

Vad gäller produkter enligt KN-numren 6403 51, 6403 59 samt 8527 29, har tilldelningen av första delen av 1995 års kontingenter till andra importörer än de traditionella skjutits upp, eftersom de mängder som skulle fördelas inte var ekonomiskt uppskattningsbara. De mängder i den andra årskvoten, som tillfaller andra importörer än de traditionella, bör således läggas till de mängder i den första årskvoten, som inte kunnat fördelas och samtliga dessa mängder tilldelas importörer andra än de traditionella, vars ansökningar inte kunnat tillfredsställas i samband med den första årskvoten, Mot denna bakgrund kan de kvantitativa kriterierna fastställas för hur dessa totala mängder skall tilldelas dessa importörer. Inlämningsförfarandet för ansökningar om importlicenser för de produkter som tillhör denna del av kontingenten bör följaktligen inte öppnas.

För deltagande i tilldelningen av kontingenter, bör perioden för inlämnande av ansökningar om importlicens fastställas för de traditionella importörerna och för de andra importörerna.

För ett optimalt utnyttjande av kontingenterna bör fastställas, att i de licensansökningar som avser import av skor, i det fall kontingenterna avser flera poster i den kombinerade nomenklaturkoden, de mängder skall anges som begärs för varje post i den kombinerade nomenklaturkoden.

Medlemsstaterna skall, enligt bestämmelserna i artikel 8 i förordning (EG) nr 520/94 informera kommissionen om de ansökningar om importlicens som inlämnas. Den information som avser de traditionella importörernas tidigare import skall fördelas per referensår och uttryckas i den berörda kontingentens enhet. Då kontingenten är fastställd i ecu, beräknas motvärdet i den valuta i vilken de tidigare importerna varit utställda i enlighet med artikel 18 i Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992, som fastställer koden för gemenskapens tullar (7).

Med tanke på de egenskaper som är utmärkande för handeln med kontingerade produkter och bl.a. fristerna för transport av varorna, bör lämpligen fastställas, att importlicensens giltighetstid upphör att gälla den 31 december 1995.

De åtgärder som anges i denna förordning överensstämmer med det yttrande som avgivits av kommittén för kontingenternas hantering, upprättad genom artikel 22 i förordning (EG) nr 520/94.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Andra delen av 1995 års kontingenter, som avses i bilaga 2 till förordning (EG) nr 519/94 tilldelas importörer enligt de särskilda bestämmelserna i den här förordningen.

2. Den andra delens mängd/värde för varje kontingent anges i bilaga I till den här förordningen.

3. Förordning (EG) nr 738/94 som fastställer bestämmelserna för tillämpning av förordning (EG) nr 520/94 tillämpas med förbehåll för bestämmelserna i den här förordningen.

Artikel 2

1. Den andra delen i varje kontingent skall tilldelas genom tillämpning av den metod som baseras på beaktandet av de traditionella handelsströmmarna, som anges i artikel 2.2 a i förordning (EG) nr 520/94.

2. Den andel som förbehålls de traditionella importörerna respektive andra importörer anges i bilaga II till den här förordningen.

3. Den andel som förbehålls de andra importörerna skall tilldelas genom tillämpning av metoden för fördelning i proportion till begärda mängder, varvid den mängd/värde som kan begäras av varje importör inte får överskrida den mängd/värde som anges i bilaga III till den här förordningen.

Artikel 3

Ansökningar om importlicens inlämnas under perioden från och med dagen efter offentliggörandet av den här förordningen i Europeiska gemenskapens officiella tidning till och med 18 april 1995, kl. 17.00 Brysseltid, till de behöriga administrativa myndigheter som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 738/94.

Artikel 4

1. För deltagande i andelen av varje kontingents del, förbehållen traditionella importörer, betraktas såsom sådana de som kan redovisa att de genomfört import under kalenderåren 1991 och 1992.

2. De bevishandlingar som avses i artikel 7 i förordning (EG) nr 520/94 skall avse utbjudande till fri omsättning av produkter med ursprung i folkrepubliken Kina, och som varit föremål för kontingenter berörda av licensansökan under kalenderåren 1991 och 1992.

3. Som alternativ till de bevishandlingar som avses i första ledet av artikel 7 i förordning (EG) nr 520/94,

- kan den sökande till sin licensansökan bifoga en bevishandling upprättad och intygad av behöriga inhemska myndigheter, baserad på de tulluppgifter som de förfogar över avseende import av berörda produkter, som skett under kalenderåren 1991 och 1992 av sökanden själv eller, i förekommande fall, av den aktör vars verksamhet han övertagit.

- med undantag för vad som gäller ansökningar om import av produkter enligt KN-nummer 6402 99, kan de sökande som redan är innehavare av en importlicens, utfärdad i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1012/94 (8), eller kommissionens förordning (EG) nr 2801/94 (9), och som avser de produkter för vilka importlicens söks, till denna licensansökan bifoga en kopia av den tidigare licensen. I detta fall, skall han i sin licensansökan ange det totala värdet på den import som skett av berörd produkt under vart och ett av referensperiodens år.

4. Artikel 18 i förordning (EEG) nr 2913/92 skall, i förekommande fall, tillämpas för de bevishandlingar som är utställda i utländsk valuta.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall till kommissionen lämna uppgifter om totalt antal och volym för ansökningarna om importlicens samt för de ansökningar som inlämnas av traditionella importörer, volymen på den import som tidigare gjorts av de traditionella importörerna under vart och ett av referensperiodens år, som anges i artikel 4.1 den här förordningen, senast den 3 maj 1995, kl. 10.00 Brysseltid.

Artikel 6

Kommissionen antar senast den 10 maj 1995 de mängdkriterier enligt vilka importörernas ansökningar skall tillgodoses av behöriga inhemska myndigheter.

Artikel 7

Den andel av den andra årskvoten som förbehålls andra importörer än de traditionella, och som avser produkter enligt KN-nummer 6403 51, 6403 59 och 8527 29 förbehålls de icke traditionella importörer som inlämnat en ansökan om importlicens för den första delen av 1995 års kontingenter.

Dessa importörers ansökningar skall tillgodoses av behörig inhemsk myndighet upp till den mängd, som erhålls genom tillämpning av den nedsättningsprocent som anges nedan på de mängder, som begärs av importörerna, inom de gränser som fastställs i förordning (EG) nr 2459/94.

>Plats för tabell>

Artikel 8

Importlicenserna är giltiga fram till och med den 31 december 1995.

Artikel 9

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 mars 1995.

På kommissionens vägnar

Leon BRITTAN

Vice ordförande

(1) EGT nr L 66, 10.3.1994, s. 1.

(2) EGT nr L 67, 10.3.1994, s. 89.

(3) EGT nr L 55, 11.3.1995, s. 1.

(4) EGT nr L 87, 31.3.1994, s. 47.

(5) EGT nr L 276, 27.10.1994, s. 3.

(6) EGT nr L 262, 12.10.1994, s. 27.

(7) EGT nr L 302, 19.10.1992, s. 1.

(8) EGT nr L 111, 30.4.1994, s. 100.

(9) EGT nr L 297, 18.11.1994, s. 13.

BILAGA I

Antal/värde av den andra delen av 1995 års kvot

>Plats för tabell>

BILAGA II

TILLDELNING AV KONTINGENTERNAS ANDRA DEL

>Plats för tabell>

BILAGA III

MAXIMAL MÄNGD SOM KAN BEGÄRAS AV VARJE IMPORTÖR ANNAN ÄN TRADITIONELL

>Plats för tabell>