31995D0333

95/333/EG: Kommissionens beslut av den 28 juli 1995 om godkännande av gemenskapsprogrammet för strukturstöd i Finland inom fiskeri- och vattenbrukssektorn och för beredning och avsättning av dess produkter (mål 5a utanför mål 6-regioner - perioden 1995 - 1999) (Endast den finska texten är giltig)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 192 , 15/08/1995 s. 0044 - 0046


KOMMISSIONENS BESLUT av den 28 juli 1995 om godkännande av gemenskapsprogrammet för strukturstöd i Finland inom fiskeri- och vattenbrukssektorn och för beredning och avsättning av dess produkter (mål 5a utanför mål 6-regioner-perioden 1995-1999) (Endast den finska texten är giltig) (95/333/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3699/93 av den 21 december 1993 om kriterier och förfaranden för gemenskapens strukturstöd inom fiskeri- och vattenbrukssektorn och för beredning och avsättning av dess produkter (1), särskilt artikel 4.2 i denna, och

med beaktande av följande:

Finland förelade kommissionen den 24 mars 1995 det samlade planeringsdokument som avses i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 3699/93.

Detta samlade planeringsdokument innehåller bland annat en beskrivning av stödområdena och ansökningarna om stöd från Fonden för fiskets utveckling (FFU), såväl som uppgifter om hur medlen från Europeiska investeringsbanken och andra finansieringsorgan planeras att användas för att genomföra gemenskapens program för fiskeri- och vattenbrukssektorn och för beredning och avsättning av dess produkter, i fortsättningen kallad "sektorn".

Vissa regioner i Finland är berättigade till stöd enligt mål 6, i enlighet med särskilda bestämmelser för Finland och Sverige (2) i protokoll nr 6; detta nya primära mål kompletterar strukturfondernas fem mål och det tillämpas i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2052/88 av den 24 juni 1988 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om samordningen av deras verksamhet dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och övriga befintliga finansieringsorgans verksamhet (3), ändrad genom förordning (EG) nr 3193/94 (4). För dessa regioner omfattas strukturstöd inom sektorn av den allmänna planeringen för mål 6.

För de regioner i Finland som inte är stödberättigade enligt mål 6 bör ett samlat beslut fattas om ett gemenskapsprogram för strukturstöd inom sektorn.

I enlighet med artikel 3 i rådets förordning (EEG) nr 4253/88 av den 19 december 1988 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2052/88 vad gäller samordningen av de olika strukturfondernas verksamheter dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och andra befintliga finansieringsorgans verksamheter (5), ändrad genom förordning (EG) nr 3193/94, är kommissionen ålagd att, inom ramen för partnerskapet, säkerställa att det finns en samordning och ett sammanhang med finansieringen från investeringsbankens fonder och stöd och andra finansieringsorgan, däri inbegripet stöd från EKSG och andra strukturåtgärder.

Investeringsbanken har deltagit i utvecklingen av gemenskapsprogrammet i enlighet med de bestämmelser i artikel 8.1 i förordning (EEG) nr 4253/88 som också skall tillämpas på upprättandet av gemenskapsprogrammet. Investeringsbanken har förklarat sig vara beredd att bidra till programmets genomförande på grundval av de förutsedda lånepaketen som anges i detta beslut och i enlighet med sina stadgar.

I artikel 2 andra stycket i kommissionens förordning (EEG) nr 1866/90 av den 2 juli 1990 om förfarandet vid användningen av ecu i strukturfondernas budget (6), ändrad genom förordning (EG) nr 2745/94 (7), föreskrivs att i kommissionsbeslut om godkännande av ett samlat planeringsdokument skall gemenskapsstödet för hela perioden och den årliga fördelningen av stödet fastläggas i ecu vid den prisnivå som gäller under det år beslutet fattas samt indexregleras. Denna årliga fördelning skall vara förenlig med den gradvisa höjning av anslagsåtaganden som anges i bilaga III till förordning (EEG) nr 2052/88, ändrad genom anslutningsakten (8). Indexregleringen skall grundas på en enhetlig sats per år som motsvarar de satser som årligen tillämpas på gemenskapens budget i förhållande till de tekniska anpassningsmekanismerna i de finansiella utsikterna.

I artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 2080/93 av den 20 juli 1993 om genomförandebestämmelser för förordning (EEG) nr 2052/88 i fråga om Fonden för fiskets utveckling (9), anges de finansieringsåtgärder där fonden kan delta. I förordning (EG) nr 3699/93 fastställs kriterier och villkor för strukturstöd från gemenskapen inom sektorn.

Gemenskapsprogrammet har upprättats i samförstånd med den berörda medlemsstaten inom ramen för partnerskapet så som det definieras i artikel 4 i förordning (EEG) nr 2052/88.

Gemenskapsprogrammet uppfyller de föreskrivna villkoren och innehåller de uppgifter som krävs enligt artikel 14 i förordning (EEG) nr 4253/88. Stödansökan uppfyller dessutom de villkor som fastställs i artikel 33.2 i förordning (EEG) nr 4253/88.

I artikel 1 i budgetförordningen av den 21 december 1977 för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (10), senast ändrad genom förordning (EKSG, EG, Euratom) nr 2730/94 (11), föreskrivs att de juridiska åtaganden som gjorts för verksamheter som utsträcker sig över flera budgetår skall innehålla en tidsgräns för genomförandet vilken skall meddelas mottagaren på lämpligt sätt när stödet beviljas.

Alla övriga villkor som krävs för beviljande av stöd från fonden är uppfyllda.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga förvaltningskommittén för fiskeristrukturer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemenskapsprogrammet för strukturstöd i Finland inom fiskeri- och vattenbrukssektorn och för beredning och avsättning av dess produkter enligt mål 5a, med undantag av regioner som omfattas av mål 6, för perioden 1 januari 1995-31 december 1999 godkänns härmed.

Artikel 2

Gemenskapsprogrammet innehåller följande grundläggande uppgifter:

a) Vilka stödområden som skall omfattas av den gemensamma aktionen, deras särskilda, kvantifierade mål, uppskattning av den förväntade effekten och deras sammanhang med arbetsmarknadspolitiken i Finland.

Stödområdena är

- reglering av fiskeansträngningen,

- förnyande och modernisering av fiskeflottan,

- vattenbruk,

- skyddade havsområden,

- byggnader och utrustning till fiskehamnar,

- beredning och avsättning av produkter,

- marknadsföring av produkterna,

- andra åtgärder (undersökningar, tekniskt stöd osv.).

b) FFU:s deltagande i enlighet med artiklarna 3 och 4.

c) De närmare bestämmelserna för genomförandet av gemenskapsprogrammet omfattar

- bestämmelser för uppföljning och utvärdering,

- bestämmelser för den ekonomiska förvaltningen,

- regler för efterlevnaden av den gemensamma politiken.

d) Förfarandena för kontroll av att additionalitetsprincipen följs och en första utvärdering av denna.

Artikel 3

Det stöd från FFU som beviljas enligt detta program skall uppgå till högst 23 miljoner ecu i 1995 års prisnivå.

De faktiska utgifterna skall berättiga till stöd från FFU från och med den 1 januari 1995.

Villkoren för att bevilja ekonomiskt stöd, däri inbegripet FFU:s finansiella deltagande i olika områden och åtgärder som ingår i detta gemenskapsprogram, anges närmare i finansieringsplanen.

Det behov av nationellt ekonomiskt stöd som anges i finansieringsplanen får delvis täckas genom gemenskapslån från investeringsbanken och andra finansieringsinstitut.

Artikel 4

Vad gäller indexregleringen skall den årliga fördelningen av det högsta möjliga stödet från FFU vara följande:

>Plats för tabell>

Artikel 5

Budgetåtagandet för den första utbetalningen skall uppgå till 4,14 miljoner ecu.

Budgetåtagandena för de senare utbetalningarna skall bygga på finansieringsplanen för gemenskapsprogrammet och på de framsteg som gjorts i genomförandet av detta.

Artikel 6

Villkoren för att bevilja stöd kan i sista hand variera på grund av justeringar som vidtagits med hänsyn till disponibla medel och budgetbestämmelser, i enlighet med förfarandet i artikel 25.5 i förordning (EEG) nr 4253/88.

Artikel 7

Gemenskapens stöd skall avse de utgifter som har med de verksamheter att göra som omfattas av detta gemenskapsprogram och som i medlemsstaten är föremål för bindande juridiska föreskrifter och för vilka de erforderliga ekonomiska medlen betalas ut senast den 31 december 1999. Tidsfristen för att ta hänsyn till utgifter för dessa verksamheter går ut den 31 december 2001.

Artikel 8

Gemenskapsprogrammet skall genomföras i enlighet med bestämmelserna i gemenskapslagstiftningen och särskilt med bestämmelserna i artiklarna 6, 30, 48, 52 och 59 i fördraget och i gemenskapsdirektiven om samordning av förfarandena för tilldelning av kontrakt.

Artikel 9

Detta beslut riktar sig till Republiken Finland.

Utfärdat i Bryssel den 28 juli 1995.

På kommissionens vägnar

Emma BONINO

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 346, 31.12.1993, s. 1.

(2) EGT nr C 241, 29.8.1994, s. 354.

(3) EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 9.

(4) EGT nr L 337, 24.12.1994, s. 11.

(5) EGT nr L 374, 31.12.1988, s. 1.

(6) EGT nr L 170, 3.7.1990, s. 36.

(7) EGT nr L 290, 11.11.1994, s. 4.

(8) EGT nr L 1, 1.1.1995, s. 218.

(9) EGT nr L 193, 31.7.1993, s. 1.

(10) EGT nr L 356, 31.12.1977, s. 1.

(11) EGT nr L 293, 12.11.1994, s. 7.