31995D0320

95/320/EG: Kommissionens beslut av den 12 juli 1995 om inrättande av en vetenskaplig kommitté för yrkeshygieniska gränsvärden för kemiska agenser

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 188 , 09/08/1995 s. 0014 - 0015


KOMMISSIONENS BESLUT av den 12 juli 1995 om inrättande av en vetenskaplig kommitté för yrkeshygieniska gränsvärden för kemiska agenser (95/320/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och

med beaktande av följande:

Gemensamma regler om säkerhet, hygien och hälsa i arbetet måste leda till att ett tillräckligt skydd för arbetstagarnas hälsa på arbetsplatsen garanteras inom gemenskapen.

För utarbetande och ändring av gemensamma regler om säkerhet, hygien och hälsa i arbetet krävs en vetenskaplig utvärdering av riskerna på arbetsplatsen och av de åtgärder som behöver genomföras till skydd mot dessa risker.

För en sådan utvärdering krävs att personer deltar som har höga vetenskapliga kvalifikationer inom alla områden som rör frågor om säkerhet, hygien och hälsa i arbetet.

I samband med antagandet av rådets direktiv 88/642/EEG (1), som ändrade direktiv 80/1107/EEG (2) om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för kemiska, fysikaliska och biologiska agenser i arbetet, anmodade rådet kommissionen att inrätta en vetenskaplig kommitté med ansvar för den utvärdering av tillgängliga vetenskapliga uppgifter som behövs för att fastställa gränsvärden.

Kommissionen hälsade rådets begäran positivt och har sedan 1990 samrått på informell basis med en vetenskaplig expertgrupp för yrkeshygieniska gränsvärden.

I sitt meddelande om ett program för arbetarskyddsfrågor preciserar kommissionen inom ramen för målsättningarna för de kommande fem åren utvecklingen av förebyggande åtgärder rörande kemiska agenser.

För att kunna utföra denna ständiga undersökning är det viktigt att kommissionen får objektiva vetenskapliga yttranden från högt kvalificerade personer.

För detta ändamål bör en vetenskaplig kommitté med rådgivande funktion knytas till kommissionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En vetenskaplig kommitté skall knytas till kommissionen, nedan kallad "kommittén", i syfte att undersöka den effekt som kemiska agenser har på arbetstagarnas hälsa i arbetet.

Artikel 2

1. Kommittén skall ha till uppgift att förse kommissionen, på dennas begäran, med yttranden över alla frågor som rör toxikologisk undersökning av kemiska ämnen och deras effekt på arbetstagarnas hälsa.

Kommittén skall särskilt bistå med råd i fråga om fastställande av yrkeshygieniska gränsvärden grundade på vetenskapliga uppgifter och, när det är lämpligt, föreslå värden som kan omfatta följande:

- Den genomsnittliga tidsvägda åttatimmarsexponeringen (nivågränsvärde).

- Korttidsvärden/avvikelser uppåt.

- Biologiska gränsvärden.

Yrkeshygieniska gränsvärden får vid behov kompletteras med ytterligare anmärkningar. Kommittén skall yttra sig över andra sannolika absorptionsvägar (till exempel penetrering genom huden eller slemhinnorna) för ämnet i fråga.

2. Rekommendationer skall stödjas och förklaras med information om grundläggande uppgifter, en beskrivning av de kritiska effekterna, använd extrapolation samt alla uppgifter om sannolika risker för människornas hälsa. Vidare skall det även anges om övervakning av exponering är möjlig vid ett visst gränsvärde.

3. Kommittén skall kontinuerligt granska alla relevanta vetenskapliga faktorer rörande fastställande av yrkeshygieniska gränsvärden och skall bistå kommissionen med rekommendationer vid fastställandet av prioriterade områden.

4. Kommittén skall på kommissionens begäran genomföra andra åtgärder som rör den toxikologiska utvärderingen av kemiska agenser.

Artikel 3

1. Kommittén skall bestå av högst 21 medlemmar från alla medlemsstater, och omfatta vetenskapliga expertis inom alla de områden som behövs för att den skall kunna fullgöra sin uppgift enligt artikel 2, och som särskilt skall inbegripa kemi, toxikologi, epidemiologi, yrkesmedicin och yrkeshygien och allmän kompetens vad gäller fastställande av yrkeshygieniska gränsvärden.

2. Kommissionen skall utse medlemmarna i kommittén, efter samråd med de olika medlemsstaterna, med hänsyn tagen till behovet av att säkerställa att de olika specifika områdena täcks.

3. Kommittén skall välja en ordförande och två vice ordförande bland sina medlemmar för en period på tre år. Valet skall ske med två tredjedelars majoritet av de närvarande medlemmarna.

4. Mandattiden för medlemmarna i kommittén skall vara tre år. Mandaten kan förnyas. Vid slutet av treårsperioden skall kommitténs medlemmar sitta kvar tills dess att en ersättare har utsetts eller deras mandat har förnyats.

Om en medlem i kommittén avgår eller avlider under sin mandattid, skall kommissionen utse en ny medlem i enlighet med punkt 2.

Artikel 4

En förteckning över medlemmarna skall i informationssyfte offentliggöras av kommissionen i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 5

1. Kommitténs medlemmar får bilda arbetsgrupper efter överenskommelse med företrädarna för kommissionen.

2. Arbetsgruppen skall ha till uppgift att redogöra för kommittén om de frågor de får av denna.

Artikel 6

1. Kommitténs möten skall normalt äga rum fyra gånger om året.

2. Företrädarna för kommissionen får bjuda in personer, med särskilda expertkunskaper i det ämne som skall behandlas, att delta i mötena.

3. Kommissionens tjänsteenheter skall fungera som sekretariat åt kommittén och arbetsgrupperna.

4. Företräderna för kommissionen skall delta i kommitténs och arbetsgruppernas möten.

Artikel 7

Kommittén och dess arbetsgrupper skall normalt sammanträda där kommissionen har sitt säte, efter att ha sammankallats av denna. Undantagsvis och då detta motiveras av vetenskapliga krav får emellertid möten hållas på andra platser än kommissionens säte, efter kallelse från kommissionen.

Artikel 8

1. Kommitténs överläggningar skall röra yttranden som begärts av företrädarna för kommissionen.

Företrädarna för kommissionen får, när de begär ett yttrande från kommittén, bestämma en tidsfrist inom vilken yttrandet skall avges.

2. Kommittén skall sträva efter att nå samförstånd om de rekommendationer som lämnas. Kommitténs överläggningar får inte följas av omröstning.

3. Om det uppnås enhällighet i kommittén om det yttrande som skall avges, skall kommitténs medlemmar utarbeta gemensamma slutsatser. När enhällighet inte har uppnåtts, skall de olika synpunkter som framförts under överläggningarna anges i en rapport för vars utarbetande kommissionens företrädare skall ansvara.

4. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9.1, skall kommissionen offentliggöra kommitténs yttranden.

Artikel 9

1. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i fördragets artikel 214, krävs att kommitténs medlemmar inte avslöjar information som de fått genom sitt arbete i kommittén, när kommissionen informerar dem om att det begärda yttrandet rör frågor som är av konfidentiell natur.

2. I sådana fall skall endast kommitténs medlemmar och företrädarna för kommissionen närvara vid mötet.

Utfärdat i Bryssel den 12 juli 1995.

På kommissionens vägnar

Pádraig FLYNN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 356, 24.12.1988, s. 74.

(2) EGT nr L 327, 3.12.1980, s. 8.