31995D0138

95/138/EG: Kommissionens beslut av den 30 mars 1995 om fastställande av kontrollmetoder för att vidmakthålla Nederländernas officiellt tuberkulosfria status i fråga om nötkreatursbesättningar (Endast den nederländska texten är giltig) (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 091 , 22/04/1995 s. 0053 - 0054


KOMMISSIONENS BESLUT av den 30 mars 1995 om fastställande av kontrollmetoder för att vidmakthålla Nederländernas officiellt tuberkulosfria status i fråga om nötkreatursbesättningar (Endast den nederländska texten är giltig) (Text av betydelse för EES) (95/138/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (1), senast ändrat genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, särskilt artikel 3.14 i detta, och

med beaktande av följande:

Mer än 99,9 % av nötkreatursbesättningarna i Nederländerna har förklarats officiellt tuberkulosfria enligt artikel 2 d i direktiv 64/432/EEG och har uppfyllt villkoren för denna beteckning i minst tio år. Under vart och ett av de senaste sex åren har nötkreaturstuberkulos inte förekommit hos mer än en av 10 000 nötkreatursbesättningar.

Alla nötdjur som slaktas i Nederländerna undersöks efter slakten av en officiell veterinär.

För att beteckning som officiellt tuberkulosfri även i fortsättningen skall kunna vidmakthållas är det nödvändigt att fastställa kontrollmetoder som säkerställer beteckningens effektivitet och som är anpassade till den speciella hälsosituationen hos nötkreatursbesättningar i Nederländerna.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Ett identifikationssystem skall framtas som gör det möjligt att, för varje enskilt kreatur, spåra dess ursprungs- och transitbesättning.

2. Alla nötdjur som slaktas skall efter slakten undersökas av en officiell veterinär.

3. Varje misstänkt fall av tuberkulos i ett levande eller dött/slaktat djur skall anmälas till de behöriga myndigheterna.

4. För varje misstänkt fall skall de behöriga myndigheterna genomföra en officiell undersökning som skall bekräfta eller vederlägga misstanken. Denna skall omfatta att ursprungs- och transitbesättningen spåras. Om man vid slakten eller undersökningen efter slakten finner organskador hos djuret som väcker misstanke om tuberkulos skall de behöriga myndigheterna överlämna de skadade organen till laboratorium för undersökning.

5. Under den period då tuberkulossmitta misstänks, dvs. fram till dess att kliniska eller laboratorieundersökningar eller tuberkulinprov har visat att nötkreaturstuberkulos inte förekommer, skall den officiellt tuberkulosfria statusen upphävas temporärt för den ursprungs- och transitbesättning där det misstänkta djuret ingår.

6. Om misstanken om tuberkulos bekräftas antingen genom tuberkulinprov eller kliniska eller laboratorieundersökningar, skall den officiellt tuberkulosfria statusen återkallas för kreaturs- och transitbesättningarna.

Artikel 2

Den officiellt tuberkulosfria statusen skall vara upphävd tills

- alla de djur som bedömts vara infekterade har flyttats från kreatursbesättningen,

- en desinficering av lokaliteterna och redskapen har företagits,

- alla kvarvarande nötdjur som är äldre än sex veckor skall ha reagerat negativt på minst två officiella intradermala tuberkulinprov i enlighet med bilaga B till rådets direktiv 64/432/EEG; det första av dessa prover skall utföras tidigast sex månader efter det att det infekterade djuret avlägsnats från kreatursbesättningen och det andra provet tidigast sex månader efter det första.

Artikel 3

Detaljerade uppgifter om positiva kreatursbesättningar, inklusive en epidemiologisk rapport, skall tillställas kommissionen utan dröjsmål; med positiva kreatursbesättningar förstås en ursprungsbesättning eller transitbesättning i vilken ett nötdjur som testats positivt för Mycobakterium bovis ingått.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till Konungariket Nederländerna.

Utfärdat i Bryssel den 30 mars 1995.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr 121, 29.7.1964, s. 1977/64.