31994R2701

Kommissionens förordning (EG) nr 2701/94 av den 7 november 1994 om ändring av bilagorna 1, 2, 3 och 4 till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa maximalt tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 287 , 08/11/1994 s. 0007 - 0017
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 62 s. 0179
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 62 s. 0179


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2701/94 av den 7 november 1994 om ändring av bilagorna 1, 2, 3 och 4 till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa maximalt tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 av den 26 juni 1990 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa maximalt tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1430/94(2), särskilt artikel 6-8 i denna, och

med beaktande av följande:

Sedan förordningen antogs har bilagorna ändrats ett antal gånger. På grund av ändringarnas antal, komplexitet och det faktum att de är spridda i olika nummer av Europeiska gemenskapernas officiella tidning är texterna svåra att använda och saknar den klarhet som bör vara utmärkande för all lagstiftning. De bör därför kodifieras. Samtidigt bör namnen på eller de kemiska beteckningarna för vissa föreningar rättas till eller preciseras och några sakfel korrigeras.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för anpassning till tekniska framsteg av direktiven om avskaffande av tekniska handelshinder inom sektorn veterinärmedicinska läkemedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna 1, 2, 3 och 4 till förordning (EEG) nr 2377/90 ändras på det sätt som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sextionde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 november 1994.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 1.

(2) EGT nr L 156, 23.6.1994, s. 6.

BILAGA

"BILAGA 1

Förteckning över farmakologiskt verksamma substanser för vilka maximalt tillåtna restmängder (MRL) har fastställts

1. Antibakteriella medel

1.1. Kemoterapeutika

1.1.1. Sulfonamider

>Plats för tabell>

1.2. Antibiotika

1.2.1. Penicilliner

>Plats för tabell>

1.2.2. Cefalosporiner

>Plats för tabell>

1.2.3. Kinoloner

>Plats för tabell>

1.2.4. Makrolider

>Plats för tabell>

2. Antiparasitära medel

2.1. Medel som är verksamma mot endoparasiter

2.1.1. Avermektiner

>Plats för tabell>

2.1.2. Salicylanider

>Plats för tabell>

BILAGA 2

Förteckning över ämnen för vilka maximalt tillåtna restmänder inte fatstställs

1. Oorganiska föreningar

>Plats för tabell>

2. Organiska föreningar

>Plats för tabell>

BILAGA 3

Förteckning över farmakologiskt verksamma substanser som används i veterinärmedicinska läkemedel och för vilka temporära MRL fastställts

1. Antibakteriella medel

1.1. Kemoterapeutika

1.1.1. Sulfonamider

>Plats för tabell>

1.1.2. Diaminopyrimidinderivater

>Plats för tabell>

1.1.3. Nitrofuraner

>Plats för tabell>

1.1.4. Nitroimidazoler

>Plats för tabell>

1.2. Antibiotika

1.2.1. Tetracykliner

>Plats för tabell>

1.2.2. Makrolider

>Plats för tabell>

1.2.3. Tiamfenikol och därmed besläktade föreningar

>Plats för tabell>

2. Antiparasitära medel

2.1. Medel som är verksamma mot endoparasiter

2.1.1. Benzimidazoler och probenzimidazoler

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

2.1.2. Tetrahydroimidazoler (Imidazoltiazoler)

>Plats för tabell>

2.2. Medel som är verksamma mot ektoparasiter

>Plats för tabell>

3. Medel som verkar på nervsystemet

3.1. Medel som verkar på centrala nervsystemet

3.1.1. Butyrofenonbaserade lugnande medel

>Plats för tabell>

3.2. Medel som påverkar autonoma nervsystemet

3.2.1. Antiadrenergika

>Plats för tabell>

BILAGA 4

Förteckning över farmakologiskt aktiva substanser för vilka inga MRL kan fastställas

1. Nitrofuraner, med undantag av furazolidon (se bilaga 3)

2. Ronidazol

3. Dapson

4. Kloramfenikol"