31994R2471

Rådets förordning (EG) nr 2471/94 av den 10 oktober 1994 om införande av ett ytterligare avbrott i de ekonomiska och finansiella förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och de områden i Bosnien-Hercegovina som kontrolleras av bosnisk-serbiska styrkor

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 266 , 15/10/1994 s. 0001 - 0007
Finsk specialutgåva Område 11 Volym 37 s. 0178
Svensk specialutgåva Område 11 Volym 37 s. 0178


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2471/94 av den 10 oktober 1994 om införande av ett ytterligare avbrott i de ekonomiska och finansiella förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och de områden i Bosnien-Hercegovina som kontrolleras av bosnisk-serbiska styrkor

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 228a och 73g i detta,

med beaktande av rådets beslut 94/672/GUSP av den 10 oktober 1994 om den gemensamma ståndpunkt som bestämts på grundval av artikel J.2 i Fördraget om Europeiska unionen och som avser begränsningen av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med de delar av Bosnien-Hercegovinas territorium som kontrolleras av bosnisk-serbiska styrkor(1),

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Med tanke på att de bosniska serberna har vägrat att stödja den överenskommelse som de övriga berörda parterna i Bosnien har godtagit, och med stöd av kapitel VII i Förenta Nationernas stadga, har Förenta Nationernas säkerhetsråd i resolution 942 (1994) beslutat att skärpa och utvidga de åtgärder som införts genom de tidigare resolutionerna avseende de områden i Bosnien-Hercegovina som kontrolleras av bosnisk-serbiska styrkor.

Under dessa omständigheter måste gemenskapen skärpa och utvidga de åtgärder som införts genom rådets förordning (EEG) nr 990/93 av den 26 april 1993 om handel mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Federala Republiken Jugoslavien (Serbien och Montenegro)(2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Definitioner

Artikel 1

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. ekonomiska aktiviteter:

a) alla aktiviteter av ekonomisk natur, inklusive kommersiella, finansiella och industriella aktiviteter och transaktioner, särskilt alla aktiviteter av ekonomisk natur som inbegriper användning av, handel i eller hantering av eller aktiviteter i samband med egendom eller intressen i egendom.

b) utövande av rättigheter avseende egendom eller intressen i egendom.

c) inrättande av ett nytt organ eller en förändring av förvaltningen av ett befintligt organ.

2. egendom eller intressen i egendom:

kapital, finansiella, materiella eller immateriella tillgångar, egendomsrättigheter och värdepapper och lånehandlingar som omsätts offentligt eller privat, och alla andra finansiella och ekonomiska resurser.

3. frysning av kapital eller andra finansiella tillgångar eller resurser:

vidtagande av åtgärder för att förhindra varje förändring i volym, belopp, placering, ägande, innehav, typ eller bestämmelse, eller varje annan förändring som skulle möjliggöra en användning av det berörda kapitalet eller de berörda finansiella tillgångarna eller resurserna.

4. kapital eller andra finansiella tillgångar eller resurser:

kapital eller andra finansiella tillgångar eller resurser oavsett art eller ursprung, inklusive, men inte begränsat till, kontanter, likvida tillgångar, utdelningar, räntor eller andra inkomster från aktier, räntebärande obligationer eller skuldbevis eller belopp som härrör från ett intresse i eller från försäljning eller annan avyttring eller varje annan typ av hantering av materiella eller immateriella tillgångar eller äganderätter.

5. angiven person eller angivet organ:

a) vilket som helst organ, oavsett var det är bildat eller inrättat, som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av

i) vilken person som helst som är bosatt, eller vilket organ som helst, inklusive handelsföretag, industriföretag eller allmännyttiga företag, i de berörda områdena, eller

ii) vilket organ som helst som bildats, eller som inrättats enligt lagstiftningen i de berörda områdena, och

b) vilken person eller vilket organ som helst, inklusive de som identifierats av de enskilda staterna med tanke på Förenta Nationernas säkerhetsråds resolution 942 (1994), som befunnits agera för eller representera eller agera till förmån för vilket organ som helst, inklusive handelsföretag, industriföretag eller allmännyttiga företag, i de berörda områdena, eller vilket organ som helst som avses i a ovan.

6. de berörda områdena:

de områden i Bosnien-Hercegovina som kontrolleras av bosnisk-serbiska styrkor.

Förbud mot ekonomiska aktiviteter

Artikel 2

En angiven person eller ett angivet organ får inte utföra några ekonomiska aktiviteter, om personen eller organet inte har fått tillstånd till det av medlemsstaternas behöriga myndigheter.

Artikel 3

Medlemsstaternas behöriga myndigheter får ge tillstånd till att en angiven person eller ett angivet organ utför ekonomiska aktiviteter, efter att de behöriga myndigheterna i varje enskilt fall har försäkrat sig om att aktiviteterna inte medför någon överföring av egendom eller intressen i egendom till varje person eller organ som beskrivs i artikel 1.5 a i eller ii.

Artikel 4

Befintliga tillstånd enligt artikel 3 skall upphävas av medlemsstaternas behöriga myndigheter, och några ytterligare tillstånd får inte utfärdas vad gäller varje person eller organ som bryter mot de åtgärder som införs genom denna förordning, eller som bryter mot någon av de åtgärder som införs genom förordning (EEG) nr 990/93 eller rådets förordning (EG) nr 1733/94 av den 11 juli 1994 om förbud mot att fullgöra krav avseende avtal och transaktioner som omfattas av Förenta Nationernas säkerhetsråds resolution 757 (1992) och därtill knutna resolutioner(3), i de fall där dessa senare överträdelser har inträffat efter denna förordnings ikraftträdande.

Artikel 5

Tillämpningen av denna förordning skall inte hindra medlemsstaternas behöriga myndigheter från att utfärda tillstånd om den berörda ekonomiska aktiviteten endast har till syfte att säkerställa leveranser för medicinska ändamål eller av livsmedel som anmälts till den kommitté som inrättats genom Förenta Nationernas säkerhetsråds resolution 724 (1991), eller leveranser av varor och produkter för att täcka väsentliga humanitära behov som godkänts av den nämnda kommittén.

Frysning av kapital eller andra finansiella tillgångar eller resurser

Artikel 6

Allt kapital och alla andra finansiella tillgångar eller resurser som tillhör en angiven person eller ett angivet organ eller vilket organ som helst i de berörda områdena, inklusive handelsföretag, industriföretag eller allmännyttiga företag, skall frysas.

Varken det kapital eller de andra finansiella tillgångar eller resurser som avses i första stycket eller något annat kapital eller några andra finansiella tillgångar eller resurser får direkt eller indirekt göras tillgängligt eller tillgängliga för, eller hanteras till förmån för, någon angiven person eller något angivet organ eller något annat organ i de berörda områdena.

Artikel 7

Tillämpningen av denna förordning skall inte hindra medlemsstaternas behöriga myndigheter från att ge tillstånd till

a) betalningar som görs i samband med ekonomiska aktiviteter som det getts tillstånd till enligt artikel 3, i de fall där medlemsstaternas behöriga myndigheter i varje enskilt fall har försäkrat sig om att betalningarna inte medför någon överföring av kapital eller andra finansiella tillgångar eller resurser till någon angiven person eller något angivet organ enligt artikel 1.5 a i eller ii,

b) betalningar som görs i samband med transaktioner som Bosnien-Hercegovinas regering gett tillstånd till avseende personer eller organ inom landets territorium,

under förutsättning att medlemsstaterna inte ger tillstånd till betalningar till personer utanför deras territorier, såvida de inte har försäkrat sig om att dessa betalningar kommer att användas i samband med eller för de ändamål som åsyftas med de aktiviteter eller transaktioner för vilka det söks tillstånd.

Förbud mot tillhandahållande av tjänster

Artikel 8

Tillhandahållandet av finansiella eller icke-finansiella tjänster till en person eller ett organ i samband med en affärsverksamhet som genomförs i de berörda områdena skall förbjudas.

Artikel 9

1. Artikel 8 skall inte tillämpas på telekommunikationer, posttjänster eller juridiska tjänster som är förenliga med denna förordning och med förordningarna (EEG) nr 990/93 och (EG) nr 1733/94.

2. Under förutsättning att medlemsstaternas behöriga myndigheter har försäkrat sig om att nedanstående villkor är uppfyllda, skall artikel 8 inte tillämpas på

a) tjänster vars tillhandahållande kan vara nödvändigt för humanitära eller andra exceptionella behov, och som godkänts i varje enskilt fall av den kommitté som avses i artikel 5,

b) tjänster som Bosnien-Hercegovinas regering har gett tillstånd till.

Artikel 10

Kommersiell flodtrafik får inte anlöpa någon hamn i de berörda områdena, såvida det inte i varje enskilt fall har getts tillstånd till detta av den kommitté som avses i artikel 5, eller av Bosnien-Hercegovinas regering för landets territorium eller i fall av force majeure.

Artikel 11

Alla leveranser av varor eller produkter som är avsedda för de berörda områdena skall ledsagas av korrekt ifyllda transportdokument och antingen fysiskt inspekteras av biståndsdelegationerna i samband med sanktionerna eller av de behöriga myndigheterna vid lastning för att kontrollera och försegla deras innehåll, eller lastas på ett sätt som medger en fullgod fysisk kontroll av innehållet.

Artikel 12

Vid anmälning eller inlämning av ansökningar till den kommitté som avses i artikel 5 vad gäller leveranser som endast är avsedda för medicinska ändamål eller som avser livsmedel eller är avsedda för att täcka väsentliga humanitära behov för de berörda områdena, skall i informationssyfte kommittén underrättas om vilka finansiella källor som står för betalningarna av leveranserna.

Allmänna bestämmelser

Artikel 13

1. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa tillämpningen av denna förordning, inklusive införandet av sanktioner om bestämmelserna i denna förordning överträds.

2. Medlemsstaterna skall informera de berörda medlemsstaterna samt kommissionen om de åtgärder som vidtagits enligt punkt 1 och om varje annan relevant information som de har tillgång till i anslutning till denna förordning, i synnerhet om de angivna personernas identitet och om de tillstånd som givits enligt artikel 3.

3. Namnen och adresserna för de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna enligt denna förordning anges i bilagan.

Relevant information om den geografiska räckvidden för de områden som definieras i artikel 1.6 i denna förordning kan erhållas från dessa myndigheter.

4. Kommissionen får härmed tillstånd att ändra bilagan på grundval av de uppgifter som medlemsstaterna anmäler. Sådana ändringar skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 14

Bestämmelserna i denna förordning skall inte gälla verksamhet i samband med Unprofor, den internationella konferensen om det tidigare Jugoslavien eller Europeiska gemenskapernas övervakningsdelegationer.

Artikel 15

Bestämmelserna i denna förordning är tillämpliga utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i förordning (EEG) nr 990/93, i synnerhet artiklarna 3, 4 och 5 i denna, som fortfarande är giltiga.

Artikel 16

Denna förordning är tillämplig inom gemenskapens territorium inklusive gemenskapens luftrum och i varje flygplan eller på varje fartyg som befinner sig under en medlemsstats jurisdiktion, och för varje person annorstädes som är medborgare i en medlemsstat och varje organ annorstädes som bildats eller inrättats enligt en medlemsstats lagstiftning.

Artikel 17

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 10 oktober 1994.

På rådets vägnar

Th. WAIGEL

Ordförande

(1) EGT nr L 266, 15.10.1994, s. 10.

(2) EGT nr L 102, 28.4.1993, s. 14.

(3) EGT nr L 182, 16.7.1994, s. 1.

BILAGA

NAMN OCH ADRESSER FÖR DE BEHÖRIGA MYNDIGHETER I MEDLEMSSTATERNA SOM AVSES I ARTIKEL 13.3 I DENNA FÖRORDNING

BELGIQUE - BELGIË

Le Ministre des finances

c/o Monsieur le Gouverneur de la Banque Nationale de Belgique

Service des accords internationaux

Boulevard de Berlaymont 14

B-1000 Bruxelles

de Heer Minister von Financiën

c/o Heer Goeverneur van de Nationale Bank van België

Dienst Internationale Akkoorden

de Berlaymontlaan 14

1000 Brussel

Ministère des affaires économiques

Office central des contingents et licences (OCCL)

Rue de Mot 24-26

B-1040 Bruxelles

Tél.: 233 61 11

Télécopieur: 230 83 22

Ministerie van Economische Zaken

Centrale Dienst van Contingenten en Vergunningen (CDCV)

de Motstraat 24-26

1040 Brussel

DANMARK

Jens Anton Vestergaard

Head of Section

Ministry of Business and Industry

Slotsholmsgade 12

DK-1216 Copenhagen K

Danmark

Tlf. (45) 33 92 33 60

Fax (45) 33 12 37 78

Ebbe Nielsen

Head of Section

Ministry of Transport

Frederiksholms Kanal 27

DK-1220 Copenhagen K

Danmark

Tlf. (45) 33 92 43 48

Fax (45) 33 15 61 36

Leif Jacobsen

Head of Section

Ministry of Taxation

Central Customs and Tax Administration

Amaliegade 44

DK-1256 Copenhagen K

Danmark

Tlf. (45) 33 15 73 00

Fax (45) 33 75 52 04

Helle Nielsen

Head of Section

Ministry of Foreign Affairs

Asiatisk Plads 2

DK-1448 Copenhagen K

Danmark

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 31 54 05 33

DEUTSCHLAND

1. Für Genehmigungen im Bereich der Beschränkungen des Warens und Dienstleistungsverkehr gemäß den geltenden Zuständigkeitsverordnungen

Bundesausführamt

Postfach 51 60

65726 Eschborn

Tel. 0 61 96/9 08-0

Fax 0 61 96/9 42-2 60

Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft

Postfach 18 02 03

60083 Frankfurt

Tel. 0 69/15 64-0

Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung

Postfach 18 01 07

60082 Frankfurt

Tel. 0 69/15 64-0

2. Für Genehmigungen im Bereich der Beschränkungen des Kapital und Zahlungsverkehrs

Landeszentralbank in Baden-Württemberg

Postfach 10 60 21

70049 Stuttgart

Tel. 07 11/9 44-11 20/21/23

Fax 07 11/9 44-19 06

Landeszentralbank im Freistaat Bayern

80281 München

Tel. 0 89/28 89-32 64

Fax 0 89/28 89-38 78

Landeszentralbank in Berlin und Brandenburg

Postfach 11 01 60

10831 Berlin

Tel. 0 30/23 87-24 66/-25 20

Fax 0 30/30 65-25 05

Landeszentralbank in der freien Hansestadt Hamburg, in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein

Postfach 10 40 20

20027 Hamburg

Tel. 0 40/37 06-66 40/-66 20

Fax 0 40/37 07-66 15

Landeszentralbank in Hessen

Postfach 11 12 32

60047 Frankfurt a. M.

Tel. 0 69/23 88-19 20

Fax 0 69/23 88-19 19

Landeszentralbank in der freien Hansestadt Bremen in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt

Postfach 245

30002 Hannover

Tel. 05 11/30 33-7 23/-2 12

Fax 05 11/30 33-7 30

Landeszentralbank in Nordrhein-Westfalen

Postfach 10 11 48

40002 Düsseldorf

Tel. 02 11/8 74-20 22

Fax 02 11/8 74-23 78

Landeszentralbank in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Postfach 30 09

55020 Mainz

Tel. 0 61 31/3 77-4 10/-4 11/-4 13/-4 15/-4 16

Fax 0 61 31/3 77-4 24

Landeszentralbank im Freistaat Sachsen und in Thüringen

Postfach 268

10107 Berlin

Tel. 03 41/21 71-5 76/-5 77

Fax 03 41/21 71-4 74

3. Für Genehmigungen im Bereich der Beschränkungen auf dem Gebiet des Verkehrswesens

Bundesministerium für Verkehr

Postfach 20 01 00

Tel. 02 28/3 00-0

Fax 02 28/3 00-34 28

EËËÁÄÁ

Yðoõñãåßo Eîùôåñéêþí

á) A3 Äéåýèõíóç Ðoëéôéêþí YðoèÝóåùí, ìå áñìoäéüôçôá êáé ãéá Boóíßá-Eñæåãoâßíç,

Aêáäçìßáò 1,

ÄçìÞôñéoò PÜëëçò, Óýìâoõëoò Ðñåóâåßáò A',

ôçë. (30-1) 360 88 64

Mé÷áÞë ÄéÜìåóçò, ÃñáììáôÝáò Ðñåóâåßáò A',

Ôçë. (30-1) 362 08 09

TÝëåöáî: (30-1) 362 50 27

â) Eèíéêüò ÓõíôoíéóôÞò Kõñþóåùí êáôÜ Óåñâßáò/Máõñoâoõíßoõ,

Aêáäçìßáò 1,

Ãåþñãéoò XñéóôoöÞò, Óýìâoõëoò Ðñåóâåßáò A',

ôçë. (30-1) 36 32 456/36 37 569

TÝëåöáî: (30-1) 362 56 68

ã) Ã1 Äéåýèçíóç Eîùôåñéêþí Eõñùðáúêþí Ó÷Ýóåùí, Báóéëßóóçò Óoößáò 1

ÄçìÞôñéoò Koíôoýìáò, ÐñÝóâçò, Tçë. (30-1) 33 94 036

TÝëåöáî: (30-1) 36 24 133

Yðoõñãåßo Oéêoíoìéêþí, 19ç Äéåýèõíóç Tåëùíåßùí, Ãåãé êÞÄéåýèõíóç Tåëùíåßùí,

Káñáãåþñãç Óåñâßáò 10,

Néêüëáoò ÃëåíôæÞò, ôçë. (30-1) 32 32 305

TÝëåöáî: (30-1) 32 32 927

Yðoõñãåß EèíéêÞò Oéêoíoìßáò Äéåýèõíóç Äéáäéêáóéþí Eîùôå ñéêoý Eìðoñßoõ/TìÞìá Ã',

Mçôñoðüëåùò 1,

Máñßá Öëþêoõ, ôçë. (30-1) 32 39 016

TÝëåöáî: (30-1) 32 34 393

ESPAÑA

Dirección General de Comercio Exterior

Ministerio de Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana 162

E-28071 Madrid

FRANCE

- aux articles 2, 3, 4, 5 et 7:

Ministre de l'économie - Direction du trésor

Bureau D 3 Télédoc 267

139, rue de Bercy

F-75572 Paris Cedex 12

- aux articles 9 et 11:

Secrétariat général de la défense nationale

Cellule Embargo

51, Boulevard Latour-Maubourg

F-75700 Paris

IRELAND

Mr Ronnie Breen

Single Market Unit

Department of Tourism and Trade

Kildare Street

Dublin 2

Mr Philip Dalton

Central Bank of Ireland

Dame Street

Dublin 2

Mr Pat Ring

Department of Finance

Government Buildings

Upper Merrion Street

Dublin 2

ITALIA

Vittorio Paolini

Coordinatore Sanzioni

c/o Ufficio II

Direzione generale Affari economici

Ministro degli Affari Esteri

P. le Farnesina 1

Roma

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des Licences

21, rue Philippe II

L-2340 Luxembourg

Télécopieur: 466 138

Ministère du Trésor

3, rue de la Congrégation

L-2941 Luxembourg

Télécopieur: 466 212

NEDERLAND

Mr K. J. Hartogh

Ministerie van Economische Zaken

Directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Afdeling Strategische Goederen en Sanctiebeleid

Bezuidenhoutseweg 30

2500 EC Den Haag

Tel. (0031-70) 379 76 58

Telefax (0031-70) 379 73 92

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Dr. Eduardo Catroga

Av. Infante D. Henrique

1100 Lisboa

Tel. 888 46 75

Telefax 86 23 60

Ministério do Comércio e Turismo

Eng. Fernando M. Faria de Oliveira

Av. da República, 79, 9°

1000 Lisboa

Tel. 793 40 49

Telefax 769 34 27

UNITED KINGDOM

Import Licensing Branch

Department of Trade and Industry

Queensway House

West Precinct

Billingham

Cleveland TS23 2NF

Export Control Organization

Department of Trade and Industry

Kingsgate House

66-74 Victoria House

London SW1E 6SW

European Division

Department of Transport

2 Marsham Street

London SW1P 3EB

Banking Group

HM Treasury

Parliament Street

London SW1P 3AG

Sanctions Emergency Unit

Bank of England

London EC2R 8AH