31994R2257

Kommissionens förordning (EG) nr 2257/94 av den 16 september 1994 om fastställande av kvalitetsnormer för bananer (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 245 , 20/09/1994 s. 0006 - 0010
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 61 s. 0052
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 61 s. 0052


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2257/94 av den 16 september 1994 om fastställande av kvalitetsnormer för bananer (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 404/93 av den 13 februari 1993 om den gemensamma organisationen av marknaden för bananer(1), ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 3518/93(2), särskilt artikel 4 i denna, och

med beaktande av följande:

I förordning (EEG) nr 404/93 föreskrivs om fastställande av gemensamma kvalitetsnormer för färska bananer avsedda för konsumtion, med undantag av mjölbananer. Syftet med dessa normer är att säkerställa att marknaden tillförs produkter av enhetlig och tillfredsställande kvalitet, särskilt med avseende på bananer som skördas inom gemenskapen i fråga om vilka bemödanden för att förbättra kvaliteten bör göras.

Med tanke på det breda utbud olika sorter som saluförs i gemenskapen och på saluföringspraxis bör miniminormer fastställas för omogna gröna bananer, utan att detta påverkar ett senare införande av normer som är tillämpliga på ett annat saluföringsstadium. Fikonbananers egenskaper och sättet på vilket de saluförs gör att de inte bör omfattas av gemenskapens normer.

De bananproducerade medlemsstaterna tillämpar redan nationella normer i olika stadier av saluförandet av bananer inom sina territorier. Mot bakgrund av målsättningarna förefaller det lämpligt att tillåta att befintliga bestämmelser tillämpas även fortsättningsvis på dessa staters egen produktion men endast i stadierna efter omogna gröna bananer, förutsatt att dessa bestämmelser inte strider mot gemenskapens normer och inte förhindrar bananers fria rörlighet i gemenskapen.

Hänsyn bör tas till den omständigheten att produktions-förhållandena på grund av klimatfaktorer är svåra i gemenskapsregionerna Madeira, Azorerna, Algarve, Kreta och Lakonien och bananer där inte utvecklas till den föreskrivna minimilängden. I dessa fall får sådana bananer ändå saluföras, dock som klass II.

Förvaltningskommittén för bananer har inte avgivit något yttrande inom den tid som dess ordförande bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De kvalitetsnormer som skall tillämpas på bananer enligt KN-nummer ur 0803, med undantag av mjölbananer, fikonbananer och bananer avsedda för bearbetning, fastställs i bilaga 1.

Dessa normer skall tillämpas på bananer med ursprung i tredje land vid det stadium när de övergår i fri omsättning, på bananer med ursprung i gemenskapen vid det stadium när de först anländer till en hamn i gemenskapen och på bananer som levereras färska till konsumenterna i produktionsregionen vid det stadium när de lämnar förpackningsanläggningen.

Artikel 2

De normer som fastställs i artikel 1 skall inte påverka tillämpningen i ett senare saluföringsstadium av nationella bestämmelser som

- inte förhindrar den fria rörligheten för bananer med ursprung i tredje land eller i andra regioner i gemenskapen och som uppfyller de normer som fastställs i denna förordning,

och

- inte är oförenliga med de normer som fastställs i denna förordning.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 september 1994.

å kommissionens vägnar

René STEICHEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 47, 25.2.1993, s. 1.

(2) EGT nr L 320, 22.12.1993, s. 15.

BILAGA 1

KVALITETSNORMER FÖR BANANER

I. DEFINITION AV PRODUKTEN

Dessa normer gäller för bananer av sorter tillhörande släktet Musa (AAA) spp, Cavendish och undergrupperna till Gros Michel avses i bilaga 2 och som är avsedda att levereras färska till konsumenter efter iordningställande och packning. Mjölbananer, bananer avsedda för industriell bearbetning och fikonbananer omfattas inte.

II. KVALITETSBESTÄMMELSER

Syftet med normerna är att ange de kvalitetskrav som bananer skall uppfylla efter iordningställande och packning.

A. Minimikrav

Om inte annat följer av de särskilda bestämmelserna för varje klass och de tillåtna toleranserna skall bananer av alla klasser vara

- gröna och omogna,

- hela,

- fasta,

- friska, dvs. de får inte vara angripna av röta eller ha annan kvalitetsförsämring som gör dem olämpliga för konsumtion,

- rena, praktiskt taget fria från synliga främmande beståndsdelar,

- praktiskt taget fria från skadedjur,

- praktiskt taget fria från skador orsakade av skadedjur,

- med stjälken intakt, utan sprickor eller svampskada och inte uttorkad.

- med pistillerna avlägsnade,

- fria från missbildning eller onormal böjning på fingrarna,

- praktiskt taget fria från fläckar,

- praktiskt taget fria från skador beroende på låg temperatur,

- fria från onormal yttre fuktighet,

- fria från främmande lukt och/eller smak.

Därutöver skall händer och klasar (delar av händer) omfatta

- en tillräcklig andel krona med normal färg, frisk och fri från svampskada,

- en rent skuren krona, inte skev eller fransig, utan stjälkfragment.

Bananerna skall ha en sådan utveckling och mognad att

- de tål transport och hantering,

och

- de är i tillfredsställande skick vid ankomsten till bestämmelseorten.

B. Klassificering

Bananer indelas i de tre klasser som anges nedan.

i) Klass "Extra"

Bananer i denna klass skall vara av högsta kvalitet. De skall ha karakteristiska egenskaper för sorten eller handelstypen.

Fingrarna skall vara fria från skador, med undantag av ytliga fläckar som inte är större än 1 cm2 av fingrets yta och som inte får minska det allmänna intrycket av handen eller klasen, dess kvalitet, hållbarhet eller presentationen av förpackningen.

ii) Klass I

Bananer i denna klass skall vara av god kvalitet. De skall ha de egenskaper som är typiska för sorten eller handelstypen.

Följande småskador är dock tillåtna på fingrarna, förutsatt att de inte minskar det allmänna intrycket av varje hand eller klase, dess kvalitet, hållbarhet eller förpackningens presentation:

- Mindre fel i formen.

- Mindre fel i skalet som beror på friktion och andra ytliga småskador som omfattar sammanlagt högst 2 cm2 av fingrets yta.

Sådana mindre fel får under inga omständigheter påverka fruktköttet.

iii) Klass II

Denna klass omfattar bananer som inte uppfyller kraven för de högre klasserna men som uppfyller de minimikrav som anges ovan.

Följande fel på fingrarna är tillåtna, förutsatt att bananerna bibehåller sina viktigaste egenskaper i fråga om kvalitet, hållbarhet och presentation:

- Fel i formen.

- Fel i skalet som beror på skrapning, friktion eller annat, förutsatt att den sammanlagda påverkade ytan omfattar högst 4 cm2 av fingrets yta.

Skadorna får under inga omständigheter påverka fruktköttet.

III. BESTÄMMELSER ANGÅENDE STORLEKSSORTERING

Storleken bestäms av

- längden på det ätliga fruktköttet, uttryckt i centimeter och mätt utmed den konvexa sidan från blomändan till stjälkfästet,

- graden, dvs. fruktens tvärsnitt i millimeter mellan de laterala ytorna och mitten, vinkelrätt mot längdaxeln.

Referensfrukten för mätning av längd och grad är

- medianfingret i handens yttre rad,

- fingret närmast det snitt där handen skärs av, på klasens ytterrad.

Den tillåtna minimilängden är 14 cm och minimigraden 27 mm.

Som ett undantag till sista stycket får bananer som produceras i Madeira, Azorerna, Algarve, Kreta och Lakonien som är kortare än 14 cm saluföras i gemenskapen men skall klassificeras enligt Klass II.

IV. TOLERANSBESTÄMMELSER

I varje förpackning medges en viss mängd produkter som inte uppfyller kvalitets- och storlekskraven för den angivna klassen.

A. Kvalitetstoleranser

i) Klass "Extra"

5 % i antal eller vikt av bananer som inte uppfyller kraven för klassen men som uppfyller kraven för Klass I, eller som, i undantagsfall, omfattas av toleranserna för den klassen.

ii) Klass I

10 % i antal eller vikt av bananer som inte uppfyller kraven för klassen men som uppfyller kraven för Klass II, eller som, i undantagsfall, omfattas av toleranserna för den klassen.

iii) Klass II

10 % i antal eller vikt av bananer som varken uppfyller kraven för klassen eller minimikraven, dock inte frukt med rötangrepp, tydliga stötskador eller annan kvalitetsförsämring som gör den olämplig för konsumtion.

B. Storlekstoleranser

För samtliga klasser: 10 % av antalet bananer som avviker från storlekskraven med upp till högst 1 cm för en minimilängd på 14 cm.

V. BESTÄMMELSER ANGÅENDE PRESENTATION

A. Enhetlighet

Varje förpackning skall ha ett enhetligt innehåll och får endast innehålla bananer av samma ursprung, sort eller handelstyp och kvalitet.

Den synliga delen av förpackningens innehåll skall vara representativ för det samlade innehållet.

B. Förpackning

Bananer skall vara förpackade så att de ges ett ändamålsenligt skydd.

De material som används inuti förpackningen skall vara nya, rena och av en kvalitet som inte orsakar yttre eller inre skador på produkten. Det är tillåtet att använda material, t. ex. papper eller märken, med handelsmässiga upplysningar om trycket eller märkningen har utförts med giftfri trycksvärta respektive giftfritt lim.

Förpackningarna får inte innehålla främmande beståndsdelar.

C. Presentation

Bananerna måste presenteras i händer eller klasar (delar av händer) med minst fyra fingrar.

Klasar som saknar högst två fingrar skall tillåtas, förutsatt att stjälken inte är avriven utan renskuren och att de intilliggande fingrarna inte är skadade.

Högst en klase med tre fingrar med samma egenskaper som den övriga frukten i samma förpackning får presenteras per rad.

I produktionsregionen får bananerna saluföras på stock.

VI. BESTÄMMELSER ANGÅENDE MÄRKNING

Varje förpackning skall på en och samma sida och med tydligt, outplånligt och från utsidan synligt tryck vara märkt med följande uppgifter:

A. Identifiering

>Plats för tabell>

B. Typ av produkt

- Ordet "bananer" (om innehållet i förpackningen inte är synligt från utsidan).

- Sortens eller handelstypens namn.

C. Produktens ursprung

Ursprungsland och, i fråga om gemenskapsprodukter:

- odlingsområde, och

- (frivilligt) nationell, regional eller lokal benämning.

D. Handelsmässiga upplysningar

- Klass.

- Nettovikt.

- Storleken angiven som minimilängd och, frivilligt, maximilängd.

E. Officiellt kontrollmärke (frivilligt)

BILAGA 2

Förteckning över huvudgrupper, undergrupper och sorter av dessertbananer som saluförs i gemenskapen

>Hänvisning till >